ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 березня 2011 року N 48

Про Комісію з питань захисту конфіденційної статистичної інформації

З метою виконання завдань у частині збереження і захисту конфіденційності статистичної інформації, покладених на органи державної статистики Законом України "Про державну статистику", відповідно до Принципів діяльності органів державної статистики, затверджених наказом Держкомстату від 14.06.2010 N 216, та на виконання пункту 2 наказу Держкомстату від 29.12.2010 N 534 "Про затвердження Концепції захисту конфіденційної статистичної інформації" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Склад комісії з питань захисту конфіденційної статистичної інформації, що додається.

1.2. Положення про Комісію з питань захисту конфіденційної статистичної інформації, що додається.

2. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома першого заступника, заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату, територіальних та функціональних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з проведення
реорганізації Держкомстату -
перший заступник Голови

В. О. Піщейко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
01.03.2011 N 48

Склад Комісії з питань захисту конфіденційної статистичної інформації

Голова Комісії -

Остапчук
Юрій Михайлович

- заступник Голови Держкомстату

Заступник голови Комісії -

Михайлова
Лідія Анатоліївна

- завідувач сектору правового забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України

Заступник голови Комісії -

Павленко
Наталія Петрівна

- заступник директора департаменту зведеної інформації

Члени Комісії:

Шишкіна
Катерина Миколаївна

- радник Голови Держкомстату (поза штатом)

Нікітіна
Ірина Миколаївна

- директор департаменту макроекономічної статистики

Овденко
Людмила Миколаївна

- директор департаменту статистики виробництва

Жук
Ірина Миколаївна

- директор департаменту міжгалузевої статистики підприємств

Калачова
Ірина Володимировна

- директор департаменту статистики послуг

Прокопенко
Олег Миколайович

- директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Осипова
Інна Ігорівна

- директор департаменту обстежень домогосподарств

Фризоренко Анатолій Олександрович

- директор департаменту статистики торгівлі

Сеник
Інеса Віталіївна

- директор департаменту статистики праці

Тимошенко
Галина Миколаївна

- директор департаменту статистики населення та адміністративно-територіального устрою

Драговоз
Олена Миколаївна

- директор департаменту статистики цін

Пузанова
Олена Олександрівна

- директор департаменту інформатизації

Кучіна
Ірина Юріївна

- директор департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Титаренко
Павло Петрович

- директор департаменту кадрово-організаційного забезпечення

Кобзар  
Олександр Костянтинович

- директор адміністративно-господарського департаменту 

Сергієнко
Любов Федорівна

- заступник директора департаменту планування та організації статистичних спостережень

Бегма
Наталія Олександрівна

- Начальник управління статистики зарубіжних країн та міжнародного співробітництва

Бакмаєв
Олександр Ісаакович

- завідувач сектору режимно-секретної роботи

Кокурін
Анатолій Іванович

- Начальник Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві

Віленчук
Раїса Григорівна

- Начальник Головного управління статистики у м. Києві

Михайлов
Володимир Сергійович

- директор Науково-дослідного інституту статистики НТК статистичних досліджень

Пугачова
Марина Володимирівна

- директор Науково-проектного інституту статистичних технологій НТК статистичних досліджень

Секретар Комісії -

Прокопчук
Ірина Миколаївна

 - головний спеціаліст-економіст відділу зведених робіт департаменту зведеної інформації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
01.03.2011 N 48

Положення про Комісію з питань захисту конфіденційної статистичної інформації

1. Загальні положення

Це Положення визначає загальні засади і основні завдання діяльності Комісії з питань захисту конфіденційної статистичної інформації (далі - Комісія).

1.1. Комісія є дорадчим органом Держкомстату, який утворено для координації робіт з питань нормативно-правового, організаційного та технічного забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації в органах державної статистики, поліпшення їх взаємодії з респондентами державних статистичних спостережень та користувачами статистичної інформації, постачальниками адміністративних даних, співвиробниками статистичної інформації, а також з метою сприяння впровадженню у статистичну практику міжнародних стандартів у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації.

1.2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомстату, міжнародними нормативно-правовими актами з питань захисту конфіденційної статистичної інформації, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Комісії

Основними завданнями Комісії є:

- підготовка пропозицій щодо формування політики органів державної статистики у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації та інформування щодо неї громадськості;

- підготовка рекомендацій зі створення ефективної системи захисту конфіденційної статистичної інформації на всіх етапах її збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження й використання в органах державної статистики, зокрема щодо удосконалення нормативно-правового і методологічно-організаційного забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації, а також упровадження відповідного програмно-технологічних і технічних засобів;

- розроблення заходів щодо поліпшення роботи органів державної статистики з респондентами державних статистичних спостережень, користувачами статистичної інформації, постачальниками адміністративних даних та співвиробниками статистичної інформації, у питаннях захисту конфіденційної статистичної інформації;

- сприяння навчанню працівників органів державної статистики встановленим правилам та процедурам забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації, створенню умов для їх виконання, а також організації проведення аудиту їх дотримання органами державної статистики;

- вивчення та застосування в органах державної статистики найкращого світового досвіду щодо захисту конфіденційної статистичної інформації.

3. Повноваження Комісії

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує перегляд політики у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації органів державної статистики, обумовленого змінами чинного законодавства, організації державної статистичної діяльності, статистичної методології та технології опрацювання й поширення статистичних даних;

розглядає проекти та надає рекомендації щодо:

- удосконалення нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність органів державної статистики у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації;

- розроблення методологічної та методичної документації з питань захисту конфіденційної статистичної інформації та її застосування в діяльності органів державної статистики;

- підготовки інструктивної документації (регламентів, порядків, протоколів тощо), яка встановлює правила поводження з конфіденційною статистичною інформацією і адміністративними даними щодо респондентів, отриманими органами державної статистики у статистичних цілях від органів, які займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, та її впровадження в практику діяльності органів державної статистики;

- впровадження програмно-технологічних та технічних засобів для забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації в органах державної статистики;

готує пропозиції щодо:

- організації роботи у сфері захисту конфіденційної статистичної інформації в органах державної статистики та у ході їх взаємодії з респондентами державних статистичних спостережень, користувачами статистичної інформації, постачальниками адміністративних даних та співвиробниками статистичної інформації;

- підготовки роз'яснень та вказівок для працівників органів державної статистики з питань захисту конфіденційної статистичної інформації;

- проведення навчання працівників органів державної статистики правилам та процедурам забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації;

- проведення аудиту дотримання в органах державної статистики правил та процедур забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації;

сприяє впровадженню в органах державної статистики найкращого світового досвіду з питань захисту конфіденційної статистичної інформації на всіх етапах її збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження й використання;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Комісія має право:

- заслуховувати інформацію керівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату та його територіальних органів з питань забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації в межах їх компетенції та повноважень;

- одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Держкомстату та його територіальних органів документи, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;

- запрошувати, у разі потреби, до участі у засіданнях Комісії представників самостійних структурних підрозділів Держкомстату та його територіальних органів, а також зацікавлених органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб (за згодою) для розгляду питань забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації в межах їх компетенції та повноважень;

- створювати тимчасові робочі групи з числа членів Комісії із залученням інших працівників самостійних структурних підрозділів Держкомстату та його територіальних органів, фахівців інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування, наукових установ та організацій, інших юридичних осіб (за їх згодою) відповідно до напрямів роботи.

4. Організація роботи Комісії

4.1. Склад Комісії формується Головою Держкомстату.

4.2. Комісію очолює її Голова - за посадою заступник Голови Держкомстату.

4.3. Основною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться в міру необхідності, з ініціативи Голови Комісії та (або) за пропозиціями членів Комісії.

4.4. Засідання Комісії проводиться її Головою, а в разі його відсутності - заступником Голови Комісії (відповідно до компетенції).

4.5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня половина її складу.

4.6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії або головуючого на засіданні. Рішення засідання оформлюються протоколом за підписом Голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника Голови, та секретаря Комісії.

4.7. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює її секретар, який готує проведення засідань, зокрема, формує проекти порядку денного, надає учасникам засідань матеріали для розгляду, складає проекти протоколів засідань і витяги з них та здійснює контроль за виконанням рішень Комісії, забезпечує розміщення на веб-сайті Держкомстату інформації про роботу Комісії.

4.8. Матеріали для розгляду подаються секретарю Комісії не менш, ніж за 3 дні до проведення засідання в електронному вигляді.

4.9. Інформація про роботу Комісії та результати моніторингу виконання прийнятих нею рішень й проведеного аудиту дотримання встановлених правил та процедур забезпечення захисту конфіденційної статистичної інформації розміщується на веб-сайті Держкомстату.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали