ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 квітня 2017 року N 498

Про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (Закон N 1700-VII), пункту 2 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126) (Рішення N 126), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, наказую:

1. Затвердити Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Держекоінспекції України, що додається (Додаток 1).

2. Затвердити Склад Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Держекоінспекції України, що додається (Додаток 2).

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держекоінспекції України, керівникам територіальних органів Держекоінспекції України забезпечити дотримання Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Держекоінспекції України, затвердженого цим наказом.

4. В. о. начальника Управління організаційної діяльності Ярмоленко О. В. - забезпечити оприлюднення оголошення цього наказу на офіційному веб-сайті Держекоінспекції України.

5. Контроль за виконанням нього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови

І. О. Яковлєв

 

Додаток 1
до наказу Державної екологічної інспекції України
18.04.2017 N 498

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державної екологічної інспекції України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державної екологічної інспекції України (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків Державної екологічної інспекції України (далі - Держекоінспекція).

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Держекоінспекції.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції, її територіальних органів;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції;

3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми Держекоінспекції.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Держекоінспекції з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Держекоінспекції, її територіальних органів;

3) організовує, шляхом використання різних джерел, отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

5) здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

7) розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозиції до проекту антикорупційної програми Держекоінспекції;

8) здійснює за дорученням керівництва Держекоінспекції інші повноваження.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) заслуховувати представників структурних підрозділів апарату Держекоінспекції, керівників територіальних органів Держекоінспекції з питань, що належать до компетенції Комісії, давати їм обов'язкові до виконання доручення, необхідні для вирішення поставлених питань;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату Держекоінспекції, її територіальних органів інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань;

3) залучати у разі потреби до роботи комісії інших працівників структурних підрозділів Держекоінспекції, його територіальних органів та інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу;

4) вносити керівництву Держекоінспекції пропозиції щодо вдосконалення роботи Держекоінспекції з питань запобігання та виявлення корупції;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні ресурси Держекоінспекції.

7. Склад Комісії визначається наказом Голови Держекоінспекції. У складі Комісії обов'язково призначається голова, заступник голови та секретар комісії.

Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови.

До складу Комісії входять особи, які обізнані у особливостях діяльності Держекоінспекції, її внутрішньому і зовнішньому середовищі, а також представники служби управління персоналом, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Держекоінспекції, його територіальних органів, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Держекоінспекції, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції.

8. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість брати участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

9. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Члени Комісії мають право:

1) знайомитись з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням діяльності Комісії.

11. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Комісії.

13. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

14. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

15. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке було розглянуто на засіданні.

16. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

17. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

В. о. завідувача Сектору
запобігання та виявлення корупції
Державної екологічної інспекції України

Т. А. Лєбєдєва

 

Додаток 2
до наказу Державної екологічної інспекції України
18.04.2017 N 498

СКЛАД
Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державної екологічної інспекції України

Яковлєв
Ігор Олегович

- т. в. о. Голови Державної екологічної інспекції України, голова Комісії;

Лєбєдєва
Тетяна Анатоліївна

- в. о. завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, заступник голови Комісії;

Байденко
Максим Володимирович

- в. о. начальника Відділу правового забезпечення, секретар Комісії;

Члени Комісії:

 

Черевко
Віктор Миколайович

- директор Департаменту державного екологічною нагляду (контролю);

Павленко
Людмила Олександрівна

- в. о. начальника Відділу управління персоналом;

Паньков
Вячеслав Олександрович

- головний спеціаліст з внутрішнього аудиту;

Ярмоленко
Оксана Василівна

- в. о. начальника Управління організаційної діяльності.

 

В. о. завідувача Сектору
запобігання та виявлення корупції
Державної екологічної інспекції України

Т. А. Лєбєдєва
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали