ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2017 р. N 1210

Київ

Про Комісію з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції

На виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей" (Порядок N 271/271) (у редакції рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року N 112/2015 (Рішення N 112/2015)), відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 (Програма N 116/116), та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року N 70 "Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Утворити Комісію з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції, та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 року N 1210

Персональний склад
комісії з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції

Поворозник
Микола Юрійович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії

Крикунов
Юрій Володимирович

Директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії

Черкашина
Людмила Борисівна

Заступник директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії

Швед
Олена Іванівна

Начальник відділу медико-соціальної допомоги населенню управління лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради {Київської міської державної адміністрації)

Гелевей
Олег Іванович

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту (за згодою)

Лобан
Юлія Михайлівна

Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту (за згодою)

Каплієва
Наталія Василівна

Помічник депутата Київської міської ради (за згодою)

Шлапак
Алла Василівна

Член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (за згодою)

Слюсаренко
Ігор Володимирович

Заступник військового комісара по роботі з особовим складом та громадськістю - начальник групи по роботі з особовим складом та громадськістю Київського міського військового комісаріату (за згодою)

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 року N 1210

Положення
про Комісію з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції

1. Комісія з розгляду питань щодо надання коштів на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока киян - учасників антитерористичної операції (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створеним на виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року N 271/271 "Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей" (Порядок N 271/271) (у редакції рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року N 112/2015 (Рішення N 112/2015)).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є:

визначення суми коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів під час лікування у стаціонарних умовах, ендопротезування, слухопротезування, протезування ока киян - учасників антитерористичної операції;

підготовка обґрунтованої відмови в наданні коштів;

проведення аналізу проблемних питань, що виникають під час реалізації повноважень Комісії;

підготовка пропозицій Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та керівництв) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визначення шляхів, механізму та способів вирішення питань, що виникають під час реалізації повноважень Комісії;

виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. У кожному конкретному випадку визначає суму коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів піл час лікування у стаціонарних умовах, ендопротезування, слухопротезування, протезування ока киян - учасників антитерористичної операції та подає відповідні пропозиції Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації повноважень Комісії.

4.3. Подає Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Комісія має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), а також інших осіб (за згодою), для розгляду питань, що належать до її компетенції.

5.3. Утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, в тому числі територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

До складу Комісії можуть входити також представники місцевих органів виконавчої влади, в тому числі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадськості, а також інші особи (за згодою), що є фахівцями з відповідних питань.

9. Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії; визначає порядок її роботи, головує на її засіданнях, представляє Комісію у відносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Заступник голови Комісії виконує повноваження голови Комісії у разі його відсутності.

Секретар Комісії:

скликає за дорученням голови Комісії засідання;

забезпечує ведення протоколів засідання Комісії;

забезпечує організацію діяльності Комісії (в тому числі ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів Комісії;

здійснює моніторинг стану реалізації рішень Комісії, регулярно інформує голову Комісії та інших членів Комісії з цих питань;

виконує в межах компетенції доручення голови Комісії.

10. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії за потреби.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії, заінтересованим органам, підприємствам, організаціям, іншим особам.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть реалізовуватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали