ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 07.06.2018 р. N 1189

Про комунальну реабілітаційну установу "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю"

Відповідно до статі 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", наказу Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 N 855 "Про затвердження Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю" (Положення N 855), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за N 1209/29339, обласна рада вирішила:

1. Перейменувати Обласний центр комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів у комунальну реабілітаційну установу "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю".

2. Затвердити Положення про комунальну реабілітаційну установу "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю" у новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації та профільну постійну комісію обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
07 червня 2018 року N 1189

ПОЛОЖЕННЯ
про комунальну реабілітаційну установу "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю"

I. Загальні положення

1.1. Комунальна реабілітаційна установа "Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю" (далі - Центр) - реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

1.2. Центр забезпечує тимчасове перебування Осіб на безоплатній основі.

1.3. Засновником Центру є Закарпатська обласна рада. Центр створюється, реорганізовується та ліквідується відповідно до рішення обласної ради.

1.4. Центр розміщується на територіях зі спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та Типовим положенням про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 року N 855 (Положення N 855), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за N 1209/29339, а також цим Положенням.

II. Завдання Центру

1. Центр забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права інвалідів, законами України: "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їх подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення комплексу заходів із ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;

оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

2. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Установі (перевезення до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання).

3. Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Установі.

III. Структура Центру

1. Основними структурними підрозділами Центру можуть бути:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

3) відділення соціальної реабілітації (абілітації);

4) відділення психологічної реабілітації;

5) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

6) відділення фізичної реабілітації;

7) відділення фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) відділення професійної реабілітації;

9) відділення трудової реабілітації/працетерапії (трудові майстерні);

10) відділення раннього втручання;

11) районні відділення;

12) відділення медичної реабілітації та/або медичного спостереження;

13) відділ господарського забезпечення Установи;

14) служба соціального патронату;

2. Робота структурних підрозділів Центру, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Центру.

3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб у Центрі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Центру.

4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб, в Центрі може утворюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Центру.

IV. Умови зарахування до Центру та організація реабілітаційного процесу

1. Направлення та зарахування Осіб до Центру проводяться відповідно до Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року N 921 (Постанова N 921)).

2. До Центру не зараховуються Особи, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (у разі відсутності супроводу (батьків або законних представників) особи з інвалідністю).

3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.

4. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їх батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5. Реабілітаційний процес спрямовується на:

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою;

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

7. Установою визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить до 8 Осіб.

V. Управління Центром

1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади відповідно до рішення засновника Установи за поданням департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

2. Директор центру:

представляє Центр у організаціях, установах, на підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

укладає договори;

у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового;

вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб;

здійснює заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

VI. Фінансово-господарська діяльність

1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

2. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до кошторису та штатного розпису, що затверджується департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

3. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) структурні підрозділи, у тому числі госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, комплекси, що проводять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Установи.

4. Центр має право:

фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

укладати договори про співробітництво.

5. Отримані доходи не розподіляються серед засновників, працівників Центру (крім нарахування єдиного соціального внеску).

6. У разі припинення юридичної особи (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворенні Центру) можлива передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

7. Доходи Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

8. Фінансове забезпечення Центру здійснюється за рахунок обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали