ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.11.2011 р. N 719

Про концепцію Програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки

З метою визначення основних перспективних напрямків соціально-економічного розвитку області в галузі енергоефективності та енергозбереження, сприяння належній реалізації заходів з енергозбереження, включених до державних цільових програм, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити концепцію Програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки, що додається.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення спільно з відповідними органами місцевого самоврядування вживати заходів щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження в рамках реалізації Концепції, затвердженої даним розпорядженням.

3. Управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації спільно з Південною філією ВАТ "УкрНДІінжпроект" та ТОВ "Проектний інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу" до 15 березня 2012 року розробити в установленому порядку проект Програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки для схвалення на плановому засіданні колегії обласної державної адміністрації та подальшого винесення на розгляд обласної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мельника М. А.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
23.11.2011 N 719


КОНЦЕПЦІЯ
Програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки

I. Загальна частина

Підвищення енергоефективності та енергозбереження в останні роки стало стратегічною лінією розвитку економіки і соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективи.

В умовах стрімкого зростання цін на всі види паливно-енергетичних ресурсів проблема ефективного енергозабезпечення набула актуальності для теплоенергетики комунальної, бюджетної, соціальної сфер та населення.

Географічне розташування Херсонської області сприяє розвитку агропромислового комплексу. В області вирощується близько 2,5 млн. тонн зернових культур (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, соняшника, рапсу та інших). Внаслідок збирання та обробітку цих культур виникає значна кількість агропромислових відходів, що сприяє розвитку нетрадиційної та відновлювальної енергетики.

Недостатній рівень газифікації області у віддалених і центральних районах області створює сприятливі умови для децентралізованого енергозабезпечення на основі використання місцевого енергетичного потенціалу. Для опалення в цих районах використовується тверде паливо. На сьогодні область споживає понад 55 тис. тонн вугілля. Особливо це стосується бюджетної та соціальної сфер (близько 30 тис. тонн).

В середньому область споживає 550 млн. м куб. природного газу на рік. Для зменшення його використання необхідно оптимізувати системи теплопостачання населених пунктів, провести модернізацію комунальної теплоенергетики шляхом закриття нерентабельних об'єктів або будівництва нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій. Це дасть змогу підвищити на 10 - 12 % енергетичну ефективність галузі та знизити питомі показники використання паливно-енергетичних ресурсів.

Завдяки реалізації Концепції передбачається мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, збільшення частки нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії шляхом скорочення споживання природного газу та твердого палива. Так, за період 2012 - 2015 років планується заміщення вугілля альтернативними видами палива на 25 - 30 %, а протягом 2016 - 2020 років - на 95 % в бюджетній та соціальній сферах.

Основні стратегічні напрямки підвищення енергоефективності визначаються у законах України, указах Президента України, програмах діяльності Кабінету Міністрів України та полягають у структурно-технологічній перебудові економіки, що передбачає виведення із експлуатації морально застарілого і фізично зношеного обладнання, впровадження новітніх технологій, зменшення витрат і втрат паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних джерел енергії та нетрадиційних видів палива.

II. Мета Концепції

Метою Концепції є:

- розроблення Програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки;

- зниження рівня енергоємності протягом 2012 - 2015 та 2016 - 2020 років, скорочення на 30 % споживання природного газу шляхом його економії та збільшення частки використання нетрадиційних джерел енергії і альтернативних видів палива;

- забезпечення розвитку та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери, будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

- термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

- модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

- впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики;

- впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах;

- проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Виконання Концепції забезпечить економію коштів місцевих бюджетів.

III. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція

Дана Концепція спрямована на поліпшення технічного стану теплоенергетики комунальної, бюджетної та соціальної сфер, надання якісних послуг з тепло- та водопостачання, гарячої води, підвищення енергоефективності, налагодження обліку на всіх етапах виробництва продукції.

IV. Причини виникнення проблеми

Теплоенергетика комунальної та бюджетної сфери має низький енергетичний потенціал, що призвело до значного погіршення технічного стану основних фондів, збільшення аварійності, питомих і непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

На підприємствах комунальної теплоенергетики 34 % обладнання експлуатуються понад 20 років, технічний стан яких є критичним. Значна їх кількість малоефективна - коефіцієнт корисної дії становить нижче 72 %.

Щороку для належного утримання необхідно проводити ремонт 16 км інженерних мереж, фактично здійснюється ремонт 3 - 4 км, що призводить до погіршення їх технічного стану. На сьогодні 73,2 % теплових мереж і 14 % теплопунктів належать до ветхих та аварійних, унаслідок чого щорічні втрати теплової енергії перевищують нормативні 10 % та становлять:

- при виробництві тепла в котельнях - до 22 %;

- при транспортуванні - до 25 %;

- у споживачів - до 30 %.

Показники втрат призводять до понаднормативного використання природного газу, електроенергії, твердого палива, внаслідок чого погіршується фінансовий стан підприємств комунальної теплоенергетики та виникає необхідність підвищення тарифів для споживачів усіх рівнів. Така ситуація спричиняє соціальну напругу в суспільстві.

V. Напрямки реалізації Концепції

Основні напрямки розвитку галузі будуть спрямовані на:

- альтернативні джерела енергії (вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика);

- використання місцевих видів палива (солома, відходи деревини, лузга соняшника та інше);

- встановлення теплових насосів;

- встановлення когенераційних установок;

- модернізацію систем теплопостачання;

- термореновацію будівель;

- впровадження енергоефективного обладнання;

- впровадження енергетичної паспортизації житлових та громадських будівель;

- інші енергозберігаючі заходи (впровадження частотних перетворювачів, теплоутилізаторів, встановлення обладнання індукційного нагріву та інші).

VI. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

1. Проведення енергетичного експрес-аудиту області та кожного району.

2. На основі енергетичного аудиту буде розроблена Програма з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку в розрізі районів області.

Заходи Програми будуть спрямовані на підвищення якості надання послуг з опалення, зменшення техногенного впливу на навколишнє природне середовище, підвищення рівня екологічної безпеки, зниження енергетичної залежності.

3. В рамках реалізації Програми будуть вирішені основні завдання по:

- розвитку нормативно-правової бази області в сфері енергозбереження;

- створенню комплексної системи дієвих заходів щодо впровадження енергоефективності при споживанні енергоресурсів у теплоенергетиці комунальної та бюджетної сфер;

- залученню необхідних фінансових ресурсів для реалізації Програми;

- розробці та використанню фінансово-економічних механізмів реалізації енергозберігаючих програм та проектів;

- реалізації технічного потенціалу енергозбереження;

- поліпшенню систем нормування, обліку та контролю використання паливно-енергетичних ресурсів;

- вдосконаленню механізму розрахунків за спожиті паливно-енергетичні ресурси;

- диверсифікації видів палива та енергії, що використовуються галузями економіки, з метою зняття надмірної залежності від одного енергоносія та залучення до паливно-енергетичного балансу місцевих енергоресурсів;

- створенню додаткових стимулів енергозбереження;

- створенню умов, що унеможливлюють використання енергетично неефективних технологій;

- розвитку екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих безвідходних технологій (включно з використанням відновлювальних джерел), що забезпечать раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення дієвих механізмів щодо їх упровадження;

- всебічній популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Важливим завданням при цьому залишається забезпечення надійного і безперебійного тепло-, енергопостачання народного господарства, для чого необхідно більш активно здійснювати його структурно-технологічну перебудову, поступово переходити на використання нетрадиційних джерел енергії і видів палива, впроваджувати енергоефективну політику.

VII. Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми з підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 - 2015 роки

Після розробки Програми будуть визначені конкретні джерела та обсяги фінансування заходів.

Обсяг фінансування експрес-енергоаудиту складає двісті п'ятдесят тисяч гривень за рахунок коштів обласного бюджету (I етап).

Реалізація заходів дозволить зменшити витрати державного та місцевих бюджетів, що у подальшому забезпечить умови для комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств теплоенергетики у комунальній і бюджетній сферах.

VIII. Очікувані результати

Виконання Концепції дасть можливість:

- знизити енергетичну залежність;

- скоротити споживання енергоресурсів;

- зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у системах теплопостачання та інших інженерних спорудах;

- забезпечити підґрунтя для оновлення основних фондів суб'єктів господарювання та впровадження новітніх енергоефективних технологій;

- забезпечити прозорість процесу утворення цін і тарифів на енергоносії, що унеможливить перекладання на споживачів понаднормативних втрат та витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- впровадити прилади обліку спожитих ресурсів, що дозволить забезпечити оперативний контроль та облік фактичної кількості як відпущених, так і спожитих ресурсів, оплату споживачами лише за фактично спожиті обсяги води та енергоресурсів;

- скоротити використання природних ресурсів шляхом зменшення обсягу споживання теплової енергії в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві;

- стимулювати ощадливе споживання населенням паливно-енергетичних ресурсів шляхом формування відповідного світогляду;

- зменшити рівень забруднення навколишнього природного середовища;

- знизити рівень соціальної напруги в суспільстві, обумовленої, зокрема, високим рівнем тарифів та сплатою за неякісні житлово-комунальні послуги;

- забезпечити надання якісних послуг та комфортне проживання населення.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали