АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 квітня 2012 року N 249/6

Про Концепцію системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні

На виконання статті 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII, а також відповідно до стандартів аудиту Аудиторська палата України вирішила:

1. Прийняти за основу проект Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні (додається).

2. З метою обговорення проекту аудиторською спільнотою оприлюднити проект Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні шляхом його розміщення на сайті АПУ в мережі Інтернет.

3. Після отримання зауважень та пропозицій від аудиторської спільноти надати проект Концепції на розгляд Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики для його доопрацювання та винесення на засідання АПУ у травні місяці 2012 р.

4. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
26.04.2012 N 249/6


ПРОЕКТ


КОНЦЕПЦІЯ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

1. Вступ

1.1. Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами (ЄС), та Україною, яка набрала чинності для України 01.03.98 року, Україна прийняла на себе зобов'язання вжити заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства ЄС, зокрема в такій галузі, як бухгалтерський облік. Концепцією Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, схваленою Законом України від 21.11.2002 р., передбачена необхідність адаптації законодавства у зв'язку із перспективою членства України в ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу, до якого відносяться, зокрема, директиви ЄС.

1.2. Європейський парламент та Рада Європейського союзу ухвалили Директиву 2006/43/ЄС від 17.05.2006 р. "Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності" (Директива 43). Відповідно до Директиви 43 у Державах - членах ЄС до аудиторів та аудиторських фірм має застосовуватися система забезпечення якості, організована так, щоб забезпечити її незалежність від аудиторів та аудиторських фірм, що контролюються.

1.3. У Кодексі професійної етики аудиторів МФБ зазначено, що характерною рисою професії незалежного аудитора є прийняття відповідальності перед суспільством. Для аудиторів суспільство охоплює насамперед клієнтів, кредиторів, уряд, інвесторів, а також інших осіб, що покладаються на об'єктивність і чесність аудиторів з метою підтримки впорядкованого ведення підприємницької діяльності. Професія незалежного аудитора протягом багатьох років надання послуг своїм клієнтам, роботодавцям і суспільству в цілому набула позитивної репутації завдяки своїй чесності, об'єктивності та компетентності. Будь-який незалежний аудитор, який не дотримується професійних стандартів і правових вимог, шкодить високій репутації своєї професії.

1.4. Регулювання та нагляд над аудиторськими фірмами та аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці (далі в тексті - аудитори), в Україні здійснюється самовідданими спеціалістами, які складають саму професію, а також представниками суспільства, серед яких представники уряду, клієнтів, роботодавців та інших осіб, що є користувачами аудиторських послуг.

1.5. Обов'язок дотримуватися професійних вимог щодо якості аудиторських послуг є справою кожного професійного аудитора.

Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг

1.6. Організація систем забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства потребує вдосконалення процесу регулювання та нагляду над аудиторськими фірмами та аудиторами. Важливою функцією регулювання та нагляду є здійснення зовнішнього контролю.

1.7. Законом України "Про аудиторську діяльність" (в редакції Закону України від 14.09.2006 N 140-V "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність") (далі - Закон) на Аудиторську палату України (далі - АПУ) покладені повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, професійних стандартів, норм професійної етики аудиторів; здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при проведені ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг; регулювання взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них стягнень.

1.8. Для виконання своїх повноважень і дотримання інших норм Закону АПУ застосовує до всіх аудиторських фірм та аудиторів систему забезпечення якості аудиторських послуг (далі - система забезпечення якості).

1.9. Система забезпечення якості, яка організована АПУ, відповідає таким критеріям:

1.9.1. Система забезпечення якості є незалежною від аудиторських фірм та аудиторів, що контролюються.

1.9.2. Система забезпечення якості є складовою системи суспільного нагляду.

1.9.3. Фінансування системи забезпечення якості здійснюється Секретаріатом АПУ за рахунок загальних надходжень. АПУ не справляє плату з аудиторських фірм та аудиторів за здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості. Таким чином, фінансування системи забезпечення якості є гарантованим і вільним від будь-якого можливого неналежного впливу з боку аудиторських фірм та аудиторів.

1.9.4. Система забезпечення якості повинна мати достатні ресурси.

1.9.5. Контролери, які проводять зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами, а також розслідують порушення аудиторськими фірмами та аудиторами професійних вимог щодо якості аудиторських послуг, повинні мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр та (або) спеціаліст, мати чинний сертифікат аудитора України та практичний стаж роботи в аудиторській діяльності не менше 5 років, не бути членами АПУ та не займати посади в Секретаріаті АПУ. Контролери повинні пройти тематичне навчанням з питань проведення зовнішніх перевірок для систем контролю якості.

1.9.6. Підбір контролерів для виконання зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів має проводитися за об'єктивною процедурою, спрямованою на забезпечення відсутності конфлікту інтересів між контролерами й аудиторською фірмою або аудитором, що перевіряється.

1.9.7. Зовнішня перевірка систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів повинна забезпечити адекватну перевірку відібраних аудиторських файлів з метою оцінки дотримання професійних стандартів та вимог щодо незалежності, кількості та якості витрачених ресурсів, розміру винагороди за надання аудиторських послуг та внутрішньої системи контролю якості аудиторської фірми та аудитора.

1.9.8. За результатами зовнішньої перевірки систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів складається звіт, що має містити основні висновки перевірки.

1.9.9. Зауваження за результатами зовнішніх перевірок систем контролю якості враховуються аудиторськими фірмами та аудиторами в розумний строк. У разі неврахування зазначених зауважень, до аудиторської фірми, її керівника або аудитора, може бути застосована система дисциплінарних заходів чи санкцій, встановлених АПУ.

1.9.10. Зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, які здійснюють обов'язковий аудит, проводяться один раз на три роки, інших аудиторських фірм та аудиторів - один раз на шість років.

1.9.11. Узагальнені результати функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг оприлюднюються раз на рік на сайті АПУ.

1.10. Для виконання своїх повноважень щодо організації системи забезпечення якості і дотримання інших норм Закону АПУ здійснює контроль аудиторської діяльності в Україні за такими напрямками:

1.10.1. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону щодо:

1.10.1.1. Обмеження переліку послуг, які можуть надавати аудиторські фірми та аудитори відповідно до професійних стандартів.

1.10.1.2. Відповідності критеріям для надання статусу аудитора (наявність сертифіката) або аудиторської фірми (наявність сертифіката, розмір частки засновників, вимоги до керівника аудиторської фірми);

1.10.1.3. Отримання права на здійснення аудиторської діяльності за напрямками тільки після включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

1.10.1.4. Істотних умов договору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг;

1.10.1.5. Реалізації прав та обов'язків аудиторських фірм та аудиторів.

1.10.1.6. Спеціальних вимог, у тому числі щодо відповідності розміру винагороди за надання аудиторських послуг, необхідному для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеня відповідальності аудитора.

1.10.1.7. Відповідальності аудиторських фірм та аудиторів.

1.10.1.8. Інших норм Закону, рішень АПУ, які регулюють діяльність аудиторських фірм та аудиторів.

1.10.2. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог професійних стандартів аудиту затверджених АПУ.

1.10.3. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог професійної етики, в тому числі незалежності.

1.10.4. Дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг".

1.11. АПУ реалізує свої повноваження щодо організації системи забезпечення якості через створені з її членів комісії з залученням до їх роботи експертів, які не є членами АПУ, методичні ради, робочі групи, а також Комітет з контролю за якістю аудиторських послуг.

2. Заходи впровадження та функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг

2.1. Для впровадження та функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні АПУ:

2.1.1. Здійснює переклад, затверджує та забезпечує видання професійних стандартів, їх актуалізацію з урахуванням щорічних змін і доповнень, а також впровадження зазначених стандартів у практику;

2.1.2. Затверджує положення з національної практики завдань.

2.1.3. Сприяє підготовці й виданню навчальної та науково-методичної літератури з питань аудиторської діяльності.

2.1.4. Проводить науково-практичні конференції з питань аудиторської діяльності.

2.1.5. Організує обмін національним і міжнародним досвідом, а також дискусії з питань практики аудиту в офіційному виданні АПУ.

2.1.6. Організовує і проводить постійне удосконалення професійних знань практикуючих аудиторів;

2.1.7. Розробляє й затверджує порядок подання та форму річної звітності суб'єктів аудиторської діяльності.

2.1.8. Створює комісії АПУ, організовує та забезпечує їх роботу за всіма напрямками забезпечення якості аудиторських послуг за затвердженим щорічним планом роботи.

2.1.9. З метою проведення зовнішніх перевірок аудиторських фірм та аудиторів за напрямками контролю створила та здійснює нагляд над функціонуванням Комітету з контролю за якістю аудиторських послуг.

2.1.10. Розглядає й затверджує Положення про здійснення зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм, Положення про моніторинг з питань практики аудиторської діяльності.

2.1.11. Розглядає й затверджує національний план зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм;

2.1.12. Розглядає й затверджує результати зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм (за поданням уповноваженої комісії АПУ) та у разі необхідності застосовує до них стягнення.

2.1.13. Приймає рішення щодо забезпечення дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Закону, професійних стандартів та етики, незалежності аудиторів при проведені ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг.

2.1.14. Оприлюднює інформацію про функціонування системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні.

3. Зовнішній контроль систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів

3.1. Ключовим напрямком забезпечення якості аудиторських послуг в Україні є контроль якості аудиторських послуг. Системи контролю якості аудиторських послуг формуються кожною аудиторською фірмою та аудитором в Україні.

3.2. Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, мають розробити та впровадити в свою практику систему контролю якості.

3.3. Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа, а на аудиторській фірмі - посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих документів.

3.4. АПУ організовує:

3.4.1. Проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості.

3.4.2. Моніторинг з питань аудиторської практики.

3.4.3. Застосування додаткових процедур щодо забезпечення якості аудиторських послуг та дисциплінарних заходів за наслідками контролю.

3.4.4. Інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в аудиторських фірмах та у аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, в Україні.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали