Додаткова копія: Про ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.07.2016 р. N Р-528/0/3-16

Про ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187), розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року N Р-982/0/3-12 "Про затвердження Положення про департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N Р-982/0/3-12) (із змінами):

1. Визначити відповідальним за організацію та проведення роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти департамент освіти і науки облдержадміністрації.

2. Створити комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти і форму та зміст ліцензії про надання освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, що додаються.

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

1) здійснювати контроль за станом дотримання ліцензійних умов навчальних закладів, що надають послуги у сфері дошкільної, загальної середньої освіти;

2) визначити особу, відповідальну за зберігання ліцензійних справ та електронної бази даних про стан виданих ліцензій.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25.07.2016 N Р-528/0/3-16

СКЛАД
комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

ПРИМАКОВ
Каміль Юрійович

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

ПОЛТОРАЦЬКИЙ
Олексій Володимирович

директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови комісії

ТЕЛЕГІНА
Людмила Павлівна

головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації, секретар комісії

ІСАЄВА

Олена Володимирівна

начальник відділу дошкільної освіти та соціального захисту управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації

КУРУШКІНА
Анна Миколаївна

головний спеціаліст-юрисконсульт департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ЛИМАРЕНКО
Ольга Василівна

головний спеціаліст відділу кадрового та організаційно-документального забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації

МАНДРИКЕВИЧ
Борис Миколайович

провідний фахівець відділу технагляду за проведенням капітальних ремонтів на об'єктах освіти області та з питань організації державних закупівель департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ОЛІЙНИК
Наталія Миколаївна

начальник відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації

СЕРЕДНЯ
Валентина Григорівна

начальник управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ТУМАНОВА
Надія Петрівна

методист навчально-методичного відділу атестації навчальних закладів регіону та координації роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" (за згодою).

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25 липня 2016 року N Р-528/0/3-16

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти (далі - Комісія), що є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, створеним з метою реалізації повноважень обласної державної адміністрації як органу ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, відповідними розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є консультативно-дорадча участь у прийнятті рішень щодо ліцензування освітньої діяльності, а саме:

попередній розгляд передбачених ліцензійними умовами документів, поданих для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, на відповідність вимогам законодавчих документів з ліцензування зазначеного виду діяльності;

розробка пропозицій і рекомендацій органу ліцензування щодо прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).
4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює такі функції:

розглядає заяви про видачу ліцензії та перевіряє документи, передбачені ліцензійними умовами, що додаються до заяви, на відповідність вимогам чинного законодавства з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти;

перевіряє достовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

приймає рішення про надання рекомендації органу ліцензування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством);

готує обґрунтування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).

5. Комісія утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації у складі голови Комісії, його заступника, секретаря та членів Комісії за поданням департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

6. Організація роботи Комісії.

Комісія здійснює свою роботу шляхом скликання робочих засідань, які проводить голова Комісії, у разі його відсутності - заступник голови Комісії;

засідання Комісії проводяться у разі потреби, по мірі надходження відповідних заяв та документів;

засідання Комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь понад 2/3 від її складу;

рішення приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

рішення носять рекомендаційний характер;

рішення Комісії оформлюються протоколом, у якому керівництву облдержадміністрації надаються відповідні рекомендації; протокол підписується головуючим (головою або його заступником відповідно) та секретарем Комісії;

оригінальний примірник протоколу зберігається у департаменті освіти і науки, копія надається керівництву облдержадміністрації.

7. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.

8. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

проводить засідання Комісії та керує її роботою;

визначає час і періодичність проведення засідань Комісії;

підписує протоколи, контролює їх виконання;

має право запрошувати:

представників суб'єктів господарської діяльності до розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших сторін, у випадку розгляду заяв, звернень, скарг та спірних питань, пов'язаних із ліцензуванням освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти (за згодою);

кваліфікованих фахівців для розгляду і вирішення окремих питань (за згодою);

виконує інші завдання, передбачені цим Положенням.

9. Секретар Комісії за дорученням Голови:

здійснює організаційне забезпечення роботи Комісії та протокольне оформлення підсумків її засідань;

готує матеріали до її засідань;

контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд Комісії;

оформлює та підписує разом з головою протоколи Комісії;

скликає за дорученням голови Комісії робоче засідання;

забезпечує:

1) підготовку відповідного проекту розпорядження голови облдержадміністрації стосовно залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії з урахуванням наданих Комісією рекомендацій;

2) надання заявникові у терміни, визначені законодавством, повідомлення про прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, із зазначенням підстав такої відмови, переоформлення, анулювання ліцензії;

3) оформлення та видачу у терміни, встановлені законодавством, ліцензії (в електронній формі та/або у паперовому вигляді, переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії (у випадках, встановлених законодавством);

формує ліцензійні справи стосовно кожного суб'єкта, який подав заяву про видачу ліцензії;

проводить іншу організаційну роботу, пов'язану з ліцензуванням.

10. Члени Комісії зобов'язані:

брати участь у роботі Комісії;

розглядати матеріали, що надані на розгляд Комісії, та вносити пропозиції щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачі, відмови у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії;

дотримуватися принципів об'єктивності при розгляді наданих матеріалів;

виконувати доручення голови Комісії з підготовки та розгляду матеріалів до засідань та перевірок;

узгоджувати з керівництвом Комісії всі дії, які вони здійснюють від імені Комісії.

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25 липня 2016 року N Р-528/0/3-16

Зображення Державного герба України

ЛІЦЕНЗІЯ
найменування органу ліцензування

Номер і дата прийняття рішення

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу ліцензії 1

Вид господарської діяльності (повністю або частково)

Найменування юридичної особи (її філій, інших відокремлених підрозділів)

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

_
(посада особи органу ліцензування,
яка підписала рішення про видачу ліцензії)


(підпис)

_______
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 1 Абзац другий ліцензії набирає чинності з дня набрання чинності положення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування.

Примітки:

1. Ліцензія, оформлена на паперовому носії формату А4 (210 х 297 мм).

2. Ліцензія повинна мати такі береги: 30 мм - лівий; 10 мм - правий; 20 мм - верхній і нижній.

 

Директор департаменту освіти
і науки облдержадміністрації

О. В. Полторацький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали