РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

ПОСТАНОВА

від 28 липня 1924 р.

Харків

Про надання чинности Положенню про комісію розгляду законодавчих проєктів при Раді Народніх Комісарів УССР

На розвиток постанови своєї від 15 цього липня "Про заснування Адміністраційно-Фінансової Комісії та Комісії розгляду законодавчих проєктів при РНК УСРР", Рада Народніх Комісарів постановила: надати чинности нижчеподаному Положенню про Комісію розгляду законодавчих проєктів при РНК УСРР.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію розгляду законодавчих проєктів (КРЗП) Ради Народніх Комісарів УСРР

Для попереднього розгляду й обміркування законопроєктів, що їх вноситься на затвердження РНК УСРР, а також для підготовки висновків і думок Українського Уряду на проєкти союзного законодавства, при РНК УСРР знаходиться Комісія розгляду законодавчих проєктів.

2. До компетенції Комісії розгляду законодавчих проєктів належить:

а) попередньо розглядати й погоджувати з чинним законодавством СРСР і УСРР й редагувати всі проєкти декретів і постанов законодавчого характеру, що їх вноситься на розгляд і затвердження РНК УСРР і ВУЦВК;

б) попередньо розглядати й погоджувати з чинним законодавством СРСР і УСРР проєкти декретів і постанов, що їх вноситься до РНК і ЦВК Союзу РСР порядком арт. 39 основного закону Союзу РСР і Положення про РНК СРСР і які вимагають думки Українського Уряду, і виробляти проєкти висновків на них, а також розглядати проєкти постанов Українського Уряду, що надходять від НКЮ й від окремих Наркоматів і центральних установ УСРР до вищих законодавчих органів Союзу РСР;

в) складати з'ясувальні записки до проєктів декретів, постанов і кодексів, надсиланих Українським Урядом до РНК і ЦВК Союзу порядком ініціятиви;

г) розглядати й порушувати справи про систематизацію й об'єднання законодавчих актів і постанов ВУЦВК, РНК і Еконаради УСРР;

д) розглядати всі справи законодавчого характеру, які РНК УСРР або її Голова визнає за потрібне передати до Комісії розгляду законодавчих проєктів.

3. До складу Комісії входять: Голова, чотирі члени й два кандидати, яких персонально призначає Рада Народніх Комісарів УСРР.

Примітка. До складу Комісії входить представник НКЮ з правом дорадчого голосу.

4. Засідання Комісії вважається за дійсне при наявности не менш як 3 х членів, в тому числі й Голови.

5. Усі справи розв'язується на Комісії звичайною більшістю голосів. Члени Комісії, в разі незгоди з ухваленою постановою, мають право подати окремі думки, вносячи їх в писаній формі на самому засіданні.

Окремі думки додається до протоколу засідання Комісії.

Примітка. Представник НКЮ, що належить до складу Комісії з правом дорадчого голосу, так само має право подати свою окрему думку безпосередньо на засіданні Комісії, з там що за Народнім Комісаром Юстиції залишається право заявляти про свою незгоду з особливою думкою представника НКЮ, а також право подавати прокурорський протест на ухвалені КРЗП постанови.

6. Комісія розглядає й направляє тільки ті справи, які мають законодавчий характер (арт. 2 цього Пололоження) і які відповідають таким обов'язковим умовам:

а) мають належати до компетенції РНК УСРР;

б) бути викладені в формі проєкту декрету або постанови;

в) мати при собі коротку з'ясувальну записку, що містила б мотиви, точну вказівку законоположень для скасування, зміни, доповнення, розвитку чи пояснення яких вноситься проєкт, а також мати при собі додаток инших матеріялів для обгрунтовання потреби й доцільности ухвали пропонованого проєкту;

г) мати повну згоду з заінтересованими відомствами й НК Юстиції, або мотивовані їхні думки, з додатком точних формульовок їхніх поправок, змін чи доповнень до проєктів;

д) мати підпис керовника відомства, установи або особи, ним на те спеціяльно уповноваженої, на проєктах постанов, на з'ясувальних записках, висновках, думках, поправках, додатках і змінах до проєктів, які вноситься.

7. Усі справи, що відповідають наведеним у арт. 6-му цього Положення умовам, подають усі установи, відомства й особи, що мають право вносити справи на розгляд РНК УССР - на ім'я Ради Народніх Комісарів, і їх адресується, в установленому числі примірників, Управлінню Справами РНК УСРР - для дальшого направлення на розгляд Комісії.

8. Голова Комісії росподіляє всі справи, що надійшли на розгляд Комісії, між членами Комісії для попереднього ознайомлення, розроблення й підготовки до засідання Комісії доповідів, покладаючи на членів Комісії:

а) попередній розгляд проєкту;

б) обслідування поданого до проєкту писаного матеріялу;

в) внесення протягом установленого речинця на засідання Комісії підготовленої справи.

Примітка. Члени Комісії скликають попередні наради з представників заінтересованих відомств і установ для розроблення і підготовки до засідань Комісії внесених справ на підставі постанови Комісії або з роспорядження її Голови.

9. Для кожної справи, переданої члену-доповідачеві залежно від її терміновости, складности й обсягу, встановлюється на підставі постанови Комісії або роспорядження Голови кінцевий речинець, протягом якого її належить подати до слухання на засіданні Комісії.

10. Секретар Комісії, на подані до слухання справи, а також на ті справи, речинець подання яких уплив, складає порядок денний засідання Комісії й не пізніш як за 48 годин до засідання надсилає його з усіма належними до нього матеріялами всім членам Комісії, а також і НКЮ.

Примітка. Порядок денний засідання Комісії розсилається одночасно й членам РНК.

11. На кожну справу, яку розглядається на засіданні Комісії, викликається для оборони проєкту й поправок до нього представників установи ініціятора проєкту й инших заінтересованих установ, з тим що їхня неявка не припиняє розгляду справи.

Представники ці мусять мати посвідчення за підписом керовника відомства або установи й висловлювати офіційний погляд свого відомства або установи що-до справи, яку розглядає Комісія.

12. На розглянені справи Комісія виносить протокольні постанови, і проєкті, яки вона обміркувала, з усіма поправками й змінами, передається для остаточного, зредагування протягом установленого Комісією речинця редактору-консультантові РНК і Еконаради, за візою якого проєкти з усіма належними до них матеріялами, передається секретареві РНК для дальшого направлення встановленим порядком.

13. Проєкти декретів і постанов, ухвалені Комісією і не оскаржені протягом установленого в арт. 14 цього положення речинця, подається в зредагованій формі, з зазначеною в арт. 12 цього положення візою й за підписом Керуючого Справами РНК на остаточне з наступною на найближчому засіданні РНК доповіддю, затвердження і підпис Голови РНК, після чого одержують чинність постанови Ради Народніх Комісарів УСРР і їх дозволяється оголошувати згідно з установленим порядком.

Примітка 1. В разі незгоди Голови РНК з постановами Комісії або в разі, як-що він вважає за потрібне обміркувати їх на РНК, справи вноситься на порядок денний чергових засідань Ради Народніх Комісарів загальним порядком.

Примітка 2. В разі, як-що на засіданні Комісії не досягнено погодженої редакції між установою-ініціятором проєкту й Комісією, справи обов'язково надходять на розгляд РНК, з тим що паралельно подається дві редакції.

14. Право оскаржувати постанови Комісії мають: члени Президії ВУЦВК, члени РНК УСРР, Голови Комісій: Розгляду законодавчих проєктів, А. Ф. К., Укрдержплану, Концескому й Головкооперкому; Керуючий Справами РНК й инші урядові особі - керовники центральних установ УСРР, що належать до складу РНК з правом дорадчого голосу. Оскарження належить подати не пізніш як протягом 48 годин з моменту ухвалення Комісією постанови.

15. Для розгляду нагальних проектів, Голова Комісії скликує надзвичайні її засідання, а в разі, як-що цього не можна відкласти, розглядає й дає висновок до РНК УСРР персонально, сповіщаючи про це на засіданні в Комісії.

16. Для здійснення своїх завдань Комісії надається право покласти на відомства й окремі установи, під відповідальність їхніх керовників, додаткове розроблення справ, які вона розглядає, а також підготовку й подання потрібних матеріялів і відомостей.

17. Так для постійної, як і для тимчасової допомоги роботам Комісії своїми спеціяльними знаннями Голова Комісії може притягали знавців і експертів.

18. Голова Комісії персонально вживає заходів роспорядчого характеру для встановлення порядку роботи в Комісії, росподіляє справи для доповідів між її членами, і також обов'язки між консультантами, вимагає від усіх відомств, установ і губвиконкомів всіляких матеріялів і відомостей в справах Комісії. Його роспорядження в цій частині є обов'язкові для всіх відомств, установ і урядових особ.

19. Комісію розгляду законодавчих проєктів обслуговує техничний апарат Секретаріяту РНК і Еконаради УСРР; у його складі, для підготовки справ до слухання,, провадження й виконання протоколів засідань Комісії і також для виконання доручень Комісії й її Голови, виділяється потрібне число секретарських і инших канцелярських і техничних робітників.

 

За Голову Ради  
Народніх Комісарів

І. КЛИМЕНКО

Керуючий Справами
Раднаркому

Ф. БЕГА

Т. в. о. Секретаря РНК

А. ДУДЕЛІТ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали