МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 березня 2012 року N 126

Про Науково-експертну раду Мінприроди

З метою належної організації та проведення засідань Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів в Україні відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати", Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295, наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-експертну раду з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів (додається).

2. Затвердити склад Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів (додається).

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 25.02.2008 N 93.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д. Д.

 

Перший заступник Міністра

М. І. Романов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди
01.03.2012 N 126


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів

1. Науково-експертна рада з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів (далі - Науково-експертна рада) є консультативно-дорадчим органом Мінприроди, який утворено у відповідності до Закону України "Про пестициди і агрохімікати", постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" з метою розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів.

2. Науково-експертна рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань охорони навколишнього природного середовища та цим Положенням.

3. Основними завданнями Науково-експертної ради є:

сприяння, у межах компетенції, реалізації державної політики щодо забезпечення потреб сільського, лісового та інших галузей народного господарства безпечними для здоров'я людини та навколишнього природного середовища пестицидами та агрохімікатами;

підготовка та подання до Мінприроди пропозицій та рекомендацій щодо здійснення державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів;

надання пропозицій щодо впровадження досягнень та досвіду вітчизняної та зарубіжної науки у сфері державних випробувань, реєстрації та застосування пестицидів та агрохімікатів;

розгляд питань щодо державної реєстрації препаратів в Україні з метою надання консультативної допомоги Міністерству екології та природних ресурсів;

узагальнення результатів роботи експертних груп та сприяння у підготовці рекомендацій щодо державної реєстрації та перереєстрації препаратів в Україні;

сприяння в межах компетенції розробці заходів, спрямованих на вдосконалення вимог щодо державних випробувань та державної реєстрації препаратів, які можуть бути взяті до уваги Міністерством;

надання консультаційної допомоги Міністерству екології та природних ресурсів щодо оформлення дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, дозволів на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, а також надання пропозицій щодо використання препаратів у приватному секторі;

надання пропозицій та рекомендацій щодо розгляду проектів переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для застосування авіаційним методом та для роздрібного продажу населенню;

надання рекомендацій щодо вдосконалення вимог у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами.

4. Науково-експертна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5. Науково-експертна рада утворюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та членів Ради. Склад Ради, що затверджується Мінприроди, формується з провідних фахівців науково-дослідних установ та організацій (за згодою їх керівника), що проводять державні випробування препаратів (у разі необхідності).

6. Голова Науково-експертної ради:

організовує роботу Науково-експертної ради;

вносить пропозиції щодо зміни складу Науково-експертної ради.

7. Голова Науково-експертної ради у межах своїх повноважень має право:

скликати чергові засідання Науково-експертної ради, а також позачергові засідання (у разі необхідності);

у разі необхідності доручати додаткове вивчення та опрацювання окремих питань, що підлягають розгляду на засіданні Науково-експертної ради;

залучати до роботи Науково-експертної ради представників центральних органів виконавчої влади, НАН і АМН України, УАНН, а також науково-дослідних установ та організацій (за згодою їх керівника), які здійснюють державні випробування препаратів.

Рішення Науково-експертної ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх членів на її засіданні.

Протокол засідання Науково-експертної ради готується секретарем та затверджується головою, а у разі його відсутності заступником Голови, який проводив засідання.

Рекомендації та рішення, надані Науково-експертною радою, можуть бути враховані Мінприроди при прийнятті рішень про державну реєстрацію препаратів.

8. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Науково-експертної ради здійснює Департамент екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів.

 

Директор Департаменту екологічної безпеки

О. Л. Соколов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди
01.03.2012 N 126


Склад
Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації препаратів

Соколов
Олександр Леонідович

директор Департаменту екологічної безпеки Мінприроди України - голова ради;

Алейнікова
Наталя Василівна

в. о. начальника відділу захисту і фізіології рослин Національного інституту винограду і вина "Магарач" НААН України, д. с.-г. н. (за згодою);

Бардов
Василь Гаврилович

директор Інституту гігієни і екології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, член-кореспондент НАМН, д. м. н., професор (за згодою);

Бобильова
Ольга Олександрівна

заступник директора Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, д. м. н. (за згодою);

Борзих
Олександр Іванович

директор Інституту захисту рослин НААН, почесний академік НААН (за згодою);

Бучацький
Леонід Петрович

провідний науковий співробітник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, д. б. н., професор (за згодою);

Задорожний
Віктор Сергійович

завідувач лабораторії землеробства та захисту рослин Інституту кормів та сільського господарства Поділля, к. с.-г. н. (за згодою);

Іващенко
Олександр Олексійович

академік-секретар Відділення рослинництва НААН, д. с.-г. н., академік НААН (за згодою);

Калашников
Володимир Борисович

заступник начальника Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики України (за згодою);

Кірсенко
Віктор Володимирович

завідувач лабораторії токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні Інституту медицини праці, к. м. н. (за згодою);

Ковалишина
Ганна Миколаївна

завідувач лабораторії захисту рослин Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, к. б. н. (за згодою);

Корнійчук
Микола Сергійович

головний науковий співробітник лабораторії захисту рослин ННЦ "Інститут землеробства НААН", д. с.-г. н. (за згодою);

Кравчук
Олександр Павлович

голова Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ (за згодою);

Кундієв
Юрій Ілліч

директор Інституту медицини праці, академік НАНУ і НАМН, д. м. н., професор (за згодою);

Лепьошкін
Ігор Васильович

завідувач відділу пестицидів і агрохімікатів, Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, к. м. н. (за згодою);

Лоханська
Вікторія Йосипівна

заступник директора з науково-організаційної роботи Українського науково-виробничого центру незалежної експертизи якості та безпеки продукції агропромислового комплексу та довкілля НУБІП, к. б. н. (за згодою);

Львов
Віталій Андрійович

Перший віце-Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, професор (за згодою)

Макаренко
Наталія Анатоліївна

директор НДІ екобіотехнологій і біоенергетики НУБІП, д. с.-г. н. (за згодою);

Мельничук
Сергій Дмитрович

директор Українського науково-виробничого центру незалежної експертизи якості та безпеки продукції агропромислового комплексу та довкілля НУБІП, д. б. н., член-кор. НААН (за згодою);

Мордерер
Євген Юлійович

завідувач відділу фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, д. б. н. (за згодою);

Недопитанська
Надія Миколаївна

учений секретар Комісії з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів, к. б. н. (за згодою);

Посмітний
Олександр Сергійович

заступник директора Департаменту екологічної безпеки Мінприроди України - заступник голови ради;

Ретьман
Сергій Васильович

заступник директора Інституту захисту рослин НААН, д. с.-г. н. (за згодою);

Секун
Микола Павлович

завідувач лабораторії токсикології Інституту захисту рослин НААН, д. с.-г. н., професор (за згодою);

Чабанюк
Ярослав Васильович

завідувач відділу агроекологічного моніторингу Інституту агроекології і економіки природокористування НААН, к. с.-г. н. (за згодою);

Чміль
Віталій Данилович

головний науковий співробітник відділу фізико-хімічного аналізу та референт лабораторії Інституту екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, д. б. н., професор (за згодою);

Яновський
Юрій Петрович

завідувач кафедри захисту та карантину рослин Уманського національного університету садівництва, д. с.-г. н., професор (за згодою).

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали