Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Науково-консультативну раду з питань охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 березня 2012 року N 134

Про Науково-консультативну раду з питань охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України

Відповідно до пункту 5 статті III Угоди про збереження популяцій європейських кажанів, пункту 238 Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 577-р, та з метою впровадження Угоди в Україні і покращення справи охорони та збереження рукокрилих України наказую:

1. Утворити Науково-консультативну раду з питань охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду з питань охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України, що додається.

3. Голові Науково-консультативної ради з питань охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України надати право вносити зміни до її складу.

4. Департаменту охорону природних ресурсів та екомережі (Томахін М. Л.) довести цей наказ до відома Республіканського комітету з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, м. Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

СКЛАД
Науково-консультативної ради з питань охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України

Годлевська
Олена Віталіївна

- молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, кандидат біологічних наук, голова Ради (за згодою)

Тищенко
Володимир Миколайович

- доцент Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат біологічних наук, секретар Ради (за згодою)

Члени Ради:

 

Влащенко
Антон Сергійович

- молодший науковий співробітник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, кандидат біологічних наук (за згодою)

Домашлінець
Володимир Григорович

- начальник Відділу охорони тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі Мінприроди, кандидат біологічних наук

Дулицький
Альфред Ізрайлович

- доцент Південної філії "Кримський агротехнологічний університет" Національного університету біоресурсів і природокористування, кандидат біологічних наук (за згодою)

Загороднюк
Ігор Володимирович

- старший науковий співробітник, доцент Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидат біологічних наук (за згодою).

 

Директор Департаменту охорони
природних ресурсів та екомережі

М. Л. Томахін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
06.03.2012 N 134

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду з охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України

1. Науково-консультативна рада з охорони рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворено при Мінприроди в рамках виконання пункту 238 Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2011 - 2015 роки (розроблення комплексу заходів щодо збереження, невиснажливого використання та відтворення мігруючих видів диких тварин і середовища їх існування), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. N 577-р, а також відповідно до пункту 5 статті III Угоди про збереження популяцій європейських кажанів (далі - Угода), з метою впровадження положень Угоди, рішень сесії Наради Сторін Угоди та покращення справи охорони та збереження рукокрилих України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань охорони навколишнього природного середовища, в тому числі міжнародних договорів, Стороною яких є Україна.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка та подання до Мінприроди пропозицій щодо заходів у сфері збереження рукокрилих України, їх сховищ, міграційних шляхів, реабілітації рукокрилих тощо, з урахуванням положень Угоди та рішень її керівних органів (Нарада Сторін, Консультативний комітет, Постійний комітет);

складання та ведення переліку ключових місць перебування рукокрилих;

консультативна допомога щодо дотримання положень та вимог національного законодавства України, конвенцій та угод, підписаних та ратифікованих Україною, щодо охорони та збереження рукокрилих України;

надання консультаційної допомоги Мінприроди;

підготовка обґрунтувань та надання експертних оцінок щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду з метою збереження рукокрилих;

сприяння в межах компетенції міжрегіональному та транскордонному науковому співробітництву у галузі охорони та збереження рукокрилих;

сприяння в межах компетенції підготовці Національної доповіді щодо виконання Угоди в Україні.

4. Рада утворюється у складі голови, секретаря та членів Ради. Склад Ради, що затверджується Мінприроди, формується з провідних фахівців з дослідження та збереження рукокрилих України (працівники організацій з науки, освіти та охорони навколишнього середовища, які мають наукові публікації з досліджень та охорони рукокрилих та мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, за згодою).

5. Роботу Ради організовує голова Ради. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Ради скликається за рішенням голови або половини членів Ради.

6. Плани роботи Ради на рік формуються її секретарем на основі пропозицій членів Ради. Проект плану роботи Ради на наступний рік розглядається на останньому в поточному році засіданні Ради. На основі плану Ради на рік розробляється порядок денний чергових засідань Ради, який доводиться до відома всіх членів Ради.

7. Для розгляду найбільш складних і важливих питань проводяться розширені засідання Ради.

На розширені засідання можуть запрошуватися представники центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Мінприроди, наукових установ і організацій тощо, що не є членами Ради, але мають відношення до питань, що виносяться на розгляд Ради.

Запрошені особи можуть брати участь в обговоренні питань, включених до порядку денного засідань Ради.

8. Кожне рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується секретарем і затверджується головою Ради. Копія протоколу надсилається Мінприроди та членам Ради. Усі матеріали стосовно роботи Ради зберігаються у секретаря Ради.

9. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням. Рішення Ради є правомочним, якщо воно прийняте більш як половиною складу присутніх на засіданні.

10. Підсумки роботи Ради за рік оформлюються у вигляді звіту, який доповідає Секретар на останньому засіданні у поточному році. Після розгляду та ухвалення Радою звіт підписується головою Ради та надсилається до Мінприроди в термін до 31 січня року наступного за звітним.

11. Рада має право:

надавати інформацію щодо проблем охорони кажанів у різних регіонах України до Мінприроди для її подальшого врахування під час планування першочергових та довгострокових програм з охорони кажанів;

вносити пропозиції щодо змін до переліку ключових місць перебування рукокрилих;

вносити пропозиції щодо зміни охоронного статусу рукокрилих;

вносити пропозиції та брати участь в межах компетенції у розробці нормативно-правових актів, що стосуються охорони та збереження кажанів України;

організовувати в межах компетенції методичні і навчальні семінари та інші заходи.

12. Обов'язки членів Ради:

12.1. Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради, головує на її засіданнях, затверджує план роботи Ради на рік, порядок денний чергових засідань Ради та протоколи її засідань.

Голова Ради здійснює моніторинг виконання прийнятих Радою рішень.

12.2. Секретар Ради:

формує плани роботи Ради;

не пізніше як за 5 робочих днів до запланованої дати проведення засідання Ради готує порядок денний та доводить його до відома кожного члена Ради, координує підготовку матеріалів до розгляду Радою;

організовує підготовку і проведення засідань Ради, готує протоколи її засідань та підписує їх;

вносить пропозиції Голові Ради щодо проведення розширених засідань, пропонує до запрошення на них представників центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Мінприроди, наукових установ і організацій.

 

Директор Департаменту охорони
природних ресурсів та екомережі

М. Л. Томахін

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали