МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 травня 2012 року N 532

Про науково-методичну раду Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до абзацу третього пункту 11 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 634/2011 (Положення N 634/2011), наказую:

1. Затвердити Положення про науково-методичну раду Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Призначити першого заступника Міністра Максюту А. А. головою науково-методичної ради Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

3. Голові науково-методичної ради Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у тижневий термін затвердити персональний склад ради.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 25.05.2010 N 572 "Про науково-методичну раду Міністерства економіки України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А. А.

 

Міністр

П. О. Порошенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.05.2012 N 532


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

1. Науково-методична рада Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - рада) є постійно діючим допоміжним органом, утвореним з метою координації планування, сприяння практичній спрямованості та підвищенню результативності науково-дослідних робіт, що виконуються на замовлення Мінекономрозвитку для забезпечення формування та реалізації науково обґрунтованої економічної, соціальної, регіональної, цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики (далі - НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі).

2. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. У своїй діяльності рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

4. Основними завданнями ради є:

упровадження єдиного методологічного підходу до процесів планування, виконання НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі та оцінки ефективності наукової підтримки діяльності Мінекономрозвитку, сприяння ефективному використанню коштів Державного бюджету України за КПКВК 12010701, що спрямовуються на наукове забезпечення формування та реалізації економічної, соціальної, регіональної, цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики;


1 КПКВК 1201070 - бюджетна програма "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку і торгівлі".

визначення тематики НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі відповідно до пріоритетів діяльності, завдань та функцій Мінекономрозвитку, сприяння практичній спрямованості та підвищенню результативності НДР, надання рекомендацій щодо практичного застосування отриманих результатів НДР;

надання рекомендацій з удосконалення наукової та науково-технічної діяльності Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ) та Державного науково-дослідного інституту інформатизації і моделювання економіки (ДНДІІМЕ), що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

5. Рада відповідно до визначених завдань:

розглядає механізми формування тематики, планування та виконання НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі, що виконуються на замовлення Мінекономрозвитку, та надає рекомендації щодо їх удосконалення;

щороку розглядає та погоджує тематику НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, мети, актуальності, вимог до виконання, очікуваних результатів та напрямів упровадження НДР, обсягів фінансування за КПКВК 1201070;

погоджує проекти тематичних планів НДЕІ, переліків прикладних розробок у сфері економічного розвитку і торгівлі; переліків НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі, які виконуються за державним замовленням; переліків НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі, які виконуються за державними цільовими програмами, тощо;

погоджує переліки перехідних НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі, виконання яких заплановано на строк, що перевищує один рік, для включення до перспективних планів НДР;

погоджує тематику проведення науково-практичних семінарів і конференцій з економічних проблем;

щороку розглядає результати виконання НДР та наукових частин державних цільових програм у сфері економічного розвитку і торгівлі, що виконувалися для Мінекономрозвитку науково-дослідними установами та організаціями, і надає рекомендації щодо їх використання у практичній роботі;

за зверненнями самостійних структурних підрозділів - замовників НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі, які включені до тематичних планів наукових установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, у разі виникнення потреби (негативні відгуки замовника, невідповідність отриманих результатів вимогам замовлення на виконання НДР тощо) розглядає та здійснює оцінку проміжних і заключних звітів щодо виконання відповідних НДР;

приймає рішення про проведення експертизи проектів та кінцевих результатів НДР та наукових частин державних цільових програм у сфері економічного розвитку і торгівлі, проектів державних цільових програм, координацію виконання яких здійснює Мінекономрозвитку, розглядає та погоджує результати експертизи;

ініціює питання щодо висунення в установленому порядку наукових досліджень у сфері економічного розвитку і торгівлі, що виконувалися для Мінекономрозвитку науково-дослідними установами та організаціями, на здобуття державних премій у галузі науки і техніки;

надає рекомендації НДЕІ та ДНДІІМЕ щодо усунення недоліків в організації та проведенні наукової і науково-технічної діяльності, методичної роботи, узагальнення експертної практики, підготовки наукових кадрів та вдосконалення зазначених форм діяльності;

надає інші пропозиції та рекомендації щодо наукового забезпечення діяльності Мінекономрозвитку.

6. З питань, віднесених до спільної компетенції, Рада взаємодіє з іншими допоміжними органами, утвореними при Мінекономрозвитку.

7. Керівництво роботою ради здійснює її голова, який призначається наказом Мінекономрозвитку.

Персональний склад ради формується з посадових осіб керівного складу та керівників (заступників керівників) самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку і затверджується головою ради.

Голова ради забезпечує виконання завдань і функцій ради, визначених цим Положенням.

Члени ради мають право на ознайомлення з усіма документами та матеріалами, що виносяться на засідання.

Відповідальний секретар ради:

складає за пропозиціями членів ради та департаменту реформування публічної адміністрації як структурного підрозділу, відповідального за організаційне забезпечення роботи ради, план роботи ради на півріччя (рік) та подає голові ради на затвердження;

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради;

здійснює контроль за належним і своєчасним представленням матеріалів для розгляду на засіданні ради;

оформлює протоколи засідань.

8. За рішенням голови ради в її складі можуть утворюватися секції за основними напрямами наукового забезпечення діяльності Мінекономрозвитку у сфері економічного розвитку і торгівлі.

Для попереднього вивчення окремих питань та підготовки проектів обґрунтованих рішень головою ради можуть утворюватися комісії під керівництвом одного з членів ради із залученням представників структурних підрозділів Мінекономрозвитку, до компетенції яких віднесено вирішення відповідного питання.

До роботи в раді (секціях, комісіях) можуть залучатися вчені та фахівці НДЕІ, ДНДІІМЕ, інших науково-дослідних інститутів, установ і організацій (за згодою).

9. Організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться відповідно до затверджених планів роботи на півріччя (рік). За рішенням голови ради може бути скликано позачергове засідання.

Засідання ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Під час розгляду тематики НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі, що плануються до виконання, у разі виникнення потреби (надання додаткових обгрунтувань щодо мети, актуальності, очікуваних результатів виконання дослідження, напрямів їх упровадження тощо) на засідання ради запрошуються замовники відповідних НДР.

Під час розгляду результатів НДР у сфері економічного розвитку і торгівлі в разі виникнення потреби (негативні відгуки замовника, потреба в представленні або демонстрації розробки тощо) на засідання ради запрошуються виконавці відповідних НДР.

9. Рішення ради у вигляді пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її компетенції, приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення ради фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим та відповідальним секретарем, доводиться до відома членів ради і витяги з якого надсилаються структурним підрозділам Мінекономрозвитку, НДЕІ та ДНДІІМЕ в частині, що їх стосується. Оригінали протоколів зберігаються в департаменті реформування публічної адміністрації.

Член ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Структурний підрозділ Мінекономрозвитку, який ініціює розгляд питання на засіданні ради:

за сім робочих днів до проведення засідання подає департаменту реформування публічної адміністрації відповідні матеріали: доповідну записку, матеріали, що виносяться на розгляд ради, список запрошених тощо;

надає необхідну допомогу департаменту реформування публічної адміністрації в організації та проведенні засідання, здійснює тиражування необхідних матеріалів.

11. Рішення ради можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мінекономрозвитку, проект якого готується структурним підрозділом, що ініціював розгляд питання на засіданні ради.

 

Директор департаменту реформування
публічної адміністрації

Є. Л. Сторожук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали