Додаткова копія: Про Науково-промислову раду Державного агентства рибного господарства України

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 квітня 2018 року N 164

Про Науково-промислову раду Державного агентства рибного господарства України

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 192) наказами Державного агентства рибного господарства України від 25 квітня 2018 року N 192 (Наказ N 192),від 11 липня 2018 року N 286,від 11 жовтня 2018 року N 413,від 5 листопада 2018 року N 443

Відповідно до Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року N 895 (Постанова N 895), Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 992 (Постанова N 992), наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-промислову раду Державного агентства рибного господарства України, що додається.

2. Затвердити склад Науково-промислової ради Державного агентства рибного господарства України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного агентства рибного господарства України від 19 листопада 2015 року N 352 "Про затвердження в новій редакції Положення про науково-промислову раду Державного агентства рибного господарства України" (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Я. С. Бєлов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства рибного господарства України
04 квітня 2018 року N 164

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-промислову раду Державного агентства рибного господарства України

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Науково-промислової ради Державного агентства рибного господарства України (далі - НПР).

2. НПР є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Державного агентства рибного господарства України (далі Держрибагентство) з розгляду та розв'язання проблем, пов'язаних з:

використанням рибогосподарських водних об'єктів (їх частин), охороною та відтворенням водних біоресурсів та раціональним їх використанням;

розробкою наукових рекомендацій щодо розвитку рибогосподарської галузі, науково-дослідних програм використання водних біоресурсів, пропозицій щодо розроблення напрямів розвитку спеціального використання водних біоресурсів.

3. У своїй роботі НПР керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Основними завданнями НПР є:

надання рекомендацій щодо раціонального використання та охорони і відтворення водних біоресурсів;

розгляд висновків досліджень з оцінки впливу на водні біоресурси усіх видів діяльності людини та природних чинників;

забезпечення у межах компетенції наукового обґрунтування питань у сфері рибного господарства, що потребують розв'язання на рівні законодавства України;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері рибного господарства України;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань, що виникають у сфері рибного господарства України.

5. НПР відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює розгляд обмежень щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів на підставі наукових обґрунтувань, поданих науковими установами, що належать до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук;

2) розглядає науково-біологічні обґрунтування і проекти лімітів спеціального використання водних біоресурсів та прогнози допустимого вилову водних біоресурсів;

3) розглядає пропозиції щодо обсягів використання водних біоресурсів у зоні юрисдикції України, у водах інших держав (на основі міжурядових угод);

4) опрацьовує звіти підприємств, установ і організацій про хід і результати виконання програм дослідного вилову водних біоресурсів;

5) аналізує та бере участь у розробці міждержавних та державних екологічних програм, спрямованих на збереження та покращення умов існування та відтворення водних біоресурсів;

6) бере участь у розробці пропозицій з визначення основних принципів рибогосподарської політики у сфері міжнародного співробітництва України;

7) розглядає програми проведення дослідного вилову водних біоресурсів;

8) розглядає питання щодо кількості контрольно-спостережних пунктів та плавзасобів для проведення дослідного вилову водних біоресурсів;

9) розглядає перелік співвиконавців, що залучаються до виконання програм проведення дослідного вилову;

10) подає керівництву Держрибагентства розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

6. НПР має право:

залучати до роботи НПР представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських діячів, вчених, фахівців галузі рибного господарства (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву Держрибагентства з питань, що належать до компетенції НПР.

7. Склад НПР затверджується наказом Держрибагентства, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни. До складу НПР входять голова, заступник голови, секретар та члени НПР.

До роботи в НПР можуть залучатись провідні науковці, фахівці галузі рибного господарства, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою).

Загальна кількість членів НПР має становити не менше дванадцяти осіб.

8. Головою НПР призначається Голова Держрибагентства або його заступник.

Голова НПР:

визначає порядок денний засідань НПР;

веде засідання НПР, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів НПР;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні НПР;

підписує протокол засідання НПР.

У разі відсутності голови НПР його обов'язки виконує заступник голови НПР.

9. Секретар НПР, який є працівником Держрибагентства:

забезпечує ведення протоколів засідань НПР;

готує матеріали для розгляду на засіданні НПР;

бере участь у засіданнях НПР з правом голосу;

за результатами засідання НПР готує протокол;

доводить рішення НПР, оформлене протоколом, до відома керівництва Держрибагентства.

10. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою НПР.

11. До складу НПР входять секції:

- секція рибальства в басейні Азовського моря;

- секція рибальства в басейні Чорного моря;

- секція рибальства у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (водосховища, річки, озера, лимани).

Секцію НПР очолює керівник, який обирається з числа членів НПР на засіданні НПР.

Керівником секції НПР може бути керівник територіального органу Держрибагентства, керівник рибогосподарського науково-дослідного підприємства, установи, організації, працівник Держрибагентства.

Склад секцій НПР формується з числа членів НПР і затверджується рішенням НПР.

На засіданнях секцій НПР здійснюється попередній розгляд питань, віднесених до компетенції НПР, щодо рибальства відповідно в басейні Азовського, Чорного морів, внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (водосховища, річки, озера, лимани).

До роботи секцій НПР можуть залучатись представники територіальних органів Держрибагентства, працівники рибогосподарських науково-дослідних підприємств, установ, організацій, працівники Держрибагентства, представники громадських об'єднань та асоціацій користувачів водних біоресурсів (за згодою).

Робота секцій НПР здійснюється в порядку, визначеному для НПР.

12. Робота НПР здійснюється на громадських засадах.

13. Формою роботи НПР є засідання, яке проводиться головою НПР не рідше одного разу на рік.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання НПР визначає голова НПР.

14. Засідання НПР вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

Члени НПР, визначені наказом Держрибагентства, приймають особисту участь в засіданнях НПР.

Рішення НПР приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

15. Якщо член НПР опиняється в ситуації, яка має ознаки конфлікту інтересів або може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він зобов'язаний надати інформацію про конфлікт інтересів голові НПР перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо наявності конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення НПР, таке рішення скасовується головою НПР та призначається повторне засідання НПР.

Повторне рішення НПР є остаточним.

Щороку члени НПР підписують заяву щодо відсутності конфлікту інтересів, складену в довільній формі.

16. Рішення НПР оформлюється протоколом, який підписується секретарем і головою НПР.

17. Рішення НПР має рекомендаційний характер.

18. Матеріально-технічне забезпечення засідань НПР здійснюється Держрибагентством.

19. Інформація про роботу НПР оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держрибагентства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства рибного господарства України
04 квітня 2018 року N 164

СКЛАД
Науково-промислової ради Державного агентства рибного господарства України

Бєлов Я. С.

- Голова Державного агентства рибного господарства України, голова ради;

Кравченко А. М.

- заступник Голови Державного агентства рибного господарства України, заступник голови ради;

Ногарев О. В.

- начальник відділу наукового забезпечення галузі та обліку рибогосподарських водних об'єктів Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Державного агентства рибного господарства України, секретар ради.

Члени ради:

 

Альшанова О. О.

- заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України (за згодою);

Воловик Д. І.

- директор Приазовського національного природного парку (за згодою);

Калініна Ю. І.

- директор ДП "ОдЦПівденНІРО";

Домашлінець В. Г.

- начальник відділу охорони тваринного світу Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Міністерства екології та природних ресурсів України, канд. біол. наук (за згодою);

Плічко В. Ф.

- заступник начальника управління - начальник відділу організації промислового рибальства Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Державного агентства рибного господарства України;

Литвиненко В. О.

- начальник Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології Державного агентства рибного господарства України;

Черненко О. О.

- заступник начальника управління - начальник відділу охорони водних біоресурсів Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології;

Заєць А. О.

- начальник відділу портів, технічного нагляду суден рибного господарства та моніторингу Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості Державного агентства рибного господарства України;

Лєдовський Р. М. (Наказ N 192)

- заступник начальника управління - начальник відділу рибоохоронного патруля N 1 Азовського басейнового управління Державного агентства рибного господарства; (Наказ N 192)

Камінський Є. В.

- начальник Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства;

Волков В. І.

- начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області;

Чайка Д. В.

-начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Запорізькій області;

Мухін В. М.

- начальник Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області;

Ціленко Т. Л.

- голова комісії з ліквідації - начальник відділу охорони водних біоресурсів Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Кіровоградській області;

Міщенко Є. В.

- заступник начальника управління - начальник відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області;

Авласенко О. О.

- заступник начальника управління - начальник відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль" Державного агентства рибного господарства у Одеській області;

Кулинич О. А.

- начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області;

Іванько В. М.

- начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Черкаській області;

Базенко Г. А.

- заступник начальника управління - начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області;

Ізергін Л. В.

- директор Інституту рибного господарства та екології моря, канд. біол. наук;

Дем'яненко К. В.

- заступник директора з наукової роботи Інституту рибного господарства та екології моря, канд. біол. наук;

Демченко В. О.

- старший науковий співробітник Інституту морської біології НАН України, д-р біол. наук (за згодою);

Снігірьов С. М.

- старший науковий співробітниа ДП "ОдЦПівденНІРО", канд. біол. наук;

Бушуєв С. Г.

- провідний науковий співробітник ДП "ОдЦПівденНІРО", канд. біол. наук;

Заморов В. В.

- декан біологічного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, канд. біол. наук (за згодою);

Шекк П. В.

- завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету д-р с.-г. наук (за згодою);

Шевченко П. Г.

- завідувач кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України, канд. біол. наук (за згодою);

Грициняк І. І.

- директор Інституту рибного господарства НААН України, д-р с.-г. наук (за згодою);

Бузевич І. Ю.

- завідувач відділу Інституту рибного господарства НААН України, д-р біол. наук (за згодою);

Матвієнко Н. М.

- завідувач відділу Інституту рибного господарства НААН України, д-р біол. наук (за згодою);

Межжерін С. В.

- завідувач лабораторії Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, д-р біол. наук (за згодою);

Новицький Р. О.

- завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету, канд. біол. наук (за згодою);

Триліс В. В.

- старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України, канд. біол. наук (за згодою);

Трохимець В. М.

- доцент кафедри екології та зоології ННН "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. біол. наук (за згодою).

(склад із змінами, внесеними згідно з (Наказ N 192) наказами Державного агентства рибного господарства України від 25.04.2018 р. N 192 (Наказ N 192),від 11.07.2018 р. N 286,від 11.10.2018 р. N 413,від 05.11.2018 р. N 443)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали