Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Науково-технічну раду ДСНС України

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 24 листопада 2016 року N 604

(з основної діяльності)

м. Київ

Про Науково-технічну раду ДСНС України

Відповідно до статті 43 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1052, з метою координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду наукових рекомендацій з основних питань діяльності ДСНС України наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Утворити Науково-технічну раду Державної служби України з надзвичайних ситуацій та затвердити її склад, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДСНС України:

від 20.05.2013 N 251 "Про Науково-технічну раду ДСНС України" (Положення N 251);

від 21.02.2014 N 121 "Про внесення змін до складу Науково-технічної ради ДСНС України" ( );

від 18.11.2014 N 645 "Про внесення змін до складу Науково-технічної ради ДСНС України" (Наказ N 645);

від 14.07.2015 N 382 "Про внесення змін до наказу ДСНС України від 20.05.2013 N 251" (Наказ N 382);

від 04.08.2015 N 405 "Про внесення змін до складу Науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій" (Наказ N 405).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Білошицького Р. М.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
24 листопада 2016 року N 604

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Державної служби України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Науково-технічна рада Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - НТР) є дорадчим консультативним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який утворюється з метою формування та координації наукової і науково-технічної діяльності, колегіального розгляду рекомендацій щодо наукового забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, гідрометеорологічної діяльності та сприяння підвищенню результативності наукових розробок і досліджень.

2. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1052, іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, ДСНС України та цим Положенням.

3. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.

4. Рішення НТР виробляється її членами колективно з урахуванням останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і досвіду провідних вчених та спеціалістів, які запрошуються на засідання НТР або залучаються до її роботи як експерти.

5. В інтересах забезпечення комплексності аналізу питань і об'єктивності прийнятих рішень НТР здійснює свою діяльність спільно із науковими установами та вищими навчальними закладами цивільного захисту, органами та підрозділами ДСНС України.

6. Забезпечення ефективної діяльності НТР реалізується шляхом утворення у її структурі секцій за напрямками діяльності ДСНС України та відповідної організації роботи.

II. Основні завдання НТР

1. Визначення напрямів розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу ДСНС України, спрямованих на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Розгляд і надання відповідних пропозицій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

2. Визначення науково обґрунтованої політики, спрямованої на розв'язання завдань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями.

3. Розгляд та внесення пропозицій і рекомендацій щодо розвитку наукових напрямків і технологій, визначення перспективної тематики досліджень, пріоритетності у фінансуванні наукових розробок, можливості їх реалізації; залучення досягнень вітчизняної і зарубіжної науки.

4. Розгляд проектів державних цільових програм, прогнозних і програмних документів соціально-економічного та науково-технічного розвитку (в межах компетенції).

5. Розгляд наукових рекомендацій з питань формування прикладних досліджень, забезпечення належного рівня проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

6. Здійснення науково-технічної оцінки розробок на різних стадіях виконання, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету.

7. Заслуховування звітів керівників наукових установ та вищих навчальних закладів цивільного захисту про виконання планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання рекомендацій за результатами їх обговорення.

8. Розгляд пропозицій щодо формування державного замовлення на проведення наукових досліджень та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

9. Розгляд інших питань, внесених секціями НТР відповідно до їх функцій та завдань.

10. Підготовка пропозицій керівництву ДСНС України за результатами діяльності НТР.

III. Склад та структура НТР

1. Головою НТР є заступник Голови ДСНС України.

2. До складу НТР входять: голова, заступник голови, відповідальний секретар НТР (за посадою керівник структурного підрозділу апарату ДСНС України, до функцій якого належать питання наукової та науково-технічної діяльності), керівники секцій, керівники (заступники) департаментів або інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України та наукових установ і вищих навчальних закладів цивільного захисту, провідні вчені (за згодою).

3. Склад НТР затверджується наказом ДСНС України.

4. Відповідно до напрямків діяльності ДСНС України та актуальності їх наукового забезпечення до структури НТР належать такі секції НТР:

цивільного захисту;

пожежної та техногенної безпеки;

з питань рятувальної справи та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

телекомунікацій, інформаційних технологій та інформатизації.

У разі необхідності рішенням голови НТР можуть бути утворені секції НТР за іншими напрямками діяльності.

5. До складу секцій НТР входять:

керівник секції (за посадою керівник департаменту або іншого структурного підрозділу апарату ДСНС України), його заступник та секретар секції, провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів цивільного захисту, висококваліфіковані спеціалісти органів і підрозділів ДСНС України;

провідні вчені НАН України, інших наукових установ, організацій, закладів, представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, представники науково-технічних товариств та інших організацій (за згодою).

6. Склад секції НТР за поданням її керівника затверджується головою НТР.

7. У сфері гідрометеорологічної діяльності діють секції відповідно до розпорядчих документів Українського гідрометеорологічного інституту.

IV. Організація роботи НТР

1. Основною формою роботи НТР є засідання. Планові засідання НТР проводяться не менш одного разу на рік. Позапланові засідання НТР, у разі необхідності, скликаються за рішенням голови НТР.

Дату, час, місце і порядок денний засідання НТР визначає голова НТР.

У разі неможливості взяти участь у засіданнях члени НТР своєчасно повідомляють про це заступника голови або відповідального секретаря НТР.

2. Члени НТР особисто беруть участь у засіданнях НТР, широко та вільно обмінюються думками з питань, які розглядаються на засіданні НТР.

Члени НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3. За рішенням голови НТР до участі в роботі НТР можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади, підприємств та установ, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

4. План роботи НТР формується з урахуванням пропозицій керівників секцій, що підписується заступником голови НТР та затверджується головою НТР.

5. На розгляд НТР виносяться, як правило, питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій.

6. Департамент або інший самостійний структурний підрозділ апарату ДСНС України, який пропонує внести на розгляд НТР питання, готує проект рішення, довідку, копії документів, на які є посилання у проекті рішення і довідці, два примірники документа, який вноситься на розгляд НТР, копію протоколу секції (у разі розглядання цього питання), список доповідачів та запрошених.

Довідка, список доповідачів та запрошених підписується керівником департаменту або іншого самостійного структурного підрозділу апарату ДСНС України, що готує питання до розгляду.

Відповідні матеріали на паперовому та електронному носіях подаються структурному підрозділу апарату ДСНС України, до функцій якого належать питання діяльності НТР, для оформлення матеріалів засідання НТР.

7. Інформація з розгляду питань, які виносяться на засідання НТР, може бути розміщена на офіційному веб-сайті ДСНС України.

8. Рішення НТР з питань, що розглядаються на засіданнях НТР, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш двох третин членів НТР.

Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Протоколи засідань підписуються головою НТР або заступником голови НТР, який проводив засідання, та відповідальним секретарем НТР і зберігаються у структурному підрозділі апарату ДСНС України, до функцій якого належать питання діяльності НТР.

Витяги з протоколів НТР направляються департаментам та іншим структурним підрозділам апарату ДСНС України, територіальним органам управління, вищим навчальним закладам та науковим установам ДСНС України, підприємствам, організаціям та особам, за їх зверненням, для реалізації рішень і рекомендацій НТР, що стосуються їх прав та обов'язків.

9. Рішення НТР мають рекомендаційний характер.

У разі необхідності для виконання рішень, прийнятих НТР, видається наказ ДСНС України чи інший розпорядчий документ.

Проект документа щодо виконання рішення НТР готується департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом апарату ДСНС України, до компетенції якого належить порушене у рішенні питання, якщо цим рішенням НТР не передбачено інше.

V. Основні функції секцій НТР

1. Розгляд та за необхідності внесення на розгляд НТР, а також реалізація у межах компетенції:

пропозицій щодо визначення перспективних та пріоритетних напрямків наукових досліджень;

наукових рекомендацій щодо удосконалення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту;

наукових рекомендацій щодо виконання програм розвитку цивільного захисту, програм технічного оснащення сил цивільного захисту та пропозицій щодо їх реалізації та наукового супроводження;

наукових рекомендацій щодо визначення основних напрямків у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб та гідрометеорологічної діяльності, напрямків прискорення освоєння досягнень науково-технічного прогресу;

проектів державних та галузевих будівельних норм, національних стандартів і правил з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, інших нормативних документів, що належать до компетенції ДСНС України;

пропозицій щодо організації взаємодії з науковими установами НАН України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які виконують наукові дослідження у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, гідрометеорологічної діяльності тощо;

пропозицій щодо формування державного замовлення на проведення наукових досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, розподілу виділених бюджетних асигнувань на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

пропозицій щодо міжнародного наукового співробітництва та виконання завдань, визначених міжнародними зобов'язаннями ДСНС України;

рекомендацій щодо припинення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

пропозицій до проектів державних цільових наукових та науково-технічних програм у межах компетенції ДСНС України;

пропозицій до програм науково-технічного розвитку у сфері діяльності ДСНС України та заходів із їх виконання;

пропозицій щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, внесення пропозицій щодо визначення їх повноважень та порядку діяльності;

робіт на здобуття Державних премій України та клопотань про присвоєння почесних звань України.

2. Здійснення науково-технічної оцінки розробок на різних стадіях виконання, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету та замовником яких є ДСНС України, визначення шляхів їх впровадження:

розгляд орієнтовної вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, замовником яких є ДСНС України;

розгляд тематики наукових розробок та вимог замовника, що містять обґрунтування необхідності їх виконання, очікувані результати та іншу інформацію, необхідну для визначення загальної трудомісткості;

розгляд інформації щодо реалізації (впровадження) наукової продукції, що є результатом наукових досліджень, та пропозицій щодо їх подальшого використання;

приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розгляд щорічних звітів про хід їх виконання.

3. Здійснення інших заходів щодо наукового забезпечення діяльності відповідно до компетенції.

VI. Права та обов'язки осіб у складі секцій НТР

1. Засідання секції НТР проводиться як планово, так і з ініціативи керівника секції НТР.

Керівник секції НТР:

забезпечує організацію роботи секції НТР;

забезпечує неупереджене обговорення та прийняття рішень з питань, які розглядаються на засіданнях секції НТР;

несе відповідальність за відповідність протоколу засідання секції НТР висловленим думкам членами секції НТР та прийнятим рішенням.

2. Секретар секції НТР:

готує порядок денний засідання секції НТР, запрошення членів секції НТР на засідання секції НТР;

готує матеріали для розгляду на засіданні секції НТР та доводить їх до відома членів секції НТР;

під час проведення засідання секції НТР веде протокол засідання;

несе відповідальність за оформлення протоколу відповідно до висловлених думок членами секції НТР та прийнятими рішеннями;

веде журнал з реєстрації протоколів засідань секції НТР;

формує архів секції НТР;

надає копії протоколів засідань секції НТР структурному підрозділу ДСНС України, до функцій якого належать питання діяльності НТР.

3. Члени секції НТР:

мають особисто брати участь у її засіданнях; активно обговорювати питання, запропоновані до розгляду;

мають право широкого та вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні секції НТР, ознайомлюватися з усіма матеріалами та науковими працями, які вносяться на її засідання.

Члени секцій НТР, які через поважні обставини не мають можливості бути присутніми на засіданні, інформують про це керівника відповідної секції НТР або його заступника.

Члени секцій НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

VII. Організація роботи секцій НТР

1. Формою роботи секцій НТР є засідання. Дату, час та місце проведення засідань секцій НТР визначають керівники секцій НТР.

2. Про порядок денний засідання секції НТР, що затверджений керівником відповідної секції НТР, і дату його проведення члени секції НТР повідомляються телефонограмою, факсограмою або електронною поштою не пізніше ніж за дві доби до засідання секції НТР.

3. При внесенні на розгляд секції НТР питання доповідач готує та передає секретарю секції НТР відповідну довідку, у разі необхідності копії документів, на які є посилання у довідці, примірники документа, що вноситься на розгляд секції НТР, та список запрошених з оголошеного питання.

4. Рішення з питань, які розглядаються на засіданні секції НТР, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш двох третин членів секції НТР.

Член НТР, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5. Протоколи засідань секцій НТР підписуються керівником (у разі відсутності - заступником керівника секції НТР) та секретарем відповідної секції НТР і зберігаються у секретаря секції НТР. Витяги з протоколів направляються структурним підрозділам апарату, територіальним органам управління, вищим навчальним закладам та науковим установам ДСНС України для реалізації рішень і рекомендацій, що стосуються їх прав та обов'язків.

6. Для обговорення на засіданні секції НТР та схвалення питань, що стосуються декількох структурних підрозділів ДСНС України, можуть проводитися спільні засідання секцій НТР.

7. Протоколи спільних засідань секцій НТР підписуються керівниками (у разі відсутності - заступниками керівників секції НТР) та секретарями відповідних секцій НТР і їх оригінали зберігаються у кожного секретаря секцій НТР та реєструються у відповідних журналах.

8. Питання, які розглянуті на засіданні секції НТР, у разі необхідності вносяться на розгляд засідання НТР або голови НТР.

9. Голова НТР на підставі результатів засідання секції НТР може розглядати відповідні матеріали та приймати рішення щодо порушеного питання у встановленому порядку.

10. Організаційне забезпечення роботи секцій НТР здійснюється департаментами та іншими самостійними структурними підрозділами апарату ДСНС України, представники яких є керівниками секцій.

VIII. Забезпечення діяльності НТР

1. Організаційне забезпечення роботи НТР здійснюється департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом апарату ДСНС України, до функцій якого належать питання діяльності НТР.

2. Видатки, пов'язані з діяльністю НТР, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання апарату ДСНС України.

3. Матеріально-технічне забезпечення режимних заходів діяльності НТР здійснюється Режимно-таємним сектором ДСНС України.

4. Поточне інформаційно-аналітичне забезпечення засідань НТР здійснюється департаментами або іншими самостійними структурними підрозділами апарату ДСНС України, до компетенції яких належать питання, що розглядаються.

 

Директор Департаменту персоналу

О. В. Доценко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
24 листопада 2016 року N 604

СКЛАД
Науково-технічної ради Державної служби України з надзвичайних ситуацій

БІЛОШИЦЬКИЙ
Руслан Миколайович

заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, голова Науково-технічної ради

ДОЦЕНКО
Олександр Володимирович

директор Департаменту персоналу, заступник голови Науково-технічної ради

РИСЬ
Юрій Борисович

начальник відділу освіти та науки Департаменту персоналу, відповідальний секретар Науково-технічної ради

ВОЛЯНСЬКИЙ
Петро Борисович

виконуючий обов'язки начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, доктор наук з державного управління, доцент, заслужений лікар України

ГРОХОВЕЦЬКА
Ірина Леонідівна

начальник Управління гідрометеорології

ДЕМЧУК
Володимир Вікторович

директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, керівник секції з питань рятувальної справи та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

САДКОВИЙ
Володимир Петрович

ректор Національного університету цивільного захисту України, доктор наук з державного управління, професор

КРОПИВНИЦЬКИЙ
Віталій Станіславович

начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, кандидат технічних наук, заслужений працівник цивільного захисту України

ЛОБОДА
Сергій Михайлович

начальник відділу оповіщення, телекомунікацій та інформаційних технологій Департаменту організації заходів цивільного захисту, керівник секції телекомунікацій, інформаційних технологій та інформатизації

КОСТЮЧЕНКО
Ігор Костянтинович

заступник директора - начальник відділу фінансового планування та формування бюджету Департаменту економіки і фінансів

КОЗЯР
Михайло Миколайович

ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

ОСАДЧИЙ
Володимир Іванович

директор Українського гідрометеорологічного інституту, член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук

РУНАЄВ
Ігор Васильович

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

МАЮРОВ
Михайло Олександрович

директор Департаменту організації заходів цивільного захисту, керівник секції цивільного захисту

ТИЩЕНКО
Олександр Михайлович

виконуючий обов'язки начальника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, кандидат технічних наук, професор

ЩЕРБАЧЕНКО
Олександр Миколайович

директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям, керівник секції пожежної та техногенної безпеки.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали