МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 травня 2011 року N 150

Про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Керуючись Положенням про Міненерговугілля України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 382/2011 (Положення N 382/2011), та постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1143 "Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади", з метою сприяння ефективності науково-технічної політики у паливно-енергетичному комплексі України, залучення видатних науковців і висококваліфікованих фахівців до обговорення найважливіших питань функціонування, перспективного розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу та у зв'язку зі створенням Міненерговугілля шляхом реорганізації та злиття Мінпаливенерго та Мінвуглепрому наказую:

1. Затвердити персональний склад науково-технічної ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - НТР), що додається.

2. Затвердити Положення про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що додаються.

3. Затвердити персональний склад секцій: електроенергетика; вугільна промисловість; нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії; безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі, що додається.

4. Головам секцій у разі потреби сформувати в рамках секцій підсекції за відповідними напрямками роботи та затвердити їх персональний склад. Копії затвердженого складу підсекцій надати вченому секретарю.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінвуглепрому від 13.12.2005 N 87 "Про Науково-технічну раду Міністерства вугільної промисловості України" та Мінпаливенерго від 11.01.2007 N 6 "Про науково-технічну раду Міністерства палива та енергетики України" та зміни до них.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
25.05.2011 N 150

Персональний склад НТР Міністерства енергетики та вугільної промисловості

Бойко Юрій Анатолійович

- голова науково-технічної ради (далі - голова НТР), Міністр енергетики та вугільної промисловості України

Чех Сергій Михайлович

- перший заступник голови НТР, голова секції електроенергетики, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Стогній Борис Сергійович

- заступник голови НТР, академік - секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАН України (за згодою)

Квицинський Анатолій Олександрович

- вчений секретар НТР, заступник директора відокремленого підрозділу "Науково-технічний центр електроенергетики ДП НЕК "Укренерго", к. т. н. (за згодою)

Брюханов Олександр Михайлович

- співголова секції безпеки та фізичного захисту у паливно-енергетичному комплексі, директор МакНДІ з безпеки у гірничій галузі, доктор технічних наук (за згодою)

Вишневський Іван Миколайович

- директор Наукового центру "Інститут ядерних досліджень" НАН України, академік НАН України (за згодою)

Геєць Валерій Михайлович

- директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України (за згодою)

Долинський Анатолій Андрійович

- директор Інституту технічної теплофізики НАН України, академік НАН України (за згодою)

Кирюшин Ігор Володимирович

- голова секції нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та поновлювальних джерел енергії, директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Константінов Микита Ігорович

- голова секції ядерно-енергетичного комплексу, директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля

Корнякова Тетяна Всеволодівна

- голова секції безпеки та фізичного захисту у паливно-енергетичному комплексі, заступник Міністра палива та енергетики

Кулик Михайло Миколайович

- співголова секції електроенергетика, директор Інституту загальної енергетики, академік НАН України (за згодою)

Лібанова Елла Марленівна

- директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, доктор економічних наук (за згодою)

Лучніков Володимир Андрійович

- заступник голови секції електроенергетика, радник Міністра енергетики та вугільної промисловості, директор ВП "Науково-технічний центр електроенергетики ДП НЕК "Укренерго"

Лях Володимир Васильович

- директор ДП УНДПВКТІ "Укрсільенергопроект" (за згодою)

Майстренко Олександр Юрійович

- директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, академік НАН України, д. т. н. (за згодою)

Макуха Володимир Олексійович

- заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості - керівник апарату

Неклюдов Іван Матвійович

- співголова секції ядерно-енергетичного комплексу, директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", академік НАН України

Попович Ігор Миколайович

- голова секції вугільна промисловість, перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Радченко Володимир Васильович

- співголова секції вугільної промисловості, директор інституту ДП "УкрНДІпроект", к. т. н. (за згодою)

Руденко Володимир Володимирович

- заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу - начальник управління стратегічної політики та інвестицій, к. ю. н.

Уніговський Леонід Михайлович

- співголова секції нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та поновлювальних джерел енергії, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика", д. т. н. (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
25.05.2011 N 150

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Міненерговугілля України (НТР) створена відповідно Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 382/2011 (Положення N 382/2011), та постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1143.

1.2. НТР є дорадчим органом Міненерговугілля з питань науково-технічної політики, формування перспективних напрямів науково-технічного розвитку, впроваджень досягнень науки, техніки і технології у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК).

1.3. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості (Положення N 382/2011), а також цим положенням.

2. Завдання та функції НТР

2.1. Головне завдання НТР полягає у визначенні пріоритетних напрямів науково-технічної політики, спрямованої на реалізацію державних програм і рішень у паливно-енергетичному комплексі для забезпечення його надійної, безпечної та ефективної роботи.

2.2. НТР відповідно до покладених на неї завдань:

• розглядає концептуальні питання розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його галузей;

• розглядає найважливіші науково-технічні проблеми та визначає пріоритетні напрямки дослідження у ПЕК;

• розглядає питання організаційно-структурних перетворень галузевих науково-дослідних і впроваджуючих організацій, що належать до сфери управління Міністерства і формує пропозиції щодо вдосконалення структури їх управління;

• заслуховує інформацію про стан виконання та результати найбільш важливих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, сприяє впровадженню результатів науково-технічних розробок у виробництво;

• розглядає науково-технічні проблеми експлуатації обладнання на підприємствах ПЕК та формує відповідні рекомендації;

• розглядає та надає пропозиції щодо розробки галузевих нормативних документів (НД), обговорює проекти найважливіших з них;

• заслуховує пропозиції компаній і підприємств паливно-енергетичного комплексу з окремих питань, що мають загальногалузеве значення і розробляє відповідні рекомендації;

• розглядає питання міжнародного науково-технічного співробітництва і розробляє рекомендації щодо подальших напрямів його розвитку;

• за дорученням Міністра розробляє рекомендації щодо головних напрямів діяльності Міненерговугілля України і готує відповідні пропозиції;

• порушує клопотання щодо присвоєння працівникам Міненерговугілля почесних звань.

3. Завдання та функції галузевих і загально-тематичних секцій НТР

Основними завданнями галузевих і загально-тематичних секцій НТР є сприяння здійсненню єдиної технічної політики у відповідних сферах енергетики, створенню нових технологій та обладнання для забезпечення ефективної і сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу.

3.1. Галузеві та загально-тематичні секції НТР відповідно до покладених на неї завдань:

• розглядають довгострокові прогнози і програми перспективного розвитку у відповідних сферах паливно-енергетичного комплексу;

• розглядають і погоджують проекти планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у відповідних напрямках діяльності Міністерства, направлених на реалізацію пріоритетів розвитку науково-технічного прогресу в паливно-енергетичному комплексі;

• приймають звіти галузевих інститутів та інших організацій по завершених науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах та їх етапах, що виконуються на замовлення Міненерговугілля;

• розглядають проекти найбільш важливих нормативно-правових актів, пов'язаних з розвитком відповідних сфер паливно-енергетичного комплексу;

• оцінюють рівень досягнутого техніко-економічного рівня виробництва і продукції галузі, визначають шляхи найбільш ефективного використання наукових і технічних досягнень;

• розглядають шляхи розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу та погоджують відповідні технічні рішення;

• заслуховують інформацію щодо ефективності використання нових технологій, обладнання та результатів впровадження науково-технічних досягнень на окремих державних підприємствах, дають рекомендації щодо усунення недоліків;

• за необхідності розглядають пропозиції щодо закупівлі найбільш прогресивних технологій і видів обладнання за кордоном або придбання на них ліцензій;

• надають рекомендації та пропозиції керівництву Міненерговугілля з інших питань, що входять до компетенції Секцій науково-технічної ради.

4. Склад науково-технічної ради

4.1. До складу НТР входять: голова НТР, перший заступник голови, заступник голови, вчений секретар, голови та співголови галузевих і загальнотематичних секцій, провідні науковці та члени секцій НТР, посадові особи Міненерговугілля.

4.2. Головою НТР за посадою є Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

Заступником голови є член Президії НАН України (за згодою).

Вченим секретарем є офіційна особа, що має науковий ступінь.

Головами галузевих і загальнотематичних секцій НТР, як правило, призначаються профільні заступники Міністра енергетики та вугільної промисловості чи директори департаментів, співголовами - визнані фахівці у відповідних галузях знань, заступниками голови - директори та заступники директорів департаментів Міненерговугілля, відповідно до функціональних повноважень.

4.3. Склад НТР Міненерговугілля України та її секцій затверджується Міністром.

4.4. Згідно з основними напрямками науково-технічної діяльності Міненерговугілля створюються такі секції НТР:

- електроенергетика;

- вугільна промисловість;

- нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії;

- ядерно-енергетичний комплекс;

- безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі.

4.5. Секції НТР у своїй діяльності керуються Положенням про науково-технічну раду Міненерговугілля України.

4.6. Секції НТР складаються з числа провідних вчених, досвідчених фахівців Міненерговугілля України, Національної академії наук України, інших наукових установ, міністерств та відомств.

4.7. Секції НТР можуть у своєму складі формувати підсекції. Склад підсекцій затверджується головами відповідних секцій.

4.8. За необхідності НТР може залучати спеціалістів зацікавлених міністерств, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції, вводити до свого складу нових членів, а також може утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення оперативного виконання завдань Ради. На засідання НТР можуть запрошуватися керівники галузевих профспілок, громадських організацій та засобів масової інформації.

5. Організація роботи науково-технічної ради

5.1. За поданням вченого секретаря, рішення про проведення засідання НТР, його порядок денний і час проведення визначає голова НТР, а в разі його відсутності - перший заступник голови НТР. Засідання НТР проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання НТР вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні не менше 50 % її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів НТР, присутніх на засіданні, відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів голос голови НТР є вирішальним. У разі відсутності члена НТР він має право у письмовій формі подати на засідання свою пропозицію з питання, що розглядається на ньому (цей документ додається до протоколу засідання).

Рішення, прийняті на засіданнях НТР, оформлюються протоколом і доводяться до відома членів НТР, зацікавлених структурних підрозділів Міненерговугілля, розсилаються підприємствам, установам та організаціям ПЕК.

У разі необхідності рішення НТР затверджується наказами Міненерговугілля.

5.2. Голова НТР:

• керує роботою Ради, затверджує плани її роботи, дає доручення заступникам, членам НТР на виконання окремих завдань;

• за необхідності вносить на розгляд оперативні питання, скликає позачергові засідання;

• розглядає та затверджує протоколи засідань НТР;

• контролює стан і результати виконання рішень НТР.

У разі відсутності голови НТР, або за його дорученням, роботою Ради керують його заступники.

5.3. Вчений секретар НТР:

• надає голові НТР пропозиції, щодо проведення засідань НТР.

• організовує проведення засідань;

• одержує протоколи засідання секцій, примірники документів, які виносяться на розгляд НТР, проекти рішень, довідки, тези доповідей, узагальнює питання, розглянуті на засіданнях секцій;

• разом з членами НТР готує проекти планів роботи НТР, рішень і рекомендацій з питань, що розглядаються;

• одержує від членів секцій, підсекцій, структурних підрозділів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, компаній, підприємств та установ паливно-енергетичного комплексу довідки, пропозиції, проекти документів та іншу інформацію, необхідну для розгляду питань і прийняття відповідних рішень, а також інформацію про виконання прийнятих рішень;

• за тиждень до проведення засідань НТР розсилає членам Ради порядок денний, проект рішення та інші необхідні матеріали;

• оформляє та подає голові НТР на затвердження протоколи засідань;

• здійснює поточний контроль за станом виконання прийнятих рішень і доповідає про це голові НТР;

• здійснює оперативний контроль за роботою секцій, у тому числі шляхом участі у засіданнях секцій;

• веде та зберігає документацію НТР.

5.4. Члени НТР:

• надають пропозиції, щодо розгляду відповідних питань на засіданнях НТР;

• розглядають і погоджують плани роботи НТР;

• розглядають найважливіші питання, які стосуються головних напрямів діяльності НТР і потребують їх оперативного вирішення;

• можуть брати участь у засіданнях секцій та підсекцій.

5.5. Голови секцій НТР разом зі співголовами:

• здійснюють планування і керують роботою секції;

• проводять засідання секції;

• здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих НТР та секцією;

• організовують роботу з підготовки матеріалів до засідання НТР за напрямками роботи секції;

• у разі необхідності можуть формувати в рамках секцій підсекції за напрямками роботи секції;

• затверджують персональний склад підсекцій.

5.6. Заступники голови секцій:

• у разі відсутності голови та співголови секції, або за їх дорученням, виконують функції, покладені на голів і співголів секцій.

• координують роботу підсекцій.

5.7. Члени секції НТР:

• можуть бути членами кількох секцій;

• беруть участь у формуванні тематики і планів роботи секції, вносять пропозиції щодо розгляду окремих питань;

• беруть участь у розгляді та обговоренні питань на засіданнях секцій, можуть брати участь у засіданнях підсекцій;

• за запрошенням беруть участь у розгляді та обговоренні питань на засіданнях НТР;

• за дорученням голови НТР, голови/співголови секції готують матеріали до розгляду і доповідають на засіданнях;

• мають право брати участь у засіданні інших секцій та підсекцій НТР.

5.8. Секретар секції НТР:

• готує матеріали до розгляду на засіданнях секції;

• готує проекти рішень і рекомендації секції;

• організовує проведення засідань секції;

• оформлює та подає голові секції на затвердження протоколи засідань секції;

• у 3-денний термін після засідання секції передає копії протоколу засідань секції вченому секретарю НТР та інформує письмово про стан виконання попередніх рішень НТР та секції;

• веде та зберігає документацію секції.

5.9. Голови підсекцій НТР разом із заступниками:

• здійснюють планування і керують роботою підсекції;

• організовують відповідно до компетенції підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях секцій НТР;

• проводять засідання підсекцій;

• організовують здійснення контролю (відповідно до компетенції) за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях НТР, секцій та підсекцій;

5.10. Члени підсекції НТР:

• беруть участь у формуванні тематики і планів роботи підсекції, вносять пропозиції щодо розгляду окремих питань;

• беруть участь у розгляді та обговоренні питань на засіданнях підсекцій;

• за запрошенням беруть участь у засіданні НТР та секції;

• за дорученням голови НТР, голови/співголови секції, голови підсекцій готують матеріали до розгляду і доповідають на засіданнях;

• мають право брати участь у засіданні інших підсекцій НТР.

5.11. Секретар підсекцій НТР:

• готує матеріали до розгляду на засіданнях підсекцій;

• готує проекти рішень і рекомендації підсекцій;

• організовує проведення засідань підсекцій;

• оформлює та подає голові підсекції на затвердження протоколи засідань підсекцій;

• у 3-денний термін після засідання підсекції передає копії протоколу засідання секретарю секції та інформує письмово про стан виконання попередніх рішень НТР, секції та підсекцій;

• веде та зберігає документацію підсекції.

6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні НТР

6.1. Документи, які виносяться на розгляд засідання НТР, проект рішення, довідки, тези доповідей, список запрошених та іншу інформацію, необхідну для розгляду визначених питань (в кількості, достатній для ознайомлення членів НТР), готують відповідно до компетенції члени НТР, секцій, підсекцій, структурні підрозділи Міенерговугілля, інші посадові особи.

6.2. Не пізніше ніж за 10 днів до проведення засідання НТР ці матеріали подаються вченому секретарю НТР для доведення до відома членів НТР. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання НТР здійснюється секретарем НТР.

6.3. У разі недотримання термінів подання матеріалів усі питання щодо розгляду їх на науково-технічній Раді НТР здійснюють відповідальні за підготовку питання до розгляду.

6.4. Структурний підрозділ Міненерговугілля, до компетенції якого належать питання, що розглядається НТР, надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання Ради, на якому розглядається це питання.

6.5. Хід і результати розгляду питань на засіданні НТР фіксуються у протоколі. У разі необхідності прийняті рішення доопрацьовуються протягом двох днів після засідання, візуються заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України і подаються на затвердження голові НТР.

Прийняті на засіданні рішення, а також необхідні супровідні матеріали розмножуються і розсилаються у встановленому порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
25.05.2011 N 150

Секція "Електроенергетика"

Чех Сергій Михайлович

- голова Секції, заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Кулик Михайло Миколайович

- співголова Секції, директор Інституту загальної енергетики, академік НАН України (за згодою)

Лучніков Володимир Андрійович

- заступник голови секції, радник Міністра енергетики та вугільної промисловості, директор ВП "Науково-технічний центр електроенергетики ДП НЕК "Укренерго" (за згодою)

Задорожнюк Юлія Петрівна

- секретар секції, провідний спеціаліст Департаменту електроенергетики

Гребченко Микола Васильович

- декан електротехнічного факультету ДонНТУ, д. т. н., професор (за згодою)

Груба Григорій Іванович

- Голова правління ВАТ "Крименерго", д. т. н. (за згодою)

Долинський Анатолій Андрійович

- директор Інституту технічної теплофізики НАН України, академік НАН України (за згодою)

Константінов Микита Ігорович

- директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

Кривицький Владимир Владимирович

- голова правління, генеральний директор ПАТ "Укргідропроект" (за згодою)

Левицький Микола Анатолійович

- заступник голови правління ВАТ "Укргідроенерго" (за згодою)

Лінник Олена Миколаївна

- головний інженер інституту ДПВНДІ "Укренергомережпроект" (за згодою)

Лях Володимир Васильович

- директор ДП УНДПВКТІ "Укрсільенергопроект" (за згодою)

Майстренко Олександр Юрійович

- директор Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, академік НАН України, д. т. н. (за згодою)

Меженний Сергій Якович

- директор Департаменту електроенергетики

Письменний Євген Миколайович

- декан теплоенергетичного факультету НТУУ "Київський політехнічний інститут", професор (за згодою)

Поташник Семен Ізрайлевич

- віце-президент НАК "Енергетична компанія України", академік Академії інженерних наук, Академії будівництва України (за згодою)

Руденко Володимир Володимирович

- заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу - начальник управління стратегічної політики та інвестицій, к. ю. н.

Соловйов Олександр Олександрович

- віце-президент НАК "Енергетична компанія України" (за згодою)

Секція "Вугільна промисловість"

Попович Ігор Миколайович

- голова секції, перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Радченко Володимир Васильович

- співголова секції, директор інституту ДП "УкрНДІпроект", к. т. н. (за згодою)

Вівчаренко Олександр Васильович

- заступник голови секції, директор Департаменту вугільної промисловості

Красник В'ячеслав Григорович

- секретар секції, провідний спеціаліст ДП "Вугілля України", д. т. н. (за згодою)

Брюханов Олександр Михайлович

- директор інституту ДП МакНДІ, д. т. н. (за згодою)

Грядущий Борис Абрамович

- директор інституту ДП "ДонВУГІ", д. т. н. (за згодою)

Коровка Олександр Іванович

- заступник директора Департаменту вугільної промисловості - начальник управління технічної політики та капітального будівництва

Косарев Василь Васильович

- директор інституту ДП "Дондіпровуглемаш", к. т. н. (за згодою)

Кузнецов Олександр Степанович

- голова правління - директор інституту ДВАТ "НДПКУ Вуглемеханізація", к. т. н. (за згодою)

Начос Микола Олексійович

- заступник начальника управління технічної політики та капітального будівництва - начальник відділу технічної політики та галузевої науки Департаменту вугільної промисловості

Ничипор Михайло Володимирович

- заступник директора Департаменту вугільної промисловості

Пижов Сергій Вікторович

- заступник директора Департаменту вугільної промисловості - начальник управління виробничих програм

Рубель Олександр Васильович

- начальник відділу гірничошахтного обладнання Департаменту вугільної промисловості

Солдатов Володимир Іванович

- голова правління - директор інституту ПАТ "Дондіпрошахт", к. т. н. (за згодою)

Ященко Ігор Олексійович

- заступник директора Департаменту промислової і економічної безпеки охорони праці та цивільного захисту - начальник управління промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості, к. т. н.

Секція "Ядерно-енергетичний комплекс"

Константинов Микита Ігорович

- голова секції, директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля

Неклюдов Іван Матвійович

- співголова секції, директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", академік НАН України (за згодою)

Чернов Петро Анатолійович

- заступник голови секції, заступник директора Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

 

- начальник Управління ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля

Александров Євген Олексійович

- секретар секції, головний спеціаліст відділу АЕС ПАТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (за згодою)

Амосова Тетяна Володимирівна

- генеральний директор ДК "Ядерне паливо", кандидат фізико-математичних наук (за згодою)

Білик Борис Іванович

- перший заступник генерального директора ДК "Ядерне паливо", к. т. н. (за згодою)

Вишневський Іван Миколайович

- директор Наукового центру "Інститут ядерних досліджень" НАНУ, академік НАН України (за згодою)

Власенко Микола Іванович

- директор ВП "Науково-технічний центр" ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Воєводін Віктор Миколайович

- директор інституту твердого тіла, матеріалознавства та технологій національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАНУ, доктор фізико-математичних наук (за згодою)

Громок Леонід Іванович

- в. о. генерального директора ДНВП "Цирконій", к. т. н. (за згодою)

Кіріяченко Володимир Олександрович

- керівник Інституту атомної енергетики СНУЯЕтаП, к. т. н. (за згодою)

Кошик Юрій Йосипович

- директор Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислових технології, к. т. н (за згодою)

Красноруцький Володимир Семенович

- директор науково-технічного комплексу "Ядерно-паливний цикл" національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАНУ, кандидат фізико-математичних наук (за згодою)

Литвинський Людвіг Леонідович

- директор Державного науково-інженерного центру систем контролю та аварійного реагування, доктор фізико-математичних наук (за згодою)

Лисиченко Георгій Віталійович

- заступник директора з наукових питань Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України, член-кореспондент НАН України (за згодою)

Недашковський Юрій Олександрович

- Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Сорокін Олександр Геннадійович

- генеральний директор ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (за згодою)

Фролов Володимир Миколайович

- представник ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" в Києві (за згодою)

Харченко Валерій Володимирович

- заступник директора з наукової роботи Інституту проблем міцності НАНУ, д. т. н. (за згодою)

Шендерович Віктор Якович

- заступник головного інженера з ядерної енергетики ПАТ "КНДтаПКІ "Енергопроект" (за згодою)

Шумкова Наталя Юріївна

- віце-президент з якості та науково-технічної підтримки ДП "НАЕК "Енергоатом" (за згодою)

Секція "Нафтова, газова, нафтопереробна промисловість та поновлювальні джерела енергії"

Кирюшин Ігор Володимирович

- голова секції, директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Уніговський Леонід Михайлович

- співголова секції, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика", д. т. н. (за згодою)

Бородін Костянтин Васильович

- заступник голови секції, заступник директора Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Власенко Оксана Костянтинівна

- секретар секції, головний спеціаліст Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Драганчук Оксана Теодорівна

- директор УкрНДІНП "МАСМА", д. т. н. (за згодою)

Запорожченко Вадим Андрійович

- начальник відділу Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Кальченко Михайло Вікторович

- заступник директора - начальник відділу Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Карпаш Максим Олегович

- провідний науковий співробітник НДІ НГЕіЕ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, к. т. н. (за згодою)

Сухомлинов Юрій Олексійович

- начальник відділу Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

Швидкий Олег Анатолійович

- генеральний директор ДП "Науканафтогаз" (за згодою)

Секція "Безпека та фізичний захист у паливно-енергетичному комплексі"

Корнякова Тетяна Всеволодівна

- голова секції, заступник Міністра палива та енергетики

Брюханов Олександр Михайлович

- співголова секції, директор МакНДІ з безпеки у гірничій галузі, доктор технічних наук (за згодою)

Онищенко Олександр Миколайович

- заступник голови секції, директор Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

Ященко Ігор Олексійович

- заступник голови секції, заступник директора департаменту - начальник управління промислової безпеки та охорони праці у вугільної промисловості Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту, к. т. н.

Клос Наталя Михайлівна

- секретар секції, головний спеціаліст відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності підприємств управління охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу праці Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

Агєєв Володимир Григорович

- директор НДГС "Респіратор", к. т. н. (за згодою)

Бабошин Арсеній Миколайович

- заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту та протипожежної безпеки підприємств Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

Воронов Павло Сергійович

- заступник начальника управління - начальник відділу охорони праці у вугільної промисловості Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту, к. т. н.

Грядущий Борис Абрамович

- директор ДП "ДонВУГІ", д. т. н. (за згодою)

Косарев Василь Васильович

- директор "Дондіпровуглемаш", к. т. н. (за згодою)

Курносов В'ячеслав Васильович

- директор "Автоматгірмаш" ім. В. А. Антонова, д. т. н. (за згодою)

Сегін Богдан Євстахович

- директор ДП "Львівське конструкторське бюро" (за згодою)

Скитенко Людмила Олександрівна

- начальник управління охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

Радченко Володимир Васильович

- ДП "УкрНДІпроект", к. т. н. (за згодою)

Чекурда Тарас Петрович

- начальник відділу охорони об'єктів, фізичного захисту та антитерористичної діяльності Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали