ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 року N 111

Про нову редакцію Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

Президія НАН України постановляє:

1. Внести до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (далі - Порядок), затвердженого постановою Президії НАН України від 28.01.2005 N 24, зміни, виклавши його в редакції згідно з додатком.

2. Встановити, що внесення необхідних змін у додаток 1 Порядку "Перелік чинних нормативних актів", а також у форми, що стосуються калькуляції кошторисної вартості робіт та розрахунків витрат за статтями, наведені у додатках 4, 5, 6 Порядку, може здійснюватися окремими розпорядженнями Президії НАН України.

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України:

3.1. Забезпечити у тижневий строк розміщення Порядку на веб-сайті НАН України.

3.2. Забезпечити внесення змін і доповнень до нормативних актів НАН України щодо формування цільових наукових програм, проведення конкурсів та експертизи наукової тематики з метою приведення їх у відповідність до Порядку.

3.3. Організувати протягом першого півріччя 2011 р. видання Порядку Видавничим домом "Академперіодика" НАН України окремою брошурою накладом 500 примірників та забезпечити розсилання цих матеріалів секціям, відділенням і науковим установам НАН України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України А. Г. Загороднього.

  

Президент Національної
академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

  

Додаток
до постанови Президії НАН України
13.04.2011 N 111

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

Порядок формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Статуту Національної академії наук України та з врахуванням інших чинних нормативних актів, що регулюють відносини у науково-технічній сфері.

Порядок визначає основні принципи планування наукових робіт наукових установ НАН України (далі - установи) і встановлює загальні вимоги, процедури та правила щодо відбору і затвердження наукових робіт (наукових проектів), їх реєстрації та обліку, поточного контролю за виконанням, оцінювання отриманих результатів і приймання завершених наукових робіт.

1. Основні терміни та їх визначення

Тематика наукових досліджень - сукупність наукових робіт, за кожною з яких визначені її назва, належність до певної галузі наукової (науково-технічної) діяльності, основний зміст наукової роботи, очікувані наукові (науково-технічні) результати, строки виконання та виконавці.

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання.

Фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

Прикладні наукові дослідження - наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей.

Цілеспрямовані фундаментальні дослідження - фундаментальні наукові дослідження, які тематично і за часом проведення пов'язані з відповідними прикладними науковими дослідженнями і розробками та передбачають одержання наукових і науково-прикладних результатів, що можуть стати основою створення принципово нової техніки та технології, реалізації перспективних інноваційних проектів.

Наукова робота (науковий проект) - дослідження з метою одержання наукового результату.

Науковий результат (наукова продукція) - нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Науково-прикладний результат (науково-технічна розробка) - нове конструктивне чи технологічне рішення, експериментальний зразок, закінчене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у суспільну практику. Науково-прикладний результат може бути у формі звіту, ескізного проекту, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, натурного зразка тощо.

Державна тематика - тематика, що формується і виконується за завданнями державних цільових наукових і науково-технічних програм і наукових частин інших державних цільових програм, за іншими завданнями державного замовлення у сфері науки, проектами Державного фонду фундаментальних досліджень, а також за окремими завданнями на проведення наукових досліджень, зміст, строки, установи-виконавці та обсяги цільового бюджетного фінансування яких визначені указами Президента України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Кабінету Міністрів України.

Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України - тематика, що формується і виконується за завданнями цільових програм наукових досліджень НАН України та окремими науковими і науково-технічними проектами за результатами загально-академічних конкурсів, в тому числі спільних конкурсів НАН України з вітчизняними та зарубіжними фондами, організаціями тощо.

Відомча тематика (відомче замовлення) - тематика, що формується і виконується відповідно до основних напрямів наукової діяльності установ, наукових програм відділень НАН України.

Пошукова тематика - тематика, що формується і виконується установою самостійно та включає виконання короткотермінових ініціативних фундаментальних та прикладних досліджень, що є перспективними для отримання принципово важливих результатів, для започаткування нових наукових напрямів і можуть виходити за межі основних напрямів наукової діяльності установи.

Договірна тематика - тематика, що формується і виконується установою самостійно з додержанням норм чинного законодавства за замовленням та за кошти сторонніх вітчизняних та зарубіжних організацій-замовників.

Бюджетне фінансування наукових досліджень - фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України, яке здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.

Базове фінансування - бюджетне фінансування, яке надається для забезпечення фундаментальних наукових досліджень та найважливіших для держави напрямів досліджень прикладного характеру.

Програмно-цільове фінансування - бюджетне фінансування, яке здійснюється на конкурсних засадах для: цільових наукових і науково-технічних програм та окремих наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та вирішення комплексних проблем міждисциплінарного характеру; забезпечення проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок; проектів, що виконуються в межах міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва.

2. Загальні положення

2.1. Дія Порядку поширюється на всі відкриті (нетаємні) фундаментальні та прикладні дослідження і розробки (далі - наукові дослідження), що плануються до виконання і виконуються в установах за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду Державного бюджету, та коштів з усіх інших джерел надходжень.

2.2. Первинною ланкою планування наукових досліджень є структурний науковий підрозділ установи (відділ, лабораторія, сектор).

Суб'єктами формування тематики наукових досліджень в НАН України є також вчені (науково-технічні) ради установ, наукові ради (комітети, комісії) НАН України з відповідних проблем, ради регіональних наукових центрів, бюро відділень і секцій НАН України, наукові (науково-технічні) ради цільових програм наукових досліджень НАН України, Президія НАН України. Зазначені органи здійснюють водночас контроль за виконанням наукових досліджень та оцінюванням отриманих результатів в НАН України.

У необхідних випадках для проведення експертизи та відбору наукових проектів, оцінювання отриманих результатів за рішенням вчених (науково-технічних) рад установ, рад регіональних наукових центрів, бюро відділень і секцій НАН України, Президії НАН України створюються відповідні конкурсні та експертні комісії.

2.3. Основними завданнями планування наукових досліджень і контролю за їх виконанням є:

забезпечення відбору найактуальнішої тематики наукових досліджень та розвитку перспективних міждисциплінарних досліджень;

якісне формування державного замовлення у сфері науки, в тому числі державних цільових наукових, науково-технічних програм і наукових частин інших державних цільових програм, а також цільових програм наукових досліджень та окремих наукових і науково-технічних проектів НАН України, відомчого замовлення НАН України на наукову продукцію;

створення умов для проведення наукових досліджень на високому рівні, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, які спрямовуються на наукові дослідження, досягнення важливих наукових результатів, сприяння їх практичному застосуванню;

організація виконання тематичних планів наукових досліджень у повному обсязі та у встановлені строки.

2.4. Формування тематики наукових досліджень установ здійснюється з урахуванням прогнозів і світових тенденцій розвитку науки і техніки, кон'юнктури ринку науково-технічної продукції та чинних на відповідний період:

- пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України [1]*, та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, затверджених Кабінетом Міністрів України [2];

- основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук [3];

- основних напрямів наукової діяльності, затверджених для установи Президією НАН України;

- рішень Президії та бюро відділень НАН України щодо розвитку окремих пріоритетних наукових напрямів та проблем.

2.5. Застосування на державному і відомчому рівнях програмно-цільових принципів і конкурсних засад для забезпечення адресної підтримки пріоритетних напрямів і окремих перспективних наукових і науково-технічних проектів, формування відомчого замовлення НАН України на наукову продукцію поєднуються з проведенням установами ініціативних пошукових досліджень і виконанням ними наукових досліджень на замовлення сторонніх організацій.

2.6. Державна тематика та програмно-цільова і конкурсна тематика формуються та виконуються згідно з чинним законодавством та нормативними актами НАН України, які визначають порядок формування та виконання державного замовлення, цільових програм відповідного рівня, проведення конкурсів тощо.

2.7. Відомча тематика та пошукова тематика згідно з положенням статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [4] щодо самоврядності НАН України, яка полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, формуються та виконуються, відповідно, за відомчим замовленням НАН України та за ініціативою установ.

2.8. Договірна тематика формується та виконується за замовленням зі сторонніми організаціями відповідно до норм чинного законодавства та положень укладених договорів.

2.9. Фінансування виконання тематики наукових досліджень НАН України здійснюється відповідно до ст. 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [4] шляхом базового та програмно-цільового фінансування.


*Тут і далі - посилання на чинний нормативний акт згідно з додатком 1.

Відомча та пошукова тематики виконуються за рахунок базового фінансування.

Державна та програмно-цільова і конкурсна тематики виконуються за рахунок програмно-цільового фінансування.

Програмно-цільове фінансування надається за договорами, які укладаються з метою координації та контролю за виконанням заходів, проектів та завдань та у відповідності до Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету [5].

Асигнування установі-виконавцю надаються НАН України як головним розпорядником бюджетних коштів шляхом розподілу відкритих асигнувань на реєстраційні рахунки загального фонду Державного бюджету України, відкриті в органах Державної казначейської служби України, згідно з помісячним планом асигнувань установи-виконавця в межах фактично відкритих асигнувань відповідно до мережі установ та організацій НАН України.

Договірна тематика виконується установами за кошти сторонніх вітчизняних та зарубіжних організацій-замовників.

2.10. Експертиза фундаментальних наукових робіт щодо доцільності їх виконання за рахунок коштів Державного бюджету здійснюється згідно з Порядком проведення експертизи тем фундаментальних науково-дослідних робіт, які передбачається фінансувати за рахунок коштів Державного бюджету [6].

3. Склад і структура планів наукових досліджень

3.1. Основною формою планування наукових досліджень в НАН України є тематичні плани наукових досліджень установ та робочі плани з виконання наукових досліджень.

3.2. Тематичний план наукових досліджень установи (далі - тематичний план) складається щорічно і включає перелік затверджених в установленому порядку перехідних з попередніх років та нових наукових робіт, що виконуються та плануються до виконання протягом поточного та наступних років.

При цьому за кожною науковою роботою зазначаються назва (для комплексної роботи - також назви її розділів та установи-співвиконавці), рішення уповноваженого органу про затвердження роботи (завдання, заходу, проекту), науковий керівник (прізвище, вчене звання та ступінь, посада), строки її виконання, прогнозні обсяги фінансування досліджень на весь строк виконання роботи та затверджені планові показники на поточний рік в цілому з усіх джерел надходжень, в тому числі за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду державного бюджету, та інша необхідна інформація.

Форма, за якою складається тематичний план, наведена у додатку 2.

Тематичний план щорічно розглядається на засіданні вченої (науково-технічної) ради установи та затверджується в цілому директором (керівником) установи протягом місяця після доведення до установи планових показників бюджетного фінансування (для наукових установ, які здійснюють свою діяльність на засадах самофінансування, - визначення планових показників фінансування наукових досліджень) на поточний рік. Затверджені примірники зазначеного плану (у друкованому та електронному вигляді) у двотижневий термін подаються установою до відповідного відділення НАН України (установами при Президії НАН України - до Науково-організаційного відділу Президії НАН України).

Зміни та доповнення до тематичного плану у необхідних випадках вносяться протягом року вченою (науково-технічною) радою установи, про що щоквартально інформується відповідне відділення НАН України (установи при Президії НАН України інформують Науково-організаційний відділ Президії НАН України).

3.3. Робочі плани з виконання наукових робіт (далі - робочий план) складаються на поточний рік за кожною науковою роботою з тематичного плану наукових досліджень установи та визначають згідно з затвердженим технічним завданням (для договірної тематики - згідно з договорами зі сторонніми організаціями) конкретний зміст, строки та виконавців робіт, містять іншу необхідну інформацію.

Форма робочого плану наведена у додатку 3.

Для договірної тематики як робочі плани, за наявності великої кількості договорів із замовниками, можуть використовуватися відповідні технічні завдання та календарні плани робіт.

Робочі плани розглядаються на засіданні вченої (науково-технічної) ради установи та затверджуються директором (керівником) установи одночасно з розглядом і затвердженням тематичного плану наукових досліджень.

Робочі плани у необхідних випадках коригуються протягом року вченою (науково-технічною) радою установи.

Примірники робочих планів зберігаються в установі.

3.4. Тематичний план наукових досліджень установи структурно складається за наступними розділами:

державна тематика;

програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України;

відомча тематика (відомче замовлення) НАН України;

пошукова тематика;

договірна тематика.

За такими ж розділами групуються робочі плани з виконання наукових робіт в цілому за тематикою установи та (або) за основними напрямами її наукової діяльності.

За необхідності оперативного внесення змін, пов'язаних з укладанням протягом поточного року нових договорів, або змін, обумовлених замовником тощо, розділ тематичного плану з договірної тематики може складатися окремо як додаток до тематичного плану.

4. Формування тематики наукових досліджень

4.1. Державна тематика. Формування державної тематики наукових досліджень здійснюється відповідно до Закону України "Про державні цільові програми" [7], Порядку розроблення та виконання державних цільових програм [8], Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" [9], Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням [10] і Порядку формування та виконання замовлень на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету [5], а також відповідно до конкретних вимог, процедур та правил, які встановлюються замовниками державних цільових програм та головними розпорядниками бюджетних коштів, що виділяються на виконання відповідних завдань, заходів, проектів, у тому числі за конкурсами наукових проектів та науково-технічних розробок.

Наукові дослідження за державною тематикою плануються установою згідно з завданнями на проведення цих досліджень та строками їх виконання, встановленими державними замовниками.

Якщо державним замовником затверджених у встановленому порядку державних цільових програм та головним розпорядником коштів Державного бюджету, що виділяються на виконання завдань та заходів цих програм або інших завдань за державним замовленням, є Національна академія наук України, відповідні завдання (заходи, проекти), строки виконання та обсяги фінансування доводяться до установ, визначених за результатами конкурсного відбору, рішеннями Президії НАН України. На виконання кожного з цих завдань (заходів, проектів) укладається договір (додаток 4), який містить у додатках технічне завдання, планову калькуляцію кошторисної вартості роботи із розрахунками за статтями витрат, протокол узгодження вартості роботи. З боку установи договір (не менш ніж у двох примірниках) підписується її керівником, з боку НАН України - особою, яка уповноважена на це рішенням Президії НАН України. Договір укладається щорічно після доведення до установи затверджених обсягів фінансування роботи на відповідний рік та є підставою для надання асигнувань для виконання цієї роботи. В разі, якщо термін виконання роботи складає більше одного року, договір укладається на виконання її етапів, а технічне завдання складається на весь строк виконання роботи (або, в залежності від встановлених вимог, процедур і правил, на певний рік) і після його затвердження є підставою для державної реєстрації наукової роботи та її включення до тематичного плану. За необхідності до технічного завдання можуть вноситися узгоджені та затверджені зміни, що є підставою для внесення змін до тематичного плану.

Визначення установ, які мають виконувати завдання (заходи, проекти) за державною тематикою, здійснюється на конкурсних засадах.

4.2. Програмно-цільова і конкурсна тематика НАН України. Формування програмно-цільової і конкурсної тематики наукових досліджень НАН України здійснюється відповідно до Положення про порядок формування цільових програм наукових досліджень НАН України [11], а також конкретних вимог, процедур та правил, які встановлюються окремими рішеннями Президії НАН України або за дорученням Президії НАН України рішеннями бюро секцій НАН України щодо проведення загально-академічних конкурсів наукових і науково-технічних проектів.

За кожним проектом, затвердженим за результатами зазначених конкурсів, укладається договір на виконання наукової роботи (додаток 4). З боку установи договір (не менш ніж у двох примірниках) підписується її керівником, з боку НАН України - особою, яка уповноважена на це рішенням Президії НАН України щодо проведення відповідного конкурсу або затвердження його результатів. Договір укладається щорічно після доведення до установи затверджених обсягів фінансування роботи (проекту) на відповідний рік та є підставою для надання асигнувань для виконання цієї роботи, а технічне завдання складається на весь строк виконання роботи (або, в залежності від встановлених вимог, процедур і правил, на певний рік) і після його затвердження є підставою для державної реєстрації наукової роботи та її включення до тематичного плану. За необхідності до технічного завдання можуть вноситися узгоджені та затверджені зміни, що є підставою для внесення змін до тематичного плану.

Формування тематики наукових досліджень НАН України на виконання проектів за результатами спільних конкурсів з вітчизняними та зарубіжними фондами, організаціями тощо здійснюється відповідно до вимог формування програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України, якщо інше не передбачено умовами таких конкурсів.

4.3. Відомча тематика (відомче замовлення) НАН України. Формування відомчої тематики (відомчого замовлення) наукових досліджень здійснюється відповідно до п. п. 2.4, 2.7 Порядку наступним чином:

4.3.1. Пропозиції щодо відкриття з наступного року нових наукових робіт за відомчою тематикою розробляються структурними науковими підрозділами установи відповідно до затверджених в установленому порядку основних напрямів наукової діяльності та пріоритетних напрямів наукових досліджень установи. Зазначені пропозиції розглядаються вченою (науково-технічною) радою установи і до 1 травня поточного року подаються установою до відповідного відділення НАН України (установами при Президії НАН України - до Науково-організаційного відділу Президії НАН України) для їх своєчасного врахування у бюджетному запиті на наступний рік.

4.3.2. Пропозиції установи щодо відкриття нових наукових робіт за відомчою тематикою повинні містити:

- запит на відкриття наукової роботи;

- копію рішення вченої (науково-технічної) ради установи (для регіональних наукових центрів - копію рішення ради регіонального наукового центру);

- супровідний лист установи.

У запиті на відкриття наукової роботи зазначаються її назва та строки виконання; код програмної класифікації видатків; пріоритетний напрям розвитку науки і техніки; пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок; код та назва наукового напряму (проблеми) з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень); основний напрям наукової діяльності установи, до яких відносяться дослідження, що плануються; керівник роботи та відповідальні виконавці; обґрунтування доцільності проведення досліджень; обсяги фінансування та інша необхідна інформація. Запит має містити у додатках проект технічного завдання на проведення відповідної роботи і планову калькуляцію кошторисної вартості роботи із розрахунками за статтями витрат. Технічне завдання складається та затверджується на весь строк виконання роботи. Планова калькуляція кошторисної вартості роботи складається на кожний окремий рік зазначеного строку. Форма запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою наведена в додатку 5.

Як правило, запланований строк виконання робіт за відомчою тематикою не повинен перевищувати п'яти років для фундаментальних досліджень і трьох для прикладних досліджень.

Якщо у виконанні наукової роботи передбачається участь декількох установ (комплексна робота), то установа - головний виконавець подає пропозиції по всій роботі в цілому, із зазначенням її розділів та обсягів робіт, що виконуватимуться установами - співвиконавцями, а кожна установа-співвиконавець подає пропозиції лише по своєму обсягу робіт з обов'язковим зазначенням, до якої комплексної наукової роботи він входить.

Кожна наукова робота за відомчою тематикою має передбачати фінансування за однією з бюджетних програм. В необхідних випадках, зокрема для цілеспрямованих фундаментальних досліджень, є можливим одночасне фінансування об'єднаної наукової роботи за рахунок коштів декількох бюджетних програм. При цьому конкретні обсяги робіт за кожним розділом об'єднаної наукової роботи оформлюються окремо. Обсяги фінансового забезпечення та кошторисна вартість зазначаються за кожною бюджетною програмою (кодом програмної класифікації видатків).

4.3.3. Пропозиції установи щодо відкриття нових наукових робіт за відомчою тематикою, за умови виконання вимог до їх оформлення, реєструються бюро відділення НАН України (пропозиції установ при Президії НАН України - Науково-організаційним відділом Президії НАН України) та у двомісячний строк розглядаються при необхідності із залученням наукових рад, комітетів, комісій НАН України з відповідних проблем, спеціальних експертних груп або окремих експертів. В окремих випадках до розгляду пропозицій установ при Президії НАН України за дорученням Президії НАН України залучаються профільні (за тематикою) відділення НАН України.

До розгляду пропозицій установ про відкриття нових наукових робіт, які пов'язані з вирішенням проблем соціально-економічного та науково-технічного розвитку регіонів України, виконанням угод та програм співробітництва НАН України і місцевих органів державної влади залучаються ради відповідних регіональних наукових центрів НАН та МОН України.

При проведенні конкурсу та експертної оцінки запитів визначаються актуальність запропонованих досліджень, їх відповідність вимогам, викладеним у п. п. 2.3 і 2.4 Порядку, науковий рівень та практична цінність очікуваних результатів.

При необхідності пропозиції щодо відкриття нових наукових робіт повертаються установі на доопрацювання.

4.3.4. Рішення про затвердження нових наукових робіт за відомчою тематикою, з урахуванням їх експертної оцінки та конкурсного відбору, приймаються:

- по установах, що входять до складу відділень НАН України, - бюро відповідних відділень НАН України;

- по установах при Президії НАН України - головним ученим секретарем НАН України або окремим рішенням Президії НАН України за поданням Науково-організаційного відділу Президії НАН України.

Рішення про затвердження наукової роботи за відомчою тематикою та відповідне технічне завдання є відомчим замовленням НАН України на проведення наукового дослідження за рахунок базового бюджетного фінансування. Копія затвердженого технічного завдання надається установі-виконавцю і є підставою для державної реєстрації наукової роботи, її включення до тематичного плану та фінансування.

4.4. Пошукова тематика. Формування пошукової тематики наукових досліджень здійснюється установою відповідно до п. п. 2.4, 2.5, 2.7 Порядку.

Гранична питома вага фінансування фундаментальних пошукових досліджень не може перевищувати 30 відсотків від загального обсягу планового базового фінансування фундаментальних досліджень установи. Гранична питома вага фінансування прикладних пошукових досліджень не може перевищувати 10 відсотків від загального обсягу планового базового фінансування прикладних досліджень установи.

В необхідних випадках зазначені показники змінюються рішенням Президії НАН України при затвердженні розподілу бюджетного фінансування на відповідний рік.

Пропозиції про відкриття нових пошукових робіт на наступний рік розробляються структурними науковими підрозділами установи. Зазначені пропозиції та відповідні технічні завдання на проведення робіт розглядаються вченою (науково-технічною) радою установи і за умови позитивного рішення затверджуються керівником установи у тижневий строк після доведення до установи планових показників бюджетного фінансування на цей рік.

При необхідності за рішенням вченої (науково-технічної) ради установи може проводитися конкурс наукових проектів з пошукової тематики.

Запланований строк виконання робіт за пошуковою тематикою не повинен, як правило, перевищувати один рік.

В необхідних випадках відділення НАН України може прийняти рішення про недоцільність проведення певними установами пошукових досліджень.

4.5. Договірна тематика. Формування договірної тематики наукових досліджень здійснюється установою самостійно відповідно до п. п. 2.4, 2.5, 2.8 Порядку з додержанням норм чинного законодавства та з урахуванням конкретних вимог, процедур та правил, які встановлюються організаціями-замовниками.

Договори на виконання наукових досліджень на замовлення сторонніх організацій підписуються з боку установи її керівником. Відповідна інформація відображається у тематичних і робочих планах згідно з вимогами п. п. 3.2 і 3.3 Порядку.

У випадках, коли роботи, що плануються до виконання на замовлення сторонніх організацій, за своїм напрямом співпадають і за змістом доповнюють дослідження, що плануються до виконання або вже виконуються за рахунок бюджетних коштів, а також у випадках, коли фінансування з боку сторонніх організацій є однією з умов конкурсів наукових проектів, установа за погодженням з замовником може включати зазначені роботи до відповідних пропозицій щодо відкриття нових наукових робіт або змін вже затверджених наукових робіт за іншими розділами тематичного плану. При цьому такі роботи також обов'язково відображаються в розділі тематичного плану "Договірна тематика" із зазначенням, до складу якої наукової роботи інших розділів тематичного плану вони включені.

4. 6. Загальні вимоги до оформлення пропозицій.

4.6.1. Технічні завдання на проведення наукових досліджень є невід'ємною складовою пропозицій установи щодо відкриття нових наукових робіт за всіма видами тематики і розробляються та оформляються установою відповідно до стандартів Державної системи стандартизації України [12, 13, 14] та відповідно до конкретних вимог замовника.

4.6.2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи із розрахунками до статей витрат складається установою відповідно до вимог Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт [15].

Якщо нормативів трудовитрат немає, то планові трудовитрати приймаються на рівні фактичних трудовитрат на виконання аналогічних робіт, що визначаються установою-виконавцем і погоджуються з замовником.

Розмір накладних витрат та витрат на послуги сторонніх організацій за державною тематикою, програмно-цільовою і конкурсною тематикою, що фінансуються за рахунок Державного бюджету України, розраховується установою-виконавцем за узгодженням з замовником (НАН України). Розмір накладних витрат за відомчою тематикою, що фінансується за рахунок Державного бюджету України, розраховується установою.

5. Реєстрація, облік і поточний контроль за виконанням наукових робіт

5.1. Всі затверджені в установленому порядку наукові роботи установи за всіма видами тематики підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій [16].

При цьому копія реєстраційної картки (РК) з присвоєним УкрІНТЕІ державним реєстраційним номером в 10-денний строк після отримання РК подається установою у відповідне відділення НАН України (установами при Президії НАН України - до Науково-організаційного відділу Президії НАН України), яке здійснює загальний контроль за дотриманням установами вимог обов'язкової державної реєстрації наукових робіт.

5.2. Облік наукових робіт здійснюється установами, відділеннями НАН України (по установах, що входять до складу відділення), Науково-організаційним відділом Президії НАН України (по установах при Президії НАН України) на основі тематичних планів та реєстраційних карток за наступним розподілом для кожного з видів тематики та в цілому:

- по бюджетних програмах (кодах програмної класифікації видатків);

- по пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямах наукових досліджень і науково-технічних розробок, затверджених відповідно Законом України [1] та Кабінетом Міністрів України [2];

- по розпочатих у поточному році наукових роботах, перехідних з попереднього періоду, по роботах, що завершуються у поточному році.

5.3. Поточний контроль за виконанням наукових робіт здійснюється з метою своєчасного прийняття рішень щодо внесення необхідних змін і доповнень до змісту роботи, складу виконавців, умов і строків виконання, обсягів фінансування, фактичних видатків тощо, а також оцінки ефективності використання бюджетних коштів і, в окремих випадках, припинення роботи. Припинення роботи є можливим у зв'язку з її виконанням не на належному рівні, втратою актуальності або неможливістю її виконання з об'єктивних причин, у тому числі відсутності фінансування.

Хід виконання всіх наукових робіт тематичного плану перевіряється керівництвом і вченою (науково-технічною) радою установи при підготовці річного звіту про діяльність установи. При цьому по кожній роботі визначається доцільність або недоцільність її продовження. По окремих наукових роботах така перевірка, в разі необхідності, а також відповідно до технічного завдання або за вимогою замовника, проводиться протягом року.

Щорічно у січні місяці у складі річного звіту про діяльність установи надаються анотовані (обсягом до 1 стор.) звіти за кожною науковою роботою, що виконувалася у попередньому році, які мають містити, в тому числі, викладену в доступній формі інформацію про наукове та (або) науково-прикладне значення отриманих результатів. Зазначені анотовані звіти враховуються у річному звіті про діяльність НАН України.

Поточний контроль за виконанням завдань (замовлень) на проведення наукових досліджень здійснюється також згідно з вимогами, визначеними замовниками у відповідних договорах (угодах) і (або) технічних завданнях. При цьому звітна документація (проміжні звіти) подається установами замовнику у встановлені строки та оформлюється відповідно до ДСТУ [17].

Рішення про внесення змін і доповнень до наукових робіт або про їх припинення приймаються уповноваженими органами або особами, якими були затверджені зазначені роботи, і установа в обов'язковому порядку враховує їх в тематичних і робочих планах наукових досліджень та повідомляє УкрІНТЕІ.

6. Оцінка отриманих результатів та приймання завершених наукових робіт

6.1. Попередня оцінка отриманих результатів та приймання завершеної наукової роботи здійснюються вченою (науково-технічною) радою установи в межах планових строків виконання роботи і незалежно від того, отримані позитивні чи негативні результати досліджень (для регіональних наукових центрів це здійснюється радою регіонального наукового центру).

Керівник роботи подає вченій (науково-технічній) раді установи заключний звіт про виконання наукової роботи (завдання, заходу, проекту), оформлений відповідно до ДСТУ [17].

Залежно від змісту наукових досліджень і отриманих результатів до заключного звіту додаються такі матеріали:

- рецензії експертів, що характеризують результати наукових досліджень;

- затверджені звіти про виконання етапів роботи, якщо їх подання передбачалося технічним завданням або договором;

- для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання, в тому числі, прикладних наукових чи науково-технічних результатів, з урахуванням даних про винаходи та інші об'єкти права інтелектуальної власності та при проведенні прикладних досліджень - звіт про патентні дослідження, підготовлений відповідно до Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України [18] та ДСТУ [19, 20];

- перелік об'єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні наукової роботи, з пропозиціями щодо їх використання;

- протоколи випробувань експериментального зразка (макету, моделі) нової техніки, технологічного процесу та відповідну конструкторську, конструкторсько-технологічну документацію;

- визначення (для прикладних науково-технічних розробок) економічної ефективності витрат, яке проводиться відповідно до Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво [21];

- проект технічного завдання на створення нової продукції (виробу, матеріалу), технологічного процесу, якщо отримані результати наукових досліджень дають підстави для проведення відповідних дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт;

- інші необхідні матеріали відповідно до технічного завдання на проведення наукової роботи, вимог замовника, вченої (науково-технічної) ради установи.

Вчена (науково-технічна) рада установи заслуховує звіт керівника наукової роботи, розглядає заключний звіт та інші надані документи, дає оцінку результатів виконання наукових досліджень, їх відповідності технічному завданню та (або) договору і приймає рішення про виконання чи невиконання наукової роботи.

При цьому оцінка результатів наукової роботи здійснюється на основі таких вимог:

- для фундаментальних досліджень - отримання принципово нових результатів, які мають важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей науки та наукових напрямів і (або) дають вагомі підстави для проведення актуальних прикладних досліджень і розробок;

- для прикладних досліджень і розробок - отримання результатів, спрямованих на наукове і науково-технічне забезпечення вирішення завдань, що випливають з потреб практики, розроблення і створення нової техніки і технології, винаходів, корисних моделей, комп'ютерних програм та інших об'єктів права інтелектуальної власності, методик та нормативної документації. При цьому враховуються також патентоспроможність і конкурентоспроможність розроблених технічних рішень, економічна ефективність науково-технічних розробок.

Рішення вченої (науково-технічної) ради установи про виконання наукової роботи є підставою для затвердження директором (керівником) установи заключного звіту.

6.2. Затверджений заключний звіт про виконання наукової роботи та інші документи, передбачені Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій [16], установа подає у 30-денний строк з моменту закінчення роботи до УкрІНТЕІ.

6.3. Основні дані щодо результатів наукових досліджень за програмно-цільовою й конкурсною тематикою НАН України та державною тематикою, замовником якої є НАН України і на виконання яких укладено договори згідно з п. п. 4.1, 4.2, оформляються актом здачі-приймання наукової роботи (проекту).

Форма акта здачі-приймання наукової роботи наведена у додатку 6.

Протягом 10 робочих днів після закінчення виконання наукової роботи або її етапу, на виконання якого укладено договір між НАН України та установою-виконавцем, установа подає акт здачі-приймання наукової роботи або етапу (в двох примірниках) замовнику досліджень або до органів, уповноважених замовниками здійснювати приймання виконаних робіт. По невиконаних наукових роботах у ці самі строки установою подаються пропозиції щодо організації завершення наукової роботи або її припинення.

Відповідно до конкретних вимог замовника, разом з актом здачі-приймання наукової роботи, установа надає замовнику або уповноваженому органу інші матеріали, необхідні для приймання завершених робіт. Приймання завершених робіт проводиться у строки та за процедурами, що встановлюються замовниками їх виконання та визначаються у відповідних договорах і технічних завданнях.

6.4. Розгляд отриманих результатів за завершеними науковими роботами відомчого замовлення НАН України та затвердження протоколу приймання та оцінки науково-дослідної роботи (форма протоколу наведена у додатку 7) у місячний строк після подання установою зазначеного протоколу і заключного звіту здійснюються бюро відповідних відділень НАН України (для установ при Президії НАН України - головним ученим секретарем НАН України або окремим рішенням Президії НАН України за поданням Науково-організаційного відділу Президії НАН України).

За завершеними науковими роботами з пошукової тематики протокол приймання та оцінки науково-дослідної роботи затверджується директором (керівником) установи одночасно із затвердженням відповідного заключного звіту. Протокол разом з переліченими у ньому документами в місячний строк подається до відповідного відділення НАН України (установами при Президії НАН України - до Науково-організаційного відділу Президії НАН України).

До оцінювання результатів завершених робіт за відомчою та пошуковою тематикою залучаються, за необхідності, наукові ради, комітети, комісії НАН України з відповідних проблем, спеціальні експертні комісії або окремі експерти.

Підсумки зазначеного оцінювання враховуються бюро відділень НАН України та Президією НАН України при визначенні обсягів базового бюджетного фінансування установ, у тому числі питомої ваги цих обсягів, що спрямовується на проведення наукових досліджень за пошуковою тематикою.

  

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

А. Г. Загородній

  

Додаток 1
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

ПЕРЕЛІК
чинних нормативних актів

1. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від ___ ____ N ___ "Про затвердження Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та науково-технічних розробок на період до 2015 року".

3. Спільний наказ Міністерства освіти і науки та НАН України від 26.11.2009 N 1066/609 "Про затвердження Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009 - 2013 роки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.05.2010 за N 337/17632.

4. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету".

6. Постанова Президії НАН України від 09.12.2009 N 327 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2009 N 1182".

7. Закон України "Про державні цільові програми".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм".

9. Закон України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96 N 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням".

11. Розпорядження Президії НАН України від 25.11.2003 N 682 "Про затвердження Положення про порядок формування цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України" (зі змінами від 10.08.2004 N 571).

12. ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення".

13. Розпорядження Президії НАН України від 10.12.99 N 1672 "Про затвердження рекомендації "Організація і проведення науково-дослідних робіт" Р88-001-99.

14. Розпорядженням Президії НАН України від 16.01.2001 N 53 "Про затвердження рекомендації "Організація і проведення дослідно-конструкторських робіт" Р88-003.1-2001.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт" (зі змінами від 10.07.2002 N 946, від 23.02.2011 N 126 (Постанова N 126)).

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 N 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій".

17. ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

18. Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 N 319 "Про затвердження Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України".

19. ДСТУ 3574-97 "Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення".

20. ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення".

21. Спільний наказ Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 25.09.2001 N 218/446 "Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво".

  

Додаток 2
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
__
Керівник установи

(М. П.)
"___" 20__

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

________
(назва установи)
на ____ ____ рік

п/п

Назва роботи

- рішення уповноваженого органу про затвердження роботи (завдання, заходу, проекту),
- N державної реєстрації,
- дата та номер рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України (для фундаментальних досліджень),
- дата та номер договору (для державної, програмно-цільової та конкурсної, договірної тематики).
(Розділи роботи, установи-співвиконавці)

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок

Код та назва основного наукового напряму (проблеми) фундаментальних досліджень

Назва програми, конкурсу

Науковий керівник роботи (прізвище, вчене звання та ступінь, посада)

Строки виконання роботи

Обсяги фінансування
(тис. грн.)

Прогнозні на весь строк виконання роботи

На поточний рік

Затверджені планові показники

в т. ч. за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду державного бюджету,
код програмної класифікації видатків

1

2

3

4

5

6

7

8

I Державна тематика

II Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

III Відомча тематика

IV Пошукова тематика

V Договірна тематика

Пояснення.

1) Відсутність в установі наукових досліджень з того чи іншого розділу зазначається в тематичному плані наступним чином: "Тематика відсутня".

2) Нумерація робіт у колонці 1 здійснюється окремо за кожним розділом. Номер роботи складається з номера розділу цього плану, в який входить робота, її порядкового номера в цьому розділі та останніх двох цифр року відкриття роботи (наприклад, I-10-09 або III-1-10). При щорічному оновленні плану номер кожної роботи зберігається на весь час її виконання.

3) Для комплексних робіт у колонці 2 установа - головний виконавець зазначає також назви всіх розділів роботи та відповідні установи-співвиконавці. Установи-співвиконавці як назву роботи зазначають назву свого розділу та вказують, до складу якої комплексної роботи входить цей розділ.

4) Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки та пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок у колонці 3 наводяться згідно з затвердженими на визначений період відповідними законом України та постановою Кабінету Міністрів України. Код та назва основного наукового напряму (проблеми) фундаментальних досліджень наводиться відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень, затверджених на відповідний період спільним наказом Міністерства освіти і науки та НАН України (для фундаментальних досліджень). Для робіт, що включають водночас проведення фундаментальних і прикладних досліджень, можливим є зазначення декількох пріоритетних напрямів науки і техніки та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок.

5) Назва програми (конкурсу) у колонці 3 повинна наводитися ідентично назві відповідної державної цільової програми (для розділу "Державна тематика"), назві цільової програми наукових досліджень НАН України або конкурсу проектів НАН України (для розділу "Програмна цільова та конкурсна тематика НАН України"), назві наукової програми відділення НАН України (для розділу "Відомча тематика").

6) У колонці 8 після обсягу фінансування зазначається код програмної класифікації видатків. Для робіт за відомчою тематикою, що передбачають фінансування одночасно за декількома бюджетними програмами, відповідні обсяги фінансування та коди програмної класифікації видатків зазначаються окремо.

7) Для робіт розділу "Договірна тематика", які водночас є складовими робіт інших розділів плану, належність до останніх позначається у колонці 2 із зазначенням відповідного порядкового номера.

  

Додаток 3
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
__
Керівник установи

(М. П.)
"___" 20__

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 20__ РІК

з виконання наукової роботи N: ___
_______
                                           (номер та назва)

вид тематики (назва програми, конкурсу)
______

основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота
______

код виду науково-технічної діяльності за Державним класифікатором України ___________

 
 
Державний реєстраційний номер роботи ___________

Виконується за __________
__________
(рішення уповноваженого органу про затвердження роботи,
номер та дата договору)

_
(назва установи)

Таблиця 1

Строки виконання роботи

Фактичні витрати на виконання роботи у попередні роки (тис. грн.)

Планові витрати на поточний рік (тис. грн.)

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні роботи у поточному році

Початок
__________ рік

Завершення
__________ рік

Всього

В т. ч. за рахунок коштів, які виділялися НАН України із загального фонду держбюджету (код бюджетної програми)

Всього

В т. ч. за рахунок коштів, які виділяються НАН України із загального фонду держбюджету (код бюджетної програми)

За рахунок загального фонду бюджетного фінансування з боку НАН України

За рахунок фінансування з боку сторонніх організацій

наукових

допоміжних

наукових

допоміжних

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 2

Назви основних (основного) етапів роботи на поточний рік та зміст робіт за етапами (етапом).

Строк виконання основних етапів

Назваструктурного підрозділу установи
Керівник робіт за основним етапом
Відповідальні виконавці

Очікувані результати. Можливі форми та місце впровадження. Економічний (соціальний, екологічний) ефект, що передбачається

1

2

3

4

 

Вчений секретар установи


(підпис)

_________
(прізвище)

Науковий керівник роботи


(підпис)

_________
(прізвище)

Пояснення:

1) Номер роботи зазначається за тематичним планом наукових досліджень установи.

2) Для комплексних робіт установа - головний виконавець зазначає у колонці 1 також розділи роботи та наводить основні етапи і конкретний зміст робіт за цими розділами, у колонці 3 - зазначаються також відповідні установи-співвиконавці, наукові керівники розділів.

3) Для робіт, що передбачають отримання прикладних розробок, залежно від конкретного змісту робіт у колонці 4 зазначаються також форма та місце практичного використання результатів, а для прикладних науково-технічних розробок - економічний ефект, що очікується.

  

Додаток 4
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

ДОГОВІР N ____
на виконання наукової роботи (завдання, заходу, проекту)
"_"
назва роботи

м. Київ

"___" 20__ р.

Національна академія наук України в особі ___________
                                                                                                                                                             посада, П. І. Б.
____, який діє на підставі ____,
                                                 рішення Президії НАН України, яким уповноважується укладати договір (далі - НАН України)
і _
                                                                                               найменування установи
в особі __, який діє на підставі
                                                                                            посада, П. І. Б.

Статуту установи та Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (далі - Установа-виконавець) уклали договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. НАН України доручає, а Установа-виконавець бере на себе виконання у 20__ році наукової роботи (завдання, заходу, проекту):

__
                                                                                                         назва роботи

(Етап (номер етапу) "_______"
                                                                                                                                 назва етапу
відповідно до (далі наводиться одна з наступних підстав):
державної цільової програми "___________",
                                                                                                                                   назва програми
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від , N _________, Завдання
програми
"____"
                                                                                              назва завдання включно з номером

Захід програми "___________"
                                                                                                                                  назва заходу
державного замовлення на науково-технічні розробки, рішення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
_,
                                                                                            назва рішення, дата та номер
цільової програми наукових досліджень НАН України, результатів загальноакадемічного конкурсу наукових, науково-технічних проектів
"",
                                                                                                   назва програми
та постанови (розпорядження) Президії НАН України
_"
                                            дата та номер рішення, яким доведено або затверджено завдання (проект)

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до роботи (завдання, заходу, проекту), що виконуються, є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке становить невід'ємну частину цього договору (Додаток А).

1.3. Термін здачі звіту за договором - 20__ р.

2. Вартість роботи та порядок розрахунків

2.1. Для виконання роботи згідно з ________
                                                                                                                         рішення Президії НАН України
та цим договором НАН України надає асигнування Установі-виконавцю у 20__ році

__тисяч гривень
                                                                 сума в гривнях прописом
відповідно до планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи (Додаток Б) та Протоколу узгодження вартості наукової роботи (Додаток Г).

2.2. Надані асигнування на виконання наукової роботи з державного бюджету є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані Установою-виконавцем з будь-якою іншою метою.

2.3. Асигнування Установі-виконавцю надаються НАН України як головним розпорядником бюджетних коштів розподілом відкритих асигнувань згідно з помісячним планом асигнувань Установи-виконавця в межах фактичних відкритих асигнувань.

2.4. Джерело фінансування - загальний фонд Державного бюджету, код програмної класифікації видатків

3. Порядок здачі та приймання роботи

3.1. До ___ 20__ року Установа-виконавець подає НАН України акт здачі-приймання наукової роботи з додатками до нього:

- звіту про виконання наукової роботи, оформленого відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення";

- кошторису фактичних витрат із розрахунками за статтями.

4. Охорона прав інтелектуальної власності

4.1. Установа-виконавець набуває майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності (далі ОІВ), що створюються під час виконання цього дослідження, відповідно до чинного законодавства та договору з творцем ОІВ.

4.2. При наданні ліцензій на використання ОІВ, випуску продукції з використанням ОІВ Установа-виконавець зобов'язаний виплачувати творцям винагороду за використання об'єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством України, Положенням про використання об'єктів права інтелектуальної власності НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.10.2008 N 15 і змінами від 30.10.2008 N 622, колективними угодами та договором з творцем у розмірі не менше тридцяти відсотків доходу, одержаного від використання ОІВ, та в строк до одного місяця з дня одержання доходу.

4.3. Витрати, пов'язані з отриманням охоронних майнових прав на ОІВ, підтримкою їх у силі, а також з проведенням патентних досліджень, здійснюються Установою-виконавцем за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України та інших надходжень.

4.4. Надання права використання ОІВ, що створюються під час виконання угоди, третім особам здійснюється Установою-виконавцем винятково на підставі ліцензійного договору відповідно до вимог ст. ст. 1108 - 1110 Цивільного кодексу України.

5. Відповідальність сторін

5.1. Установа-виконавець несе відповідальність за належне виконання зобов'язань за договором в тому числі за цільове використання бюджетних коштів та фактичні витрати відповідно до бухгалтерського обліку та згідно з чинним законодавством.

5.2. НАН України і Установа-виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх обов'язків за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, рішення органів державної влади про секвестрування державного бюджету та внесення інших змін до нього, які унеможливлюють подальше виконання договору та про які сторони договору повідомляють одне одного протягом 15 діб.

5.3. НАН України має право перевіряти фактичні затрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку Установи-виконавця та здійснювати поточний контроль відповідно до п. 5.3 Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України.

5.4. За умов невідповідності виконаних робіт технічному завданню їх доопрацювання на вимогу НАН України здійснюється за власні кошти Установи-виконавця.

5.5. НАН України не відповідає перед Установою-виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з Державного бюджету України.

5.6. Все обладнання та матеріали, придбані для виконання цього договору, залишаються у Установи-виконавця.

6. Інші питання. Юридичні адреси сторін

6.1. Реєстрація і облік наукової роботи здійснюється відповідно до п. п. 5.1, 5.2 Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України.

6.2. Зміни до цього договору можуть бути внесенні за взаємною згодою сторін, що оформлюються додатковою угодою до цього договору.

6.3. Цей Договір складений у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6.4. Договір набирає чинності з "___" 20__ р. і діє до "__" 20__ р.

6.5. Юридичні адреси і банківські реквізити:

НАН України: 01601, м. Київ-30, вул. Володимирська, 54, Національна академія наук України, тел/факс , телефон ;.

Установа-виконавець: __
                                                          поштовий індекс, адреса, N телефаксу і телефону, e- mail.

__
__
                                                      повна назва установи, розрахункові рахунки ВДКСУ р-ну ЗКПО,

_

(для довідки): __
                                                                                           П. І. Б., кімната, телефон, e-mail

7. Додатки, що є невід'ємною частиною договору

1. Технічне завдання (Додаток А);

2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи (Додаток Б) з розрахунками витрат за статтями.

3. Перелік статей накладних витрат (Додаток В).

4. Протокол узгодження вартості наукової роботи (Додаток Г).

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Керівник установи
____ (розшифрувати)
                             підпис                                    М. П.

Уповноважена особа НАН України
____ (розшифрувати)
                        підпис                                      М. П.

  

Додаток А
до Договору на виконання наукових досліджень
від ____ N _____

ПОГОДЖЕНО

Установа-виконавець

Керівник установи
__________ (розшифрувати)
                     (підпис)

"___" 20__ р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Національна академія наук України

Уповноважена особа НАН України
___________ (розшифрувати)
                         (підпис)

"___" 20__ р.

М. П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання наукової роботи (завдання, заходу, проекту)

_____

___
(назва наукової роботи)

Діє зі зміною*______
                           (назва та номер документа, яким вносяться зміни)

 

Науковий керівник роботи
______
                                             (посада)

______
                        (науковий ступінь, вчене звання)

____ (розшифрувати)
                                  (підпис)


* Зазначають за наявності зміни до ТЗ

1. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки
__

2. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок
__

3. Код та назва наукового напряму або проблеми з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень)
__

4. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким виконується робота
__

5. Мета роботи

6. Термін проведення робіт: початок - ; закінчення -

7. Плановий обсяг коштів на виконання роботи в цілому тис. грн. та по роках

20___ р. тис. грн.

20___ р. тис. грн.

20___ р. тис. грн.

20___ р. тис. грн.

20___ р. тис. грн.

8. Календарний план роботи (для комплексних робіт - також по розділах роботи)

N п/п

Найменування основного етапу робіт

Термін виконання початок-закінчення (місяць, рік)

Відповідальний виконавець

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

9. Зміст, основні вимоги до проведення роботи, рівня і способів її виконання
__
__

10. Наукові (науково-технічні) результати, що очікуються за основними етапами та роботою в цілому
__
__

11. Прогноз стосовно використання результатів роботи
__
__

12. Перелік науково-технічної та іншої документації, що надається по завершенню роботи:

1. Звіт про виконання наукової роботи, оформленого відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

2. Кошторис фактичних витрат із розрахунками за статтями.

3. Інша документація (за необхідності).

  

Додаток Б
до Договору на виконання наукової роботи
від N ____

Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи
_____
(назва роботи)

Термін виконання робіт: початок - "___" 20__ р., закінчення - "___" 20__ р.

N п/п

Найменування статей витрат

Сума, тис. грн.

1

Заробітна плата (1111)

 

2

Нарахування на заробітну плату (1120)

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування (1131)

 

4

Оплата послуг (крім комунальних) (1134)

 

5

Інші видатки (1135)

 

6

Видатки на відрядження (1140)

 

7

Оплата теплопостачання (1161)

 

8

Оплата водопостачання і водовідведення (1162)

 

9

Оплата електроенергії (1163)

 

10

Оплата природного газу (1164)

 

11

Оплата інших комунальних послуг (1165)

 

12

Оплата інших енергоносіїв (1166)

 

13

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програми (1171)

 

14

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)

 

15

Капітальний ремонт інших об'єктів (2133)

 

 

Разом
В тому числі:
накладні витрати
% їх до основної заробітної плати

 

Примітка: Планова калькуляція заповнюється за всіма кодами економічної класифікації, за якими є значення.

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Керівник установи
__________ (розшифрувати)
                   (підпис)         М. П.

Уповноважена особа (керівник програми)
___________ (розшифрувати)
                    (підпис)              М. П.

Науковий керівник роботи
___________(розшифрувати)
                    (підпис)

Начальник Фінансово-економічного відділу Президії НАН України
___________ (розшифрувати)
                     (підпис)

Керівник планового підрозділу
__________ (розшифрувати)
                   (підпис)

 

Головний бухгалтер
__________ (розшифрувати)
                   (підпис)

 

  

Додаток Б1
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Заробітна плата (1111)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором від
"___" 20__ р. N _____

N п/п

Категорія персоналу

20__ р.

Кількість
л-міс.

Середня з/п за місяць
(тис. грн.)

Сума заробітної плати
(тис. грн.)

1

2

3

4

5

Дослідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Техніки та допоміжний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Інші працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Примітка: Накладні витрати зазначити поміткою "н. в."

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування (1131)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором
від "___" 20__ р. N _____

N п/п

Найменування матеріалу

Одиниці вимірювання

Ціна Одиниці
(тис. грн.)

Кількість

Вартість
(тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Разом

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Оплата послуг (крім комунальних) (1134)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором
від "___" _________ 20__ р. N _____

N п/п

Найменування послуг

Виконавець

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

 

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Інші видатки (1135)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором
від "___" 20__ р. N _____

N п/п

Найменування видатків

Вартість
(тис. грн.)

1

2

3

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Видатки на відрядження (1140)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором
від "___" 20__ р. N _____

Місто

Мета відрядження

Кількість працівників у відрядженні

Тривалість перебування у відрядженні 1 працівника (днів)

Тривалість перебування у відрядженні усіх працівників (днів)

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1161 - 1166)"

по роботах, що виконуються згідно з договором

від "___" 20__ р. N _____

N п/п

Найменування витрат, КЕКВ

Од. вим.

Ціна одиниці (тис. грн.)

Всього на 20__р.

Джерела інформації про розмір цін

Кількість

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Разом

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (1171)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором

від "___" 20__ р. N _____

N п/п

Організація, підприємство

Найменування роботи

Найменування створеної продукції

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б ____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)"

на наукову роботу, що виконується згідно з договором

від "___" 20__ р. N _____

N п/п

Найменування матеріалу

Од. вим.

Ціна одиниці (тис. грн.)

Кількість

Вартість (тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток В
до Договору на виконання наукової роботи
від ___ ____ N _____

Перелік статей накладних витрат
на наукову роботу, що виконується згідно з договором
від "___" _________ 20___ р. N _____

N п/п

Найменування статті

Код економічної класифікації видатків (КЕКВ)

Обсяг фінансування (тис. грн.)

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Г
до Договору на виконання наукової роботи
від ___ ____ N _____

ПРОТОКОЛ
узгодження вартості наукової роботи (завдання, заходу, проекту)

__
__
                                                                                                         назва роботи
за договором N _____ від "__" 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, від НАН України в особі
__
                                                                                                         посада, П. І. Б.
і Установи-виконавця в особі
__
                                                                                                        посада, П. І. Б.
засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження вартості виконання роботи у 20__ р.
_____ тис. грн.
_,
                                                                                                       (сума прописом)
без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Установою-виконавцем та НАН України.

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Керівник установи
(розшифрувати)
                      (підпис)              М. П.

Уповноважена особа
___________ (розшифрувати)
                      (підпис)            М. П.

Науковий керівник роботи
(розшифрувати)
                      (підпис)

 

  

Додаток 5
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

_____
(назва установи за Статутом без скорочень та абревіатури)

______
(реєстраційний номер і дата реєстрації запиту)

 

 

______
(підпис та П. І. Б. особи, яка зареєструвала запит)

ЗАПИТ
на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою

1. Назва наукової роботи ___
__
__

2. Строки виконання роботи ___________

3. Код програмної класифікації видатків _

4. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки
__
__

5. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок
__

6. Код та назва наукового напряму (проблеми) з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук
__
   (згідно з Основними науковими напрямами та найважливішими проблемами фундаментальних досліджень у галузі   природничих, технічних і гуманітарних наук, затверджених на відповідний період спільним наказом Міністерства    освіти і науки та НАН України)

7. Науковий керівник роботи
__
                                          (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада, місце роботи)

 

_________
(підпис)

телефон__ факс___ E-mail______

8. Відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я та по батькові

Науковий ступінь, посада, місце роботи, телефон

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Установи-співвиконавці (для комплексних робіт)

Повна назва установи

Назва розділу роботи

Питома вага в загальному обсязі робіт

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ключові слова (до 7 слів)
___
___
___

11. Резюме

(Стисло викласти основну мету наукових досліджень, методи та загальний план досліджень, обґрунтувати актуальність та важливість результатів, що очікуються. Не включати даних про вже виконані дослідження. Резюме має бути самостійним документом і відображати суть запланованих досліджень. Подані тут відомості більш детально викладаються в обґрунтуванні доцільності виконання роботи - розділ 12).

12. Обґрунтування доцільності виконання роботи (до 3 сторінок)

Керуватися наступним планом викладення матеріалу:

1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна значимість (вказати також вид кінцевої продукції (концепція, теорія, новий метод, матеріали і т.п.) та охарактеризувати результати, що очікуються).

2. Стан розроблення проблеми (дати характеристику результатів, отриманих іноземними фахівцями, які здійснюють подібні дослідження; вказати, які вітчизняні фахівці та наукові організації, крім заявників, здійснюють аналогічні дослідження; вказати, хто в світі, а також в країні займає лідируючі позиції з розробки даної проблеми).

3. Досвід і доробок авторів (ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень, які покладені в основу нової наукової роботи, вказати також основні публікації авторського колективу за проблематикою роботи).

4. Ідея досліджень.

5. Структура досліджень (викласти загальний план та методи досліджень, виділити етапи роботи).

6. Наявність матеріально-технічної бази для виконання роботи.

13. Техніко-економічне обґрунтування (для прикладних науково-технічних розробок)

Зазначити орієнтовні обсяги впровадження розробки, навести обрахунки економічної ефективності витрат, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими.

13.1. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити):
 

[ ] немає аналогів у світі або краща за існуючі у світі аналоги

[ ] немає аналогів в Україні

[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками

[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками

13.2. Очікувані наукові та науково-практичні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), які плануються до впровадження після завершення роботи

Найменування результатів, ОІВ

Назва підприємства, організації, де передбачається використовувати результати, ОІВ

Заплановані обсяги впровадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності (ОІВ)

Країна

Назва підприємства, організації

Найменування результатів, ОІВ

Можливі обсяги споживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), використання яких передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та фундаментальних, де використовуються ОІВ)

Реєстраційний номер патенту, свідоцтва, країна (для ОІВ, набуття прав на які засвідчується охоронним документом)

Назва необхідного патенту, ноу-хау, об'єкта авторського права та інших ОІВ

Творець ОІВ

Вид наявних прав (виключні майнові права, виключна, невиключна, проста ліцензія) чи є потреба в одержанні прав на використання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Фінансові аспекти роботи

15.1. Загальна вартість роботи тис. грн.

словами: _____ тис. грн.

15.2. Вартість роботи по роках:

Роки виконання роботи

20___ р.

20___ р.

20___ р.

20___ р.

20___ р.

Вартість виконання робіт (тис. грн.)

 

 

 

 

 

16. Наукові ради (комітети, комісії) НАН України, ради регіональних наукових центрів НАН і МОН України, яких доцільно залучити до експертної оцінки запиту

_________
_________
_________

17. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої відноситься робота, що пропонується

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Додатки, що є невід'ємною частиною запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою:

1. Технічне завдання на виконання наукової роботи за відомчим замовленням (Додаток А).

2. Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи за відомчим замовленням (Додаток Б) та розрахунки витрат за статтями.

3. Перелік статей накладних витрат (Додаток В).

__________
дата

 

Науковий керівник роботи
___________ (розшифрувати)
                    (підпис)

 

Керівник установи
_(розшифрувати)
                    (підпис)

 

М. П.

 

  

Додаток А
до Запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою

ПОГОДЖЕНО

Керівник установи
________ (розшифрувати)
                (підпис)

"___" 20__ р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Уповноважена особа НАН України
___________ (розшифрувати)
                       (підпис)

"___" 20__ р.

М. П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання наукової роботи за відомчим замовленням

________
________
(назва наукової роботи)

Діє зі зміною*______
(номер та дата зміни)

 

Науковий керівник роботи
______
(посада)

______
(науковий ступінь, вчене звання)

______
(розшифрувати)

______
(підпис)


*Зазначають за наявності зміни до ТЗ

1. Рішення про затвердження роботи
__

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки
__
__

3. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-технічних розробок
_

4. Код та назва наукового напряму або проблеми з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (для фундаментальних досліджень)
__
__

5. Основний напрям наукової діяльності установи, за яким проводяться роботи
__

6. Мета роботи
__
__

7. Календарний план роботи (для комплексних робіт - також по розділах роботи)
 

N п/п

Найменування основного етапу роботи

Термін виконання початок - закінчення (місяць, рік)

Відповідальний виконавець

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

8. Зміст, основні вимоги до виконання робіт, рівня і способів їх виконання
_
_

9. Перелік науково-технічної та іншої документації, що надається по завершенню роботи
__
__

  

Додаток Б
до Запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою (при поданні Запиту складається на перший рік виконання роботи, після затвердження роботи складається та узгоджується на кожний наступний рік її виконання)

Планова калькуляція кошторисної вартості наукової роботи
за відомчим замовленням
_____
(назва роботи)

Термін виконання роботи: початок - "___" 20__ р., закінчення - "___" 20__ р.

N п/п

Найменування

Сума, тис. грн.

1

Заробітна плата (1111)

 

2

Нарахування на заробітну плату (1120)

 

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування (1131)

 

4

Оплата послуг (крім комунальних) (1134)

 

5

Інші видатки (1135)

 

6

Видатки на відрядження (1140)

 

7

Оплата теплопостачання (1161)

 

8

Оплата водопостачання і водовідведення (1162)

 

9

Оплата електроенергії (1163)

 

10

Оплата природного газу (1164)

 

11

Оплата інших комунальних послуг (1165)

 

12

Оплата інших енергоносіїв (1166)

 

13

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програми (1171)

 

14

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)

 

15

Капітальний ремонт інших об'єктів (2133)

 

 

Разом

В тому числі:

накладні витрати

% їх до основної заробітної плати

 

Примітка: Планова калькуляція заповнюється за всіма кодами економічної класифікації, за якими є значення.

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

 

Керівник установи
_________ (розшифровка)
               (підпис)               М. П.

 

Науковий керівник роботи
_________ (розшифровка)
                (підпис)

 

Керівник планового підрозділу
__________ (розшифровка)
                (підпис)

 

Головний бухгалтер
__________ (розшифровка)
                   (підпис)

 

  

Додаток Б1
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Заробітна плата (1111)"

на наукову роботу
_________ на 20___ рік

N п/п

Категорія персоналу

200_ р.

Кількість л-міс.

Середня з/п за місяць (тис. грн.)

Сума заробітної плати (тис. грн.)

1

2

3

4

5

Дослідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Техніки та допоміжний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Інші працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Примітка: Накладні витрати зазначити поміткою "н. в."

Керівник установи

 
М. П.

___
(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 

___
(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 

___
(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 

___
(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування (1131)"

на наукову роботу
____ на 20___ рік

N п/п

Найменування матеріалу

Одиниці вимірювання

Ціна Одиниці (тис. грн.)

Кількість

Вартість (тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Разом

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею Оплата послуг (крім комунальних) (1134)"

на наукову роботу
______ на 20___ рік

N п/п

Найменування послуг

Виконавець

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Інші видатки (1135)"

на наукову роботу
на 20___ рік

N п/п

Найменування видатків

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Видатки на відрядження (1140)"

на наукову роботу
__ на 20___ рік

Місто

Мета відрядження

Кількість працівників у відрядженні

Тривалість перебування у відрядженні 1 працівника (днів)

Тривалість перебування у відрядженні усіх працівників (днів)

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1161 - 1166)"

на наукову роботу
_______ на 20___ рік

N п/п

Найменування витрат, КЕКВ

Од. вим.

Ціна одиниці (тис. грн.)

Всього на 20__р.

Джерела інформації про розмір цін

Кількість

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Разом

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (1171)"

на наукову роботу
__________ на 20__ рік

N п/п

Організація, підприємство

Найменування роботи

Найменування створеної продукції

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б_____
до Планової калькуляції кошторисної вартості наукової роботи

Розрахунки витрат за статтею "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)"

на наукову роботу
____ на 20___ рік

N п/п

Найменування матеріалу

Од. вим.

Ціна одиниці (тис. грн.)

Кількість

Вартість (тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток В
до Запиту на відкриття наукової роботи за відомчою тематикою

Перелік статей накладних витрат
на наукову роботу
___________ на 20___ рік

N п/п

Найменування статті

Код економічної класифікації видатків
(КЕКВ)

Обсяг фінансування (тис. грн.)

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток 6
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

Назва установи НАН України - виконавця робіт

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

____
(за Статутом без скорочень та абревіатури)

_____
_____

АКТ N ________
здачі-приймання наукової роботи (завдання, заходу, проекту)
"___",
(назва роботи)

виконаних відповідно до (далі наводиться одна з наступних підстав):
державної цільової програми "__________,
                                                                                                                                  (назва програми)

державного замовлення на виконання розробок найважливіших новітніх технологій, рішення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України "___________",
                                                                                    назва рішення, дата та номер

загальноакадемічного конкурсу наукових проектів та постанови (розпорядження) Президії НАН України "___________"
                                                         дата та номер рішення, яким доведено або затверджено завдання (проект)

складений "____" _________ 20____ р.

__  
Термін виконання роботи: "____" 20___ р. - "____" __________ 20___ р.
__

Ми, що нижче підписалися, від особи УСТАНОВИ-ВИКОНАВЦЯ
__
                                           (прізвище та ініціали дитектора (керівника) установи-виконавця)

з одного боку, та від особи НАН України ___
__
                                                           (посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи)

з іншого боку, склали цей акт про те, що робота, виконані згідно з Технічним завданням та задовольняє
__
                                                      (задовольняє, не задовольняє умовам Технічного завдання, договору)

Стислий зміст проведеної роботи, одержані результати та документ, який їх обґрунтовує: __
__
__
__
__
_______Звіт про виконання наукової роботи схвалено на засіданні вченої (науково-технічної) ради
__
                                                                                                   (назва установи)

(Протокол від "___" 20__ р. ____ N ____)

Додатки, що є невід'ємною частиною акта здачі-приймання робіт за науковою роботою:

1. Кошторис фактичних витрат (Додаток А) з розрахунками витрат за статтями.

2. Перелік статей накладних витрат (Додаток Б).

3. Звіт про виконання наукової роботи з зазначенням N протоколу та дати засідання вченої (науково-технічної) ради установи.

Плановий кошторис витрат на 20___ р. складає тис. грн.
__
                                                                                              (сума прописом)

Загальна сума отриманих коштів _ тис. грн.
__
                                                                                              (сума прописом)

Загальний обсяг виконаних і оплачених робіт _ тис. грн.
__
                                                                                              (сума прописом)                          

Підлягає до перерахування ____ тис. грн.
__
                                                                                            (сума прописом)


*Кошти не використані та повернуті до Держбюджету (заповнюються в разі, коли загальна сума отриманих коштів більша за загальний обсяг виконаних робіт): _тис. грн.

__
                                                                                             (сума прописом)

Роботу прийняв:

Роботу здав:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ

Уповноважена особа НАН України
_____(розшифрувати)
                              (підпис)

М. П.

Керівник установи
_____(розшифрувати)
                                          (підпис)

М. П.

 

ВІЗИ:

Начальник Фінансово-економічного відділу Президії НАН України
____ (розшифрувати)
                                (підпис)

Науковий керівник роботи
____ (розшифрувати)
                                        (підпис)

Керівник планового підрозділу
____ (розшифрувати)
                                          (підпис)

Головний бухгалтер
____ (розшифрувати)
                                          (підпис)

 

Додаток А
до акта N _______
від "____" ________20___ р.

КОШТОРИС ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ ЗА ДОГОВОРОМ N ______

на наукову роботу ______
__
(назва наукової роботи)

Термін виконання робіт: початок "___" 201__ р., закінчення "___" 201__ р.

N п/п

Статті витрат

Кошторисна вартість (тис. грн.)

Надійшло коштів (тис. грн.)

Фактичні витрати (тис. грн.)

(кол. 5 - кол. 4) (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

В тому числі:

накладні витрати

% їх до основної заробітної плати

 

 

 

*


*Кошти не використані та повернуті до Держбюджету (заповнюються в разі, коли загальна сума отриманих коштів більша за загальний обсяг виконаних робіт) - тис. грн.

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ:

Керівник установи
(розшифрувати)
                     (підпис)                 М. П.

Уповноважена особа (керівник програми)
_________ (розшифрувати)
                   (підпис)              М. П.

Науковий керівник роботи
_ (розшифрувати)
                    (підпис)

Начальник Фінансово-економічного відділу Президії НАН України
_________ (розшифрувати)
                    (підпис)

Керівник планового підрозділу
_ (розшифрувати)
                     (підпис)

 

Головний бухгалтер
(розшифрувати)
                       (підпис)

 

  

Додаток А1
до кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Заробітна плата (1111)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Категорія персоналу

20__ р.

Кількість л-міс.

Середня з/п за місяць (тис. грн.)

Сума заробітної плати (тис. грн.)

1

2

3

4

5

Дослідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Техніки та допоміжний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Інші працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Примітка: Накладні витрати зазначити поміткою "н. в."

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
до кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування (1131)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" 20__ р. N _____

N п/п

Найменування матеріалу

Одиниці вимірювання

Ціна Одиниці (тис. грн.)

Кількість

Вартість (тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Разом

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
до кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею Оплата послуг (крім комунальних) (1134)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Найменування послуг

Виконавець

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
до кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Інші видатки (1135)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Найменування видатків

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
до кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Видатки на відрядження (1140)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

Місто

Мета відрядження

Кількість працівників у відрядженні

Тривалість перебування у відрядженні 1 працівника (днів)

Тривалість перебування у відрядженні усіх працівників (днів)

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
до кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1161 - 1166)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Найменування витрат, КЕКВ

Од. вим.

Ціна одиниці (тис. грн.)

Всього на 20__р.

Джерела інформації про розмір цін

Кількість

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

Разом

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
До кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (1171)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Організація, підприємство

Найменування роботи

Найменування створеної продукції

Вартість (тис. грн.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток А____
До кошторису фактичних витрат

Розрахунки витрат за статтею "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110)"

на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором

від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Найменування матеріалу

Од. вим.

Ціна одиниці (тис. грн.)

Кількість

Вартість (тис. грн.)

Джерела інформації про розмір цін

1

2

3

4

5

6

7

Прямі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Накладні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток Б
до акта N _______
від "____" 20__ р.

Перелік статей накладних витрат
на наукову роботу, що виконувалась згідно з договором
від "___" __________ 20___ р. N _____

N п/п

Найменування статті

Код економічної класифікації видатків (КЕКВ)

Обсяг фінансування (тис. грн.)

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

 
М. П.


(підпис)

(розшифрувати)

Науковий керівник роботи

 


(підпис)

(розшифрувати)

Керівник планового підрозділу

 


(підпис)

(розшифрувати)

Головний бухгалтер

 


(підпис)

(розшифрувати)

  

Додаток 7
до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Уповноважена особа НАН України
___________

НАН України
"___" 20__ р.

_____
(назва установи)

ПРОТОКОЛ N ___
приймання та оцінки наукової роботи
___________
(шифр, повна назва наукової роботи)

__

1. Присутні:

а) члени Вченої ради (вказати науковий ступінь) ________
__
__
__

б) представники замовника та інших зацікавлених організацій (вказати посаду)
__
2. Основні відомості про проблему, що розглядається (реферат роботи додається):

а) найменування проблеми, програми, мета і задача дослідження у відповідності з обґрунтуванням наукової роботи
__
__
__

б) терміни виконання наукової роботи за планом: початок ______

закінчення _________

в) термін фактичного закінчення наукової роботи ________

г) фактичні витрати на проведення наукової роботи:

по бюджету ________ грн., по госпдоговорах ____ грн.

д) витрати, які було заплановано на проведення наукової роботи:

по бюджету ________ грн., по госпдоговорах ____ грн.

3. Основні відомості про виконавців:

а) назви та юридичні адреси організацій-виконавців та співвиконавців (першим вказати головного виконавця) ____
__
__

б) обсяг робіт, виконаних своїми силами:

за бюджетом ________ грн., за госпдоговорами ____ грн.

в) прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, звання керівника роботи:
__
__

г) прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, звання відповідальних виконавців
__
__
__

4. Назви та юридичні адреси замовників/користувачів роботи _________
__

5. Скорочений зміст висновків замовників/користувачів роботи про можливість використання або дата здачі роботи головній організації чи замовнику (документи додаються)
__
__

6. Відомості про відгуки (відгуки додаються):

а) назва організацій, які надають відгук, прізвища рецензентів, їх вчені ступені та наукові звання __
__

б) скорочений зміст висновків рецензентів _
__
__

7. Відомості про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи, та проведені патентні дослідження наводяться у додатку до протоколу
__
__

8. Відомості про публікації по роботі: ______
__

9. Дані про реєстрацію роботи
__
__

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Наукову роботу __________
                                                                                                               (назва роботи)
__

в результаті якої
(оцінка теоретичного та практичного значення наукової роботи, впровадження або використання її результатів)
__

вважати ______
(виконаною або невиконаною; по невиконаній наукової роботи вказати причини невиконання і сформулювати рішення Вченої Ради з зазначенням доцільності продовження роботи, термінів та заходів по забезпеченню її виконання)

2. Пропозиції про подальше використання результатів роботи
__
__
__

ДОДАТКИ:

1. Реферат звіту про наукову роботу на _____ стор.

2. Відгуки та висновки експертів на ___________ стор.

3. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів наукової роботи на ___________ стор.

4. Документи про прийомку результатів головними організаціями-замовниками або державними комісіями на стор.

5. Картки технічного рівня нових зразків продукції, технологічних процесів або інші документи, які визначають їх рівень на _ стор.

6. Висновки замовників/користувачів результатів роботи про можливе їх використання, якщо результати не були впроваджені в процесі виконання наукової роботи, на _________ стор.

7. Довідка про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи, та проведені патентні дослідження (форма додається), на _________ стор.

8. Кошторис фактичних витрат на _ стор.

9. Облікова картка на наукової роботи.

10. Витяг з протоколу Вченої ради на _ стор.

Голова Вченої ради

_____
(підпис)

(розшифровка)

Вчений секретар

_____
(підпис)

(розшифровка)

  

Додаток 7
до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи
від "__" 20__ N ______

Довідка
про об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання
наукової роботи та проведені патентні дослідження

"________"
(номер, назва, строки виконання)

1. Створені об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ) - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, інтегральні мікросхеми, комп'ютерні програми, бази даних та інші об'єкти авторського права тощо.

Назва ОІВ

Дата створення (для об'єктів авторського права) та номер, дата подачі заявки (для об'єктів промислової власності)

Країна, де була подана первинна заявка, інші країни патентування

Номер, дата публікації отриманого охоронного документа1

Творці ОІВ

Назва, номер, дата, з ким укладено ліцензійний договір на використання ОІВ або інші договори про передачу технологій з ліцензійною частиною2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2. Дані про проведені патентні дослідження (згідно з ДСТУ 3575-97)3


1Заповнюється, якщо під час виконання наукової роботи опубліковані дані щодо охоронного документу.

2Заповнюється, якщо під час виконання наукової роботи укладено відповідний договір.

3Заповнюється при проведенні фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші ОІВ, та при проведенні прикладних досліджень.

Завдання на проведення патентних досліджень N ___, дата____

Регламент проведення патентних досліджень N ___, дата____

Звіт про патентні дослідження N ____, дата_____

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)

Держава пошуку

Класифікаційні індекси

Інформаційна база, використана під час пошуку

Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації

Патентна інформація

Інша науково-технічна інформація

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3.Висновки про виконання патентних досліджень

Керівник наукової установи

 

Додаток 8
до Протоколу прийняття та оцінки наукової роботи
від "___" 20__ N ______

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник установи
___ (розшифровка)
             (підпис)
"___" 20___ р.

М. П.

КОШТОРИС ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ

на наукову роботу
_________
(назва наукової роботи)

Термін виконання наукової роботи:

початок "___" 20___ р., закінчення "___" 20__ р.

N п/п

Статті витрат

Кошторисна вартість (тис. грн.)

Надійшло коштів (тис. грн.)

Фактичні витрати (тис. грн.)

(кол. 5 - кол. 4) (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

Візи:

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

Науковий керівник роботи

_________ (розшифровка)
                    (підпис)

 

Керівник планового підрозділу

_________ (розшифровка)
                    (підпис)

 

Головний бухгалтер

__________ розшифровка)
                      (підпис)

 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали