РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.12.2011 р. N 614

Про обласну цільову соціальну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Постанова N 1057) та з метою зменшення кількості бідного населення:

1. Схвалити обласну цільову соціальну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення розробити регіональні заходи з виконання Програми.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

4.1. Забезпечити виконання заходів Програми.

4.2. Інформувати головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації про хід виконання заходів Програми щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання Програми подавати облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Сад С. І.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
13.12.2011 N 614


ОБЛАСНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Загальна частина

Проблема бідності в Україні набула офіційного визнання після затвердження Указом Президента України від 15 серпня 2001 року N 637/2001 Стратегії подолання бідності, яка встановила значення терміна "бідність", єдиний відносний критерій віднесення різних верств населення до категорії бідних, визначила основні напрями та етапи подолання бідності на період до 2010 року.

За час реалізації зазначеної Стратегії прийнято Комплексну програму забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 року N 1712, щороку затверджувалися плани заходів, спрямовані на подолання бідності.

На момент прийняття Стратегії подолання бідності споживчий кошик, тобто набір товарів та послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб людини, становив 311,3 гривні, а розмір мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої у 2001 році, становив 118 гривень при середньомісячній номінальній заробітній платі в області - 245 гривень на одну особу.

Протягом наступних років забезпечено виконання завдань Стратегії подолання бідності, а також досягнуто основну мету - стабілізація рівня життя і усунення найгостріших проявів бідності.

З листопада 2009 року законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати на одну особу зрівнявся із прожитковим мінімумом для працездатної особи і становив 744 гривні. Станом на 1 жовтня 2011 року розмір мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи становлять 985 гривень.

Середньомісячна номінальна заробітна плата з 245 гривень на одну особу зросла до 1960 гривень на одну особу протягом 2001 - 2010 років. За січень-вересень 2011 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників в області становить 2139 гривень, вона зросла до відповідного періоду попереднього року на 12,8 відсотка та у 2,2 раза більше прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Проте проблема бідності залишається актуальною і потребує подальшого розв'язання.

Рівень бідності в області з 2002 року був вищим за середньоукраїнський показник (35,1 відсотка при 27,2 відсотка загальноукраїнського значення). Протягом 2004 - 2005 років майже половина населення області знаходилася у зоні високої бідності (48,6 - 50,2 відсотка). Протягом останніх трьох років рівень бідності в області знизився з 39,3 відсотка до 33,7 відсотка, проте лишився вищим за середньоукраїнське значення (мал. 1).

Малюнок 1

  

Показники глибини бідності в області за всеукраїнською межею протягом 2001 - 2010 років були неоднозначними. В найгіршій ситуації населення області опинялося в 2003, 2004 та 2008 роках, де глибина бідності становила відповідно 28,1, 28,4 та 28,6 відсотків. Найкраща ситуація спостерігалася в 2009 році, коли показник глибини бідності був нижчим за середньоукраїнське значення і становив 20 відсотків (мал. 2).

Малюнок 2

  

Мета Програми

Метою обласної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року є зменшення кількості бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, особливо багатодітних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб, в сільській місцевості та запобігання хронічній бідності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Бідність - це комплексна проблема, а її подолання є довготривалим процесом. Оптимальним варіантом розв'язання цієї проблеми є поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Розв'язання проблеми передбачається за такими напрямами:

відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання;

сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці;

удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці;

реформування системи соціального захисту;

соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;

поліпшення медичного обслуговування населення.

З метою відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання передбачається:

запровадження нових механізмів відновлення виробництва;

стимулювання розвитку внутрішнього ринку;

створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузей промисловості шляхом:

- проведення технологічних та організаційних перетворень на підприємствах, що не підлягають приватизації, з максимальною орієнтацією їх діяльності на виконання регіональних програм;

- визначення найбільш важливих сегментів регіональних промислових комплексів та формування на їх основі відповідних інвестиційних зон для залучення приватного капіталу в їх розвиток;

сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді;

підготовка пропозицій щодо забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій;

сприяння розвитку містоутворюючих підприємств.

З метою сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці передбачається спрямувати зусилля територіальних та місцевих органів виконавчої влади на:

сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення;

забезпечення збільшення частки зайнятого населення у високотехнологічних сферах промисловості;

зменшення безробіття серед сільського населення шляхом стимулювання агропромислової кооперації, розбудови інфраструктури виробничого і соціального призначення, системи агросервісу, переробних підприємств, доступної для виробників торговельної мережі;

підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили;

сприяння підготовці кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці;

сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, громадян похилого віку;

створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків;

реалізацію діючих механізмів надання молоді, насамперед випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, першого робочого місця;

сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом:

- пріоритетного спрямування коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;

- підвищення доступності та ефективності професійної реабілітації інвалідів, здійснення їх професійного навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреби ринку праці;

мінімізацію негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заходів щодо заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації, розширення системи міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян і їх соціальний захист;

удосконалення організаційних засад та запровадження механізму регулювання використання праці іноземців.

З метою вдосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці передбачається:

вжиття заходів з легалізації заробітної плати;

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати;

ліквідація заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізація дій щодо її зменшення на підприємствах інших форм власності;

посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці;

забезпечення захисту прав працівників;

залучення всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців до формування соціальної та економічної політики держави;

зміцнення інститутів соціального діалогу;

сприяння укладенню колективних договорів і угод на територіальному і локальному рівні.

З метою реформування системи соціального захисту передбачається:

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з питань надання пільг незахищеним верствам населення та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та єдиної бази даних одержувачів соціальної допомоги;

забезпечення прийому громадян, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, в органах праці та соціального захисту населення за принципом "єдиного вікна";

удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, зокрема:

- забезпечення безперешкодного доступу таких осіб до соціальних послуг;

- підвищення якості соціальних послуг;

забезпечення соціального захисту інвалідів, зокрема:

- комплексна реабілітація інвалідів та дітей-інвалідів на базі діючих реабілітаційних установ;

- створення умов для впровадження і розвитку інклюзивного та інтегрованого навчання для інвалідів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

розв'язання проблем бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, зокрема:

- функціонування закладів для бездомних осіб та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- надання бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у працевлаштуванні, відновленні документів та реєстрації їх місця проживання з урахуванням індивідуальних потреб таких осіб;

- здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

З метою соціальної підтримки сімей, дітей та молоді необхідно забезпечити:

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійної орієнтації молоді, її підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей-інвалідів, підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;

доступність дошкільної освіти незалежно від місця проживання шляхом оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти;

реалізацію та захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності;

якість та доступність соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї.

З метою поліпшення медичного обслуговування населення передбачається:

пропаганда здорового способу життя;

здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини.

Очікувані результати Програми

Виконання Програми сприятиме збільшенню доходів громадян, зниженню рівня бідності насамперед серед працюючих громадян та сімей з дітьми, зменшенню розриву між показниками бідності у містах та сільській місцевості, розв'язанню соціальних проблем і підвищенню рівня життя населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку до Програми.

Джерела фінансування

Фінансово-економічне забезпечення Програми передбачене в межах асигнувань, що виділяються з обласного та місцевих бюджетів.

 

Додаток


ЗАХОДИ
з виконання обласної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

N
пор.

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

1.

Сприяння створенню мережі бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних центрів в рамках реалізації відповідних програм

2011 - 2015

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

2.

Підготовка обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення системи визначення депресивних територій та механізмів їх державної підтримки

2011 - 2015

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

3.

Вжиття заходів щодо подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

2011 - 2015

Головне управління економіки та інвестиційної політики, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

4.

Сприяння розвитку містоутворюючих підприємств

2011 - 2015

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

5.

Надання необхідної навчально-методичної та інформаційно-консультативної підтримки підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, зокрема щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій в рамках реалізації регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку

2011 - 2015

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, регіональне відділення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (за згодою), державна бюджетна установа "Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку" (за згодою), державне підприємство "Рівненський державний центр науки, інновацій та інформації" (за згодою)

6.

Залучення безробітних серед сільського населення до роботи у створюваних обслуговуючих кооперативах та забезпечення їх професійним навчанням

2011 - 2015

Обласний центр зайнятості, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

7.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо переваг легальної зайнятості та соціальної незахищеності працівників-нелегалів

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення за участю об'єднання організацій роботодавців області та Федерації профспілок області (за їх згодою)

8.

Надання дотацій роботодавцям для створення робочих місць з метою працевлаштування молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"

2011 - 2015

Обласний центр зайнятості

9.

Надання підтримки безробітним шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, що сприятиме самостійній зайнятості населення

2011 - 2015

Обласний центр зайнятості

10.

Забезпечення підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці шляхом їх навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації

2011 - 2015

Обласний центр зайнятості

11.

Проведення обласного фестивалю робітничих професій професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області

2012

Управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

12.

Мінімізація негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації, розширення системи міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян і їх соціальний захист шляхом проведення спеціалізованих інформаційних семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням індивідуальних методик

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

13.

Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та мінімальних гарантій в оплаті праці

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Територіальна державна інспекція праці в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

14.

Здійснення діяльності регіональних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

15.

Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

2011 - 2015

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

16.

Надання пропозицій стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

17.

Забезпечення направлення інвалідів та дітей-інвалідів для проведення комплексної реабілітації на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

18.

Забезпечення досягнення рівня показника співвідношення чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням соціальних послуг, не менш як 80 відсотків

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

19.

Забезпечення функціонування існуючої мережі центрів обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб області

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці та іншим найбільш незахищеним верствам населення, Кузнецовський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

20.

Створення за необхідності центрів обліку бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

2011 - 2015

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

21.

Забезпечення надання соціальних послуг, першої медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці та іншим найбільш незахищеним верствам населення, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

22.

Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема в частині надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

2011 - 2015

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

23.

Забезпечення реалізації обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2009 - 2013 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 9 січня 2009 року N 5 та затвердженої рішенням обласної ради від 23 січня 2009 року N 1084

2011 - 2013

Відділ у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, управління культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради (за згодою)

24.

Передбачати виділення коштів для організації відпочинку та оздоровлення дітей-інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися, разом з одним із батьків або особою, що їх замінює

Щороку

Відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради (за згодою)

25.

Передбачати виділення коштів для літнього оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу

Щороку

Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради (за згодою), головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

26.

Створення при дитячих оздоровчих закладах тимчасових консультпунктів райміськцентрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для надання психолого-педагогічної та соціальної допомоги дітям та підліткам

2012 - 2015

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

27.

Впровадження у систему роботи оздоровчих закладів області заходів щодо формування здорового способу життя дітей та підлітків

2012 - 2015

Відділ у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки, управління культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради (за згодою)

28.

Охоплення 75 відсотків дітей дошкільного віку всіма формами дошкільної освіти шляхом відкриття корпоративних дошкільних навчальних закладів, центрів ігрової підтримки дитини, закладів сімейного типу, консультативних центрів тощо

2012 - 2013

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

29.

Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності

2011 - 2015

Служба у справах дітей, відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

30.

Забезпечення призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів

2011 - 2015

Головне управління праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

31.

Проведення Днів обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в інтернатних закладах, установах виконання покарань з метою запобігання злочинності, безпритульності та роз'яснення прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та осіб, які звільняються з місць позбавлення волі

2011 - 2015

Обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

32.

Проведення навчальних семінарів із запобігання та подолання дитячої безпритульності, протидії насильству у сім'ї для різних категорій педагогічних працівників, діяльність яких спрямована на попередження усіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді

2011 - 2015

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

33.

Забезпечення функціонування Рівненського обласного гуртожитку та Рівненського обласного центру соціально-психологічної допомоги

2011 - 2015

Відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

34.

Надання медичної допомоги населенню області відповідно до встановлених вимог

2011 - 2015

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

35.

Організація роботи консультативно-експертних комісій управління охорони здоров'я облдержадміністрації щодо посилення контролю за якістю медичної допомоги

2011 - 2015

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

36.

Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань формування здорового способу життя

2011 - 2015

Управління охорони здоров'я, відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

37.

Забезпечення покращення матеріально-технічної бази комунального закладу "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради та обласної дитячої лікарні для надання висококваліфікованої медичної допомоги матерям і дітям

2011 - 2015

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток
до Програми


Очікувані результати
виконання обласної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Звітні дані у 2010 році

Очікуване значення показників за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Зниження рівня бідності

рівень бідності, відсотків

33,7

33,6

33,5

33,5

33,3

33,3

глибина бідності, відсотків

24,4

24,3

24,2

24,2

24

24

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали