Додаткова копія: Про обласну комісію з розгляду питань стосовно списання державного майна, затвердження її складу та Регламенту

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.12.2018 р. N 681

Про обласну комісію з розгляду питань стосовно списання державного майна, затвердження її складу та Регламенту

Керуючись ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про управління об'єктами державної власності", Указом Президента України від 21.02.94 N 61/94 "Про додаткові заходи щодо делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності", Порядком списання об'єктів державної власності, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314, з метою прийняття управлінських рішень стосовно списання державного майна, зобов'язую:

1. Створити обласну комісію з розгляду питань стосовно списання державного майна (далі - комісія).

2. Затвердити склад комісії (додається).

3. Затвердити Регламент комісії (додається).

4. Керівників господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації, засновником яких виступала Запорізька обласна державна адміністрація і на балансах яких обліковується державне майно, та керівників установ і організацій, які належать до сфери управління облдержадміністрації, звернути увагу на необхідність включення до складу комісії з інвентаризації майна, що пропонується до списання, представників облдержадміністрації та інших фахівців, залучених облдержадміністрацією (за згодою).

5. Визнати розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30.01.2012 N 22 "Про обласну комісію з розгляду питань стосовно списання державного майна, затвердження її складу та її Регламенту" (Розпорядження N 22), зі змінами таким, що втратило чинність.

6. Координацію роботи комісії покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Слепян Е. В.

 

Голова

К. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
20 грудня 2018 року N 681

СКЛАД
обласної комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна

Слепян
Елла Валеріївна

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Самусь
Вікторія Володимирівна

заступник директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, заступник голови комісії

Якименко
Світлана Борисівна

начальник відділу з питань управління державною власністю управління економічного розвитку Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Барановська
Марина Володимирівна

в. о. директора Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Гафаров
Андрій Фарманович

заступник директора Департаменту - начальник управління організації капітального будівництва Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитрієв
Олександр Володимирович

начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області (за згодою)

Клименко
Ірина Леонідівна

начальник управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області (за згодою)

Міняйло
Олександр Сергійович

начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації

Морозова
Валентина Григорівна

начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації

Старосельський
Ігор Олегович

заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (за згодою)

 

Керівник апарату

З. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
20 грудня 2018 року N 681

РЕГЛАМЕНТ
обласної комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна

1. Регламент обласної комісії з розгляду питань стосовно списання державного майна (далі - комісія) регулює організаційно-процедурні питання діяльності комісії (далі - Регламент).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Порядком списання об'єктів державної власності, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 (далі - Порядок), іншими актами Кабінету Міністрів України, актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, внутрішніми нормативними документами обласної державної адміністрації, цим Регламентом, рішеннями, які приймаються комісією.

3. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджує голова обласної державної адміністрації.

4. До повноважень комісії належить розгляд питань, пов'язаних із списанням об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі - державне майно).

5. Комісія проводить розгляд питань стосовно списання державного майна, яке належить до сфери управління облдержадміністрації.

6. Списання державного майна здійснюється з ініціативи суб'єкта, на балансі якого це майно обліковується (далі - балансоутримувач), чи облдержадміністрації (уповноважений орган управління) з урахуванням пропозицій або рекомендацій комісії.

Списанню підлягає державне майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли державне майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання державного майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється з подальшим його відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном України.

7. Пропозиції або рекомендації комісії є підставою для прийняття облдержадміністрацією рішень щодо надання чи не надання згоди на списання державного майна, прийняття чи не прийняття звіту балансоутримувача про списання державного майна.

8. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комісії, включаючи головуючого.

9. Рішення комісії приймається простим відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується секретарем та затверджується головуючим.

10. Для розгляду питань щодо списання державного майна з балансів апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, господарських товариств, утворених в процесі корпоратизації, до роботи комісії, участі в її засіданнях обов'язково залучаються керівники бухгалтерських служб балансоутримувачів державного майна, що пропонується до списання.

11. Балансоутримувач державного майна, що пропонується до списання, готує повний пакет документів для списання державного майна згідно з вимогами п. 6 Порядку, який, у разі необхідності, погоджує з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області та разом із зверненням подає голові облдержадміністрації у паперовому виді, секретарю комісії - в електронному.

У разі потреби комісія може запитувати від балансоутримувача додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання державного майна, вичерпний перелік яких надсилається балансоутримувачу в 10-денний строк з дати надходження звернення.

Балансоутримувач відповідає за повноту і достовірність поданих документів.

12. Секретар комісії у 3-денний термін з дати отримання облдержадміністрацією від балансоутримувача документів щодо списання державного майна забезпечує їх розсилку (в електронному вигляді) членам комісії, які за результатами їх попереднього опрацювання (до 4 днів) надають до облдержадміністрації свої зауваження, висновки.

13. Секретар комісії узагальнює висновки та зауваження членів комісії.

14. У разі виникнення зауваження щодо комплекту, змісту або оформлення пакету документів, визначеного в п. 6 Порядку, облдержадміністрація, у термін не пізніше 20 днів з дати надходження звернення балансоутримувача, повідомляє його про необхідність доопрацювання пакету документів.

15. У разі потреби комісія може провести додатковий огляд державного майна, що пропонується до списання.

16. Облдержадміністрація не пізніше 30 днів з дати надходження від балансоутримувача звернення щодо надання згоди на списання державного майна разом із повним пакетом документів, надає їх у роботу комісії, призначає засідання комісії та на підставі висновків, затверджених протоколом комісії, приймає рішення щодо надання чи відмови в наданні згоди на списання державного майна.

17. Прийняте комісією рішення з пропозицією до облдержадміністрації надати згоду на списання державного майна є підставою для підготовки відповідного проекту розпорядження голови облдержадміністрації.

У разі надання облдержадміністрацією згоди на списання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, із балансоутримувачем укладається договір про списання державного майна, проект якого протягом трьох днів надсилається господарському товариству.

18. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається облдержадміністрацією за наявності зауважень членів комісії у випадках, визначених у п. 7 Порядку.

Повідомлення про відмову в наданні згоди на списання майна оформлюється у вигляді листа та подається балансоутримувачу разом з копією протоколу засідання комісії.

19. Балансоутримувач, що отримав згоду на списання державного майна, у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування подає до облдержадміністрації звіт про списання державного майна за встановленою Порядком формою у паперовому виді, а також секретарю комісії - в електронному.

20. Секретар комісії протягом 2 робочих днів після отримання облдержадміністрацією звіту балансоутримувача про списання державного майна забезпечує його розсилку членам комісії для попереднього розгляду.

У разі наявності в членів комісії зауважень до звіту, облдержадміністрація повертає його балансоутримувачу для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

21. Комісія розглядає звіт балансоутримувача на засіданні та у разі відсутності зауважень приймає рішення про прийняття облдержадміністрацією цього звіту.

У разі наявності зауважень комісії звіт повертається балансоутримувачу для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

22. Процедура списання державного майна вважається закінченою з дати прийняття без зауважень облдержадміністрацією звіту балансоутримувача про списання державного майна.

 

Керівник апарату

З. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали