Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.08.2018 р. N 526

Про Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 13, 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про закордонних українців", "Про транскордонне співробітництво", з метою забезпечення подальшого розвитку міжнародного, міжрегіонального та транскордонного співробітництва:

1. Схвалити Обласну програму розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, відповідальним за виконання Програми, розробити і затвердити заходи щодо розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки або передбачити їх у відповідних програмах.

5. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, структурним підрозділам облдержадміністрації:

забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених Програмою;

щороку до 15 червня та 15 грудня інформувати управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації про хід виконання Програми.

6. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати облдержадміністрації щороку до 25 червня та 25 грудня.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Богатирчук-Кривко С. К.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
10.08.2018 N 526

ОБЛАСНА ПРОГРАМА
розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки

Мета Програми

Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки (далі - Програма) розроблена на підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (Закон N 5205-VI), "Про закордонних українців", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 19 квітня 2003 року N 339/2003 "Про День Європи", постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Постанова N 385) та від 10 травня 2018 року N 344 "Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року" (Постанова N 344), розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1017-р "Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки" (План N 1017-р).

Метою Програми є створення необхідних умов для:

встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами іноземних країн;

підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненську область, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в цілому та Рівненської області зокрема;

розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва Рівненської області з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами;

залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого іноземного управлінського досвіду;

налагодження успішної співпраці із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації.

Економічне співробітництво

У сучасних умовах однією з головних передумов ефективного функціонування національної економіки, запорукою її динамічного розвитку та відповідно стратегічним завданням є масштабне зростання присутності України та її регіонів на зовнішніх ринках.

Часткова або повна втрата традиційних ринків, яка відбулася протягом останніх років, підсилює необхідність пошуку ефективних рішень для розвитку експорту продукції місцевих товаровиробників.

Маючи важливе значення для економіки, експорт товарів місцевих товаровиробників складається переважно із сировини (за результатами 2017 року продукція агропромислового комплексу, хімічної промисловості, деревини та мінеральної сировини становила 60 відсотків експорту), що свідчить про неефективне використання ресурсів.

Тому, основними цілями розвитку зовнішньої торгівлі Рівненської області є:

створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для зростання експорту;

розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих та середніх;

удосконалення навичок і компетенцій підприємств, зокрема малих та середніх (підприємництва), необхідних для участі в міжнародній торгівлі.

Стан зовнішньої торгівлі Рівненської області

Експорт

У 2017 році загальний експорт товарів та послуг становив 419,58 млн. дол., з них 92,72 відсотка припадає на експорт товарів, решту становить експорт послуг (7,28 відсотка).

За підсумками 2017 року було досягнуто зростання обсягів експорту товарів та послуг на 20,85 відсотка. Коефіцієнт покриття експортом імпорту (товари та послуги) становив 1,17 (за 2016 рік - 1,28).

Найбільше зростання експортних поставок відбулося за такими товарними групами, як: продукти рослинного походження (на 33,95 млн. дол. у вартісному виразі), різні промислові товари (на 13,42 млн. дол.), вироби з каменю, гіпсу, цементу (на 12,73 млн. дол.).

Загалом структура експорту товарів Рівненської області переважно сировинна - понад 60 відсотків експорту товарів (240,1 млн. дол.) становлять продукція агропромислового комплексу, хімічної галузі промисловості, мінеральні продукти, деревина, сировина для легкої промисловості.

Протягом останніх років спостерігається поступове зменшення орієнтованості експорту українських товарів на ринки країн СНД, хоча ці ринки і досі залишаються традиційними для місцевих товаровиробників (у 2017 році частка експорту товарів на ринки СНД становила 14,2 відсотка).

Відбувається переорієнтація місцевих товаровиробників на нові ринки, головним серед яких є ринок ЄС. Сукупна частка ринку ЄС в загальному обсязі експорту товарів з Рівненської області зросла з 47,2 відсотка у 2009 році до 72,2 відсотка у 2017 році.

Імпорт

Імпорт товарів істотно зменшився за останні роки і становив у 2017 році 305,54 млн. дол. порівняно з 1466,3 млн. дол. (з урахуванням поставок газу природного) у 2013 році. Таке зниження обумовлене рядом причин, серед яких слабка виробнича активність, падіння реальних доходів населення і скорочення внутрішнього попиту, девальвація гривні та введення тимчасового додаткового імпортного збору.

Серед статей імпорту основними є продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (23,5 відсотка), машини, обладнання та механізми (20,4 відсотка), засоби наземного транспорту, крім залізничного (12,6 відсотка), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (10,2 відсотка).

У структурі імпорту товарів поступово збільшується частка країн ЄС, обсяг імпорту з яких у 2017 році становив 52,1 відсотка загального обсягу імпорту Рівненської області порівняно з 12,5 відсотка у 2013 році. Серед товарів, які імпортуються з Європи, домінує продукція машинобудування, обладнання, а також хімічна продукція.

Отже, основним завданням Програми є створення умов для розвитку експорту всіх секторів економіки завдяки покращенню міжнародного іміджу, широкому представленню інформації про економічний та інвестиційний потенціал регіону, створенню системи підтримки торгівлі, вдосконалення навичок та компетенцій підприємств, установ та організацій.

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України в цілому та Рівненської області зокрема. Серед основних пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці та інтеграції України у світовий економічний простір є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки Рівненської області, формування позитивного міжнародного іміджу, а також використання кращого іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проектів.

На сьогоднішній день Рівненщина розвиває міжрегіональне співробітництво у рамках укладених відповідних договорів і меморандумів з п'ятьма іноземними регіонами.

  

1. Азербайджан - Габалинський район

Протокол між Рівненською обласною державною адміністрацією України та Виконавчою владою Габалинського району Азербайджанської Республіки про співробітництво в економічній та соціально-культурній сферах від 18 листопада 2013 року.

2. Білорусь - Брестська область

Меморандум про співробітництво між Рівненською обласною державною адміністрацією (Україна) і Брестським обласним виконавчим комітетом (Республіка Білорусь) від 10 жовтня 2006 року.

3. Польща - Вармінсько-Мазурське воєводство

Договір про міжрегіональне співробітництво між Рівненською областю (Україна) та Вармінсько-Мазурським воєводством (Республіка Польща) від 09 грудня 2003 року.

4. Польща - Люблінське воєводство

Угода про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Рівненською областю України та Люблінським воєводством Республіки Польща від 23 березня 2011 року.

5. Хорватія - Меджимурська жупанія

Угода про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між Рівненською обласною державною адміністрацією України та Меджимурською окружною адміністрацією Хорватської Республіки від 12 квітня 2013 року.

З метою поглиблення та активізації двостороннього міжрегіонального співробітництва готується до підписання договір про міжрегіональне співробітництво між Рівненською обласною державною адміністрацією (Україна) та Брестським обласним виконавчим комітетом (Республіка Білорусь), а також вивчається питання налагодження взаємовигідних відносин з департаментом Кот-д'Амор Французької Республіки.

Упродовж останніх років у рамках розвитку міжнародного співробітництва на регіональному рівні було реалізовано ряд заходів, основним завданням яких було використання позитивного іноземного досвіду з розвитку господарського комплексу, представлення Рівненщини як перспективного економічного та інвестиційного партнера, поглиблення взаємозв'язків у медичній, туристичній, культурній та освітній сферах тощо.

Щорічне зростання кількості проведених заходів міжнародного характеру свідчить про формування сприятливого клімату для подальшого розвитку міжнародних відносин між Рівненщиною та іноземними партнерами як важливої складової соціально-економічного розвитку регіону.

Зокрема, у 2017 році значно зросла зацікавленість до Рівненської області з боку дипломатичних установ, що акредитовані в Україні. Зокрема, область з офіційними візитами відвідали: Надзвичайний та Повноважний Посол Індії в Україні (травень), Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні (вересень), Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні (листопад), перший секретар Посольства Великої Британії в Україні (січень), Генеральний консул Чеської Республіки у Львові (квітень), Генеральний Консул Республіки Польща у Луцьку (червень).

Відбулися візити делегацій від області за кордон, у ході яких вивчалися досягнення та досвід з питань розвитку сільськогосподарської сфери, інвестиційної діяльності, охорони навколишнього природного середовища, використання альтернативних джерел енергії, медичної галузі, галузі освіти і науки, місцевого самоврядування та громадянського суспільства.

У 2017 році на Рівненщині було організовано й проведено ряд культурно-розважальних, пізнавальних та інформаційних заходів з нагоди відзначення Року Японії в Україні (упродовж року), Дня Європи в Україні (травень), Днів індійської культури (серпень) та Днів польської культури (вересень).

З метою широкого представлення правдивої актуальної інформації про Україну в цілому та Рівненську область зокрема, делегація області, до складу якої увійшли представники місцевих засобів масової інформації, взяла активну участь у роботі щорічного Міжнародного фестивалю телерадіопрограм "Калинові мости".

Окрім цього, представники усіх районних державних адміністрацій, окремих органів місцевого самоврядування взяли участь у циклі навчальних семінарів з питань водопостачання і водовідведення та охорони навколишнього середовища в Республіці Польща, які проводилися завдяки досягнутим домовленостям на рівні голови облдержадміністрації та керівництва Фонду охорони навколишнього природного середовища та водного господарства в Ольштині.

Міжнародна технічна допомога

Наприкінці 2017 року в Рівненській області розпочато реалізацію ряду проектів, що фінансуються за рахунок коштів програм міжнародних організацій, в тому числі Європейського Союзу, зокрема:

"Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м. Вараш (Кузнецовськ)", реципієнтом за яким є Вараська міська рада (загальний бюджет проекту 117,5 тис. євро);

"Студії європейських цінностей та ідентичності" в рамках програми Еразмус+ за напрямом "Жан Моне", реципієнт - Національний університет "Острозька академія" (загальний бюджет проекту 18,144 тис. євро);

"Підвищення ролі громадянського суспільства в забезпеченні прав дітей, які потребують паліативної допомоги" в рамках програми ЄС "Європейський інструмент демократії та прав людини", реципієнт - благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя Рівне" (загальний бюджет проекту 299,9 тис. євро);

"Теплі школи та садочки - запорука здоров'я дітей: комплексний проект з підвищення енергоощадливості освітніх закладів міста Дубно", реципієнт - Дубенська міська рада (загальний бюджет проекту 913,4 тис. євро).

29 листопада 2017 року відбулася церемонія підписання грантових контрактів для проектів, що отримають фінансування в рамках Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства "Україна - Білорусь". Рівненська облдержадміністрація виступатиме бенефіціаром за такими проектами:

"Підвищення конкурентоспроможності випускників університетів на ринку праці України та Білорусі через мережу створення регіональних транскордонних консультаційних центрів професійної орієнтації та консультування" (загальний бюджет проекту 129,4 тис. євро). Цей проект буде реалізовано Національним університетом "Острозька академія" спільно з Луцьким національним технічним університетом, Гомельським державним університетом ім. Ф. Скорини і Брестським державним університетом ім. О. Пушкіна;

"Енергія біомаси - перетворення природного потенціалу в регіональне співробітництво" (загальний бюджет проекту 146,9 тис. євро), який буде реалізовано Рівненською агенцією із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне" спільно з Сарненською райдержадміністрацією та Державною науковою установою "Поліський аграрно-екологічний інститут Національної академії наук Білорусі";

"Формування підприємницького середовища для органічного виробництва ягідних культур в транскордонних районах України та Білорусі" (загальний бюджет проекту 78,8 тис. євро). Цей проект реалізовуватиметься навчальним закладом "Поліський державний університет" спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування;

"Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі" (загальний бюджет проекту 131,6 тис. євро). Реципієнтами за цим проектом виступають: виконавчий комітет Славутицької міської ради, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата, виконавчий комітет Вараської міської ради, виконавчий комітет Прилуцької міської ради, Славутицький міський фонд підтримки підприємництва;

"Створення умов для спільного управління і сталого використання природних ресурсів водно-болотного угіддя "Транскордонна Рамсарська територія "Ольмани - Переброди" (загальний бюджет проекту 245,0 тис. євро), який буде реалізовано Рівненським природним заповідником, Миляцькою сільською радою Дубровицького району спільно з місцевим екологічним фондом "Заказники Брестської області" (Республіка Білорусь).

Пріоритети розвитку міжнародного співробітництва

Міжнародне співробітництво Рівненської області здійснюється з урахуванням соціально-економічного, ресурсного, наукового і освітнього потенціалу регіону, географічного положення.

Основною метою подальшого поглиблення міжнародного співробітництва є сталий розвиток області. Серед пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва, зокрема, такі:

підтримка розвитку інновацій та новітніх технологій;

інтенсифікація заходів, спрямованих на забезпечення внутрішньої єдності та територіальної цілісності області й країни;

зростання конкурентоспроможності регіональної економіки;

розвиток транскордонного співробітництва, зокрема, в сфері економіки, культури, освіти, туризму, спорту тощо;

підтримка співпраці з іноземними партнерами у сфері розвитку туризму;

формування та підтримка позитивного іміджу Рівненщини за кордоном;

просування економічного, інвестиційного, туристичного, наукового, культурного потенціалу області завдяки участі у заходах міжнародного характеру;

розроблення стратегічних компонентів іміджу;

отримання та поширення нових знань та досвіду у сфері розвитку сільських територій;

підтримка заходів, спрямованих на збереження та розвиток культурної спадщини регіону;

підтримка розвитку громадянського суспільства;

покращення рівня освіти шляхом розвитку взаємовигідних зв'язків з іноземними партнерами, обміну досвідом і проведення заходів, спрямованих на європейську інтеграцію;

підтримка заходів, спрямованих на покращення охорони здоров'я населення, в тому числі шляхом підвищення рівня професійної підготовки лікарів та інших медичних працівників;

розвиток міжнародного співробітництва наукових та дослідних закладів, підприємств у контексті вивчення й передачі досвіду та технологій;

співпраця із закордонними українцями;

залучення міжнародної технічної допомоги;

вивчення досвіду з питань функціонування європейських регіонів у контексті їх членства в Європейському Союзі та міжнародних організаціях.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку експортного потенціалу області, європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами, закордонними українцями та залучення міжнародної технічної допомоги. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва та пов'язаних з європейською інтеграцією.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення стратегічних пріоритетів розвитку співробітництва та використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку області;

оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами;

налагодження й розширення співпраці з міжнародними організаціями, а також з органами влади, дипломатичними представництвами, консульськими установами, іншими організаціями іноземних держав;

активізації інформаційної роботи, спрямованої на просування експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу Рівненської області;

забезпечення виготовлення інформаційної та презентаційної продукції про Рівненську область на рівні сучасних міжнародних стандартів;

здійснення заходів міжнародного характеру за участю представників іноземних установ та організацій, дипломатичного корпусу;

широкого представлення місцевих товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів як в Україні, так і за кордоном;

використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, встановлення нових взаємовигідних стосунків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

організації та проведення навчальних семінарів для представників органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій з питань участі в програмах міжнародної технічної допомоги;

підготовки та написання проектів у рамках програм фінансової допомоги Європейського Союзу, міжнародних організацій та країн-донорів;

організації та проведення міжнародних семінарів, конференцій, форумів, фестивалів та виставок, спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними регіонами й міжнародними організаціями;

організації та здійснення заходів, спрямованих на популяризацію регіону за кордоном і формування стійкого позитивного іміджу Рівненщини.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові перспективні зв'язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

використовувати потенціал міжнародного співробітництва для популяризації Рівненщини за кордоном;

залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів;

підвищити професійну кваліфікацію фахівців місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо залучення міжнародної технічної допомоги, здійснення зовнішніх зносин, програм фінансової допомоги Європейського Союзу та інших питань;

вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його подальшого запровадження в регіоні;

представити Рівненщину, її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення та участі у міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах міжнародного характеру;

щорічно збільшувати обсяги експорту товарів з пропорційним зростанням виробництва, розширювати ринки збуту, залучати прямі іноземні інвестиції.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом джерел.

 

Заступник керівника апарату
обласної державної адміністрації -
начальник управління
фінансово-господарського забезпечення
апарату адміністрації

В. Кирилюк

 

Додаток
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Обласної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2019 - 2021 роки

N

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування
(тис. гривень)

2019

2020

2021

Завдання I. Розвиток економічного співробітництва

1.

Проведення та участь у міжнародних та регіональних економічних форумах, конференціях, бізнес-зустрічах, засіданнях, виставково-ярмаркових заходах, семінарах тощо

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

40

50

50

2.

Проведення та участь у засіданнях комісій та інших органів з питань міжрегіонального, торговельно-економічного співробітництва та інших питань, пов'язаних з міжнародним співробітництвом

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

30

30

30

Завдання II. Розвиток і поглиблення міжнародного співробітництва

3.

Організаційне забезпечення та проведення візитів делегацій Рівненської області в зарубіжні країни

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Щороку

Обласний бюджет

350

400

450

4.

Організація та проведення зустрічей з представниками іноземних країн, а також дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (далі - представники дипломатичного корпусу)

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Щороку

Обласний бюджет

100

120

150

5.

Організація, проведення та участь у заходах щодо популяризації членства області у Європейській мережі регіональної кулінарної спадщини

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Рівненська обласна спілка споживчих товариств (за згодою)

Щороку

Обласний бюджет

60

60

60

Інші кошти, не заборонені чинним законодавством

80

100

120

6.

Виготовлення та придбання протокольної атрибутики та канцелярської продукції для забезпечення належного рівня проведення заходів міжнародного характеру, зокрема, за участю членів іноземних делегацій або представників дипломатичного корпусу

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

40

50

50

7.

Проведення в області презентацій іноземних країн та окремих їх регіонів, днів культури та інших інформаційних заходів

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

40

40

50

Завдання III. Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про Рівненську область

8.

Виготовлення та придбання інформаційних, презентаційних матеріалів про область, сувенірної продукції для вручення або передачі членам офіційних делегацій, дипломатичним представництвам України за кордоном, представникам іноземних країн

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

100

100

100

9.

Виготовлення та придбання інформаційних, презентаційних та інформаційно-рекламних матеріалів, сувенірної продукції українською та іноземними мовами, забезпечення їх поширення у рамках участі та/або проведення заходів міжнародного характеру, а також розміщення матеріалів про область у засобах масової інформації за кордоном

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Щороку

Обласний бюджет

50

60

60

10.

Надання дипломатичним представництвам України за кордоном допомоги, спрямованої на вирішення питань збереження української національної пам'яті за кордоном

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

50

50

50

11.

Проведення презентацій та днів Рівненської області за кордоном, в інституціях Європейського Союзу (далі - ЄС) та країнах - членах ЄС, в дипломатичних представництвах та міжнародних організаціях, а також в Україні за участю представників акредитованих в Україні дипломатичних установ іноземних держав

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата (за згодою)

Щороку

Обласний бюджет

50

60

70

12.

Проведення та участь у міжнародних форумах, виставках, ярмарках, конференціях, семінарах, фестивалях, засіданнях та інших заходах міжнародного характеру

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Щороку

Обласний бюджет

50

50

50

13.

Проведення в області Дня Європи, днів держав - членів ЄС та регіонів-партнерів

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

60

70

80

Завдання IV. Забезпечення реалізації державної політики щодо співпраці із закордонними українцями

14.

Організація та здійснення заходів щодо ознайомлення дітей і молоді з числа закордонних українців з національними традиціями, мовою, літературою, історією України, а також їх оздоровлення

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

50

60

60

15.

Проведення та участь у Міжнародному фестивалі телерадіопрограм "Калинові мости"

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

75

85

95

16.

Придбання та виготовлення фото-, аудіо-, відеопродукції, друкованої та електронної продукції, предметів національної символіки

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації

Щороку

Обласний бюджет

40

40

40

17.

Організація та проведення інформаційно-пізнавальних заходів, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Щороку

Обласний бюджет

20

30

30

Всього

1285

1455

1595

у тому числі обласний бюджет

1205

1355

1475
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали