РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.07.2010 р. N 318

Про обласну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

На виконання Закону України від 22 січня 2010 року N 1841-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року", доручення Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року N 6469/1/1-10 та з метою забезпечення зниження рівня захворюваності шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в області:

1. Схвалити обласну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення під час складання проектів відповідних бюджетів передбачати у межах наявних фінансових ресурсів кошти для виконання завдань і заходів Програми, а також залучати для цієї мети кошти з інших джерел.

4. Виконавцям забезпечити реалізацію завдань і заходів Програми, про що інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації щороку до 5 грудня.

5. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати Міністерству охорони здоров'я України та обласній державній адміністрації щороку до 15 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кічатого Ю. С.

 

В. о. голови адміністрації

А. Юхименко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2010 N 318

Обласна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини - основний стратегічний напрям системи охорони здоров'я України. Від молодих висококваліфікованих, психологічно адаптованих до соціально-економічних умов суспільства лікарів широкого профілю, які працюють за фахом "Загальна практика/сімейна медицина", залежить здоров'я населення.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Порівняно з країнами Європи, Україна має високий рівень забезпеченості населення лікарями і широку мережу медичних закладів, але системою охорони здоров'я не задоволені ні пацієнти, ні медичні працівники, тому виникла потреба в організації сімейної лікарської практики. Сучасні системи охорони здоров'я повинні бути безпечними, ефективними, орієнтованими на пацієнта, забезпечувати вчасне надання медичної допомоги в достатньому обсязі. Саме такими є вимоги до первинної медико-санітарної допомоги.

Очікувані результати реалізації Програми:

поліпшення демографічної ситуації та основних показників, які характеризують стан здоров'я населення області;

підвищення якості та доступності медичних послуг;

наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного окремого пацієнта та його сім'ї;

економічний ефект за рахунок зменшення рівня госпіталізації хворих до стаціонарів;

зменшення кількості відвідувань вузькопрофільних спеціалістів;

зменшення кількості викликів швидкої медичної допомоги.

В області первинну медико-санітарну допомогу надають 176 амбулаторно-поліклінічних закладів, з них 14 центральних районних лікарень, 9 районних лікарень, 7 міських і селищних лікарень, у тому числі одна дитяча, 15 сільських дільничних лікарень, 96 сільських лікарських амбулаторій та 628 фельдшерсько-акушерських пунктів.

За час реформування закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в області створено 111 закладів (підрозділів) загальної практики/сімейної медицини, з них 83 сільські лікарські амбулаторії загальної практики/сімейної медицини та 7 відділень при поліклініках центральних районних лікарень.

З 1999 року по 2010 рік підготовлено 328 сімейних лікарів, лише 55,4 відсотка з яких працюють за фахом, 23,8 відсотка - вибули, 19,5 відсотка працюють на інших посадах, що негативно впливає на впровадження та розвиток сімейної медицини. Станом на 01.01.2010 не забезпечені сімейними лікарями 13 лікарських амбулаторій із 83, що становить 15,7 відсотка. Недостатнім є рівень забезпечення медичними сестрами загальної практики/сімейної медицини.

Упродовж 2009 року дещо покращилась матеріально-технічна база закладів (підрозділів) загальної практики/сімейної медицини.

Однак, залишається проблемою матеріально-технічне забезпечення лікувально-профілактичних закладів.

Із 111 функціонуючих закладів (підрозділів) загальної практики/сімейної медицини 100-відсотково укомплектовані у відповідності із табелем оснащення лише 6 закладів (підрозділів): 3 лікарські амбулаторії загальної практики/сімейної медицини з 83 і 3 відділення при поліклініках центральних районних лікарень.

Станом на 01.01.2010 відсутні санітарні автомобілі у 26 лікарських амбулаторіях загальної практики/сімейної медицини з 83, що становить 31,3 відсотка.

З метою активізації впровадження засад загальної практики/сімейної медицини в систему охорони здоров'я області, вирішення питань щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги необхідно:

продовжити створення у сільських населених пунктах, де проживає понад 1000 жителів, амбулаторій загальної практики/сімейної медицини та активізувати реформування ФАПів у амбулаторії;

продовжити перепрофілювання лікарських дільниць (терапевтичних, педіатричних) у дільниці сімейного лікаря при поліклініках центральних районних лікарень, міських та дільничних лікарнях;

забезпечити денне перебування хворих у закладах (підрозділах) загальної практики/сімейної медицини;

забезпечувати підготовку сімейних лікарів та медичних сестер загальної практики/сімейної медицини;

здійснювати придбання санітарних автомобілів та медичного обладнання;

забезпечувати працівників лікувальних закладів житлом шляхом будівництва та реконструкції житла, надання пільгових кредитів та першочергового виділення земельних ділянок під будівництво.

Для реалізації Програми здійснюватимуться завдання і заходи, що додаються.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Реалізація заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у державному, міських, районних, сільських та селищних бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

А. Лавренчук

 

Додаток
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
обласної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансу-
вання (державний, місцевий бюджети, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

 

2010

2011

2010

2011

1. Визначити нормативно-правові засади функціонування первинної медико-санітарної допомоги, зокрема у сільській місцевості, для забезпечення доступності та належної якості медичної допомоги

 

 

 

 

 

1.1. Удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю "загальна практика - сімейна медицина" та державної акредитації закладів охорони здоров'я

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

2. Створити мережу лікувальних закладів, територіально наближених до місця проживання громадян

відкриття лікувальних закладів, відсотків

100

 

100

100

2.1. Розроблення плану оптимізації мережі лікувальних закладів

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

2.2. Визначення реальної потреби у створенні амбулаторій загальної практики - сімейної медицини та житла для сімейних лікарів і врахування її у містобудівній документації. При затвердженні проектно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції житлових будинків передбачати облаштування медичних амбулаторій

районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Районні, міські, селищні, сільські бюджети

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

2.3. Надання статусу юридичної особи лікувальним закладам

районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

2.4. Сприяння створенню лікувальних закладів приватної форми власності

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

3. Створити умови для ефективного функціонування лікувальних закладів

збільшення питомої ваги лікувальних закладів, що оснащені:

 

 

 

 

3.1. Виділення приміщень, зокрема на першому поверсі житлових будинків, для створення амбулаторій загальної практики - сімейної медицини

 

районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Районні, міські, селищні, сільські бюджети

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

1) у сільській місцевості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичним обладнанням та засобами зв'язку

53,1

 

35,5

53,1

3.2. Оснащення лікувальних закладів медичним обладнанням та засобами зв'язку

 

 

 

 

 

спеціалізованими автотранспортними засобами

51,5

 

34,7

51,5

районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

державний, районні, міські, селищні, сільські бюджети

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

2) у міській місцевості:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медичним обладнанням та засобами зв'язку

43,5

 

27,5

43,5

 

 

 

 

 

 

спеціалізованими автотранспортними засобами

45,5

 

29,2

45,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Оснащення лікувальних закладів спеціалізованими автотранспортними засобами

районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

державний, районні, міські, селищні, сільські бюджети

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

4. Поліпшити кадрове забезпечення лікувальних закладів

зниження питомої ваги чисельності працівників лікувальних закладів, які не забезпечені житлом, відсотків

 

 

 

 

 

4.1. Розроблення перспективного плану підготовки лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

підвищення показника укомплектованості штатних посад лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, відсотків

80

 

76

80

4.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина"

управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

4.3. Забезпечення працівників лікувальних закладів житлом шляхом будівництва та реконструкції житла, надання пільгових кредитів та першочергового виділення під будівництво земельних ділянок

районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

державний, районні, міські, селищні, сільські бюджети

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

у межах відповідних видатків

5. Забезпечити інформаційне підтримання розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини

 

 

 

 

 

5.1. Широке інформування громадськості про хід виконання Програми

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненська обласна державна телерадіокомпанія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали