РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.05.2010 р. N 170

Про обласну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 9 квітня 2010 року N 533/2010 "Про Раду регіонів" та з метою забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у вирішенні питань реалізації в області державної регіональної політики, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення, підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості:

1. Утворити обласну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - рада) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про обласну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що додається.

3. Призначити Лавренчука Андрія Олександровича - заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації - виконавчим секретарем ради.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації та заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
05.05.2010 N 170


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Обласна рада з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, утвореним відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання Указу Президента України від 9 квітня 2010 року N 533/2010 "Про Раду регіонів".

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в області, стану соціально-економічного розвитку районів і міст обласного значення та вироблення за його результатами узгодженої позиції щодо пріоритетних завдань, напрямів, стратегії та механізмів забезпечення їх сталого розвитку, втілення системних реформ у господарському комплексі та соціальній сфері регіонів області;

обговорення актуальних питань забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення, підготовка пропозицій щодо механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання їх економічного потенціалу, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, сприяння об'єднанню зусиль органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;

проведення консультацій щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, вдосконалення механізму та процедури публічного адміністрування, реалізації регіональної кадрової політики;

підготовка та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади;

моніторинг стану виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації з питань регіонального розвитку та підготовка пропозицій щодо підвищення виконавської дисципліни;

внесення пропозицій до проектів державних та обласних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля з врахуванням інтересів та специфіки розвитку районів та міст області;

забезпечення вивчення громадської думки щодо президентських ініціатив, проектів найважливіших актів Президента України, законопроектів з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади, проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з цих питань;

вивчення іноземного досвіду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, формування та реалізації регіональної політики, підготовка та внесення пропозицій щодо використання такого досвіду в області.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

утворювати тимчасові робочі групи з окремих питань діяльності ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів місцевих рад, представників об'єднань громадян, науковців, фахівців спеціалізованих установ;

запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою обласної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є голова облдержадміністрації.

Виконавчим секретарем ради є заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

До складу ради за посадою входять голова Рівненської обласної ради (за згодою), заступники голови облдержадміністрації, народні депутати України (за згодою), депутати місцевих рад (за згодою), голови райдержадміністрацій, міські голови міст обласного значення (за згодою), голови районних рад (за згодою), начальник Головного управління економіки та інвестиційної політики, начальник Головного фінансового управління, начальник Головного управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.

До складу ради можуть бути включені інші посадові особи, представники об'єднань громадян, провідні вчені.

Персональний склад ради затверджується головою облдержадміністрації. У разі потреби виконавчий секретар ради вносить голові ради пропозиції щодо змін персонального складу ради.

Голова ради здійснює загальне керівництво діяльністю ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях ради.

Виконавчий секретар ради:

скликає за дорученням голови ради засідання ради;

забезпечує організацію діяльності ради, підготовку планів роботи ради, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

затверджує за дорученням голови ради плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

здійснює моніторинг реалізації рішень ради, регулярно інформує голову ради та інших членів ради про хід реалізації рішень;

представляє раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;

виконує за дорученням голови ради інші завдання.

6. Основною організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

7. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

За результатами засідання ради оформляється протокол, який підписує виконавчий секретар ради.

Рішення ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, внесення головою облдержадміністрації на розгляд Ради регіонів при Президентові України та місцевих рад відповідних пропозицій, проектів, ініціатив тощо.

Рада інформує громадськість про свою діяльність.

8. Організаційне забезпечення діяльності ради здійснюється апаратом облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
05.05.2010 N 170


СКЛАД
обласної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Берташ
Василь Михайлович

- голова облдержадміністрації, голова ради

Данильчук
Олександр Юрійович

- голова Рівненської обласної ради (за згодою)

Юхименко
Анатолій Олексійович

- перший заступник голови облдержадміністрації

Губанов
Олексій Володимирович

- заступник голови облдержадміністрації

Кічатий
Юрій Святославович

- заступник голови облдержадміністрації

Лавренчук
Андрій Олександрович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, виконавчий секретар ради

Новак
Володимир Михайлович

- заступник голови облдержадміністрації

Близнюк
Володимир Петрович

- голова Рокитнівської районної ради (за згодою)

Владичук
Геннадій Миколайович

- голова Гощанської райдержадміністрації

Гвізда
Інна Ярославівна

- голова Острозької районної ради (за згодою)

Грач
Станіслав Миколайович

- голова Демидівської районної ради (за згодою)

Гречич
Степан Матвійович

- голова Гощанської районної ради (за згодою)

Дехтярчук
Олександр Володимирович

- голова Дубенської районної ради (за згодою)

Дицяк
Борис Васильович

- голова Корецької райдержадміністрації

Добриднік
Микола Мусійович

- голова Сарненської районної ради (за згодою)

Дудко
Леонід Іванович

- Дубенський міський голова (за згодою)

Дума
Василь Іванович

- голова Острозької райдержадміністрації

Євчук
Микола Павлович

- голова Здолбунівської райдержадміністрації

Карпенчук
Василь Володимирович

- голова Рівненської райдержадміністрації

Кирийчук
Михайло Васильович

- начальник Головного управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації

Коваль
Сергій Євстафійович

- голова Костопільської райдержадміністрації

Коваленко
Аліна Митрофанівна

- голова Корецької районної ради (за згодою)

Козаченко
Анатолій Сергійович

- голова Рокитнівської райдержадміністрації

Коровкін
Володимир Олександрович

- Кузнецовський міський голова (за згодою)

Кушнер
Людмила Володимирівна

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Людвічук
Микола Володимирович

- голова Березнівської райдержадміністрації

Мартинюк
Петро Степанович

- голова Володимирецької районної ради (за згодою)

Мельник
Микола Петрович

- голова Березнівської районної ради (за згодою)

Новик
Микола Григорович

- голова Дубровицької районної ради (за згодою)

Остапчук
Анатолій Миколайович

- голова Сарненської райдержадміністрації

Панчук
Микола Лук'янович

- голова Демидівської райдержадміністрації

Підкидач
Ольга Володимирівна

- голова Дубенської райдержадміністрації

Придюк
Анатолій Павлович

- голова Дубровицької райдержадміністрації

Пустовіт
Тарас Олександрович

- Острозький міський голова (за згодою)

Савчук
Микола Михайлович

- голова Радивилівської районної ради (за згодою)

Сарич
Віталій Сергійович

- голова Зарічненської районної ради (за згодою)

Свінтозельський
Микола Іванович

- голова Рівненської районної ради (за згодою)

Станкевич
Віталій Геннадійович

- голова Радивилівської райдержадміністрації

Талащук
Віктор Флорович

- голова Костопільської районної ради (за згодою)

Тимошенко
Ігор Олександрович

- начальник Головного управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Тимощук
Василь Олексійович

- голова Здолбунівської районної ради (за згодою)

Ткачук
Володимир Федорович

- голова Володимирецької райдержадміністрації

Федюшко
Надія Петрівна

- голова Зарічненської райдержадміністрації

Хомко
Володимир Євгенович

- Рівненський міський голова (за згодою)

Худик
Ганна Романівна

- голова Млинівської райдержадміністрації

Шинкар
Валерій Андрійович

- голова Млинівської районної ради (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали