ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.07.2012 р. N 648/А-2012

Про Одеську обласну тристоронню соціально-економічну раду

Відповідно до статті 17 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та на виконання пункту 6 Указу Президента України від 2 квітня 2011 року N 347/2011 "Про Національну тристоронню соціально-економічну раду" (Указ N 347/2011), з метою забезпечення ведення соціального діалогу в Одеській області:

1. Утворити Одеську обласну тристоронню соціально-економічну раду та затвердити Положення про неї (додається).

2. Затвердити склад представників органів виконавчої влади Одеської області у тристоронній соціально-економічній раді (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2006 року N 69/А-2006 "Про утворення обласної тристоронньої соціально-економічної ради", від 11 березня 2008 року N 122/А-2008 "Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2006 року N 69/А-2006", від 22 грудня 2008 року N 1132/А-2008 "Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2006 року N 69/А-2006", від 14 квітня 2009 року N 203/А-2009 "Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2006 року N 69/А-2006".

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.07.2012 N 648/А-2012


Положення
про Одеську обласну тристоронню соціально-економічну раду

1. Одеська обласна тристороння соціально-економічна рада (далі - Рада) є постійним діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом при облдержадміністрації, який утворюється з представників Одеської обласної державної адміністрації, Федерації професійних спілок Одеської області, Об'єднання організацій роботодавців Одеської області для ведення соціального діалогу (далі - сторони соціального діалогу).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про соціальний діалог в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:

- вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу в області;

- підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань формування та реалізації в області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, виробляє та надає районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації.

5.2. Інформує районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та Національну тристоронню соціально-економічну раду про стан соціального діалогу в області та надає пропозиції щодо його удосконалення.

5.3. Налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин в області.

5.4. Надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу.

5.5. Організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку території з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави.

5.6. Бере участь у розробленні обласної програми економічного і соціального розвитку.

5.7. На основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють в області та з інших питань, що належать до компетенції Ради, які сторони вважають значущими.

5.8. Розробляє пропозиції щодо укладання та виконання регіональної угоди, сприяє укладанню колективних договорів.

5.9. Сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

5.10. Організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на обласному рівні.

5.11. Затверджує плани роботи Ради.

6. Рада має право:

6.1. Звертатися до Одеської обласної державної адміністрації, об'єднань професійних спілок, об'єднань організацій роботодавців із пропозиціями, схваленими її рішенням.

6.2. Делегувати своїх представників для участі в обговоренні в облдержадміністрації, організаціях професійних спілок та організаціях роботодавців питань соціальної та економічної політики.

6.3. Одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, передбачених цим Положенням.

6.4. Проводити консультації з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку.

6.5. Звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на національному рівні.

6.6. Утворювати експертні, робочі комісії та групи для вироблення й узгодження відповідних рішень Ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня (але не більше ніж по 15 представників від кожної сторони) і об'єднує 45 членів, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:

- 15 членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативними профспілками та їх об'єднаннями, які мають відповідний обласний статус;

- 15 членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, які мають відповідний обласний статус;

- 15 членів сторони органів виконавчої влади.

Строк повноважень членів Ради становить шість років.

Питання формування персонального складу Ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін Ради самостійно.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність Ради голова, який обирається почергово на першому засіданні із співголів сторін строком на один рік від представників кожної із сторін. Черговість головуючого співголови здійснюється в такому порядку:

1, 4 роки - співголова Ради від сторони органів виконавчої влади;

2, 5 роки - співголова Ради від сторони роботодавців;

3, 6 роки - співголова Ради від сторони профспілок.

9. Співголови Ради:

9.1. Організовують та координують діяльність відповідної сторони.

9.2. Здійснюють представництво відповідної сторони у Раді.

9.3. Вносять за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради.

9.4. Формулюють та представляють за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ради.

9.5. Скликають засідання відповідної сторони Ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони.

9.6. Узгоджують та забезпечують проведення консультацій сторін Ради.

9.7. Забезпечують інформування членів Ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Ради та в період між ними.

10. Члени Ради:

10.1. Беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Ради.

10.2. Вносять пропозиції щодо діяльності Ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції.

10.3. Представляють за дорученням співголови відповідну сторону при обговоренні в обласній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації в області державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин.

10.4. Беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин та підготовки відповідних узгоджених рішень.

10.5. Інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на три місяці згідно з планом роботи Ради на відповідний рік.

Позачергове засідання Ради скликається на вимогу співголови однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони.

Рішення Ради оформляються протоколом, що підписується головою Ради чи/або її співголовою, головуючим на засіданні та секретарем Ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів регіональної ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням Ради можуть уговорюватися експертні, робочі комісії та групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються Радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях Ради.

13. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації, офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
02.07.2012 N 648/А-2012


Склад
представників органів виконавчої влади в Одеській обласній тристоронній соціально-економічній раді

Чегодар
Наталія Анатоліївна

- перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації - співголова обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Муратов
Олег Михайлович

- начальник Головного управління економіки Одеської обласної державної адміністрації - заступник співголови обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Вікован
Тетяна Георгіївна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації - секретар обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Бартко
Михайло Петрович

- начальник управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

Гаценко
Сергій Володимирович

- директор Одеського обласного центру зайнятості

Зінченко
Марина Анатоліївна

- начальник Одеського головного фінансового управління обласної державної адміністрації

Ілько
Олександр Васильович

- начальник управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації

Лазарєва
Тетяна Олександрівна

- начальник управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Продіус
Костянтин Васильович

- начальник Головного управління юстиції в Одеській області

Прокопенко
Олександр Адольфович

- начальник територіальної державної інспекції з питань праці в Одеській області

Ревякін
Олексій Сергійович

- перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації

Сирота
Олег Петрович

- начальник Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації

Чернобай
Олександр Васильович

- голова Державної податкової служби в Одеській області

Шрамков
Олександр Васильович

- начальник Одеського відділення Національної служби посередництва і примирення

Яковлєв
Іван Петрович

- начальник управління у справах сім'ї та молоді Одеської обласної державної адміністрації.


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали