Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 вересня 2019 р. N 795-р

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу" оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 19

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2019 р. N 795-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля

Загальні умови

1. Посадові обов'язки:

1) організація роботи апарату Міністерства енергетики та захисту довкілля;

2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Міністерства енергетики та захисту довкілля та подання їх на розгляд Міністра;

3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Міністерства енергетики та захисту довкілля Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства енергетики та захисту довкілля та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітування про їх виконання;

4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Міністерства енергетики та захисту довкілля, звітування про їх виконання;

5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Міністерства енергетики та захисту довкілля;

6) призначення на посаду і звільнення з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства енергетики та захисту довкілля, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міністерства енергетики та захисту довкілля, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міністерства енергетики та захисту довкілля;

9) представлення Міністерства енергетики та захисту довкілля як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;

10) видання з питань, що належать до компетенції державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;

11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 24000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Постанова N 15) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284; 2019 р., N 17, ст. 590);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 (Постанова N 15).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 71, ст. 2163; 2019 р., N 47, с. 1604), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою (Закон N 1682-VII) або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (Закон N 1682-VII), або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246);

10) документи приймаються до 18 години 3 жовтня 2019 року.

5. Додаткові (необов'язкові) документи - сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

6. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 7 жовтня 2019 року.

7. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сферах охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, геологічного вивчення та раціонального використання надр, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлених джерел енергії, альтернативних видів палива, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, електроенергетики та теплопостачання - не менше трьох років

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики

8.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

9.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

10.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

11.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

12.

Вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

2.

Знання спеціального законодавства (пов'язаного із завданнями та змістом роботи державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля)

Знання:
- Закону України "Про енергозбереження";
- Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII);
- Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
- Закону України "Про теплопостачання";
- Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"

3.

Знання основ державного управління у сферах охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах, розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, геологічного вивчення та раціонального використання надр, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлених джерел енергії, альтернативних видів палива, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, електроенергетики та теплопостачання

- розуміння мети та завдань відповідної державної політики;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали