Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 січня 2020 р. N 3-р

Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" оголосити з 20 січня 2020 р. повторний конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 19

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2020 р. N 3-р

УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля

Загальні умови

1. Посадові обов'язки:

1) організація роботи апарату Мінекоенерго;

2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінекоенерго та подання їх на розгляд Міністра;

3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Мінекоенерго Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітування про їх виконання;

4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Мінекоенерго, звітування про їх виконання;

5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Мінекоенерго;

6) призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекоенерго, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекоенерго, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінекоенерго;

9) представлення Мінекоенерго як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;

10) видання наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;

11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 33600 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Постанова N 15) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 (Постанова N 15).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов'язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2019 р., N 78, ст. 2695);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2019 р., N 78, ст. 2695), в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою (Закон N 1682-VII) або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (Закон N 1682-VII);

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2019 р., N 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 18 години 3 лютого 2020 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 7 лютого 2020 року.

6. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Дівак Вікторія Віталіївна (256-00-01, e-mail: divak@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері розвитку водного господарства; у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також у сфері охорони навколишнього природного середовища, в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах; у сфері рибного господарства та рибної промисловості, лісового та мисливського господарства - не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами на посадах керівників великих організацій, установ, їх заступників

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння та досвід у створенні ефективних команд, вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі відносини із співробітниками;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні організаційної культури, в якій більше всього ціняться доброчесність та досягнення результатів;
- відкритість, широкий світогляд, вміння слухати інших, адекватна оцінка власних якостей

2.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, толерантність до іншої точки зору;
- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і послідовно доносити думку, вміння вести діалог;
- вміння аргументовано та ефективно доводити свою точку зору

3.

Досягнення результатів

- здатність та досвід чіткого бачення результатів і планування діяльності організації та співробітників;
- вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;
- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;
- здатність до аналізу ситуації;
- вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики;
- висока самоорганізація

4.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями, здатність до збереження оптимізму в складних ситуаціях;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень в стресових ситуаціях

5.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

Знання законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали