МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 травня 2012 року N 494

Про організацію діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС, УМВС

Відповідно до вимог Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383/2011 (Положення N 383/2011), та у зв'язку з організаційно-штатними змінами в структурі апарату Міністерства наказую:

1. Затвердити Положення про Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Начальникам ГУМВС, УМВС організувати приведення у відповідність до Положення про Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України положень про управління (відділи) боротьби з кіберзлочинністю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 24.11.2010 N 581 "Про організацію діяльності Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ГУМВС, УМВС" (Положення N 581).

4. У переліку N 4 наказу МВС України від 30.06.2011 N 378 "Про затвердження номенклатури посад щодо призначення, переміщення, звільнення осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ" (Наказ N 378) текст "боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми" замінити на "боротьби з кіберзлочинністю".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С. П.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
31.05.2012 N 494


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Положення про Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (далі - Положення) визначає загальні засади діяльності цього підрозділу.

1.2. Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (далі - Управління або УБК) є самостійним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС або Міністерство), який відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, у тому числі організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

1.4. Управління діє на основі поєднання єдиноначальності та колегіальності у вирішенні питань оперативно-службової діяльності, персональної відповідальності кожного керівника і працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи, перспективного й поточного планування, а також своєчасного і якісного виконання планових заходів, наказів, рішень та доручень керівництва МВС, з урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду, у тому числі міжнародного.

1.5. Структура та штат Управління затверджується керівництвом Міністерства внутрішніх справ в установленому порядку.

1.6. Діяльність УБК ґрунтується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, конспірації, поєднання гласних і негласних засад в оперативно-розшуковій діяльності та дотримання режиму секретності.

1.7. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки, необхідні для здійснення його діяльності.

II. Основні завдання Управління

2.1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо попередження та протидії злочинам і правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, а також іншим злочинам та правопорушенням, учиненим з їх використанням (далі - сфера боротьби з кіберзлочинністю).

У тому числі:

- злочинам і правопорушенням у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку;

- злочинам і правопорушенням, механізм підготовки, вчинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (у сферах платіжних систем; обігу інформації протиправного характеру із використанням електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (далі - протиправного контенту); економіки, яка включає в себе фінансові та торгові транзакції, що здійснюються за допомогою мереж електрозв'язку чи комп'ютерних мереж, а також протидія забороненим видам господарської діяльності у цій сфері (далі - електронної комерції); надання телекомунікаційних послуг; а також шахрайствам і легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від зазначених вище злочинів).

2.2. Сприяння іншим підрозділам МВС України в проведенні заходів, спрямованих на запобігання, протидію, розкриття та розслідування злочинів, які відносяться до їх компетенції, у порядку, передбаченому законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

III. Функції Управління

3.1. Визначення, розроблення та забезпечення реалізації комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління.

3.2. Виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів і правопорушень, які віднесено до компетенції Управління, та вжиття заходів до їх усунення.

3.3. Відповідно до законодавства здійснення оперативних заходів щодо об'єктів сфери телекомунікацій та інтернет-послуг, банківських установ та платіжних систем з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів, віднесених до компетенції територіальних підрозділів боротьби з кіберзлочинністю (далі - ПБК).

3.4. Визначення основних напрямків і тактики оперативно-службової діяльності у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

3.5. Організація та контроль діяльності територіальних підрозділів БК щодо виконання вимог національного законодавства та нормативно-правових актів МВС з питань організації боротьби зі злочинністю, дотримання вимог дисципліни та законності, режиму секретності.

3.6. Ініціювання комплексних інспектувань, за погодженням з керівництвом та у встановленому порядку проведення контрольних та інших перевірок діяльності територіальних підрозділів БК.

3.7. Організація вивчення справ оперативного обліку, матеріалів дослідчих перевірок та оперативного супроводження кримінальних справ, а також заслуховування працівників ПБК, у провадженні яких вони перебувають. У разі виявлення порушень вимог законодавства порушення питання щодо вжиття відносно винних осіб заходів дисциплінарного впливу.

3.8. Здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності ПБК, а також координація та надання практичної допомоги у виконанні завдань, покладених на територіальні підрозділи БК.

3.9. Здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до компетенції у порядку, передбаченому законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

3.10. Вжиття у межах своїх повноважень, на підставах і в порядку, встановленому законодавством, заходів щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів за напрямками діяльності Управління.

3.11. Відповідно до вимог законодавства та для задоволення власних потреб оперативно-службової діяльності спільно з територіальними підрозділами БК забезпечення створення та поповнення інформаційних масивів даних.

3.12. Організація та забезпечення оперативного супроводження кримінальних справ, порушених за матеріалами Управління. Координація та контроль оперативного супроводження кримінальних справ територіальними підрозділами БК, насамперед тих, що порушені за фактами вчинення злочинів міжрегіонального та транснаціонального характеру, а також резонансних злочинів, учинених у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

3.13. Організація та контроль за службовою діяльністю територіальних підрозділів БК, визначення пріоритетних напрямків їх роботи, в тому числі з питань дослідчої та оперативно-розшукової діяльності.

3.14. Здійснення поточного і перспективного планування своєї роботи та заходів щодо підвищення ефективності роботи територіальних підрозділів БК.

3.15. За погодженням з керівництвом МВС організація проведення комплексних і цільових оперативно-профілактичних заходів, у тому числі за участю правоохоронних органів інших країн.

3.16. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення нормативної бази у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Розробка та подання на підпис Міністрові, за дорученням керівництва МВС, проектів відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів, а також розроблення та опрацювання проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.17. Участь у межах компетенції в підготовці проектів міжнародних договорів з питань протидії злочинності. Вивчення та забезпечення впровадження позитивного вітчизняного і зарубіжного досвіду боротьби зі злочинністю.

3.18. Збирання, узагальнення, систематизація та аналіз інформації про криміногенні процеси та стан протидії злочинам за пріоритетними напрямками діяльності Управління на загальнодержавному та регіональному рівнях, оцінка результатів за окремими показниками оперативно-службової діяльності ПБК відповідно до встановлених законодавством та іншими нормативно-правовими актами критеріїв. Надання відповідно до законодавства звітів про результати роботи та відповідної інформації керівництву Міністерства, органів державної влади, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій з питань попередження та протидії злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління.

3.19. Взаємодія в межах компетенції з:

3.19.1. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

3.19.2. Органами і підрозділами Служби безпеки, Державної прикордонної служби, інших державних органів та установ, органами місцевого самоврядування.

3.19.3. Підрозділами МВС і територіальних органів внутрішніх справ України, науково-дослідними установами МВС.

3.19.4. Іншими правоохоронними органами, підприємствами, установами і організаціями різних форм власності у сфері боротьби з кіберзлочинністю.

3.19.5. Правоохоронними органами іноземних держав, а також міжнародними установами та організаціями, до компетенції яких віднесені окремі питання попередження та протидії злочинам за напрямками діяльності УБК.

3.20. Здійснення співробітництва з правоохоронними органами іноземних держав за напрямками роботи та в межах компетенції Управління, у тому числі у рамках функціонування цілодобової контактної мережі для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, а також збирання доказів в електронній формі.

3.21. Забезпечення своєчасного розгляду звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції Управління, контролю за належним дотриманням порядку їх прийняття, реєстрації, обліку і розгляду.

3.22. Сприяння правильному підбору, розстановці, навчанню та вихованню кадрів ПБК, зміцненню дисципліни і законності, правового та соціального захисту. Розробка та організація виконання програм кадрового забезпечення, вжиття заходів, спрямованих на дотримання дисципліни і законності в їх діяльності.

3.23. Вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення форм і методів оперативно-розшукової діяльності ПБК.

3.24. За погодженням з керівництвом МВС проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань на території держави чи окремих регіонів.

3.25. Участь в організації та проведенні навчальних та науково-практичних заходів з питань, що відносяться до сфери боротьби з кіберзлочинністю (тренінгів, конференцій, семінарів тощо).

3.26. Забезпечення відповідно до законодавства висвітлення в засобах масової інформації відомостей щодо діяльності УБК.

3.27. Проведення заслуховувань результатів роботи територіальних підрозділів БК, підготовка та подання керівництву Міністерства пропозицій щодо вдосконалення діяльності цих підрозділів, порушення питання щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу.

3.28. Проведення серед населення роботи щодо роз'яснення законодавства з питань відповідальності за вчинення злочинів, які відносяться до пріоритетних напрямків діяльності Управління.

3.29. Проведення спеціальних комп'ютерно-технічних досліджень та відновлення видалених і втрачених комп'ютерних даних відповідно до вимог законодавства та інших нормативно-правових актів.

3.30. Розробка спільно з навчальними й науковими закладами, компетентними державними органами та неурядовими структурами рекомендацій з питань попередження та протидії злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління.

3.31. Вжиття заходів, спрямованих на термінове збереження комп'ютерних даних про підготовку, вчинення або приховування злочинів за пріоритетними напрямками діяльності Управління.

3.32. Вжиття заходів щодо термінового збереження і часткового розкриття даних про рух інформації в порядку, визначеному законодавством.

3.33. У порядку, визначеному законодавством, та відповідно до компетенції збирання комп'ютерних даних про рух інформації у реальному масштабі часу, які стосуються підготовки, вчинення або приховування злочинів за пріоритетними напрямками діяльності Управління.

IV. Права Управління

Для забезпечення виконання Управлінням оперативно-службових завдань та функцій Управління:

4.1. Визначає комплекс організаційних і практичних заходів, які вживаються Управлінням з метою попередження та протидії злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління.

4.2. На підставі аналізу та прогнозу оперативної обстановки за напрямками роботи Управління розробляє і вносить пропозиції керівництву МВС щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності УБК та підрозділів БК і підвищення ефективності їх функціонування.

4.3. Відповідно до законодавства в межах компетенції проводить перевірки законності провадження господарської діяльності, уживає заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень та притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

4.4. Бере участь у комплексних інспектуваннях, контрольних та інших перевірках діяльності підпорядкованих підрозділів БК, уживає заходів у межах компетенції щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у проведенні перевірок оперативно-службової діяльності цих підрозділів, надає їм практичну допомогу в організації роботи з попередження та протидії злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління, та у вирішенні інших оперативно-службових завдань.

4.5. Заслуховує на оперативних нарадах керівників підпорядкованих підрозділів БК стосовно питань організації оперативно-службової діяльності, за результатами заслуховувань готує відповідні управлінські рішення, спрямовані на усунення негативних тенденцій та підвищення ефективності виконання поставлених перед підрозділом завдань.

4.6. Бере участь у межах компетенції та відповідно до законодавства у створенні та поповненні автоматизованих інформаційних систем оперативно-розшукового і профілактичного призначення МВС. Відповідно до законодавства самостійно створює та веде довідкові, оперативні та інші обліки для збереження, аналізу і використання інформації, отриманої в ході оперативно-службової діяльності ПБК за пріоритетними напрямками.

4.7. З метою усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів і правопорушень за напрямками роботи Управління, готує пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування про вжиття відповідних заходів.

4.8. У межах компетенції вживає інші передбачені законодавством заходи, спрямовані на ефективну організацію попередження та протидії злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління, а також організацію цієї роботи в підпорядкованих підрозділах БК.

V. Начальник Управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ.

5.2. Відповідно до завдань Управління його начальник зобов'язаний:

5.2.1. Організовувати роботу та здійснювати керівництво діяльністю Управління.

5.2.2. Організовувати та контролювати діяльність територіальних підрозділів БК щодо виконання вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС з питань організації боротьби зі злочинністю.

5.2.3. Сприяти якісному підбору, розстановці, навчанню та вихованню кадрів ПБК, зміцненню службової дисципліни, матеріально-технічного забезпечення, правового та соціального захисту. Організовувати розробку та забезпечувати виконання програм кадрового забезпечення.

5.2.4. Організаційно забезпечувати взаємодію Управління зі структурними підрозділами МВС, органами державної влади, а також міжнародними підприємствами, установами та організаціями, до компетенції яких віднесені окремі питання попередження та протидії злочинам за напрямками діяльності УБК, з територіальними підрозділами БК за напрямками оперативно-службової діяльності.

5.2.5. За дорученням керівництва Міністерства представляти інтереси МВС в органах законодавчої та виконавчої влади, суду, прокуратури, а також на міжнародному рівні з питань, що належать до компетенції Управління.

5.2.6. Забезпечувати необхідні умови для прийому громадян, своєчасного розгляду їх письмових запитів і звернень відповідно до вимог законодавства. Особисто здійснювати прийом громадян. Організовувати розгляд та в межах повноважень надавати відповіді на звернення і запити громадян, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян.

5.2.7. Здійснювати постійний контроль за збереженням державної таємниці та забезпечувати дотримання режиму секретності в Управлінні.

5.2.8. Забезпечувати неухильне виконання особовим складом Управління та ПБК вимог антикорупційного законодавства.

5.3. Начальникові Управління для виконання покладених на нього обов'язків надається право:

5.3.1. Затверджувати посадові інструкції своїх заступників та начальників відділів Управління.

5.3.2. У межах компетенції видавати накази організаційно-розпорядчого змісту, давати доручення та приймати рішення з питань роботи Управління, які є обов'язковими для виконання працівниками УБК та ПБК, організовувати і контролювати їх виконання.

5.3.3. Затверджувати перспективні та поточні плани роботи Управління.

5.3.4. Заслуховувати звіти керівників територіальних підрозділів БК з питань організації оперативно-службової діяльності та результатів роботи з попередження та боротьби злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління. За результатами заслуховувань готувати відповідні проекти управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних тенденцій та підвищення ефективності виконання поставлених перед ними завдань.

5.3.5. Уживати заходів у межах компетенції з удосконалення структури ПБК, у разі загострення криміногенної обстановки або збільшення обсягів роботи вносити на розгляд керівництва Міністерства пропозиції щодо зміни їх структури та штатної чисельності.

5.3.6. У разі необхідності перерозподіляти завдання для особового складу Управління залежно від змін в оперативній обстановці або обсягів роботи.

5.3.7. У межах повноважень вирішувати питання про призначення та звільнення керівника режимно-секретного підрозділу Управління.

5.3.8. У зв'язку із загостренням криміногенної ситуації, учиненням резонансних злочинів та іншими надзвичайними обставинами, в установленому порядку вносити керівництву Міністерства пропозиції щодо залучення особового складу територіальних підрозділів БК для надання практичної допомоги ПБК інших регіонів або Управління.

5.3.9. Порушувати в установленому порядку перед керівництвом МВС України, ГУМВС, УМВС питання щодо заохочення керівництва та особового складу територіальних підрозділів БК і накладення на них дисциплінарних стягнень.

5.3.10. В установленому порядку подавати пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності ПБК до компетентних структурних підрозділів Міністерства.

5.3.11. Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо встановлення працівникам управління посадових окладів у межах мінімальних та максимальних розмірів, надбавок та доплат, а також премій у межах затвердженого фонду оплати праці.

5.3.12. Відповідно до компетенції вживати заходів стосовно атестування особового складу УБК, готувати подання для присвоєння працівникам спеціальних звань, в установленому порядку вносити керівництву Міністерства пропозиції про призначення, переміщення і звільнення з посад своїх заступників, начальників відділів та інших працівників Управління.

5.3.13. Уживати інших передбачених законодавством заходів, спрямованих на ефективну організацію попередження та протидії злочинам і правопорушенням, які віднесено до компетенції Управління.

5.4. Начальник Управління несе персональну відповідальність за стан службової дисципліни в Управлінні, виконання вимог цього Положення і повинен постійно їх контролювати.

 

Начальник Управління боротьби
з кіберзлочинністю МВС України
майор міліції

М. Ю. Літвінов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали