ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.04.2012 р. N 152

Про організацію правової освіти населення Запорізької області

Керуючись п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення", постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.95 N 366 "Про Програму правової освіти населення України" (зі змінами та доповненнями), з метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов'язки:

1. Затвердити Положення про Запорізьку обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення.

2. Затвердити склад Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

3. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення затвердити відповідні Положення про районні, міські міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 21.01.2002 N 23 "Про організацію правової освіти населення Запорізької області" та розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 30.05.2007 N 197 "Про затвердження складу Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника обласної державної адміністрації Ємельяненка В. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
04.04.2012 N 152


ПОЛОЖЕННЯ
про Запорізьку обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення

1. Запорізька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (надалі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації. Рада утворена для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Запорізької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення;

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;

сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань правової освіти населення;

надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо організації заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення;

розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;

поширення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері правової освіти населення;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення;

вивчає стан роботи з питань організації правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними закладами та закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;

аналізує стан правової навчально-виховної роботи;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також повідомлення членів Ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;

надає всебічну допомогу в організації роботи відповідних районних, міських координаційно-методичних рад, заслуховує звіти про виконану роботу, проводить семінари, інші навчально-методичні заходи з метою підвищення кваліфікації керівників та членів районних, міських рад;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

5. Раду очолює голова, який за посадою є заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

До складу Ради входять представники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації, навчальних закладів, установ та організацій.

У разі необхідності до складу Ради за рішенням її голови можуть бути включені представники інших місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій за згодою їх керівників.

6. Персональний склад Ради затверджується головою обласної державної адміністрації за погодженням з керівниками відповідних органів виконавчої влади та організацій, представники яких входять до складу Ради.

Голова Ради визначає із числа членів Ради заступників голови та секретаря.

7. До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому законодавством порядку представники громадських організацій, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.

Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.

8. Голова, заступники голови, члени Ради працюють на громадських засадах.

9. Керує роботою голова Ради, а в період його відсутності - заступник голови Ради. Вони з урахуванням думки секретаря та членів Ради визначають коло питань, які підлягають вивченню і розгляду на засіданнях, встановлюють строки підготовчої роботи і проведення засідань, дають доручення членам Ради і залученим до роботи особам.

10. Секретар Ради: забезпечує організацію діяльності Ради; веде протокол засідання Ради, який підписується ним і головою Ради; розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради; контролює хід виконання прийнятих Радою документів.

11. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.

Члени Ради надсилають пропозиції до плану роботи, які узагальнюються відповідальним секретарем Ради і виносяться для розгляду та обговорення на підсумковому засіданні Ради.

Після обговорення, внесення відповідних змін та доповнень проект плану роботи в останній редакції подається на затвердження голові Ради.

Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду членами Ради.

Рішення Ради підписуються її головою.

У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради.

12. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними місцевих органів виконавчої влади та організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється Головним управлінням юстиції у Запорізькій області.

14. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у місцевих засобах масової інформації.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. Г. Пелих


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
04.04.2012 N 152


СКЛАД
Запорізької обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Ємельяненко
Віктор Андрійович

перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації, голова ради

Горлов
Віталій Геннадійович

начальник Головного управління юстиції у Запорізькій області, заступник голови ради (за згодою)

Михайлик
Ірина Леонідівна

провідний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Запорізькій області, секретар ради (за згодою)

Члени ради:

Богомолова
Наталія Миколаївна

голова Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області (за згодою)

Вєрьовкін
Олександр Григорович

головний редактор газети "Запорізька Січ" (за згодою)

Вєрозубов
Олександр Георгійович

начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

Дьоменко
Сергій Васильович

головний редактор юридичного науково-публіцистичного журналу "Влада. Людина. Закон" (за згодою)

Забава
Ніна Миколаївна

голова Запорізької обласної організації Товариства "Знання" України (за згодою)

Кобинець
Алла Володимирівна

головний редактор газети "Запорізька правда" (за згодою)

Коваленко
Олександр Сергійович

начальник управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації

Коломоєць
Тетяна Олександрівна

декан юридичного факультету Запорізького національного університету, професор, доктор юридичних наук (за згодою)

Конарева
Ірина Едуардівна

начальник управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації

Крикушенко
Олександр Георгійович

начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області (за згодою)

Кузенко
Володимир Васильович

генеральний директор Запорізької обласної державної телерадіокомпанії "Запоріжжя" (за згодою)

Матвєєва
Антоніна Іванівна

начальник служби у справах дітей Запорізької обласної державної адміністрації

Пашков
Володимир Васильович

начальник Комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради (за згодою)

Пітоня
Яков Михайлович

начальник управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадкістю Запорізької обласної державної адміністрації

Сердюк
Валентин Іванович

начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України в Запорізькій області, підполковник міліції (за згодою)

Склярук
Анастасія Володимирівна

начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації

Яновська
Любов Іванівна

директор Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали