МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 травня 2012 року N 472

Про організацію правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 N 1693 "Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", з метою належної організації, удосконалення правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління Міністерства культури України, забезпечити організацію правової роботи з урахуванням положень Методичних рекомендацій.

3. Управлінню правового забезпечення (Петасюк Л. В.) довести цей наказ до відома керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 06.02.2006 N 40 "Про вдосконалення організації правової роботи у сфері культури та галузі туризму".

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
08.05.2012 N 472


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України, розроблено з метою надання правової допомоги, сприяння організації ефективності діяльності та вдосконалення роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - Підприємство).

1.2. Основними завданнями юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання виконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Підприємством, його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Підприємства в судах.

1.3. Утворення юридичної служби на Підприємстві провадиться залежно від обсягу, характеру та складності правової роботи. Вказана служба є самостійним структурним підрозділом (управління, відділ, сектор) або її функції може виконувати юрисконсульт відповідної категорії (далі - юридична служба).

1.4. Управління правового забезпечення Міністерства культури України спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення на Підприємстві.

2. Керівництво юридичної служби

2.1. Керівник юридичної служби Підприємства призначається на посаду за погодженням з начальником управління правового забезпечення Міністерства культури України відповідно до Порядку погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 03.04.2012 N 299 (Порядок N 299), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.04.2012 за N 587/20900.

2.2. Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівнику Підприємства. Перепідпорядкування юридичної служби іншим посадовим особам не допускається.

2.3. Порядок взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами Підприємства визначається керівником Підприємства.

3. Права та обов'язки юридичної служби

3.1. Обов'язки юридичної служби Підприємства визначені пунктом 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040. Зокрема, юридична служба відповідно до покладених на неї завдань:

- забезпечує правильне застосування на Підприємстві нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;

- розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Підприємства;

- проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому підрозділу вмотивовані пропозиції.

Видання правового акта, а також подання проекту акта для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження юридичною службою не допускається. Пропозиції юридичної служби щодо приведення актів Підприємства у відповідність із законодавством є обов'язковим для розгляду керівником Підприємства. У разі неврахування пропозицій юридична служба подає керівнику Підприємства письмовий висновок до проекту акта;

- проводить роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством та інформує про результати керівника Підприємства;

- організовує роботу щодо укладення договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням. Проекти договорів (додаткових угод до них) візуються юридичною службою;

- організовує претензійну та позовну роботу;

- сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

- веде облік актів законодавства, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

- організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Підприємства, роз'яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань;

Покладення на юридичну службу Підприємства обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

3.2. Юридична служба Підприємства, зокрема, має право:

- перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Підприємства;

- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Підприємства необхідні для виконання покладених на неї завдань документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали;

- інформувати керівника Підприємства про покладення на юридичну службу обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки ненадання або несвоєчасного надання посадовими особами Підприємства матеріалів на вимогу юридичної служби.

4. Організація роботи юридичної служби

4.1. Плани роботи юридичної служби

4.1.1. Правова робота на Підприємстві проводиться на основі планів правової роботи, затверджених керівником Підприємства. Плани, як правило, складаються поточні та перспективні, можуть бути місячними, квартальними, піврічними і річними.

При підготовці планів слід виходити із результатів аналізу звітних даних щодо організації та стану роботи з укладення договорів; стану претензійно-позовної роботи, застосування чинного законодавства та заходів, які вживаються для покращення стану правової роботи.

4.1.2. У планах правової роботи відображаються такі питання:

- участь юридичної служби у нарадах та правові питання, які планується на них розглянути;

- робота з забезпечення законності у підготовці проектів документів правового характеру, що видаються Підприємством;

- участь разом з іншими структурними підрозділами у підготовці проектів правових актів чи їх самостійна підготовка;

- вивчення та узагальнення практики застосування норм чинного законодавства та актів Міністерства культури України, розроблення пропозицій з їх удосконалення, упорядкування та систематизації;

- організація претензійно-позовної роботи, здійснення аналізу і ведення обліку цієї роботи;

- дотримання договірної дисципліни: участь у підготовці проекту договору, розроблення пропозицій щодо організації та покращення договірної роботи, аналіз та узагальнення судової практики порушення договірних зобов'язань;

- додержання чинного законодавства про працю та зміцнення трудової дисципліни.

У планах можуть зазначатися інші питання, вирішення яких належить до компетенції юридичної служби.

4.2. Ведення діловодства в юридичній службі

4.2.1. У діяльності юридичної служби велике значення має чітке ведення діловодства з правових питань. Система діловодства визначається залежно від організаційної структури юридичної служби, обсягу покладеної роботи та визначення форм, правил ведення, обліку і збереження юридичних документів.

4.2.2. Юридичній службі рекомендується вести такі журнали:

- журнал обліку претензій, заявлених в інтересах Підприємства і отриманих від інших суб'єктів господарювання, та позовів;

- журнал реєстрації договорів;

- журнал прийому працівників Підприємства з правових питань;

- журнал обліку актів законодавства.

4.2.3. Під час проведення експертизи проектів правових актів, договорів юридична служба має керуватися Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, актами Міністерства культури України, іншими нормативно-правовими актами та наказами Підприємства.

4.2.4. Організація юридичною службою обліку та систематизації актів законодавства повинна здійснюватися з дотриманням вимог Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства культури України, затверджених наказом Міністерства культури України від 13.03.2012 N 195.

4.2.5. При здійсненні договірної та претензійно-позовної роботи юридична служба має враховувати положення наказів Міністерства культури України про затвердження порядків ведення договірної роботи та організації претензійно-позовної роботи Міністерства культури України.

4.2.6. Юридична служба з урахуванням методичних рекомендацій Міністерства культури України систематично має проводити роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

4.2.7. Юридична служба аналізує стан правової роботи за півріччя та рік та кожного півріччя до 5 січня та 5 липня подає управлінню правового забезпечення Міністерства культури України інформацію:

- про організацію позовної роботи за формою згідно з додатком 1;

- про склад юридичної служби за формою згідно з додатком 2.

 

Начальник управління
правового забезпечення

Л. В. Петасюк


 

Додаток 1
до наказу Міністерства культури України
08.05.2012 N 472


ІНФОРМАЦІЯ
про організацію позовної роботи

у _______
(назва підприємства, установи чи організації, що належить до сфери управління Мінкультури)

N
п/п

Пред'явлені позовні заяви до підприємства

Позовні заяви, пред'явлені підприємством

Справи, в яких підприємство виступає третьою особою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Найменування позивача, місцезнаходження

Суть позовних вимог

Ціна позовних вимог
(якщо підлягає грошовій оцінці)

Дата, суть та назва суду, що прийняв рішення

Найменування відповідача, місцезнаходження

Суть позовних вимог

Ціна позовних вимог
(якщо підлягає грошовій оцінці)

Дата, суть та назва суду, що прийняв рішення

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до наказу Міністерства культури України
08.05.2012 N 472


СКЛАД

юридичної служби ______
(назва підприємства, що належить до сфери управління Мінкультури)

N

Назва юридичної служби (вказати підрозділ)

Кількість працівників за штатом (із зазначенням посад)

Фактично працює (повністю П. І. Б.)

Службовий телефон

Освіта

Стаж роботи за фахом

Стаж роботи в цій юридичній службі

Вакансії (кількість, назва)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали