МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.10.2011 р. N 310-р

Про організацію роботи комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Миколаївській обласній державній адміністрації

Відповідно до статей 2, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", спільного наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної політики України від 8 вересня 2006 року N 300/339 "Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур":

1. Затвердити Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Миколаївській обласній державній адміністрації (додається).

2. Утворити комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Миколаївській обласній державній адміністрації у складі згідно із додатком.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 30 листопада 2007 року N 375-р "Про затвердження Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації", від 29.04.2009 N 163-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.2007 N 375-р "Про затвердження Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації" та від 14.07.2010 N 222-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 30 листопада 2007 року N 375-р "Про затвердження Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при обласній державній адміністрації".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
31.10.2011 N 310-р

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Миколаївській обласній державній адміністрації

1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Миколаївській обласній державній адміністрації (далі - комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, що створений при обласній державній адміністрації з метою координації роботи, пов'язаної зі створенням на території Миколаївської області інвалідам (у тому числі інвалідам по зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації).

2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комітету доступності є:

забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, в тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

підготовка пропозицій щодо створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, в тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації;

надання аналітичної інформаційної, консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу маломобільних груп населення;

сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.

4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

залучати для розгляду питань, пов'язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади, а також керівників місцевих комітетів доступності з питань, що належать до його компетенції;

утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;

подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.

5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

6. Координація діяльності комітетів доступності при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад здійснюється управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації відповідно до повноважень.

7. Члени комітету доступності виконують свої обов'язки на громадських засадах.

8. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є першим заступником голови облдержадміністрації.

Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою та має двох заступників, які за посадами є:

головою обласної організації Союзу організацій інвалідів України;

начальником управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Повноваження заступників голови комітету доступності та інших членів комітету доступності, порядок його діяльності визначається цим Положенням і Регламентом комітету доступності, який затверджується головою комітету.

9. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності - за рішенням одного із заступників голови комітету;

План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.

Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.

Засідання комітету доступності вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.

Рішення комітету доступності (в тому числі план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності, окрім секретаря комітету, який має право дорадчого голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови.

11. Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються всім членам комітету доступності та відповідним місцевим органам виконавчої влади у п'ятиденний строк після проведення засідання для врахування під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.

12. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції комітету доступності.

13. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації, а також з використанням веб-сайту облдержадміністрації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
31.10.2011 N 310-р

Склад
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Миколаївській обласній державній адміністрації

Голова комітету:

Ніколенко
Геннадій Борисович

перший заступник голови облдержадміністрації

Заступники голови комітету:

Руденко
Галина Миколаївна

голова обласної організації Союзу організацій інвалідів України (за узгодженням)

Атанасов
Олег Панасович

начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Секретар комітету:

Горбачова
Ірина Геннадіївна

провідний спеціаліст управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Члени комітету:

Бойко
Геннадій Романович

інвалід I групи з дитинства (за узгодженням)

Васильєва
Тетяна Іванівна

директор ДП "Укрдержбудекспертиза" у Миколаївській області (за узгодженням)

Гладков
Євген Леонідович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Головін
Валерій Карпович

представник асоціації інвалідів Миколаївської області (за узгодженням)

Горкуша
Євгенія Володимирівна

аспірантка кафедри соціальної роботи, психології і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили, інвалід з дитинства по зору (за узгодженням)

Городнича
Тамара Миколаївна

голова обласної організації Українського товариства глухих (за узгодженням)

Костирко
Юрій Володимирович

голова Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської асоціації працездатних інвалідів (за узгодженням)

Приходько
Валерій Георгійович

виконуючий обов'язки начальника управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Міхєєв
Ігор Євгенійович

начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Миколаївський області (за узгодженням)

Миронюк
Ганна Миколаївна

інвалід I групи внаслідок загального захворювання (за узгодженням)

Мовчан
Олександр Петрович

голова обласної організації Українського товариства сліпих (за узгодженням)

Свистунов
Микола Васильович

директор інвалідних підприємств "АПЕКС" та "Апексмед", інвалід II групи (за узгодженням)

Сивопляс
Ольга Вікторівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Токарєв
Олександр Миколайович

депутат обласної ради (за узгодженням).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали