Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію та здійснення фінансового контролю

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 лютого 2014 року N 32 АГ

Про організацію та здійснення фінансового контролю

На виконання вимог статей 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та 14 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", з метою мінімізації корупційних проявів та організації контролю за поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) за минулий рік військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками, які відповідно до посадових інструкцій належать до посадових або службових осіб Держприкордонслужби, наказую:

1. Начальникам регіональних управлінь, органів Морської охорони, органів охорони державного кордону, органів забезпечення, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та інших органів Держприкордонслужби (далі - органів Держприкордонслужби) нагадувати підпорядкованому особовому складу про їх обов'язок щодо подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) (далі - декларацій), а саме:

до 1 квітня за минулий рік військовослужбовцями, які належать до посадових або службових осіб, державними службовцями, працівниками, які відповідно до посадових інструкцій належать до посадових або службових осіб, у тому числі які займають посади, визначені Переліком військових посад Державної прикордонної служби України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 08 серпня 2011 року N 572 (Перелік N 572), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2011 року за N 1025/19763 (далі - суб'єкти декларування);

до 31 грудня за звітний рік суб'єктами декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня декларації (Декларація N 3206-VI) з причин, що передбачені абзацом другим частиною першою статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

при звільненні з військової служби або припиненні трудової діяльності суб'єктів декларування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;

до 1 квітня суб'єктами декларування, які звільнилися (припинили трудову діяльність) з Держприкордонслужби (за своїм останнім місцем служби, роботи).

2. Начальнику управління кадрів Адміністрації Держприкордонслужби та начальникам органів Держприкордонслужби забезпечити заходи щодо зберігання декларацій, поданих суб'єктами декларування відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 N 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента" (Постанова N 16), Інструкцією щодо організації приймання та зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих особовим складом Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 11.04.2012 N 241 (Наказ N 241), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за N 625/20965.

3. Начальнику управління кадрів Адміністрації Держприкордонслужби та начальникам органів Держприкордонслужби з метою забезпечення проведення управлінням внутрішньої безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби перевірки фактів своєчасності подання декларацій, перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів, проведення логічного та арифметичного контролю декларацій забезпечити подання відповідної інформації щороку:

упродовж 5 робочих днів, починаючи з 1 квітня (окремо за кожен орган Держприкордонслужби), інформацію щодо стану подання до 1 квітня декларації (Декларація N 3206-VI) суб'єктами декларування Держприкордонслужби та даних щодо суб'єктів декларування, які не мали можливості подати декларації до 1 квітня з причин, що передбачені абзацом другим частиною першою статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (додатки 1 та 2);

упродовж 5 робочих днів, починаючи з 1 січня (окремо за кожен орган Держприкордонслужби), інформацію щодо стану подання до 31 грудня декларації (Декларація N 3206-VI) суб'єктами декларування Держприкордонслужби та даних щодо подання декларацій суб'єктами декларування, які не мали можливості подати декларації до 1 квітня з причин, що передбачені абзацом другим частиною першою статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (додатки 1 та 2);

упродовж 5 робочих днів з дати виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби, припинення трудової діяльності інформацію про подання (неподання) декларацій суб'єктами декларування при звільненні з Держприкордонслужби у формі службових записок (телеграм).

3.1. Інформацію подавати у паперовому вигляді та на електронні адреси:

управлінню кадрів Адміністрації Держприкордонслужби за Адміністрацію та підрозділи, які безпосередньо перебувають на кадровому забезпеченні Адміністрації Держприкордонслужби, - до Окремого відділу внутрішньої безпеки по Адміністрації та органах центрального підпорядкування Держприкордонслужби;

начальникам органів центрального підпорядкування Держприкордонслужби, - до Окремого відділу внутрішньої безпеки по Адміністрації та органах центрального підпорядкування Держприкордонслужби;

начальникам органів та підрозділів, які безпосередньо підпорядковані регіональному управлінню Держприкордонслужби, - до регіонального управління Держприкордонслужби;

начальникам регіональних управлінь за органи та підрозділи, які безпосередньо підпорядковані регіональному управлінню Держприкордонслужби, - до окремих відділів внутрішньої безпеки по регіональних управліннях Держприкордонслужби.

3.2. Забезпечити безперешкодний доступ співробітників підрозділів забезпечення внутрішньої безпеки, закріплених за органом Держприкордонслужби, до декларацій суб'єктів декларування та інших матеріалів особової справи, необхідних для проведення перевірок фактів своєчасного подання декларацій, перевірки їх на наявність конфлікту інтересів та здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій у терміни, визначені статтею 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4. Директору Фінансово-економічного департаменту, начальникам фінансово-економічних підрозділів органів Держприкордонслужби забезпечити надання співробітникам підрозділів внутрішньої безпеки інформації про грошове забезпечення та заробітну плату суб'єктів декларування для здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій.

5. Начальнику управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби, начальникам окремих відділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби забезпечити:

надання допомоги особовому складу органів Держприкордонслужби в заповненні декларацій;

проведення перевірок фактів своєчасного подання декларацій суб'єктами декларування на підставі поданої управлінням кадрів узагальненої довідки за Держприкордонслужбу (додаток 1) про стан подання декларацій - протягом п'ятнадцяти робочих днів із дня, в який така декларація (Декларація N 3206-VI) повинна бути подана;

проведення перевірок наявності конфлікту інтересів - протягом тридцяти днів з дня подання декларацій;

проведення логічного та арифметичного контролю після визначення Міністерством доходів і зборів України та Міністерством юстиції України відповідного порядку.

5.1. У разі виявлення під час перевірки декларації (Декларація N 3206-VI) арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляти про це відповідного суб'єкта декларування.

5.2. У разі встановлення за результатами перевірок ознак правопорушення письмово повідомляти Голову Державної прикордонної служби України та правоохоронні органи.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту персоналу.

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

Додаток 1
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
11.02.2014 N 32 АГ

Інформація
про стан подання декларації (Декларація N 3206-VI) суб'єктами декларування Держприкордонслужби

станом на 1 квітня (31 грудня) 20__ року

N п/п

Органи та підроз-
діли

Кількість суб'єктів декларування

Суб'єкти декларування, які не подали (подали) декларації

які проходять військову службу
(знаходяться у трудових відносинах)

які подали декларації

яких звільнено з військової служби
(припинили трудову діяльність)

які подали декларації у ході звільнення з військової служби (припиненні трудової діяльності) за період, не охоплений раніше поданими деклараціями

які звільнилися (припинили трудову діяльність) в ДПСУ у 20__ році та до 1 квітня наступного за звітним роком подали декларації

З причин, що передбачені абзацом 2 пункту 1 статті 12 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI):

Не подали без поваж-
них причин декла-
рації

Всього не подано декларацій станом на 1 квітня

Всього подано декларацій станом на 31 грудня

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

Перебу-
вання у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами

Перебу-
вання у відпустці для догляду за дитиною

Тимчасова непрацездат-
ність

Перебу-
вання за межами України

Перебу-
вання під вартою

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

офіцер-
ський склад

рядо-
вий, сер-
жант-
ський і стар-
шин-
ський склад

дер-
жав-
ні служ-
бов-
ці

інші праців-
ники

ВСЬО-
ГО:

не пода-
но ста-
ном на 1 квітня

пода-
но ста-
ном на 31 грудня

не пода-
но ста-
ном на 1 квітня

пода-
но ста-
ном на 31 грудня

не пода-
но ста-
ном на 1 квітня

пода-
но ста-
ном на 31 грудня

не пода-
но ста-
ном на 1 квітня

пода-
но ста-
ном на 31 грудня

не пода-
но ста-
ном на 1 квітня

пода-
но ста-
ном на 31 грудня

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

РАЗОМ:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Додаток 2
до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України
11.02.2014 N 32 АГ

Дані
щодо суб'єктів декларування, які не мали можливості подати декларації (Декларація N 3206-VI) до 1 квітня з причин, що передбачені абзацом другим частиною першою статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

N

Посада

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Матеріали, що підтверджують причини неподання декларації (Декларація N 3206-VI), передбачені абзацом 2 пункту 1 статті 12 Закону України"Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

Дата подання суб'єктами декларування декларацій до 31 грудня 20__ р.

Дата та N наказу, що підтверджує причину неподання декларації (Декларація N 3206-VI)

Термін (з якої по яку дату) визначений наказом, що підтверджує причину неподання декларації (Декларація N 3206-VI)

1. Суб'єкти декларування, які не подали з причин, що передбачені абзацом 2 пункту 1 статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI):

1.1. Перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Перебування у відпустці для догляду за дитиною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Тимчасова непрацездатність

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Перебування за межами України

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Перебування під вартою

 

 

 

 

 

 

 

2. Суб'єкти декларування, які без поважних причин не подали декларації

 

 

 

 

 

 

 

Начальник органу Держприкордонслужби
 військове звання,
підпис, прізвище
дата
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали