Додаткова копія: Про організацію виконання Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.04.2018 р. N 184

Про організацію виконання Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (Постанова N 932), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 N 79 "Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації" (Методика N 79) та відповідно до рішень: дев'ятої сесії сьомого скликання від 17.05.2017 N 5-9/VII "Про План заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та одинадцятої сесії сьомого скликання від 07.12.2017 N 7-11/VII "Про внесення змін до Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року" (далі - План заходів):

1. Забезпечити моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації у 2018 - 2020 роках зазначеної Стратегії.

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Чернігівської міських рад та об'єднаних територіальних громад, відповідальним за виконання проектів регіонального розвитку в межах технічних завдань, визначених Планом заходів, забезпечити підготовку та подання Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації для узагальнення:

2.1. Звіту про результати реалізації проектів регіонального розвитку (далі - звіт) щокварталу (наростаючим підсумком) до п'ятого числа другого місяця, що настає за звітним періодом, за формою згідно з додатком 1 о розпорядження (за I квартал - до 05 травня; за перше півріччя - до 05 серпня; за 9 місяців - до 05 листопада; за рік - до 05 лютого).

2.2. Щорічно до 05 лютого звіту з оцінки результативності Плану заходів, який включає:

опис проектів регіонального розвитку з оцінкою їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону;

аналітичний звіт щодо: стану фінансування проектів регіонального розвитку з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді; результатів реалізації проектів регіонального розвитку та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді; проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);

вплив реалізації проектів регіонального розвитку на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону.

3. Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації забезпечити:

3.1. Щокварталу узагальнення наданих відповідальними за виконання проектів регіонального розвитку звітів про результати їх реалізації, проведення аналізу стану виконання Плану заходів та до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, розміщення узагальненого звіту про виконання Плану заходів за відповідний період на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

3.2. Щороку до 25 лютого узагальнення наданих відповідальними виконавцями звітів про результати реалізації проектів регіонального розвитку та підготовку підсумкових звітів про результати проведення моніторингу та з оцінки результативності виконання регіональної стратегії розвитку та Плану заходів з її реалізації згідно з додатком 2 до розпорядження і подання їх в установленому порядку на затвердження обласній раді.

3.3. Подання копій затверджених обласною радою звітів про результати моніторингу та з оцінки результативності Плану заходів Мінрегіону.

3.4. Оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації затверджених обласною радою звітів про результати моніторингу та з оцінки результативності виконання Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.01.2016 N 1 "Про організацію виконання Плану заходів з реалізації у 2015 - 2017 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року" (Розпорядження N 1).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

Додаток 1
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
03.04.2018 N 184

ЗВІТ
про результати реалізації технічних завдань на проекти регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за ____ місяців 20__ року

_________,
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту

__     _______
        (у валюті договору (контракту)                   (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків _______

Номер і наймену-
вання завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту

Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк ралізації проекту

Джерела фінансува-
ння у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту

Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

планова-
ний

фактич-
ний

з початку реалізації проекту

за звітний період

планована

фактична

планована

фактична

наймену-
вання індикатора (показника)

одиниця виміру

прогно-
зоване значення

фактичне значення

відхи-
лення (+/-)

 

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)


(ініціали та прізвище)

___ 20__ р.

 

 

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Т. Л. Гліб

 

Додаток 2
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
03.04.2018 N 184

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку області на період до 2020 року за 20__ рік

Номер та наймену-
вання цілі регіональної стратегії

Назва програми регіональ-
ного розвитку, що реалізу-
ється в рамках плану заходів

Назва технічного завдання на проекти регіональ-
ного розвитку (ТЗ), що включені до програми регіонального розвитку

Терито-
ріальна спрямова-
ність ТЗ (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації ТЗ

Джерела фінансу-
вання у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації ТЗ

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

планова-
ний

фактич-
ний

з початку реалізації ТЗ

за звітний період

плано-
вана

фактична

плано-
вана

фактична

наймену-
вання індикатора (показника)

одиниця виміру

прогно-
зоване значення

фактичне значення

відхи лення (+/-)

Керівник органу виконавчої влади

___ 20__ р.


(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Т. Л. Гліб
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали