alig n=center>ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 1 березня 1988 р. N 61

Київ

Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 січня 1988 р. N 64 "Про першочергові заходи по поліпшенню використання водних ресурсів у країні"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 січня 1996 року N 56)

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 січня 1988 р. N 64 "Про першочергові заходи по поліпшенню використання водних ресурсів у країні" Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР, Держагропрому УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Державному комітетові УРСР по охороні природи, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, обкомам, міськкомам і райкомам Компартії України, виконкомам місцевих Рад народних депутатів здійснити в 1988 - 1990 роках комплекс невідкладних заходів по докорінному перелому у справі економного і раціонального використання водних ресурсів і охорони басейнів річок, озер та інших джерел від забруднення й виснаження. З цією метою забезпечити:

у промисловості - різке нарощування обсягів оборотно-повторного водопостачання, впровадження у виробництвах, що заново вводяться і реконструюються, в основному безводних і маловодних технологічних процесів, а також здійснення інших заходів, маючи на увазі в 1990 році скоротити питому витрату води на одиницю продукції не менш як на 20 процентів;

у сільському господарстві - значне скорочення непродуктивного витрачання води у зрошуваному землеробстві, послідовне проведення комплексної реконструкції діючих зрошувальних систем, включаючи будівництво і переобладнання колекторно-дренажних мереж, всемірне розширення сучасних засобів механізації поливу сільськогосподарських культур, впровадження автоматизації процесів водокористування. Скоротити до кінця поточної п'ятирічки питому витрату води на гектар зрошуваних земель не менш як на 15 процентів;

у комунальному господарстві - підвищення технічного рівня експлуатації систем водопостачання, їх реконструкцію, оснащення прогресивними видами устаткування, засобами обліку та контролю витрачання води в житлових, громадських будинках і комунально-побутових підприємствах. Різко поліпшити структуру витрати води на господарсько-питні й виробничі потреби. Добитися, щоб у 1990 році питому витрату води на комунальні потреби було скорочено не менш як на 15 процентів;

дальший розвиток водопостачання в населених пунктах з питомим водоспоживанням, що перевищує встановлені нормативи, як правило, за рахунок поліпшення розподілу води, підвищення рівня експлуатації зовнішніх і внутрішніх водопровідних мереж і санітарно-технічної арматури на них, реконструкції та заміни застарілих і маломірних мереж.

2. Держплану УРСР, Держагропрому УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам з урахуванням установлених завдань по зниженню питомих витрат води розробляти й доводити, починаючи з 1989 року в установленому порядку до об'єднань, підприємств і організацій у складі вихідних даних планування ліміти водоспоживання, а з 1991 року - довгострокові економічні нормативи плати за воду. Оперативний контроль за додержанням установлених лімітів водоспоживання покладається на Міністерство меліорації і водного господарства УРСР.

Державний контроль за станом водоспоживання, його відповідністю загальним завданням охорони поверхневих і підземних вод здійснює Державний комітет УРСР по охороні природи.

3. Держплану УРСР, Держагропрому УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР при розробці пропозицій Української РСР до Концепції та Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР передбачити відповідні зміни в інвестиційній політиці з метою збільшення виділення капітальних вкладень на реконструкцію і технічне переозброєння діючих систем водопостачання в промисловості й комунальному господарстві, а також зрошувальних і обводнювальних систем у сільському господарстві.

Держагропрому УРСР і Міністерству меліорації і водного господарства УРСР розширити масштаби робіт по комплексній реконструкції зрошувальних систем, будівництву й переобладнанню колекторно-дренажної мережі та забезпечити в 1988 - 2000 роках реконструкцію систем на площі 625 тис. гектарів і влаштування облицювань на основі полімерних матеріалів на наявних магістральних і міжгосподарських каналах загальною протяжністю 390 кілометрів.

Довести до 2000 року обсяг впровадження інформаційно-радячої системи оперативного планування поливів до 1850 тис. гектарів.

4. Держагропрому УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Держпостачу УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам забезпечити в 1988 - 1995 роках виконання робіт по обладнанню всіх водозабірних і водовипускних споруд, стаціонарних електрифікованих насосних станцій сучасними засобами обліку та замірювання води.

Міністерству житлово-комунального господарства УРСР і Міністерству будівництва УРСР забезпечити введення в експлуатацію в 1989 році цеху по виробництву водомірних приладів на дніпропетровському виробничому об'єднанні "Дніпрокомунмаш".

5. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з Держбудом УРСР і Міністерством фінансів УРСР до 1 квітня 1988 р. внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції про створення дієвих систем контролю водоспоживання в житлово-комунальному господарстві для подання їх Держбуду СРСР.

6. Академії наук УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Держагропрому УРСР і Південному відділенню ВАСГНІЛ продовжити вивчення наукових проблем, пов'язаних з регіональним перерозподілом водних ресурсів, на основі всебічних економічних і екологічних досліджень.

7. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Академії наук УРСР із залученням відповідних галузевих інститутів: провести аналіз водоспоживання з оцінкою можливої економії води та необхідних для цієї мети затрат в енергетиці, чорній металургії, хімічній і нафтохімічній промисловості, сільському й комунальному господарстві; обгрунтувати черговість і строки здійснення заходів щодо поліпшення забезпечення водою населення та народного господарства південних регіонів республіки. Міністерству меліорації і водного господарства УРСР за погодженням з Держпланом УРСР вирішити питання фінансування зазначених робіт.

Матеріали подати в 1989 році Держплану УРСР для розробки заходів до водозбереження і водогосподарського будівництва на тринадцяту п'ятирічку.

8. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР за погодженням з Держпланом УРСР разом з облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами розробити в 1988 - 1989 роках експлуатаційні норми господарсько-питного водоспоживання по роках на період 1990 - 1995 років з урахуванням структури житлового фонду і ступеня його благоустрою, кліматичних умов та інших факторів, які впливають на рівень водоспоживання, а також визначити потребу міст і селищ міського типу в питній воді на цей період.

9. Міністерству фінансів УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам при розробці проекту бюджету враховувати встановлені цією постановою завдання по економії питної води.

10. Установити, що технічні умови на водопостачання і каналізацію промислових підприємств, при будівництві, розширенні й реконструкції яких обсяги споживання питної води з міських водопроводів і стічних вод, що скидаються у міські каналізації, перевищують 200 куб. метрів на добу або збільшуються більш як на цей самий обсяг, підлягають погодженню з Міністерством житлово-комунального господарства УРСР і є обов'язковими для виконання всіма промисловими підприємствами, незалежно від їх відомчої належності.

11. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом з Держпланом УРСР і Міністерством фінансів УРСР розробити в 1988 році порядок оцінки діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, націлений на економію питної води і передбачаючий матеріальне стимулювання всіх працівників за скорочення втрат і непродуктивних витрат води.

Ввести як експеримент з 1 січня 1989 р. зазначений порядок оцінки діяльності в декількох містах республіки з тим, щоб з 1 січня 1991 р. забезпечити його всемірне поширення.

12. Держплану УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству меліорації і водного господарства УРСР, Держагропрому УРСР, Державному комітетові УРСР по охороні природи, іншим міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам розглянути в комплексі проблему охорони і раціонального використання водних ресурсів малих річок і внести до 1 липня 1988 р. Раді Міністрів УРСР конкретні заходи щодо поліпшення їх санітарно-екологічного стану.

13. Академії наук УРСР разом із заінтересованими міністерствами і відомствами, галузевими науково-дослідними установами та вузами посилити дослідження по розробці безводних і маловодних технологій.

14. Редакціям газет, телебачення, радіомовлення систематично висвітлювати стан справ з водозабезпеченням народного господарства і населення республіки, охороною водних ресурсів від забруднення й виснаження. Широко пропагувати передовий досвід раціонального та економного їх використання, показувати конкретних винуватців наявних недоліків у водокористуванні.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України
 

 
В. Щербицький
 

Голова Ради Міністрів
Української РСР
 

 
В. Масол
 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали