ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ,
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 1980 р. N 665

Київ

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 31 жовтня 1980 р. "Про дальший розвиток і удосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні"

Надаючи важливого значення дальшому розвитку і удосконаленню туристсько-екскурсійної справи в Українській РСР, на виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 31 жовтня 1980 р. N 983 Центральний Комітет Компартії України, Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Обкомам і Київському міськкому Компартії України, виконкомам обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів, республіканським комітетам і обласним радам профспілок, ЦК ЛКСМУ, Держплану УРСР, Головному управлінню по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях Укрпрофради, Міністерству культури УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті з участю заінтересованих міністерств і відомств УРСР здійснити заходи по дальшому розвитку туристсько-екскурсійної справи в республіці, забезпечити значне збільшення обсягу і підвищення якості обслуговування, удосконалення видів і форм послуг, що надаються, розширення мережі туристсько-екскурсійних установ.

Більш повно використовувати можливості туризму і екскурсій в ідейно-політичному, трудовому та моральному вихованні трудящих і учнівської молоді, в навчально-виховному процесі при вивченні історії, природи та культури рідного краю і країни, для зміцнення здоров'я та раціонального використання вільного часу населення. Добиватись, щоб туристські походи, подорожі та екскурсії активно сприяли широкій пропаганді досягнень нашої країни в розвитку економіки, науки і культури, переваг соціалізму, радянського способу життя, вихованню трудящих і молоді в дусі радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, зміцненню братерської дружби народів СРСР, формуванню у населення гордості за свою соціалістичну Батьківщину, бережливого ставлення до природи, пам'яток культури та історії.

Забезпечити посилення туристсько-екскурсійної роботи в трудових колективах та учбових закладах, особливо в професійно-технічних училищах і загальноосвітніх школах, за місцем проживання. Створити до 1986 року туристські секції та гуртки у всіх фізкультурних колективах підприємств, установ і організацій, а також 30 нових міських і районних туристських клубів. Підготувати в 1981 - 1985 роках 10 тисяч інструкторів самодіяльного туризму. Звернути особливу увагу на дальший розвиток сімейного туризму та автотуризму.

Ширше використовувати туристські подорожі та екскурсії як заохочення кращих виробничників і переможців соціалістичного змагання,будівельників Всесоюзних і республіканських ударних комсомольських будов, для відпочинку трудящих і учнівської молоді в період відпусток, канікул і у вихідні дні.

2. Обкомам і Київському міськкому Компартії України здійснювати постійний контроль за ідейним змістом туристської та екскурсійної роботи. Більше приділяти уваги добору, розстановці та ідейно-політичному вихованню кадрів туристсько-екскурсійних установ. Поліпшити керівництво партійними організаціями цих установ, добиватись створення в них обстановки високої вимогливості та відповідальності, посилення впливу комуністів на підвищення ефективності туризму і екскурсій та якості обслуговування туристів.

3. Визнати за необхідне довести до 1986 року обсяги послуг, що надаються установами Української республіканської ради по туризму і екскурсіях і Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник", до 385 млн. карбованців на рік, а кількість осіб, які беруть участь в екскурсіях, до 43 млн. чоловік.

4. Держбуду УРСР за замовленням Української республіканської Ради по туризму і екскурсіях і ЦК ЛКСМУ з участю Міністерства освіти УРСР, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів не пізніше 1983 року забезпечити розробку перспективних схем розвитку туризму в областях республіки та 160 нових туристських маршрутів для самодіяльного туризму.

5. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці разом з ЦК ЛКСМУ, Українською республіканською радою по туризму і екскурсіях:

вжити заходів до поліпшення благоустрою, побутових, санітарно-гігієнічних умов туристсько-екскурсійних установ і місць відпочинку трудящих;

поліпшити обслуговування автотуристів, розширити з цією метою мережу їдалень і буфетів на їх маршрутах;

забезпечити у найближчі два роки виділення для бюро подорожей та екскурсій, бюро реалізації туристсько-екскурсійних путівок, туристських клубів і станцій юних туристів приміщень, необхідних для обслуговування туристів і екскурсантів, а також приміщень для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник".

6. Держкомнафтопродукту УРСР за погодженням з Українською республіканською радою по туризму і екскурсіях розширити мережу автозаправних станцій, довівши їх кількість в 1985 році на основних маршрутах автотуристів до встановленого нормативу.

7. Головному управлінню по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях і ЦК ЛКСМУ щороку розробляти і здійснювати спільні заходи по раціональному використанню підвідомчих готелів для розміщення і обслуговування радянських та іноземних туристів.

8. Управлінням Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної і Придніпровської залізниць, Українському управлінню цивільної авіації, Азовському і Чорноморському морським і Радянському Дунайському пароплавствам, Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, Міністерству автомобільного транспорту УРСР разом з ЦК ЛКСМУ, Українською республіканською радою по туризму і екскурсіях широко використовувати поїзди, літаки, морські та річкові судна і автобуси для туризму і екскурсій, а також забезпечити належне обслуговування туристів під час перебування їх в подорожі.

Головному управлінню річкового флоту при Раді Міністрів УРСР додатково виділити в 1981 - 1985 роках для Української республіканської ради по туризму і екскурсіях 5 річкових суден по 200 - 350 посадочних місць кожне і для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ЛКСМУ - 1 судно; на умовах погодинної і орендної оплати виділяти необхідну кількість портового флоту для екскурсійного обслуговування трудящих.

Міністерству автомобільного транспорту УРСР забезпечити виділення для туристських організацій автобусів на умовах погодинної оплати.

ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях, управлінням Донецької, Львівської, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської залізниць до 1 січня 1981 р. розробити постійно діючі залізничні туристсько-екскурсійні маршрути в приміські зони відпочинку для населення м. Києва Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Львова та інших великих міст республіки.

9. Міністерству місцевої промисловості УРСР, Міністерству легкої промисловості УРСР, Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам разом з Держпланом УРСР, Міністерством торгівлі УРСР, Укоопспілкою, ЦК ЛКСМУ, Українською республіканською радою по туризму і екскурсіях, а також іншими міністерствами і відомствами УРСР розробити і здійснити заходи по значному збільшенню в одинадцятій п'ятирічці обсягів виробництва товарів туристського призначення і сувенірів, розширенню їх асортименту і підвищенню якості.

10. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам шити заходів до поліпшення торгівлі сувенірами та подарунковими виробами. До 1986 року організувати в обласних центрах і великих містах республіки спеціалізовані магазини по продажу товарів туристського призначення.

11. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях забезпечити високу культуру обслуговування туристів на підприємствах громадського харчування, широке впровадження прогресивних методів і форм обслуговування туристських груп.

Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості УРСР вжити заходів до збільшення виробництва для туристсько-екскурсійних установ продуктів харчування в дрібній розфасовці для одноразового використання.

12. Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі забезпечити:

збільшення випуску науково-популярної, методичної, довідкової літератури за туристсько-екскурсійною тематикою, плакатів, листівок, путівників по туристських маршрутах, історичних і пам'ятних місцях, місцях революційної, бойової і трудової слави радянського народу;

випуск видавництвом "Мистецтво" з 1981 року туристсько-екскурсійної літератури загальнометодичного характеру.

13. ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях, Головному управлінню по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті посилити масово-політичну роботу з туристами і екскурсантами на туристських базах, у молодіжних центрах і таборах, готелях і кемпінгах, гуртожитках та інших місцях їх розміщення, систематично організовувати для них лекції, зустрічі з ветеранами партії, героями війни і праці, діячами науки та мистецтва, показ кінофільмів, відвідування театрів та інших закладів культури, проводити різні спортивні заходи.

14. Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях, радам профспілок. Головному управлінню по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству культури УРСР і Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті поліпшити добір, розстановку і виховання кадрів туристсько-екскурсійних установ.

ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР в першому півріччі 1981 р. розробити на одинадцяту п'ятирічку плани курсової підготовки кадрів у галузі туризму і екскурсій з числа спеціалістів, які мають вищу і середню спеціальну освіту.

15. Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню Державному комітету УРСР по кінематографії вжити заходів до розширення випуску документальних, художніх і науково-популярних фільмів за туристсько-екскурсійною тематикою,удосконалити пропаганду туризму і екскурсій по телебаченню і радіо.

Редакціям газет і журналів, насамперед газет "Робітнича газета", "Молодь України", "Спортивна газета", "Радянська освіта" "Культура і життя" та журналу "Старт", широко висвітлювати проблеми розвитку туризму і екскурсійної справи в республіці, показувати можливості походів, подорожей та екскурсій для організації змістовного відпочинку трудящих і молоді, підвищення їх культурного рівня і зміцнення здоров'я, глибше розкривати кращий досвід туристсько-екскурсійної роботи.

16. З метою забезпечення необхідної координації діяльності туристських організацій, заінтересованих міністерств і відомств, поліпшення методичного керівництва в галузі внутрішнього туризму утворити при Укрпрофраді Міжвідомчу раду по туризму.

Встановити, що Положення про Міжвідомчу раду і її персональний склад затверджуються Укрпрофрадою.

Визнати за доцільне, щоб головою Міжвідомчої ради був секретар Укрпрофради.

17. ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях, Головному управлінню по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті за погодженням з Держпланом УРСР і Міжвідомчою радою по туризму до 1 липня 1981 р. розробити конкретні заходи по дальшому розвитку туристсько-екскурсійної справи в одинадцятій п'ятирічці, в тому числі по будівництву і розширенню мережі туристських баз, готелів, кемпінгів та інших установ туризму і екскурсій, ефективному їх використанню.

18. Довести до відома  міністерств і відомств УРСР, що ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС постановою від 31 жовтня 1980 р. N 983 "Про дальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні":

1) Погодилися з пропозицією Центральної ради по туризму і екскурсіях ВЦРПС і Держплану СРСР про будівництво в одинадцятій п'ятирічці туристських готелів, баз, кемпінгів на 80 тис. місць з обсягом капітальних вкладень в сумі 550 млн. карбованців за рахунок і в межах загального ліміту капітальних вкладень, що встановлюється ВЦРПС на 1981 - 1985 роки.

Центральній раді по туризму і екскурсіях ВЦРПС і міністерствам, що здійснюють будівництво туристських об'єктів, запропоновано вжити заходів, які забезпечують своєчасне введення в дію всіх цих об'єктів.

2) Зобов'язали Держплан СРСР передбачати в проектах планів на 1981 - 1985 роки виділення автобусів ВЦРПС для Центральної ради по туризму і екскурсіях у кількості по 550 штук і ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" - по 40 штук щороку.

3) Зобов'язали Міністерство легкої промисловості СРСР:

організувати в 1981 - 1985 роках виробництво водостійких тканин, необхідних для виготовлення туристських палаток, рюкзаків і спальнях мішків з різноманітним стійким забарвленням, в обсягах, що задовольняють потребу туристських організацій;

разом з Міністерством нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР забезпечити з 1983 року виробництво спеціальних прогумованих тканин, необхідних для виготовлення байдарок і надувних матраців;

за погодженням з ЦК ВЛКСМ і Центральною радою по туризму і екскурсіях ВЦРПС розробити і затвердити в 1981 році заходи по виготовленню м'якого інвентаря та посуду для туристських установ.

Міністерство хімічної промисловості зобов'язано забезпечити починаючи з 1981 року виробництво і поставку Міністерству легкої промисловості СРСР препарату аламіну C для поліпшення якості води відштовхуючого просочення бавовняних та синтетичних тканин.

4) Запропонували Міністерству торгівлі СРСР щороку виділяти в одинадцятій п'ятирічці ВЦРПС для Центральної ради по туризму і екскурсіях по 70 комплект і з і ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" по 15 комплектів конвеєрних ліній для комплектування і відпуску комплексних обідів.

5) Зобов'язали Головне управління геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР:

розширити в 1981 - 1982 роках за погодженням з ЦК ВЛКСМ, Центральною радою по туризму і екскурсіях ВЦРПС, Головним управлінням по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Міністерством освіти СРСР асортимент і підвищити інформаційну місткість туристських карт і схем для забезпечення різних видів туризму;

розробити і затвердити в 1980 році разом з ЦК ВЛКСМ, Центральною радою по туризму і екскурсіях ВЦРПС, Головним управлінням по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Міністерством освіти СРСР перспективний план видання туристських карт і схем для радянських та іноземних туристів.

6) Погодилися з пропозицією Центральної ради по туризму і екскурсіях ВЦРПС про перетворення в 1981 році Центральних туристських курсів в Інститут підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних працівників.

19. ЦК ЛКСМУ, Українській республіканській раді по туризму і екскурсіях, Головному управлінню по іноземному туризму при Раді Міністрів УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті про хід виконання цієї постанови доповісти ЦК Компартії України, Раді Міністрів УРСР і Укрпрофраді в лютому в 1983 і 1986 роках.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української республіканської
ради професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 28

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали