МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 серпня 2011 року N 281

Про організацію виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) наказую:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України, та Форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що додаються.

2. Управлінню комунікацій та зв'язків з громадськістю (Кулик О. Ф.):

2.1. Розмістити на веб-сайті Міністерства Форму для подання запиту на отримання публічної інформації та Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України.

2.2. Розробити та подати на затвердження проект Порядку оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні Мінприроди.

3. Департаменту організаційно-аналітичної та кадрової роботи (Власова Г. І.) розробити та подати на затвердження проект Положення про систему обліку (реєстр) публічної інформації в Мінприроди.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Романова М. І.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
09.08.2011 N 281

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Міністерство екології та природних ресурсів (далі - Мінприроди).

1.4. Доступ до публічної інформації Мінприроди забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Мінприроди із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Мінприроди в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), що додається.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Мінприроди.

2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Мінприроди, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Міністерства екології та природних ресурсів, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
09.08.2011 N 281

ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію

Розпорядник Міністерство екології та природних ресурсів України інформації

Запитувач __
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
___________
                                              прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
___________
                                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
___________
                                                        поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ
на інформацію

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
___________
___________
                                        (загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ______
                                                                       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)
___________
                                                                                 (будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ____
факсом ____
телефоном _

__
(дата)


(підпис)


Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Мінприроди, розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства: www.menr.gov.ua.

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35;

на електронну адресу

zapyt@menr.gov.ua;

факсом

206-33-02;

телефоном

206-33-02.


3. Запит може бути поданий безпосередньо до Управління комунікацій та зв'язків з громадськістю щодня з 9.00 до 18.00, у п'ятницю з 9.00 до 16.45, кім. N 101 Мінприроди, крім вихідних та святкових днів.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит надається протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням необхідності такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Мінприроди не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9;

4) не дотримано вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали