ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

22.03.2012 р.

N П/9991/738/11


В приміщенні Вищого адміністративного суду України у місті Києві по вулиці Московській, 8, корпус 5, Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Шведа Е. Ю. (доповідач), суддів - Кочана В. М., Олексієнка М. М., Рецебуринського Ю. Й., Цвіркуна Ю. І., секретаря судового засідання - Бондаря С. В. (за участю: представника відповідача - ОСОБА_6, представника третьої особи - ОСОБА_7), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом ОСОБА_8 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, третя особа - Вища рада юстиції, про визнання частково недійсним рішення та його скасування, зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

ОСОБА_9 (далі - позивач), звернулась до суду з позовною заявою відповідно до якої, з урахуванням змін та доповнень, просить:

- визнати незаконним в окремій частині рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) від 29 червня 2011 року N 2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту стосовно позивача;

- визнати протиправними дії відповідача по прийняттю вказаного рішення;

- зобов'язати відповідача включити позивача в рейтинг кандидатів на посаду судді та існуючий резерв на посаду судді вперше.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що кваліфікаційний іспит, який відбувся 19 червня 2011 року проведено органом, який не наділено відповідними повноваженнями, в порушення ст. ст. 66, 91 Закону України N 2453-VI "Про судоустрій та статус суддів" від 7 липня 2010 року (далі - Закон N 2453-VI), суперечливістю умов практичного завдання та необхідністю застосовувати для його виконання норм Закону, які втратили чинність, відсутністю нормативно-правових актів, необхідних для застосування.

Позивач в судовому засіданні позов підтримала та просила його задовольнити повністю, посилаючись на вірне виконання нею практичного завдання, а його оцінку заниженою і такою, що не відповідає рівню її підготовки.

Представник відповідача в судовому засіданні та в письмових запереченнях просив відмовити в задоволенні позову. Посилався на необґрунтованість доводів позивача викладених у позовній заяві, дотриманням відповідачем норм чинного законодавства, які регулюють коло питань пов'язаних з порядком проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, допущенням позивачем недоліків при виконанні практичного завдання.

Представник третьої особи проти позову заперечила, і в його задоволенні просила відмовити.

Суд, вислухавши пояснення позивача, представника відповідача, третьої особи, повно і всебічно з'ясувавши обставини справи, дослідивши наявні письмові докази, встановив, що статтею 91 Закону N 2453-VI визначені повноваження Комісії, серед яких проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, у тому числі прийняття кваліфікаційного іспиту.

Порядок призначення на посаду суддів вперше включає відповідно до пункту 4 частини 1 статті 66 Закону складання іспиту перед Комісією на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права.

Порядок складання кваліфікаційного іспиту, методика його оцінювання відповідно до пункту 5 статті 70 Закону N 2453-VI визначається положенням, що затверджується Комісією.

Порядок роботи Комісії відповідно дочастини 3 статті 90 Закону N 2453-VI визначається регламентом, який затверджено рішенням Комісії N 1802/зп-11 від 8 червня 2011 року.

Відповідно до пункту 7.12 та 7.13 Регламенту проведення кваліфікаційного іспиту та оцінка його результатів здійснюється Комісією в порядку, визначеному положенням про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання, затвердженим Комісією.

За наслідками оцінювання складеного кандидатами кваліфікаційного іспиту Комісія приймає рішення про затвердження його результатів, визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання (далі - Положення) затверджено 2 червня 2011 року рішенням Комісії N 1762/пп-11.

Відповідно до пункту 6.5 цього Положення оцінювання практичних завдань кандидатів здійснюється екзаменаційними комісіями, які утворюються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

До складу екзаменаційної комісії входять член Комісії, суддя відповідної спеціалізації та науково-педагогічний працівник.

За наслідками оцінювання практичного завдання кожен член екзаменаційної комісії самостійно визначає рівень якості виконання кандидатом практичного завдання, в межах якого нараховує кандидату відповідну кількість балів за практичне завдання (пункт 7.7 Положення).

Таким чином, Законом N 2453-VI врегульовано і покладено виключно на Комісію, як на колегіальний орган, питання щодо порядку допуску кандидатів до складання кваліфікаційного іспиту перед Комісією (стаття 66 Закону N 2453-VI) та порядку проведення кваліфікаційного іспиту (стаття 70 Закону N 2453-VI).

Визначено, що кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання кандидатом на посаду судді письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Письмове анонімне тестування проводиться Комісією в спеціально відведеному для цього приміщенні, хід тестування фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.

Кваліфікаційний іспит, як визначено Законом, полягає у виявленні належних теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата на посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, а також особистих і моральних якостей кандидата.

Порядок складання кваліфікаційного іспиту, методика оцінювання визначається Положенням, що затверджується Комісією.

Відповідно до пункту 3.3 Положення, практичне завдання полягає у виконанні кандидатом запропонованої йому для вирішення ситуативної вправи для перевірки його практичних навичок та умінь у застосуванні закону шляхом складання процесуального документу на основі передбачених у завданні конкретних вихідних даних.

Попереднє анонімне тестування кандидатів на посаду судді вперше з метою допуску їх до складання кваліфікаційного іспиту проведено 22 травня 2011 року. За його результатами позивач отримала оцінку 76 балів із 100 можливих, про що зазначено в рішенні Комісії N 1635/пп-11 від 31 травня 2011 року.

На підставі зазначеного рішення позивач була допущена до складання кваліфікаційного іспиту з урахуванням обраної нею спеціалізації судів загальної юрисдикції цивільної.

Кваліфікаційний іспит позивачем, як кандидатом на посаду судді вперше, складено 19 червня 2011 року.

Згідно із рішенням Комісії від 29 червня 2011 року N 2025/пп-11 затверджено його результати і список кандидатів на посаду судді вперше, які набрали 65 (включно) і менше балів і вважаються такими, що не склали цей іспит.

Позивачем набрано 55 балів, з яких оцінка анонімного тестування складає 40 балів, а оцінка виконання практичного завдання - 15 балів, з урахуванням чого позивача включено до списку кандидатів, які не склали іспит.

Відповідно до пунктів 7.4 - 7.5 Положення, оцінювання виконаного позивачем практичного завдання здійснювалося екзаменаційною комісією за 12-бальною шкалою. Найвищий бал - 12, найнижчий - 1, не виконане практичне завдання - 0 балів.

Рівень якості виконання практичного завдання визначався екзаменаційною комісією відповідно до наступних критеріїв: обґрунтованість вирішення ситуативної вправи, а саме: правової оцінки обставин та визначення правових норм, що підлягають застосуванню; відповідність форми і змісту складеного кандидатом проекту процесуального акту вимогам процесуального закону; чіткість, логічність та повнота відповіді; дотримання правил правопису.

Оцінювання практичного завдання кандидата проводилось окремо та конфіденційно кожним членом екзаменаційної комісії (членом Комісії, суддею, науково-педагогічним працівником) відповідно до критеріїв, визначених у пунктах 7.4 - 7.5 Положення.

Із змісту вищезазначених пунктів 7.4 - 7.5 Положення вбачається, що ними не встановлена відповідна кількість балів по кожному із визначених критеріїв оцінювання, якими повинен керуватись і застосовувати член екзаменаційної комісії при перевірці практичного завдання.

Крім того, норми Положення не містять вказівок на необхідність будь-якого рецензування виконаного кандидатом практичного завдання із зазначенням помилок та недоліків при його виконанні.

Відсутність такої методики оцінювання за кожним із встановлених Положенням критеріїв та неоднакове їх розуміння обумовили розбіжність та неоднозначність при оцінюванні екзаменаційною комісією виконаного практичного завдання.

Проте, вказане не свідчить про незаконність рішення Комісії.

Рівень оцінювання практичного завдання позивача ОСОБА_9 відповідач обґрунтовує неправильним тлумаченням норм матеріального права, що зумовило необґрунтовану відмову в задоволенні позовних вимог, безпідставним посиланням на норму закону, яка регулює інші правовідносини, незазначенням у вступній частині проекту рішення місця його ухвалення та повної назви сторони, незазначенням в мотивувальній частині проекту рішення підпунктів, пунктів, абзаців та частин статей Закону N 2453-VI, на підставі яких воно прийнято.

Такий висновок Комісії відповідає фактичним обставинам справи.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до переконання, що дії відповідача при проведенні кваліфікаційного іспиту та оцінюванні результатів виконання позивачем практичного завдання відповідають вимогам статей 66, 70, 90, 91 Закону N 2453-VI, пунктам 7.12, 7.13 Регламенту та узгоджуються з приписами пунктів 7.4 - 7.6 Положення.

При таких обставинах у суду відсутні підстави для задоволення позову.

Керуючись статтями 160 - 163, 167, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Відмовити ОСОБА_8 у задоволенні позову до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання частково недійсним рішення та його скасування, зобов'язання вчинити певні дії повністю.

Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали