ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 жовтня 2011 року N 3/2гн

Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин

З метою забезпечення належної організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам забезпечити наглядову діяльність у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, державних та суспільних інтересів.

2. Організацію роботи на цих напрямах забезпечувати у порядку, визначеному галузевими наказами Генерального прокурора України, з урахуванням особливостей, передбачених цим наказом.

3. Правозахисну діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища передусім спрямувати на:

- збереження, використання, охорону та відтворення природних ресурсів, а саме: об'єктів природно-заповідного фонду, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного світу, морського середовища, територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони;

- захист життя і здоров'я громадян, навколишнього природного середовища від негативного впливу господарської та іншої діяльності, особливо при поводженні з токсичними, радіоактивними й іншими небезпечними для довкілля речовинами, побутовими, промисловими відходами, у тому числі при їх ввезенні, транспортуванні та захороненні на території України;

- відшкодування збитків, заподіяної природним ресурсам унаслідок порушення природоохоронного законодавства, нецільового використання бюджетних та інших коштів, виділених на охорону довкілля, ліквідацію наслідків екологічного забруднення, природних і техногенних явищ та їх попередження.

4. Захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин здійснювати шляхом комплексного застосування правозахисних, представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на порушення закону. Основну увагу звертати на:

- захист прав громадян, які неспроможні самостійно їх реалізувати;

- захист інтересів держави і територіальних громад щодо володіння, користування і розпорядження землею, насамперед природно-заповідного, лісового, водного фонду, сільськогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, житлової та громадської забудови, забезпечення додержання вимог закону при зміні цільового призначення земель;

- захист земель оборони, підприємств оборонної промисловості та транспортної галузі, що перебувають у державній власності;

- своєчасність і повноту внесення плати за землю.

5. Правозахисну діяльність здійснювати з урахуванням стану законності, використовуючи статистичні та аналітичні дані відповідних контролюючих, правоохоронних, інших державних органів, даних моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомлень засобів масової інформації, юридичних осіб і громадян про порушення законодавства.

6. Головному управлінню захисту прав і свобод громадян та інтересів держави забезпечувати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють управління та державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища.

6.1. Головному управлінню представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень організовувати і здійснювати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законом повноваження у сфері земельних відносин.

6.2. Головному управлінню правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу, Головному управлінню військових прокуратур, управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України забезпечувати правозахисну діяльність у вказаних сферах шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів зазначеними центральними органами державної виконавчої влади.

7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору здійснювати правозахисну діяльність шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів обласними державними адміністраціями, обласними радами, командуванням видів військ, регіональних підрозділів військових формувань, спеціально уповноваженими органами виконавчої влади обласного рівня, які здійснюють управління і державний контроль у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин, підприємствами, установами, організаціями.

7.1. Прокурорам обласного рівня у межах визначеної компетенції організовувати належну взаємодію з Дніпровським екологічним прокурором з питань правозахисної діяльності в межах річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, гідротехнічних та інших водогосподарських об'єктів.

8. Міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам правозахисну діяльність здійснювати шляхом нагляду за додержанням і застосуванням законів районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування і спеціально уповноваженими органами державної виконавчої влади районного рівня, які здійснюють управління і державний контроль у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин, підприємствами, установами, організаціями.

8.1. Міським, районним, міжрайонним прокурорам нагляд здійснювати у межах адміністративно-територіальних одиниць, за винятком об'єктів, щодо яких правозахисну діяльність забезпечують спеціалізовані прокуратури.

8.2. Природоохоронним прокурорам правозахисну діяльність здійснювати, як правило, на об'єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також при використанні земель природно-заповідного, водного фонду, лісогосподарського призначення, в органах державного контролю, діяльність яких поширюється на кілька адміністративних районів (за винятком об'єктів, зазначених у пункті 8.4).

8.3. Транспортним, військовим прокурорам гарнізонів та прокурорам з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах або відповідним територіальним прокурорам, якщо у системі прокуратур обласного рівня не створені спеціалізовані прокуратури, правозахисну діяльність здійснювати на об'єктах, віднесених до їх компетенції.

8.4. Дніпровському екологічному прокурору та міжрайонним екологічним прокурорам правозахисну, представницьку та іншу діяльність здійснювати в межах річки Дніпро, її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману, їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг з питань:

- водокористування та збереження вод (забір, водопостачання, скиди), водних живих ресурсів;

- додержання законодавства про охорону водних ресурсів при експлуатації гідротехнічних та водогосподарських об'єктів, насамперед підвищеної небезпеки;

- надання у власність, користування, вилучення, зміни цільового призначення земель водного фонду;

- додержання водоохоронного та екологічного законодавства в діяльності на зазначеній території фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності;

- додержання законів у діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціально уповноважених органів, які здійснюють державний контроль у цих сферах;

- розгляду заяв і повідомлень про підслідні органам прокуратури злочини у сферах охорони довкілля та земельних відносин, а також про злочини, вчинені працівниками піднаглядних правоохоронних органів, провадження досудового слідства у вказаній категорії кримінальних справ, прокурорського нагляду та підтримання державного обвинувачення у них;

- нагляду, у межах компетенції, за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідчих перевірок, оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства органами внутрішніх справ на водному транспорті, Служби безпеки та податкової міліції;

- виконання антикорупційного законодавства у зазначених сферах.

9. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору своїми наказами розмежовувати об'єкти та повноваження галузевих підрозділів, природоохоронних, екологічних, міських, районних, міжрайонних, транспортних прокурорів та прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах при здійсненні правозахисної діяльності відповідно до положень цього наказу.

10. При надходженні інформації про екологічні події, катастрофи та інші надзвичайні ситуації, які спричинили або можуть спричинити загибель, захворювання людей, екологічне забруднення великих територій, значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки чи набули широкого громадського розголосу, відповідному прокурору терміново інформувати прокурорів вищого рівня спеціальними повідомленнями, особисто виїжджати на місця подій.

11. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах, розслідуваних слідчими природоохоронних прокуратур, участь у розгляді місцевими судами справ за позовами, заявами природоохоронних прокурорів забезпечувати, як правило, територіальним прокурорам, за винятком їх розгляду за місцем розташування природоохоронної прокуратури або природоохоронними прокурорами за їх ініціативи.

12. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах, розслідуваних Дніпровською екологічною прокуратурою, участь у розгляді справ за позовами, заявами екологічних прокурорів у місцевих судах здійснювати екологічним прокурорам.

13. Участь у апеляційному розгляді кримінальних справ, розслідуваних Дніпровською екологічною прокуратурою, апеляційному розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ за позовами екологічних прокурорів забезпечувати територіальним прокурорам за місцем знаходження відповідного суду або екологічним прокурорам за їх ініціативи.

14. Прокурори, які здійснювали представництво в суді за позовами, заявами природоохоронних та екологічних прокурорів, при набранні рішенням суду законної сили чи допущенні його до негайного виконання повідомляють про це природоохоронних та екологічних прокурорів для вирішення ними питання про ініціювання відкриття виконавчого провадження та подальшого інформування відповідного прокурора за місцем виконання рішення.

15. Захист інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень за позовами, заявами екологічних та природоохоронних прокуратур здійснювати, як правило, міським, районним, міжрайонним прокурорам або екологічним і природоохоронним прокурорам у разі їх розташування за місцем виконання судового рішення.

16. Галузевим підрозділам центрального апарату та прокуратур обласного рівня:

- здійснювати організаційне і методичне керівництво підпорядкованими прокуратурами, контроль за їх правозахисною та іншою прокурорською діяльністю;

- забезпечувати належну взаємодію природоохоронних та екологічних прокурорів з міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до них прокурорами, із спеціально уповноваженими органами державного контролю у сферах охорони довкілля та земельних відносин.

17. Діяльність прокуратур щодо захисту прав громадян та інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин оцінювати, виходячи із стану законності на певному напрямі; своєчасності та повноти реагування на порушення закону; фактичного поновлення прав і свобод громадян, територіальних громад та інтересів держави; реального повернення земель до державної та комунальної власності; відшкодування збитків, завданих природним ресурсам; притягнення винних осіб до відповідальності, передусім посадових осіб органів державного контролю, виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровського екологічного прокурора.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському екологічному прокурору, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 23 жовтня 2009 року N 3/2гн "Про особливості організації прокурорського нагляду за додержанням законів щодо охорони навколишнього природного середовища та використання земель" вважати таким, що втратив чинність.

 

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України

В. Пшонка

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали