Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про перейменування комунального підприємства "Ріко" Шевченківської районної у м. Києві ради

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 23 червня 2011 року N 298/5685

Про перейменування комунального підприємства "Ріко" Шевченківської районної у м. Києві ради

Відповідно до статей 57, 58, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 41, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою приведення установчих документів комунального підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективного використання комунального майна та впорядкування діяльності підприємств комунальної власності Київська міська рада вирішила:

1. Перейменувати комунальне підприємство "Ріко" Шевченківської районної у м. Києві ради в комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2. Віднести комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3. Визначити, що комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) є правонаступником комунального підприємства "Ріко" Шевченківської районної у м. Києві ради.

4. Внести зміни до Статуту комунального підприємства "Ріко", виклавши його в новій редакції, що додається.

5. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):

5.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

5.2. Закріпити за комунальним підприємством "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на праві господарського відання майно, необхідне для здійснення ним статутної діяльності.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

  

Київський міський голова

Л. Черновецький

  

Додаток
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 298/5685

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІКО" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(нова редакція)

Цей Статут визначає загальні правові й економічні основи організації та діяльності комунального підприємства "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Статут розроблено відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного та Господарського кодексів України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Підприємство) є правонаступником комунального підприємства "Ріко" Шевченківської районної у м. Києві ради, зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 16.10.97 (ідентифікаційний код 25274218).

1.2. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва, є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді (далі за текстом - Власник).

1.3. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, який є установчим документом, затвердженим рішенням Власника, та на підставі чинного законодавства України.

1.4. Повна назва Підприємства: комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

1.5. Скорочена назва Підприємства: КП "Ріко".

1.6. Місцезнаходження Підприємства: 04050, м. Київ, вул. Артема, 79.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, господарського розрахунку, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.

2.3. Підприємство має круглу печатку зі своїм повним найменуванням, різні штампи, товарний знак, який реєструється згідно з чинним законодавством, фірмові бланки та інші реквізити. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації.

2.4. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

2.5. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власника, а Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство створено з метою реалізації планів та доручень органу управління та його виконавчих органів з питань сприяння розвитку в місті торговельної мережі з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, забезпечення споживачів необхідними побутовими послугами, товарами народного споживання та для отримання прибутку від діяльності, напрямки якої визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

3.2.1. Розробка та виготовлення друкованої продукції.

3.2.2. Оптова та роздрібна торгівля товарами продовольчої та непродовольчої групи.

3.2.3. Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування.

3.2.4. Оптова та роздрібна торгівля бланками документів суворої звітності, законодавчою та нормативною документацією.

3.2.5. Організація торгівлі продукцією промислового призначення та товарами народного споживання.

3.2.6. Надання послуг підприємствам з питань ведення бухгалтерського обліку.

3.2.7. Надання інформаційних послуг з питань нормативних документів щодо звітності.

3.2.8. Надання послуг підприємствам, установам, організаціям та приватним особам по маркетингу, навчанню, впровадженню результатів роботи Підприємства.

3.2.9. Надання агентських, дилерських, консалтингових, брокерських та інших послуг в організації торгівлі, придбанні і реалізації сировини, матеріалів, устаткування, транспортних засобів, товарів народного споживання, продуктів харчування та ін.

3.2.10. Реклама, інформаційно-консультативна, видавницька та поліграфічна діяльність.

3.2.11. Маркетинг і комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури внутрішнього ринку.

3.2.12. Випуск товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення для постачання як на внутрішній, так і на зовнішній ринок.

3.2.13. Утворення оптової та роздрібної торговельної мережі для реалізації продукції промислового призначення та товарів народного споживання як на території України, так і за її межами.

3.2.14. Художньо-оформлювальні та художньо-реставраційні роботи.

3.3. Інші види діяльності, які в прямій та виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Для здійснення окремих видів діяльності Підприємство отримує ліцензію згідно з вимогами чинного законодавства.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД, МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для забезпечення діяльності Підприємства органом управління встановлений Статутний фонд в розмірі 2000000,00 грн. (два мільйони гривень 00 коп.), що складається з вартості основних засобів, закріплених за Підприємством на праві господарського відання.

4.2. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.4. На праві господарського відання у відповідності до напрямків його діяльності Підприємству можуть належати основні засоби: будівлі, споруди, виробниче обладнання, транспортні засоби, вироблена продукція, грошові кошти, цінні папери та інше майно.

4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно та кошти, передані Підприємству Власником;

- доходи, одержані від наданих послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- кошти, внесені інвесторами як дольова участь в реалізації спільних проектів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, підприємств, організацій;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Усі кошти Підприємства зараховуються на його рахунки в установах банків України. Обігові кошти Підприємства знаходяться в його повному розпорядженні.

4.6. Зобов'язання перед бюджетом Підприємство виконує самостійно.

4.7. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю територіальної громади і закріплені за Підприємством на правах господарського відання, здійснюється за погодженням з Власником у порядку, що встановлюється чинним законодавством. Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються виключно на розвиток Підприємства - придбання основних фондів, і є комунальною власність територіальної громади м. Києва.

4.8. Підприємство має право з дозволу Власника здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам приміщення, устаткування, транспорті засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу, якщо вони повністю зношені або морально застаріли.

4.9. Координацію діяльності Підприємства щодо використання комунального майна та фінансово-господарської діяльності здійснює виконавчий орган Власника (Київська міська державна адміністрація).

4.10. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність, виходячи з реальних потреб Власника майна, в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

5.1.2. Підприємство має право вступати у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, на договірних засадах щодо досягнення мети своєї діяльності.

5.1.3. Підприємство може самостійно планувати основні напрямки свого розвитку і визначати стратегію відповідно до галузевих, науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.4. Підприємство може одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних засадах за погодженням з Власником.

5.1.5. Підприємство має право придбавати у підприємств, організацій, установ, незалежно від їхньої форми власності, а також у фізичних осіб необхідні матеріальні ресурси.

5.1.6. Підприємство має право організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основним напрямком діяльності Підприємства.

5.1.7. Підприємство може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.

Підприємство вправі створювати, за погодженням з Власником, філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них.

5.1.9. Здійснює інші дії, що не суперечать цьому Статуту, не заборонені чинним законодавством та сприяють вирішенню поставлених при створенні Підприємства завдань.

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. В належному стані утримувати і зберігати комунальне майно, що надане Підприємству в господарське відання Власником.

5.2.2. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно погоджувати з Власником або його уповноваженим органом заходи, які можуть вплинути на інтереси населення міста, забезпечувати виконання функцій і завдань, покладених на Підприємство Власником.

5.3. Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших обов'язкових платежів згідно з чинним законодавством;

- здійснює капітальний ремонт і оновлення основних фондів, забезпечує своєчасне введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

- при визначенні стратегії повинно враховувати державні та комунальні контракти, замовлення та інші договірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти і замовлення є обов'язковими до виконання;

- створює належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечує додержання вимог чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

- здійснює заходи по вдосконаленню організації підвищення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства;

- забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунки з працівниками Підприємства.

5.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї роботи, веде фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

5.5. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо або через уповноважений ним орган.

6.2. Керівником підприємства є директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на умовах контракту Київським міським головою або головою Київської міської державної адміністрації за поданням начальника Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, погодженим із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

6.3. При наймі керівника Підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

6.4. Директор Підприємства:

- несе персональну відповідальність перед Власником за діяльність Підприємства та за виконання покладених на Підприємство завдань;

- забезпечує виконання рішень та розпоряджень Власника;

- забезпечує виконання планів діяльності Підприємства, відповідає за його прибутковість, виконання фінансових планів, дотримання державної фінансової дисципліни;

- діє без особливого доручення від імені Підприємства, представляє його у відносинах з іншими юридичними особами і громадянами, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки у банківських установах;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження;

- розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Підприємства;

- забезпечує ефективне використання та збереження комунального майна, закріпленого за Підприємством;

- організовує роботу Підприємства, його структурних підрозділів;

- згідно з Кодексом законів про працю України приймає та звільняє працівників;

- за погодженням із Головним управлінням внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення затверджує структуру і штатний розпис Підприємства;

- розробляє і затверджує функціональні обов'язки працівників Підприємства, положення про його структурні підрозділи;

- обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором;

- забезпечує дотримання чинного законодавства України;

- здійснює інші повноваження по оперативному управлінню Підприємством, які не належать до виключної компетенції Власника, і встановлюються чинним законодавством, а також цим Статутом і контрактом.

6.5. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудових договорів (контрактів).

6.6. Трудовий колектив і окремі його члени мають права та обов'язки, користуються гарантіями та компенсаційними пільгами згідно з чинним законодавством, колективним договором та цим Статутом.

6.7. Органом, що представляє інтереси трудового колективу, є його загальні збори. Повноваження загальних зборів трудового колективу визначаються чинним законодавством України. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів трудового колективу Підприємства. В період між зборами повноваження трудового колективу здійснює уповноважений ним орган - рада Підприємства з трьох чоловік, члени якої обираються відкритим голосуванням.

6.8. Трудовий колектив Підприємства:

- затверджує проект колективного договору;

- обирає раду трудового колективу, інші органи самоврядування;

- визначає і затверджує перелік та порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;

- вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Підприємства.

6.9. Рада трудового колективу:

- розробляє і представляє на затвердження загальних зборів трудового колективу проект колективною договору;

- відповідно до рішення загальних зборів трудового колективу вирішує питання, пов'язані з наданням працівникам Підприємства соціальних пільг;

- вживає заходів щодо реалізації матеріального і морального стимулювання продуктивної праці.

6.10. Між Власником, в особі директора Підприємства, і трудовим колективом укладається колективний договір у порядку, визначеному Законом України "Про колективні договори і угоди". Від імені Власника колективний договір підписує директор, а від трудового колективу представник, уповноважений загальними зборами трудового колективу (голова ради трудового колективу). Колективний договір реєструється в установленому порядку.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА У ВІДНОСИНАХ З ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Виключною компетенцією Власника є:

- затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього;

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

- здійснення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, рухом та збереженням комунального майна;

- входження Підприємства до господарських об'єднань;

- прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.2. Здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством та положеннями цього Статуту.

7.3. Для забезпечення ефективності використання комунального майна міста та для створення умов повноцінного функціонування Підприємства Власник має право передавати Підприємству майно та вилучати його у випадках, коли воно не використовується або використовується не за призначенням.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Підприємство є госпрозрахунковим. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2. Прибуток (доход) Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску податків та інших платежів до бюджету, передбачених законодавством України, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у його розпорядженні для створення цільових фондів підприємства.

8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання;

- фонд соціального розвитку та матеріального заохочення;

- резервний страховий фонд;

- інші фонди.

Формування та використання цих фондів обумовлюється колективним договором.

8.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є дохід, одержаний в результаті його господарської діяльності.

8.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення, дотації з бюджету та кредити.

8.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої та господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

8.7. Підприємство, щоквартально та щорічно подає Власнику бухгалтерські та фінансові звіти про результати своєї господарської діяльності.

8.8. Перевірка наявності, руху та збереження комунального майна здійснюється Власником через уповноважений орган.

8.9. Порядок діловодства, бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Підприємстві визначається та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.10. Перевірка достовірності бухгалтерського обліку та господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідними державними органами в межах їх компетенції.

8.11. Аудиторські перевірки проводяться у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність".

8.12. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства відповідно до умов колективного договору, якщо інше не передбачене законодавством.

8.13. Трудові відносини з найманими працівниками та службовцями Підприємства регулюються трудовими договорами або базуються на договірній основі. Умови прийняття працівників на роботу шляхом укладання з ними контракту не можуть погіршувати їхнє становище у порівнянні з умовами, встановленими законодавством України про працю.

8.14. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Підприємство є самостійним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, яка проводиться у відповідності до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

9.2. Валютні кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності Підприємства, використовуються на потреби Підприємства та проведення господарської діяльності відповідно до законодавства, яке регламентує порядок використання валютних надходжень.

9.3. Підприємство несе економічну відповідальність за ефективність результатів своєї діяльності та раціональне використання валютних коштів, компенсує збитки в разі невиконання зобов'язань усім своїм майном та валютними коштами.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації Підприємства за рішенням Власника, чи за рішенням господарського суду у випадках, що передбачені чинним законодавством України.

10.2. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або судом у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Підприємством.

10.4. Ліквідаційна комісія виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його для затвердження Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

10.5. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, вчинені нею Підприємству, його Власнику, а також третім особам, у відповідності з чинним законодавством.

10.6. Майно та кошти Підприємства, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, кредиторами та членами трудового колективу використовуються за рішенням Власника.

10.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.8. Підприємство припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Власника за пропозицією директора Підприємства і реєструються у відповідності до чинного законодавства України.

  

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

  
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали