РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 1987 р. N 411

Київ

Про переведення будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних організацій та підприємств (об'єднань) на повний господарський розрахунок і самофінансування

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Ради Міністрів Української РСР від 1 березня 1990 року N 47, від 29 жовтня 1990 року N 325

Відповідно до рішень червневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС про докорінну перебудову управління економікою необхідно здійснити комплекс заходів по інтенсифікації будівельного виробництва, вдосконаленню господарського механізму в будівництві, переведенню будівельних організацій на повний господарський розрахунок і самофінансування, створити умови для ефективного застосування в інвестиційній сфері положень Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання).

Нові умови господарювання відкривають широкі можливості для якісного поліпшення капітального будівництва, забезпечують подальшу демократизацію в управлінні інвестиційним процесом, всемірну активізацію людського фактора і на цій основі - прискорення розвитку і реконструкції народного господарства.

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 листопада 1987 р. N 1287 Рада Міністрів Української РСР постановляє:

1. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському міськвиконкому, використовуючи повною мірою переваги нової системи господарювання, підвищити ефективність інвестиційного процесу, скоротити його тривалість, створити надійні умови для динамічного розвитку економіки та підвищення заінтересованості всіх учасників будівництва в забезпеченні введення в дію в нормативні строки виробничих потужностей, об'єктів і споруд, житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення. Підвищити якість готової будівельної продукції і піднести будівельне виробництво на новий індустріальний та організаційний рівень.

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 11 червня 1987 р. N 665 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 липня 1987 р. N 240) перевести в 1988 - 1989 роках будівельно-монтажні трести й прирівнені до них організації, ремонтно-будівельні і монтажні організації та підприємства (об'єднання) будівельної індустрії*, незалежно від їх відомчої належності, на повний господарський розрахунок і самофінансування, забезпечити умови їх діяльності в суворій відповідності з положеннями Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання). При цьому виходити з того, що:

організації та підприємства Міністерства будівництва УРСР і Головкиївміськбуду переводяться на повний господарський розрахунок і самофінансування з 1 січня 1988 року;

будівельно-монтажні трести і прирівнені до них організації, ремонтно-будівельні, монтажні й налагоджувальні організації та підприємства будівельної індустрії інших міністерств і відомств УРСР переводяться на умови роботи, передбачені цією постановою, у строки, встановлені для переведення об'єднань і підприємств галузей народного господарства на повний господарський розрахунок і самофінансування.


* Надалі іменуються "організації і підприємства".

2. Держплану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, організаціям і підприємствам, Головкиївміськбуду забезпечити розробку планів економічного і соціального розвитку виходячи з показників плану на дванадцяту п'ятирічку та встановлюваних на цей період економічних нормативів, у суворій відповідності з положеннями Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання).

Держплану УРСР доводити до міністерств і відомств УРСР, Київського міськвиконкому, а міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому - до організацій і підприємств:

державні замовлення;

ліміти державних централізованих капітальних вкладень, будівельно-монтажних і підрядних робіт для нового будівництва й розв'язання особливо важливих завдань відповідно до переліку підприємств і об'єктів, включених до державного плану, централізовано розподілюваних матеріально-технічних ресурсів з урахуванням їх економії.

Одночасно повідомляються такі вихідні дані для розробки плану, передбачені Законом СРСР про державне підприємство (об'єднання), в складі контрольних цифр:

обсяги підрядних будівельно-монтажних робіт і послуг у вартісному вираженні (розрахунково) для укладення договорів;

прибуток (доход);

зростання продуктивності праці;

показники розвитку соціальної сфери;

вдосконалення технологічних процесів або інші найважливіші узагальнюючі показники науково-технічного прогресу, характерні для різних типів будівельного виробництва.

3. Міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому при організації матеріально-технічного забезпечення організацій і підприємств будівництва, переведених на умови господарювання, передбачені цією постановою, виходити з необхідності всемірного розвитку оптової торгівлі.

З цією метою Держпостачу УРСР і Держплану УРСР скорочувати обсяги і номенклатуру централізовано розподілюваних матеріалів, виробів і конструкцій, щорічно визначати конкретні їх види, що підлягають реалізації на умовах оптової торгівлі, маючи на увазі завершити перехід на оптову торгівлю в забезпеченні будівельних організацій матеріально-технічними ресурсами в основному в 1990 році.

4. Відповідно до Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання) організації і підприємства можуть використовувати форми господарського розрахунку, основані на нормативному розподілі прибутку або доходу.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

Вважати за доцільне забезпечити широке застосування в капітальному будівництві форми господарського розрахунку, основаної на нормативному розподілі доходу, як такої, що найповніше відповідає досягненню кінцевих результатів будівництва - введенню в дію виробничих потужностей і об'єктів з найменшими затратами.

Міністерствам і відомствам УРСР, Головкиївміськбуду проводити організаторську й економічну роботу по послідовному переходу будівельних організацій і підприємств на вказану форму господарського розрахунку.

Затверджувати організаціям і підприємствам такі економічні нормативи:

плати за виробничі фонди, трудові, природні ресурси;

відрахувань від розрахункового прибутку (доходу) в державний (у тому числі в місцевий) бюджет;

відрахувань від розрахункового прибутку (доходу), а також від амортизації, призначеної на повне відновлення основних фондів, у централізований фонд розвитку виробництва, науки і техніки і резерви вищестоящої організації;

утворення фонду розвитку виробництва, науки і техніки;

утворення фонду соціального розвитку;

утворення фонду матеріального заохочення і утворення фонду заробітної плати (за видами діяльності) для організацій і підприємств, які застосовують форму господарського розрахунку, основану на нормативному розподілі прибутку;

граничного рівня запасів товарно-матеріальних цінностей на карбованець обсягу будівельно-монтажних робіт, продукції і послуг (на 1988 - 1990 роки).

абзац дванадцятий пункту 4 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

Фонд заробітної плати (фонд оплати праці) працівників підприємств і об'єктів, що заново вводяться в дію, а також фонди матеріального заохочення і соціального розвитку для вказаних підприємств і об'єктів визначаються за нормативами, встановлюваними з урахуванням нормативних строків освоєння виробничих потужностей, і передбачаються в планах економічного і соціального розвитку за рахунок резервів, утворюваних у вищестоящих організаціях.

5. З метою своєчасного і якісного визначення економічних нормативів по організаціях і підприємствах, які переводяться з 1 січня 1988 р. на нові умови господарювання:

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР терміново довести до Міністерства будівництва УРСР, інших міністерств і відомств УРСР, Київського міськвиконкому основні показники, необхідні для розробки та встановлення зазначеним організаціям і підприємствам економічних нормативів на 1988 - 1990 роки;

Міністерству будівництва УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, Київському міськвиконкому затвердити і терміново довести економічні нормативи до підвідомчих організацій і підприємств.

Враховуючи важливість економічних нормативів як основи госпрозрахункового механізму господарювання, звернути особливу увагу міністрів і керівників відомств УРСР на необхідність забезпечення їх стабільності й обгрунтованості, додержання однаково напружених вимог до використання організаціями і підприємствами виробничих ресурсів.

6. Міністерству будівництва УРСР, іншим міністерствам і відомствам УРСР, Головкиївміськбуду здійснити комплекс заходів по оздоровленню фінансового стану підвідомчих будівельних організацій і підприємств. Приділити особливу увагу розробці і проведенню в будівництві й будівельній індустрії конкретних організаційних і технічних заходів, спрямованих на ліквідацію збитковості й підвищення ефективності роботи організацій і підприємств, з тим щоб у 1990 році в основному ліквідувати збитковість у галузі.

7. Міністерствам і відомствам УРСР, які мають ремонтно-будівельні організації, у місячний строк розробити і подати Раді Міністрів УРСР на затвердження погоджені з Держбудом СРСР положення про переведення ремонтно-будівельних організацій на повний господарський розрахунок і самофінансування з урахуванням галузевої специфіки й цієї постанови.

8. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Держбуду УРСР, міністерствам і відомствам УРСР, Головкиївміськбуду організувати роботу по переведенню організацій і підприємств на нові форми господарювання відповідно до розгорнутих програм, створювати необхідні умови для всебічного застосування Закону СРСР про державне підприємство (об'єднання).

З цією метою:

забезпечити готовність організацій і підприємств до роботи в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування, взаємну ув'язку показників, нормативів та лімітів, які до них доводяться;

організувати контроль за підготовкою організацій і підприємств до роботи в умовах повного господарського розрахунку і самофінансування, постійно подавати їм всемірну допомогу в розв'язанні питань, що виникають.

Забезпечити активну участь у цій роботі трудових колективів і спеціалістів організацій і підприємств, широко використовувати передовий досвід підприємств, що працюють в умовах господарського розрахунку і самофінансування. Особливу увагу приділяти розвитку і поглибленню внутрівиробничого господарського розрахунку, націлити економічні важелі і стимули на досягнення високих кінцевих результатів.

9. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР внести необхідні уточнення в показники державного плану і державного бюджету, які випливають з цієї постанови.

10. Довести до відома міністерств, відомств УРСР і Київського міськвиконкому, що Рада Міністрів СРСР постановою від 16 листопада 1987 р. N 1287 "Про переведення будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних організацій та підприємств (об'єднань) на повний господарський розрахунок і самофінансування":

1) Установила таку черговість у розподілі одержаного організаціями і підприємствами прибутку (доходу):

плата за виробничі фонди, трудові і природні ресурси;

сплата процентів за короткостроковий банківський кредит;

відрахування в державний (у тому числі в місцевий) бюджет;

відрахування вищестоящій організації на утворення централізованого фонду розвитку виробництва, науки і техніки та резервів.

Прибуток (доход), що залишається в розпорядженні організацій і підприємств після внесення вказаних платежів і відрахувань, спрямовується за затвердженими нормативами:

у фонд розвитку виробництва, науки і техніки;

у фонд соціального розвитку;

у фонд матеріального заохочення (в організаціях і на підприємствах, які застосовують форму господарського розрахунку, основану на нормативному розподілі прибутку).

В організаціях і на підприємствах, які застосовують форму господарського розрахунку, основану на нормативному розподілі доходу, єдиний фонд оплати праці формується як залишок госпрозрахункового доходу колективу після утворення з нього фонду розвитку виробництва, науки і техніки та фонду соціального розвитку.

2) Установила, що критерієм оцінки діяльності організацій і підприємств є виконання зобов'язань по введенню в дію виробничих потужностей, об'єктів і споруд, житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення за договорами з урахуванням забезпечення планових строків будівництва, зобов'язань по поставках продукції і послугах. При виконанні вказаних зобов'язань на 100 процентів фонд матеріального заохочення збільшується на 15 процентів, а в організаціях і на підприємствах, які застосовують форму господарського розрахунку, основану на нормативному розподілі доходу, фонд оплати праці збільшується на 1,5 процента.

Збільшення фонду матеріального заохочення (фонду оплати праці) провадиться за рахунок госпрозрахункового доходу організацій і підприємств або централізованого фонду і резервів вищестоящої організації.

Абзац третій підпункту 2 пункту 10 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 29.10.90 р. N 325)

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 10 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 29.10.90 р. N 325)

3) Установила, що загальносоюзні і союзно-республіканські будівельні і спеціалізовані будівельні міністерства СРСР, міністерства будівництва союзних республік, Держбуди Естонської РСР і Киргизької РСР, головні управління по будівництву при Радах Міністрів союзних республік, обласних і міських Радах народних депутатів для посилення економічних методів господарського керівництва утворюють за встановленим ними нормативом за рахунок прибутку і амортизаційних відрахувань, призначених на повне відновлення основних фондів організацій і підприємств, централізований фонд розвитку виробництва, науки і техніки, а також резерви.

Кошти зазначених фондів і резервів спрямовуються на фінансування конкретних найважливіших науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, капітальних вкладень загальногалузевого характеру, погашення банківських позичок і сплату процентів по них, на відшкодування збитків і фінансування інших затрат планово-збиткових і малорентабельних організацій і підприємств за встановлюваними в планах лімітами дотацій з їх прогресивним скороченням, на подання тимчасової фінансової допомоги організаціям і підприємствам, здійснення природоохоронних заходів та на інші цілі.

4) підпункт 4 пункту 10 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 01.03.90 р. N 47)

5) З метою дальшого вдосконалення господарського механізму в капітальному будівництві, підвищення ефективності капітальних вкладень, поліпшення роботи всіх учасників інвестиційного процесу доручила Держбуду СРСР з участю міністерств і відомств СРСР і Рад Міністрів союзних республік забезпечити перебудову механізму формування цін у будівництві, виключивши невиправданий вплив матеріаломісткості на рівень цін готової будівельної продукції.

Створити умови для широкого застосування договірних кошторисних цін на готові об'єкти й іншу кінцеву будівельну продукцію з урахуванням диференціації цих цін залежно від якості будівельної продукції.

6) Доручила Держбуду СРСР з участю Держплану СРСР і Міністерства юстиції СРСР підготувати і подати Раді Міністрів СРСР пропозиції про внесення до чинного законодавства змін, що випливають із зазначеної постанови

11. Покласти на міністрів (керівників відомств) УРСР і начальника Головкиївміськбуду персональну відповідальність за організацію підготовки й переведення організацій та підприємств на повний господарський розрахунок і самофінансування.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Є. КАЧАЛОВСЬКИЙ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали