РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 1989 р. N 229

Київ

Про першочергові питання, пов'язані з розробкою нових законопроектів та інших нормативних актів, а також удосконаленням чинного законодавства, спрямованого на підвищення ефективності народного господарства в умовах економічної реформи, поліпшення фінансового стану республіки

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. З метою своєчасного правового забезпечення переходу Української РСР на господарський розрахунок, а також удосконалення чинного законодавства, спрямованого на підвищення ефективності народного господарства в умовах економічної реформи, поліпшення фінансового стану республіки, Держплану УРСР, Міністерству юстиції УРСР, Міністерству фінансів УРСР, іншим заінтересованим міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам розробити і подати до Ради Міністрів УРСР проекти законів УРСР та інших нормативних актів згідно з переліком, що додається.

При розробці нових законопроектів та інших нормативних актів одночасно здійснювати підготовку скасовуваних актів та змін, які повинні бути внесені до чинного законодавства, з необхідними матеріалами.

Разом з підготовкою проектів законів УРСР щодо переведення регіонів на господарський розрахунок, самофінансування і самоврядування забезпечити розробку глибоких економічних обгрунтувань з цих питань та подавати їх Раді Міністрів УРСР разом з вказаними проектами.

2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР:

усунути наявні недоліки у веденні обліку законодавчій, та інших нормативних актів;

розпочати роботу по інвентаризації всього законодавчо-нормативного масиву, що нагромадився за багато десятиріч, з метою підготовки пропозицій про вдосконалення законодавства та скасування актів, які не відповідають основним принципам економічної самостійності Української РСР.

Міністерству юстиції УРСР постійно подавати міністерствам і відомствам УРСР методичну допомогу в проведенні цієї роботи.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

Інд. 18

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 2 вересня 1989 р. N 229

ПЕРЕЛІК
проектів законів та інших нормативних актів, які необхідно підготувати для подання до Ради Міністрів УРСР

Назва проектів законів, інших нормативних актів

Коротке обгрунтування розробки проектів

Виконавці та строки виконання

I. Проекти законів УРСР

 

 

1. Про загальні принципи економічної самостійності Української РСР

розробка загальних принципів економічної самостійності республіки необхідна для підготовки відповідного Закону УРСР

т. Фокін В. П.

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР

1990 рік

2. Про керівництво економікою і соціальною сферою в Українській РСР на принципах самоврядування і самофінансування

підготовка проекту потрібна в зв'язку з переходом республіки до керівництва народним господарством на основі самоврядування і самофінансування

т. Фокін В. П.

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Держбуд УРСР
Держпостач УРСР
Держкомпраця УРСР
Держкомцін УРСР
Держагропром УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські спеціалізовані банки

1990 рік

3. Концепція про розмежування компетенції - республіканських органів і місцевих Рад народних депутатів в умовах перебудови керівництва економікою на принципах самоврядування і самофінансування

розробка концепції пов'язана з необхідністю розмежування функцій і повноважень республіканських органів та місцевих Рад народних депутатів по керівництву соціально-економічним розвитком

т. Фокін В. П.

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Держпостач УРСР
Держбуд УРСР
Держкомцін УРСР
Держкомпраця УРСР
Держагропром УРСР
Мінюст УРСР
Мінжитлокомунгосп УРСР
Академія наук УРСР
обл/міськ/виконкоми

1990 рік

4. Про місцеве самоврядування і місцеве господарство

розробка проекту зумовлена переведенням регіонів до керівництва місцевим господарством на принципах самоврядування і самофінансування

т. Фокін В. П.

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Держпостач УРСР
Держбуд УРСР
Держкомцін УРСР
Держкомпраця УРСР
Держагропром УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські спеціалізовані банки
обл/міськ/виконкоми

1991 рік

5. Про землю і землекористування

розробка проекту пов'язана з необхідністю істотного оновлення республіканського законодавства про землю і землекористування відповідно до рішень з'їзду народних депутатів СРСР

т. Коломієць Ю. П.

Держагропром УРСР
Держкомприрода УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ
облвиконкоми

1991 рік

6. Про селянське господарство в Українській РСР

у зв'язку з розвитком селянських господарств - однієї з рівноправних форм господарювання в агропромисловому комплексі потрібно визначити правовий статус цих господарств

т. Коломієць Ю. П.

Держагропром УРСР
Мінюст УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Держкомпраця УРСР
Держкомцін УРСР
Укрбанк Агропромбанку СРСР
Академія наук УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ
облвиконкоми

1990 рік

7. Про охорону природи /нова редакція/

розробка проекту необхідна для забезпечення комплексного регулювання питань охорони природи виходячи з покладеної на республіканські та місцеві органи всієї повноти відповідальності за екологічну обстановку в регіоні

т. Качаловський Є. В.

Держкомприрода УРСР
Держплан УРСР
Мінюст УРСР
Держагропром УРСР
Мінводгосп УРСР
Мінлісгосп УРСР
Академія наук УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ
Укргідромет
обл/міськ/виконкоми

друге півріччя 1990 р.

8. Про містобудування

прийняття законодавчого акта викликано необхідністю розробки механізму управління містобудуванням з урахуванням наявних ресурсів, вирішення питань землекористування та екології, економічних, культурних і національних особливостей регіонів, а також спрямування зусиль радянських і господарських органів на комплексний розвиток населених пунктів і створення в них повноцінної архітектури

т. Борисовський В. З.

Держбуд УРСР
Академія наук УРСР
Держплан УРСР
Держкомприрода УРСР
Мінюст УРСР
Спілка архітекторі в України разом з міністерствами та відомствами УРСР,
обл/міськ/виконкоми

1991 рік

9. Про бюджетні права Української РСР і місцевих Рад народних депутатів /нова редакція/

підготовка проекту викликана необхідністю законодавчого закріплення перебудови бюджетних відносин в умовах переходу на регіональний госпрозрахунок і значним розширенням прав союзних республік і місцевих Рад народних депутатів у цій галузі

т. Фокін В. П.

Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські спеціалізовані банки
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
обл/міськ/виконкоми

перше півріччя 1991 р.

10. Про місцеві податки і збори з населення

Б умовах перебудови керівництва економікою республіки на принципах самоврядування і самофінансування в проекті передбачається визначити перелік місцевих податків і зборів з населення, порядок їх введення і скасування

т. Фокін В. П.

Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
обл/міськ/виконкоми

друге півріччя 1990 р.

11. Про міграцію населення

закон необхідний для правового регулювання та захисту прав переселенців,а також визначення порядку компенсації витрат і втрат від їх організованого переселення

т. Фокін В. П.

Держкомпраця УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Мінюст УРСР
обл/міськ/виконкоми

1991 рік

12. Про народну освіту /нова редакція/

необхідність розробки нової редакції Закону випливає з рішень лютневого /1988 р./ Пленуму ЦК КПРС, травневого /1988 р./ Пленуму ЦК Компартії України про перебудову народної освіти, змін у структурі управління народною освітою республіки,а також положень про загальноосвітню школу, професійно-технічне училище, середній. спеціальний та вищий учбові заклади

т. Орлик М. А.

Міносвіта УРСР
Мінвуз УРСР
Мінюст УРСР
Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Держкомпраця УРСР
разом з Укрпрофрадою і ЦК ЛКСМ України

1991 рік

13. Пропозиції про внесення змін до Закону УРСР про Раду Міністрів Української

необхідність внесення змін викликана здійсненням економічної реформи, проведенням реорганізації управління народним господарством республіки

Президія Ради Міністрів УРСР

1990 рік

II. Проекти нормативних актів

 

 

1. Про перебудову управління інвестиціями і вдосконалення господарського механізму в будівництві

розробка проекту зумовлена тим, що елементи діючого господарського механізму і планування інвестицій в будівництві не повною мірою зорієнтовані на кінцеві результати будівельного виробництва,відсутня економічна відповідальність підприємств і організацій за дотримання загальнодержавних інтересів в умовах, коли план формується ними самостійно

т. Борисовський В. З.

Держбуд УРСР
Держплан УРСР
Мінюст УРСР
Мінфін УРСР
Академія наук УРСР
Укрбанк Промбудбанку СРСР
Укрбанк Агропромбанку СРСР
Укрбанк Житлосоцбанку СРСР разом з міністерствами, відомствами УРСР
обл/міськ/виконкоми

1991 рік

2. Про порядок створення, реорганізації, ліквідації і передачі підприємств, об'єднань, організацій і установ республіканського і місцевого підпорядкування

діючий порядок створення, реорганізації,ліквідації і передачі підприємств потребує зміни у зв'язку з розширенням прав підприємств, об'єднань,а також перебудовою керівництва економікою республіки на принципах самоврядування і самофінансування

т. Фокін В. П.

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські спеціалізовані банки
Держкомстат УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР
обл/міськ/виконкоми

1991 рік

3. Про консорціум в агропромисловому комплексі УРСР

для посилення впливу Укрбанку Агропромбанку СРСР на прискорення економічного розвитку галузей агропромислового комплексу та зміцнення зв'язків кредитного механізму з кінцевими результатами роботи підприємств і забезпечення розширеного відтворення

т. Коломієць Ю. П.

Укрбанк Агропромбанку СРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
Держагропром УРСР
Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Мінюст УРСР

1990 рік

4. Про створення малих підприємств у галузі інноваційної діяльності по виробництву науковоємкої продукції з експортним напрямом

прийняття нормативного акта дозволить широко і оперативно впроваджувати в народне господарство нові пріоритетні науково-технічні розробки Академії наук УРСР, Мінвузу УРСР, галузевих інститутів на базі створення спільних малих інноваційних підприємств, державно-кооперативних акціонерних товариств, консорціумів та інших форм науково-виробничої кооперації

т. Урчукін В. Г.

Держплан УРСР
Держпостач УРСР
Мінфін УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські спеціалізовані банки
Академія наук УРСР

1991 рік

5. Проекти положень про міністерства, відомства УРСР

з метою визначення завдань, функцій та повноважень міністерств, відомств УРСР, організації їх діяльності в умовах перебудови управління народним господарством, здійснення економічної реформи

Заступники Голови Ради Міністрів УРСР

Міністерства і відомства УРСР
Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Академія наук УРСР
Держпостач УРСР
Держкомцін УРСР
Держкомпраця УРСР
Укрпрофрада

1991 рік

6. Проект положення про ГоловПЕУ виконкому обласної, Київської міської Рад народних депутатів

для визначення правового статусу головного планово-економічного управління

т. Фокін В. П.

Держплан УРСР
Мінфін УРСР
Держпостач УРСР
Держкомцін УРСР
Мінюст УРСР
Держкомпраця УРСР
облвиконкоми і Київський міськвиконком

1990 рік

7. Проект статуту про дисципліну працівників автомобільного транспорту

для зміцнення дисципліни та створення безпечних умов перевезення автомобільним транспортом пасажирів, вантажів і багажу

т. Масик К. І.

Мінтранс УРСР
Держкомпраця УРСР
МВС УРСР
Мінюст УРСР

перше півріччя 1991 р.

8. Пропозиції про внесення змін до діючого порядку видачі ліцензій на експорт та імпорт продукції

у сучасних умовах доцільно розширити права республіки по видачі ліцензій на експорт та імпорт продукції, зокрема на експорт продукції підприємств усіх міністерств і відомств УРСР, на всі види відходів виробництва, а також на надпланову продукцію, що виробляється на території республіки, це дасть можливість більш ефективно використовувати резерви для збільшення експорту товарів і валютного фонду

т. Урчукін В. Г.

З/О "Укрімпекс"
Держплан УРСР
Держпостач УРСР
Держагропром УРСР
Укрбанк Зовнішекономбанку СРСР

перше півріччя 1990 р.

9. Про розміри ставок податку з прибутку підприємств і нормативів плати за виробничі фонди та інших нормативів, що використовуються при формуванні бюджетів республіки, областей, міст, районів, сільських і селищних бюджетів

в умовах перебудови керівництва економікою на принципах самоврядування і самофінансування питання входять до компетенції республіки

т. Фокін В. П.

Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Держкомцін УРСР
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР

1990 рік

10. Про позабюджетні фінансові ресурси

підготовка нормативного акта потрібна у зв'язку з наданням органам державної влади і управління права створювати в умовах керівництва економікою на принципах самоврядування і самофінансування позабюджетні цільові фінансові фонди

т. Фокін В. П.

Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Укрбанк Держбанку СРСР
республіканські спеціалізовані банки
Мінюст УРСР
Академія наук УРСР

IV квартал 1990 р.

11. Про зміну розмірів ставок прибуткового податку з кооперативів

необхідність внесення змін викликана прийняттям Закону СРСР з цього питання

т. Дзісь Г. В.

Мінфін УРСР
Держплан УРСР
Мінюст УРСР
міністерства і відомства УРСР
обл/міськ/виконкоми

вересень 1989 р.

12. Про залучення коштів підприємств і організацій для покриття видатків міського пасажирського транспорту при перевезенні пасажирів

для збереження діючого тарифу на перевезення пасажирів і ліквідації збитковості при переході на госпрозрахунок і самофінансування необхідно, щоб підприємства і організації в містах, де є пасажирський транспорт, перераховували частину своїх доходів до місцевих бюджетів для покриття збитків при перевезенні пасажирів

т. Качаловський Є. В.

Мінжитлокомунгосп УРСР
Мінтранс УРСР
Мінфін УРСР
Держплан УРСР
обл/міськ/виконкоми

IV квартал 1990 р.

13. Про порядок утворення фондів для впорядкування малих річок на території республіки

необхідно утворювати фонди для впорядкування малих річок за рахунок плати підприємств і організацій за воду і припинити перерахування цих коштів в союзний бюджет

т. Качаловський Є. В.

Мінфін УРСР
Мінводгосп УРСР
Держплан УРСР
облвиконкоми

1990 рік

14. Про встановлення стимулюючих закупівельних цін на біологічно чисту сільськогосподарську продукцію для виробництва продуктів дитячого харчування

встановлення стимулюючих заготівельних цін на біологічно числу сільськогосподарську продукцію потрібно для економічної заінтересованості господарств у її виробництві

т. Коломієць Ю. П.

Держагропром УРСР
Держкомцін УРСР
Держплан УРСР
Південне відділення ВАСГНІЛ
Мінфін УРСР
Українське республіканське управління Держстандарту СРСР

1990 рік

15. Про автомобільні шляхи Української РСР

нормативний акт необхідний для визначення прав, обов'язків і відповідальності органів, що відають автомобільними шляхами, а також підприємств, організацій і громадян, що користуються ними

т. Масик К. І.

Міншляхбуд УРСР
Мінтранс УРСР
Мінюст УРСР
обл/міськ/виконкоми

1991 рік

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

В. ПЄХОТА

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали