ЛУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.05.2011 р. N 232

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та її виконавчих органів, реалізації конституційного права фізичних та юридичних осіб на доступ до публічної інформації Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста:

1. Визначити відділ звернень громадян виконавчим органом міської ради, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації.

2. Затвердити Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради згідно з додатком 1.

3. Затвердити розрахунок вартості копіювання та друку документів, що надаються на запит про отримання публічної інформації, згідно з додатком 2.

4. Відділу звернень громадян міської ради (Карп'як Л. В.):

4.1. Організувати належну роботу відділу з метою забезпечення доступу осіб до публічної інформації.

4.2. Розробити формуляри запитів про отримання публічної інформації.

4.3. Розробити зміни до посадових інструкцій працівників, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, та подати на затвердження міському голові у встановленому порядку.

4.4. Забезпечити єдину реєстрацію запитів про отримання публічної інформації, здійснювати моніторинг розгляду запитів та щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати інформацію про розгляд запитів на отримання публічної інформації заступнику міського голови, керуючому справами виконкому.

5. Керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до міської комунальної власності:

5.1. Забезпечити виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради.

5.2. Призначити у встановленому порядку особу, відповідальну за організацію доступу до публічної інформації.

6. Загальному відділу (Бортнік Н. С.) розробити та подати на затвердження у встановленому порядку зміни до Номенклатури справ та Інструкції з діловодства, передбачивши роботу з документами, що містять публічну інформацію.

7. Відділу кадрової роботи та нагород міської ради (Гудима В. М.):

7.1. Внести у встановленому порядку на розгляд міської ради проект рішення щодо збільшення штатної чисельності відділу звернень громадян.

7.2. Провести внутрішнє навчання для керівників виконавчих органів міської ради та посадових осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації, щодо Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради.

8. Відділу програмно-комп'ютерного забезпечення міської ради (Осокін Д. А.):

8.1. Створити електронний реєстр документів, що містять публічну інформацію, та забезпечити доступ до реєстру.

8.2. Створити на офіційному сайті міської ради розділ "Публічна інформація", розробити порядок наповнення розділу, форму електронного запиту про отримання публічної інформації, інструкцію щодо її заповнення.

9. Управлінню фінансів та бюджету міської ради (Єлова Л. А.) внести на розгляд міської ради проект змін до бюджету міста на 2011 рік, передбачивши видатки на забезпечення доступу осіб до публічної інформації.

10. Господарсько-технічному відділу міської ради (Давидов І. В.) забезпечити відповідальних осіб з питань запитів про публічну інформацію відділу звернень громадян необхідною оргтехнікою та канцелярським приладдям.

11. Відділу інформаційної роботи міської ради (Балюк З. В.) забезпечити організацію оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації.

12. Комунальному підприємству "Газета" Луцький замок" (Трофимчук В. І.) забезпечити розміщення у газеті офіційних документів, які містять публічну інформацію.

13. Розпорядження є публічною інформацією.

14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю. Г.

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток 1
до рішення Луцького міського голови
19.05.2011 N 232


ПОРЯДОК
організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради (далі - Порядок) визначає права, компетенцію та зобов'язання виконавчих органів міської ради, їх посадових осіб, а також запитувачів інформації - фізичних, юридичних осіб щодо здійснення та забезпечення доступу до публічної інформації.

1.2. Порядок регулює відносини суб'єктів у сфері доступу до публічної інформації та обов'язковий до виконання усіма працівниками виконавчих органів Луцької міської ради, а також керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до міської комунальної власності.

1.3. Порядок не поширюється на звернення фізичних та юридичних осіб, які не містять запиту на публічну інформацію.

1.4. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію".

1.5. Визначення понять:

- публічна інформація, розпорядником якої є Луцька міська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності міста, - це інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні розпорядників публічної інформації;

- запитувач інформації - фізична або юридична особа, яка звернулась до Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, з інформаційним запитом про отримання публічної інформації;

- розпорядник інформації - Луцька міська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності міста, які створюють або володіють публічною інформацією.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, наведений у додатку 1.

1.5. Організація роботи щодо розгляду запитів про отримання публічної інформації та надання відповіді запитувачу покладається на відділ звернень громадян Луцької міської ради.

1.6. Відділ звернень громадян міської ради забезпечує єдину реєстрацію запитів про отримання публічної інформації, здійснює моніторинг розгляду запитів, встановлює єдину для усіх виконавчих органів міської ради форму Запитів про отримання публічної інформації (додаток 2).

Розділ 2. Розгляд та реєстрація інформаційних запитів фізичних та юридичних осіб

2.1. Інформаційні запити фізичних та юридичних осіб про отримання публічної інформації, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийому, реєстрації та первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції виконавчих органів міської ради.

2.2. Реєстр інформаційних запитів про надання публічної інформації ведеться у системі електронного документообігу el-Dok. Перевірку, реєстрацію, контроль за виконанням інформаційних запитів у системі el-Dok здійснює відділ звернень громадян (відповідно до статті 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)). Технічну підтримку реєстру запитів у системі електронного документообігу здійснює відділ програмно-комп'ютерного забезпечення.

Спеціалісти відділу звернень громадян здійснюють попередній розгляд інформаційних запитів на відповідність вимогам Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

Звернення, оформлене без дотримання вимог п. 5 ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), супровідним листом за підписом начальника відділу звернень громадян повертається запитувачу з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніше ніж за два робочих дні від дня його надходження. Копія такого запиту залишається у провадженні відділу звернень громадян.

2.3. Інформаційні запити, в яких порушені питання, що не належать до повноважень Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, пересилаються супровідним листом за підписом міського голови, заступників міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому, для розгляду органу, до компетенції якого входить вирішення питання, протягом двох робочих днів з дня їх надходження до відділу звернень громадян, про що повідомляється запитувачу.

Відділ звернень громадян направляє запит визначеному органу із супровідним листом з проханням повідомити запитувачу про наслідки розгляду його запиту.

2.4. Зареєстровані інформаційні запити, в яких порушені питання, що належать до компетенції Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, передаються відділом звернень громадян в день реєстрації на розгляд керівництву міської ради.

2.5. Міський голова, заступники голови, заступник голови, керуючий справами виконкому при розгляді інформаційних запитів зазначають виконавця запиту. Розгляд інформаційних запитів керівниками повинен проводитись не більше одного робочого дня з дня отримання його на розгляд.

2.6. Керівники Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, яким доручено виконання інформаційних запитів при їх розгляді зобов'язані уважно вникати в їх суть, вживати заходів для об'єктивного вирішення питань, зазначених у запиті.

2.7. Опрацьовані реєстраційно-контрольні картки, разом із запитом повертаються у відділ звернень громадян для внесення змісту резолюції в електронну реєстраційно-контрольну картку та базу даних запитів.

2.8. За результатами розгляду інформаційного запиту готується проект відповіді запитувачу у встановлений термін та разом з копіями необхідних документів подається у відділ звернень громадян.

2.9. Проекти відповідей готують усі виконавці, вказані у резолюції керівника. Якщо виконавців декілька, збір інформації і узагальнення відповіді запитувачу здійснює перший виконавець. Співвиконавці надають проекти інформації першому виконавцю не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання.

2.10. Інформація запитувачу про розгляд інформаційного запиту надається за підписом міського голови, заступників міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому відповідно до розподілу обов'язків.

2.11. Підписані керівництвом міської ради відповіді на інформаційні запити реєструються у відділі звернень громадян та направляються запитувачам, у спосіб, зазначений у запиті (поштою, нарочно тощо).

2.12. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд інформаційних запитів, надання письмової відповіді запитувачам несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

2.13. Контроль за розглядом інформаційних запитів та виконанням доручень керівництва міської ради покладається на керівників виконавчих органів міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

2.14. Контрольні доручення, визначені керівництвом міської ради за інформаційними запитами, знімаються з контролю лише після того, як надано інформацію зі всіх питань, порушених у запиті, а авторові надано письмову відповідь по суті.

Інформаційні запити, на які даються попередні (проміжні) відповіді та інформації, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після надання остаточної відповіді на інформаційний запит. Рішення про зняття з контролю запитів приймає начальник відділу звернень громадян

Після розгляду інформаційного запиту та зняття його з контролю сформована в установленому порядку особова справа зберігається у відділі звернень громадян у картотеці справ.

2.15. Контроль за дотриманням термінів розгляду інформаційних запитів здійснюють працівники відділу звернень громадян міської ради, які:

- щоденно контролюють терміни розгляду інформаційних запитів та інформують заступника міського голови, керуючого справами виконкому про порушення термінів розгляду запитів про отримання публічної інформації;

- направляють виконавцям нагадування про інформаційні запити, що знаходяться на контролі;

- щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, аналізують стан розгляду інформаційних запитів, дотримання термінів розгляду та готують аналітичні матеріали з цих питань;

- отримують у встановлений термін від виконавців інформацію (довідки) щодо розгляду інформаційних запитів, відповіді, перевіряють їх зміст на відповідність наданим дорученням, якість та повноту вирішення, здійснюють необхідні відмітки про результати та термін розгляду на контрольній картці, проставляють на інформації дату отримання.

Розділ 3. Термін розгляду інформаційних запитів

3.1. Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.2. В разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. В разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну повідомляється запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розділ 4. Плата за надання інформації

4.1. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.

4.2. Для оплати за замовлені копії документів запитувачу інформації надаються рахунки з вказаними реквізитами одержувача коштів, кількості безкоштовно наданих копій, кількості, ціни і загальної вартості оплачуваних копій.

4.3. Рахунки оформляє відділ обліку та звітності міської ради та через відділ звернень громадян надає їх запитувачу інформації для оплати.

4.4. Кошти за виготовлені копії перераховуються на розрахунковий рахунок 35424015001625 у відділенні Державного казначейства у м. Луцьку ГУДКУ у Волинській області, МФО 803014.

4.5. Копії видаються запитувачу після пред'явлення квитанції про оплату та перевірки надходження коштів протягом одного робочого дня.

Розділ 5. Відмова в задоволенні запиту

5.1. Виконавчі органи міської ради мають право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

- розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, про яку зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- особа, що подала запит, не оплатила витрати, пов'язані з копіюванням та друком, відповідно до розділу 4 цього Порядку;

- не дотримано вимог до інформаційного запиту, передбачених статтею 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

5.2. Рішення про відмову у наданні інформації на запит доводиться до відома запитувача в письмовій формі з посиланням на статтю 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

5.3. В разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної інформації, то відповідь на питання, що не належить до публічної інформації, може бути направлена запитувачу окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувачу повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Розділ 6. Оприлюднення публічної інформації

6.1. Організація оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації покладається на відділ інформаційної роботи міської ради.

6.2. Відділ інформаційної роботи встановлює повноваження та періодичність наповнення розділів сайту, у яких оприлюднюється публічна інформація, відповідальними працівниками виконавчих органів міської ради відповідно до компетенції.

6.3. Технічну підтримку розділів сайту міської ради, у яких оприлюднюється публічна інформація, здійснює відділ програмно-комп'ютерного забезпечення.

6.4. Комунальне підприємство "Газета "Луцький замок" публікує рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), що є носіями публічної інформації.

Розділ 7. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації

7.1. Загальний контроль за організацією та забезпеченням доступу до публічної інформації у виконавчих органах міської ради покладається на заступника міського голови, керуючого справами виконкому.

7.2. Контроль за доступом до публічної інформації Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, покладається на безпосереднього керівника.

7.3. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації покладається на Громадську раду при Луцькому міському голові.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич


 

Додаток 1
до Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради


ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

1. Не належать до публічної інформації:

- інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

- внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, проекти розпоряджень міського голови, що не підлягають обговоренню;

- інформація, яка міститься в матеріалах судових справ, стороною в яких є міська рада, її виконавчі органи, міський голова.

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Луцькій міській раді є:

- конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі; таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

- службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

Додаток 2
до Порядку організації та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Луцької міської ради


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
/від фізичних осіб/

Розпорядник інформації

Луцька міська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Прізвище, ім'я, по батькові запитувача

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

_____
_____
_____
_____
_____
_____

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
(вказати поштову адресу)

 

Факсом
(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою
(вказати E-mail)

 

В усній формі
(вказати номер телефону)

 

Підкреслити обрану категорію

______
             дата запиту

_
підпис запитувача


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_________
      дата

___
прізвище ініціали працівника


підпис

____
телефон


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
/від юридичних осіб/

Розпорядник інформації

Луцька міська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Організація, юридична особа

 

 

П. І. Б. представника запитувача, посада

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

_____
_____
_____
_____
_____
_____

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
(вказати поштову адресу)

 

Факсом
(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою (вказати E-mail)

 

Підкреслити обрану категорію

______
            дата запиту

_______
підпис запитувача


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_________
      дата

___
прізвище ініціали працівника


підпис

____
телефон


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
/від об'єднань громадян/

Розпорядник інформації

Луцька міська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Організація

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

__
__
__
__
__
__

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

__
__
__
__
__
__

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
(вказати поштову адресу)

 

Факсом
(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою
(вказати E-mail)

 

В усній формі
(вказати номер телефону)

 

Підкреслити обрану категорію

______
            дата запиту

_
підпис запитувача


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_________
       дата

___
прізвище ініціали працівника


підпис

____
телефон


 

Додаток 2
до розпорядження Луцького міського голови
19.05.2011 N 232


РОЗРАХУНОК
вартості копіювання та друку документів, що надаються на запит на отримання публічної інформації

1. Папір (формат А-4):

- вартість 1 пачки 30,74 грн.

- кількість аркушів у пачці 500 шт.

- вартість 1 аркуша 0,06 грн.

2. Картридж - тонер:

- вартість картриджа 565 грн.

- кількість копій 13500 шт.

- вартість 1 копії однієї сторінки 0,04 грн.

- вартість одного аркуша 0,08 грн.

3. Електроенергія:

витрата електричної енергії:

- 1,4 квт/год. під час друку;

- 0,2 квт/год. розігрів, час очікування;

- витрати часу на 1 копію 7 секунд;

- витрата електро енергії на 1 сторінку копії 0,003 квт;

- вартість 1 квт 0,9512 грн.;

- вартість електроенергії на 1 копію однієї сторінки 0,003 грн., одного аркуша 0,006 грн.

4. Відновлювальна вартість технічних засобів:

- копіювальний апарат 4,5 тис. грн.

- термін експлуатації 4 роки

- вартість одного дня 4,39 грн.

- вартість 1 копії однієї сторінки 0,001 грн.

- вартість одного аркуша 0,002 грн.

8 годин робочий день - 1 год. 15 хв. технічна перерва 6 год. 45 хв. роботи

Вартість 1 односторонньої копії 0,10 грн. (0,06 + 0,04 + 0,003 + 0,001 = 0,104).

Вартість 1 двосторонньої копії 0,15 грн. (0,06 + 0,08 + 0,006 + 0,002 = 0,148).

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

Ю. Вербич

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали