АГЕНТСТВО ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 42

Про підготовку, складання та подання річної звітності за 2011 рік

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996-XIV, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мінфіну, з метою забезпечення повноти та своєчасності формування звіту Агентства держмайна України по результатах роботи за 2011 рік та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій наказую:

1. Керівникам державних, у тому числі казенних, підприємств, а також господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, що належать до сфери управління Агентства держмайна України, забезпечити:

1.1. складання річної звітності за формами, затвердженими наказами Мінфіну, Держкомстату, Агентства держмайна України, перелік яких наведений у додатку N 1, з урахуванням Методичних вимог (додаток N 2) та подання її до відділу фінансового планування роботи та звітності підприємств Департаменту фінансового забезпечення на паперових та магнітних носіях з використанням програми "Бест-звіт плюс" (або "M.E.Doc");

Термін - відповідно до орієнтовного графіка подання річної звітності (додаток 3).

1.2. складання пояснювальної записки згідно з пунктами 20 - 25 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, та з обов'язковим наданням інформації за розділами:

- виробнича діяльність;

- незавершене виробництво;

- елементи операційних витрат;

- використання основних засобів;

- праця і заробітна плата;

- капітальні вкладення, інвестиції;

- утримання об'єктів соціальної сфери;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- фінансова діяльність (опис основної діяльності підприємства, організації; облікова політика підприємства; середня чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду; інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовому звіті, але є обов'язковою за вимогами відповідних положень (стандартів);

- заходи, спрямовані на покращення діяльності підприємства в 2012 році;

Пояснювальну записку надавати у двох примірниках та бажано супроводжувати графічними та табличними матеріалами.

1.3. направлення головних бухгалтерів чи їх заступників до Агентства держмайна України згідно з орієнтовним графіком подання річної звітності (додаток 3).

2. Департаменту фінансового забезпечення (відділ фінансового планування роботи та звітності підприємств) забезпечити:

2.1. своєчасне та в повному обсязі прийняття річної звітності за 2011 рік від підприємств, установ і організацій;

2.2. надання структурним підрозділам Агентства держмайна України, у підпорядкуванні яких є підприємства, узагальнених показників фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій;

Термін - 02.04.2012 р.

2.3. підготовку зведеної річної звітності Агентства держмайна України за 2011 рік та подання її до Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної податкової служби України.

Термін - 15.04.2012 р.

3. Керівникам структурних підрозділів Агентства держмайна України забезпечити своєчасне та в повному обсязі подання річної звітності державними, у тому числі казенними підприємствами, а також господарськими товариствами, у статутних капіталах яких є державна частка, що належать до сфери управління Агентства держмайна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Агентства держмайна України Каленкова О. Ф.

 

Голова Агентства держмайна України

Д. В. Колєсніков

 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
26.12.2011 N 42

АКТ ПРИЙОМКИ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2011 РІК

 

Назва форми

N форми

N кімн.

Підпис

1

Анкета підприємства, установи, організації, завірена печаткою підприємства

 

207, 211

 

2

Баланс підприємства

1

207, 211

 

3

Звіт про фінансові результати

2

207, 211

 

4

Звіт про рух грошових коштів

3

207, 211

 

5

Звіт про власний капітал

4

207, 211

 

6

Примітки до фінансової звітності

5

207, 211

 

7

Звіт з праці (Наказ N 163, N 1-ПВ)

1-ПВ міс.

302

 

8

Звіт з праці (Наказ N 163, N 1-ПВ)

1-ПВ кварт.

302

 

9

Капітальні інвестиції (річна) (Наказ N 120, 2-інвестиції)(наростаючим підсумком з початку року)

2-інвестиції

207, 211

 

10

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства

Зв

207, 211

 

11

Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

 

207, 211

 

12

Кредиторська заборгованість підприємств (організацій) по окремих показниках звітності

1-КЗ

207, 211

 

13

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році

 

207, 211

 

14

Податкова декларація на додану вартість(наростаючим підсумком з початку року)

 

207, 211

 

15

Розрахунок сплати єдиного податку

 

207, 211

 

16

Пояснювальна записка до річної звітності
(подається у 2-х примірниках)

 

207, 211

 

Окремо додати:

1

Звіт про експорт (імпорт) товарів, послуг

5-зез, 9-зез,

204

 

2

Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності"

1-ПП

306

 

3

Показники виконання фінансового плану за IV кв. 2011 р. і 2011 рік

 

222

 

4

Звіт керівника підприємства

 

222

 

5

Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

 

207, 211

 

6

Інформація про сплату орендних платежів до державного бюджету підприємствами та організаціями

 

 

 

7

Перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі підприємств та організацій, що пропонуються для передачі в оренду

 

 

 

8

Інформація про використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності (у разі наявності)

 

 

 

Примітка:

Звіт подається у тис. грн. без десяткового знаку.

Директор департаменту
фінансового Забезпечення

Начальник відділу фінансового
планування роботи та звітності підприємств

Уповноважений структурного підрозділу

Перевіряючий відділу фінансового
планування роботи та звітності підприємств

 

Додаток 2
до наказу Агентства держмайна України
26.12.2011 N 42

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення подання річної звітності за 2011 рік відповідно до норм діючого законодавства України

Складання та подання звітності регламентується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" N 996-XIV від 16.07.99 р. та постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" N 419 від 28.02.2000, зі змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Мінфіну, тощо.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з метою єдиного підходу до подання річної звітності державним, у тому числі казенним, підприємствам, а також господарським товариствам, у статутних капіталах яких є державна частка, що належать до сфери управління Агентства держмайна України надавати фінансову звітність у складі форм, що передбачені Актом прийомки звітності за 2011 рік у терміни, передбачені орієнтовним графіком подання річної звітності за 2011 рік за наступними вимогами.

Подання річної звітності повинно супроводжуватися листом за підписом керівника підприємства, установи та організації.

З метою створення достовірної інформаційної бази даних по підприємствах, установах і організаціях, при складанні річної звітності слід звернути увагу на заповнення всіх реквізитів, передбачених формами звітності, зокрема: повна назва підприємства, територія, форма власності з відміткою відсотків державної власності, орган державного управління, галузь і вид діяльності, одиниця виміру, повна адреса.

Звітність подається у твердій обгортці з прошитими і пронумерованими сторінками у порядку, вказаному в акті прийомки річної звітності, який складається у двох примірниках, один з яких залишається в Агентстві держмайна України, а другий - на підприємстві.

Всі форми річної звітності складаються за звітний період в тисячах гривень без десяткових знаків та засвідчуються підписом керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства. Податкова декларація з податку на додану вартість складається у тисячах гривень з одним десятковим знаком наростаючим підсумком з початку року.

Керівникам підприємств, установ та організацій перед складанням річної звітності видати наказ по підприємству з обов'язковим визначенням термінів та відповідальних осіб щодо складання та подання звітності за відповідний рік. З метою забезпечення достовірності фінансових результатів і формування звітності в програмі "Бест-звіт плюс" (або "M.E.Doc"), провести необхідний інструктаж для працівників, які будуть приймати участь у складанні річної звітності.

 

Начальник відділу фінансового
планування роботи та звітності

І. Д. Мозольова

 

Додаток 3
до наказу Агентства держмайна України
26.12.2011 N 42

Орієнтовний графік подання річної звітності за 2011 рік

N

Назва області

НДІ, СКБ, та інші

Промислові підприємства

1

2

3

4

1.

Вінницька

13.02.2012

15.02.2012

2.

Волинська

13.02.2012

16.02.2012

3.

Дніпропетровська

22.02.2012

23.02.2012

4.

Донецька

24.02.2012

24.02.2012

5.

Житомирська

16.02.2012

20.02.2012

6.

Закарпатська

16.02.2012

20.02.2012

7.

Запорізька

27.02.2012

01.03.2012

8.

Івано-Франківська

17.02.2012

20.02.2012

9.

Київ

09.03.2012

09.03.2012

10.

Київська

29.02.2012

29.02.2012

11.

Кіровоградська

21.02.2012

24.02.2012

12.

Кримська

01.03.2012

05.03.2012

13.

Луганська

20.02.2012

27.02.2012

14.

Львівська

14.02.2012

17.02.2012

15.

Миколаївська

21.02.2012

28.02.2012

16.

Одеська

15.02.2012

23.02.2012

17.

Полтавська

23.02.2012

27.02.2012

18.

Рівненська

22.02.2012

28.02.2012

19.

Сумська

29.02.2012

06.03.2012

20.

Тернопільська

21.02.2012

23.02.2012

21.

Харківська

02.03.2012

06.03.2012

22.

Херсонська

28.02.2012

02.03.2012

23.

Хмельницька

24.02.2012

27.02.2012

24.

Черкаська

23.02.2012

28.02.2012

25.

Чернігівська

21.02.2012

29.02.2012

26.

Чернівецька

23.02.2012

27.02.2012

 

Начальник відділу фінансового
планування роботи та
звітності підприємств

І. Д. Мозольова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали