ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 19.06.2012 р. N 12-204/11062

Керівникам банків Київського регіону


Про підписання кредитних, забезпечувальних та інших договорів з питань регулювання ліквідності

Відповідно до п. 3.6 Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками1 юридична особа - банк, що планує взяти участь у тендері, має заздалегідь, орієнтуючись на терміни проведення Національним банком тендерів з підтримки ліквідності банків, подавати до територіального управління документи для здійснення перевірки запропонованого ним виду забезпечення, що приймається Національним банком, а саме: оригінал договору управління майном, згоду на заставу державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на предмет відсутності обтяжень цінних паперів, які є забезпеченням за кредитами рефінансування, виписку з рахунку в цінних паперах банку-позичальника, документи, що підтверджують достовірність вексельного досьє, фінансовий стан та дотримання економічних нормативів банком-гарантом.


1 Затверджений постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 N 260.

У зв'язку з цим, рекомендуємо банкам надавати зазначені документи не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення тендеру.

Підписання кредитного, забезпечувального договорів та інших договорів з питань регулювання ліквідності банків2 (додаткових договорів до них) головою правління банку або іншою уповноваженою особою буде відбуватися безпосередньо у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву та Київській області за адресою: Контрактова площа, 2-б, м. Київ, у присутності відповідальних осіб Головного управління. Час прибуття до будівлі Головного управління необхідно узгоджувати в управлінні моніторингу, аналізу та контролю грошово-кредитних відносин (тел. (044) 230-16-57, 230-16-78) не пізніше ніж о 10:00 в день підписання договорів.


2 Генеральний кредитний договір про надання Національним банком України кредитів овернайт, Генеральний договір про участь у тендерах із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України та інші.

Додаток: зразок договору.

 

Начальник Головного управління

Є. П. Лехіцька


 

Додаток


Кредитний договір N

м. Київ

"___" 2012 року


Національний банк України (далі - Кредитор), в особі ________, яка діє на підставі Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України, довіреності _________, з однієї сторони, та

Банк (далі - Позичальник), в особі Голови Правління ________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, (далі - Сторони), з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 259 (далі - Положення), та Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 квітня 2009 року N 260 (далі - Технічний порядок), уклали цей кредитний договір від 14 червня 2012 року N ____ (далі - договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму ______ гривень (сума прописом) на строк з ______ по _______ з оплатою ______ % (сума прописом) процентів річних. Базова кількість днів для нарахування процентів - 365.

1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Позичальник надає Кредитору в заставу державні облігації України вартістю ______ гривень (сума прописом), про що укладається окремий договір застави.

1.3. Під забезпечення надаються такі державні облігації України:

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Кількість цінних паперів

Номінальна вартість (грн.)

Балансова вартість (грн.)

Дата погашення

Державні облігації України

 

 

 

 

 

Державні облігації України

 

 

 

 

 


1.4. Позичальник нараховує та сплачує нараховані проценти за користування кредитом одночасно зі строком погашення кредиту.

1.5. Позичальник повертає кредит на рахунок N ______, відкритий в ОПЕРУ Національного банку України, код банку _______, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________ окремим платежем з обов'язковим зазначенням в реквізиті "Призначення платежу" системного номеру кредитного договору ID ________.

Позичальник повертає проценти на рахунок N _______, відкритий в ОПЕРУ Національного банку України, код банку ________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________ окремим платежем з обов'язковим зазначенням в реквізиті "Призначення платежу" системного номеру кредитного договору ID 10001083000.

2. Зобов'язання та права Сторін

2.1. Кредитор зобов'язується:

2.1.1. Після підписання цього договору та договору застави перерахувати на рахунок Позичальника N _________, відкритий у Позичальника, код банку ________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________, кредит у сумі ________ гривень (сума прописом) та одночасно заблокувати в депозитарії Національного банку України на рахунку в цінних паперах Позичальника державні облігації України, зазначені в пункті 1.3 цього договору, які надані під забезпечення кредиту Національного банку України.

2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення Позичальником кредиту, процентів за користування ним та пені у день погашення Позичальником заборгованості за цим договором, подати до депозитарію Національного банку України розпорядження та одночасно розблокувати зазначені в пункті 1.3 цього договору державні облігації України, які надані під забезпечення кредиту Національного банку України.

2.2. Кредитор має право:

2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки Позичальника щодо правильності проведення операцій з обліку державних облігацій України. При здійсненні перевірок Кредитор має право отримувати від Позичальника будь-яку інформацію і документи стосовно питань, що перевіряються у встановлений Кредитором строк.

2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого Позичальником забезпечення та в разі його знецінення вимагати приведення його у відповідність до вимог Технічного порядку або погашення кредиту.

2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов цього договору списати в безспірному порядку заборгованість за цим договором з банківських рахунків Позичальника, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".

2.2.4. У разі недостатності коштів на банківських рахунках Позичальника для стягнення всієї суми заборгованості за цим договором наступного робочого дня після закінчення строку дії цього договору в першу чергу списати заборгованість за кредитом, у другу - проценти за користування ним, пеню та штраф.

2.2.5. У разі несплати або несвоєчасної сплати кредиту та/або відсотків за користування кредитом нараховувати та вимагати від Позичальника сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

2.2.6. З дня виникнення простроченої заборгованості здійснювати списання коштів з банківських рахунків Позичальника до повного погашення заборгованості за цим договором, з урахуванням штрафу та пені, а у разі відсутності коштів на банківських рахунках Позичальника вжити заходів щодо: розблокування і здійснення реалізації предмета застави частково або у повному обсязі без звернення до суду шляхом продажу державних облігацій України, що надані в заставу, або щодо погашення предмета застави, і задовольнити свої вимоги в сумі заборгованості Позичальника, нарахованої пені та штрафу.

2.2.7. У разі неможливості продажу державних облігацій України, зазначених у пункті 1.3 цього договору, залишити їх у своїй власності за справедливою вартістю до строку їх погашення.

2.2.8. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, зазначених у пункті 1.3 цього договору, над сумою всієї заборгованості за кредитом суму перевищення перерахувати на кореспондентський рахунок Позичальника.

2.2.9. У разі нестачі коштів, одержаних від продажу державних облігацій України, зазначених у пункті 1.3 цього договору, для погашення всієї заборгованості за договором Кредитор має право списати надалі залишок непогашеної заборгованості з банківських рахунків Позичальника, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України".

2.2.10. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих штрафних санкцій (пені, штрафу) у разі виявлення фактів надання Позичальником недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття рішення щодо рефінансування.

2.2.11. У разі порушення Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за користування ним не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти тендерах.

2.2.12. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Позичальником, передбачених цим договором, стягнути штраф у розмірі 30000,00 (тридцять тисяч гривень, 00 коп.).

2.3. Позичальник зобов'язується:

2.3.1. Надіслати до депозитарію Національного банку України відповідні розпорядження для блокування/розблокування державних облігацій України, зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані під забезпечення кредиту рефінансування.

2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 цього договору.

2.3.3. Сплатити пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов'язання.

2.3.4. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим договором, сплатити Кредитору штраф у розмірі 30000,00 грн. (тридцять тисяч гривень, 00 коп.).

2.3.5. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого Позичальником забезпечення та в разі його знецінення привести його у відповідність до вимог Технічного порядку або погасити кредит.

2.4. Позичальник має право:

2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий день, Департамент з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України, Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області та Операційне управління Національного банку України.

2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення заборгованості за цим договором або в разі списання з його банківських рахунків суми заборгованості за цим договором у безспірному порядку отримати від Кредитора заставу, що була надана під забезпечення кредиту рефінансування.

3. Відповідальність Сторін

Відповідальність визначається Сторонами згідно з розділами VI, VII Положення, Технічним порядком та умовами цього договору.

4. Інші умови договору

4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у встановленому законодавством України порядку.

4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього договору.

4.4. Цей договір може бути розірваний за згодою Сторін або у судовому порядку, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами цього договору.

4.5. Цей договір укладений українською мовою у двох примірниках, які є ідентичні, по одному для кожної із Сторін.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Кредитор:
01601, м. Київ,
вул. Інститутська, 9
код банку 300001
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00032106

в особі

/___________/

Позичальник:
(адреса)
код банку
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ
Голова Правління

Банку

______/__________/

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали