МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 березня 2012 року N 293

Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік

З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, наказую:

1. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ згідно з переліком вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства, до звіту яких висловлені зауваження та пропозиції (додаток 1), подати департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) матеріали та інформацію про виконання завдань, визначених у цьому додатку.

2. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ:

2.1. До 20 березня 2012 року подати пропозиції щодо внесення змін до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012 - 2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 N 535 (Перелік N 535), з урахуванням профілю вищого навчального закладу або наукової установи для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та отримання вагомих наукових результатів, спрямованих на інноваційний розвиток економіки.

2.2. До 1 травня 2012 року подати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, результати яких готові до впровадження, за формою згідно з додатком 2.

2.3. Взяти до відома, що рейтинг вищих навчальних закладів та наукових установ за показником ефективності використання бюджетних коштів на виконання наукових досліджень і розробок визначається з урахуванням співвідношення бюджетних коштів та коштів, отриманих від виконання господарських робіт, згідно з додатком 3.

2.4. Звернути увагу на низький рівень ефективності використання бюджетних коштів.

2.5. Забезпечити до 1 січня 2014 р. співвідношення фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, а саме:

30:70 - для технічних, технологічних та політехнічних університетів;

60:40 - для класичних, педагогічних, економічних, юридичних та художніх університетів.

2.6. Забезпечити співпрацю щодо об'єднання зусиль наукових шкіл вищих навчальних закладів та наукових установ для виконання комплексних проектів, наукові результати яких спрямовані на отримання високого економічного ефекту.

2.7. Організувати до Дня науки (18 - 20 квітня 2012 р.) регіональні виставки, наукові конференції, форуми, симпозіуми із залученням керівників промислових підприємств, інвесторів з метою налагодження співпраці та укладання відповідних договорів.

2.8. Підготувати до 20 березня ц. р. план заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (співвідношення коштів госпдоговірних робіт спеціального до загального фонду державного бюджету).

2.9. Забезпечити участь студентів у виконанні господарських договірних робіт щодо розроблення комерційних програмних продуктів на рівні 10 відсотків від складу колективу, який залучено до виконання роботи.

3. Першому заступнику Міністра (Суліма Є. М.) до 24 березня 2012 р. провести нараду за участю керівників вищих навчальних закладів та наукових установ з питань низького рівня ефективного використання бюджетних коштів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

Є. М. Суліма


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
16.03.2012 N 293


Перелік
вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства, до звіту яких висловлені зауваження та пропозиції

1. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова:

• забезпечити належний рівень координації наукової та науково-технічної діяльності в університеті;

• забезпечити актуальність, наукову новизну тематики досліджень і розробок, підвищити рівень практичного застосування наукових результатів.

2. Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинського:

• забезпечити стимулювання молодих учених до участі в наукових дослідженнях і розробках, більш активно залучати їх до виконання бюджетної тематики;

• з метою запровадження госпдоговірної тематики налагодити співпрацю з потенційними замовниками наукових результатів із пріоритетної тематики наукових досліджень і розробок університету.

3. Чорноморський державний університет імені Петра Могили:

• забезпечити у вищому навчальному закладі виконання сучасних актуальних фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок та отримання результатів конкурентоспроможних на світовому ринку;

• запровадити в університеті виконання госпдоговірних робіт.

4. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:

• визначити пріоритетні напрями з прикладних досліджень і розробок та подати на конкурсний відбір прикладні наукові проекти.

5. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка:

• активізувати роботу щодо прикладних досліджень і розробок;

• привести у відповідність до профілю університету пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і розробок вищого навчального закладу та внести пропозиції до МОНмолодьспорту щодо їх перезатвердження;

• надати посібник за закінченою науково-дослідною роботою у 2011 році "Теоретико-методичні засади тьюторства як інтернаціональної технології кредитно-модульного навчання", науковий керівник: д. пед. н., проф. Бойко А. М.

6. Бердянський державний педагогічний університет:

• звернути увагу на низький рівень виконання госпдоговірної тематики;

• подати копію інноваційного проекту "Організація виробництва потужних світодіодів", який підготовлено за результатами закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи "Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук AIIIBV", науковий керівник: д. фіз.-м. н., проф. Кідалов В. В.;

• подати копію договору Бердянського державного педагогічного університету та Дніпропетровського регіонального центру інноваційного розвитку щодо реалізації зазначеного інноваційного проекту.

7. Сумський державний педагогічний університет:

• до кінця року у 2012 році поінформувати МОНмолодьспорт про отриманий соціальний та економічний ефект від закінченої у 2011 році прикладної науково-дослідної роботи "Дослідження, оптимізація та провадження технологій утворення піролізного газу в вітчизняних генераторних установках з підвищеним ККД", науковий керівник: к. ф.-м. н., доц. Стадник О. Д.;

• підготувати та у місячний строк подати методику за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою "Оптимізація оздоровчо-реабілітаційних технологій патології хребта студентів у ВНЗ на основі патогенетичного обґрунтування та розробки комплексних програм фізичної реабілітації", науковий керівник: к. мед. н., доц. Котелевський В. І.

8. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка:

• подати повну інформацію щодо отриманих результатів та їх реалізації за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою "Розроблення основ технології для створення багатофункціональних пристроїв інфрачервоного випромінювання", науковий керівник: д. ф.-м. н., проф. Бойчук В. І.;

• подати копії договорів щодо передачі наукових результатів зазначеної роботи до Науково-виробничого підприємства "Карат" (м. Львів).

9. Українська державна інженерно-педагогічна академія:

• подати посібник, підготовлений за закінченою у 2011 році прикладною науково-дослідною роботою "Розробка теоретичних і методичних основ систем креативного навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів", науковий керівник: д. пед. н., проф. Лазарєв М. І.

10. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна:

• скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт та їх обсяги фінансування з державного бюджету;

• звернути увагу на рівень координації наукової та науково-технічної діяльності в університеті та прийняти рішення щодо його підвищення.

11. Львівський національний університет імені Івана Франка:

• надати інформацію щодо практичного застосування результатів науково-дослідної роботи "Генетичні механізми стійкості актиноміцетів до моеноміцинів та роль рідкісних кодонів у їхньому біосинтезі", науковий керівник: д. біол. н., проф. Федоренко В. О.;

• забезпечити безперервність виконання етапів наукового процесу (фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних розробок), здійснення контролю за доведенням наукових результатів до впровадження;

• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок.

12. Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет":

• надати інформацію щодо впровадження результатів за 3 закінченими у 2011 році прикладними науково-дослідними роботами та обсяг коштів, отриманих від госпдоговірної тематики, а саме: "Підвищення енергоефективності технологічних систем методом математичного моделювання фізико-хімічних і теплофізичних процесів", науковий керівник: д. т. н., проф. Хотинський В. І.; "Дослідження енергозберігаючих напівпровідникових перетворювачів для систем передачі енергії до об'єктів електричного транспорту", науковий керівник: д. т. н., проф. Сокол Є. І.; "Дослідження електрофізичних пристроїв направленої сейсмоакустичної дії на нафтогазові прошарки у зоні колектора глибоких свердловин з метою підвищення їх дебіту", науковий керівник: д. т. н., проф. Гурин А. Г.;

• збільшувати кількість виконання госпдоговірної тематики та нарощувати обсяги надходжень до спеціального фонду державного бюджету;

• скорегувати співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень і розробок (30:70).

13. Національний університет "Львівська політехніка":

• надати інформацію щодо практичного застосування результатів за закінченою науково-дослідною роботою "Сенсорні пристрої на основі радіаційно стійких напівпровідникових матеріалів для картографування магнітних полів медичних циклотронів", науковий керівник: д. т. н., п. н. с. Большакова І. А.;

• опрацювати питання щодо виконання наукових досліджень і розробок із альтернативних джерел енергії, зокрема теплових насосів; налагодження співпраці з цього питання з іншими університетами (Національний гірничий університет, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; запропонувати на конкурсний відбір науковий проект із цієї тематики).

14. Одеський національний політехнічний університет:

• надати інформацію щодо впровадження результатів 3 закінчених у 2011 році науково-дослідних робіт, зокрема: "Частотно-залежні компоненти цифрових систем, які перебудовуються", науковий керівник: д. т. н., проф. Малахов В. П.; "Оптимізація параметрів інтегрованих теплонасосних систем альтернативного теплопостачання на базі двох різнорідних відновлювальних джерел"; "Оптимізація інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації та поновлювальних джерел енергії", науковий керівник: д. т. н., проф. Мазуренко А. С., д. т. н.;

• звернути увагу на більш широке застосування прикладних результатів;

• привести у відповідність до профілю університету тематику наукових досліджень і розробок відповідно до вимог сьогодення, що дозволить отримувати конкурентоспроможні результати на світовому ринку, наповнювати спеціальний фонд державного бюджету;

• надати інформацію щодо кафедральної тематики наукових досліджень і розробок;

• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок;

• на конкурсний відбір подавати наукові проекти, спрямовані на динамічний розвиток у всіх сферах економіки.

15. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя:

• надати інформацію щодо реалізації наукових результатів 2 науково-дослідних робіт на підприємствах, зокрема: "Теоретичні основи проектування енергоощадних індукційних нагрівальних систем для опалювальних установок", науковий керівник: д. ф-м. н., проф. Шаблій О. М.; "Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання", науковий керівник: д. т. н., проф. Луців І. В.;

• надати інформацію щодо впровадження наукових результатів університету на підприємствах ВАТ "Ковельсільмаш";

• надати копію договору з ТОВ "ОСП корпорація Ватра" щодо впровадження результатів за закінченою у 2011 році науково-дослідною роботою "Наукові основи конструкторсько-технологічного забезпечення підвищення якісних характеристик приводних роликових ланцюгів бурових установок газонафтодобувного обладнання", науковий керівник: д. т. н., проф. Луців І. В.

16. Донецький національний технічний університет:

• надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження нетрадиційних ресурсозберігаючих технологій управляння напружено-деформованим станом гірського масиву навколо вирубок", науковий керівник: д. т. н., проф. Касьян М. М.;

• працювати над новими, більш ефективними формами роботи.

17. Вінницький національний технічний університет:

• надати інформацію щодо впровадження результатів закінченої у 2011 році науково-дослідної роботи "Розробка вітроенергетичних модулів з прямим перетворенням енергії вітру в електроенергію", науковий керівник: д. т. н., проф. Мокін Б. І.;

• більш ефективно залучати науково-кадровий потенціал університету до виконання наукових досліджень і розробок;

• запроваджувати наукову тематику досліджень, яка б переходила в госпдоговірну тематику та приносила надходження до спеціального фонду державного бюджету.

18. Чернігівський державний технологічний університет:

• надати детальну інформацію щодо інформаційної системи підтримки управління якістю освітянських послуг для використання її в департаменті наукової діяльності та ліцензування Міністерства.

19. Національний кораблебудівний університет імені адмірала Макарова:

• надати для ознайомлення комп'ютерну програму "Організаційно-методичне забезпечення системи управління витратами на оплату праці науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів".

20. Тернопільський національний економічний університет:

• надати розроблену методику щодо комерціалізації для застосування в центрах по енергозбереженню у вищих навчальних закладах.

21. Український державний хіміко-технологічний університет:

• надати інформацію щодо продажу ліцензії у 2011 році.

 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
16.03.2012 N 293


Форма

1. Назва вищого навчального закладу або наукової установи.

1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи.

2. Автори.

3. Основні характеристики, суть наукових результатів роботи (30 рядків).

3. Патенто-, конкурентоспроможні результати (20 рядків).

4. Порівняння із світовими аналогами (20 рядків).

5. Економічна привабливість наукових результатів роботи для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість (20 рядків).

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можна реалізувати наукові результати роботи (10 рядків).

8. Очікуваний ефект від результатів впровадження (20 рядків).

Адреса:

Телефон: _____,

Факс: ____,

Е-mail: ______


Керівник роботи

Проректор із наукової роботи

__________ П. І. Б.
підпис

__________ П. І. Б.
підпис

 

М. П.


 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко


 

Додаток N 3
до наказу МОНмолодьспорту
16.03.2012 N 293


Порівняльна таблиця
видатків вищих навчальних закладів та наукових установ із загального фонду державного бюджету на 2011 рік та обсягів надходжень до спеціального фонду за госпдоговарами, укладеними з підприємствами, установами

N
П/П

Назва ВНЗ та НУ за групами

Видатки із загального фонду державного бюджету

Обсяг надходжень до спеціального фонду (за госпдоговорами)

Ефективність використання бюджетних коштів
(на 1 витрачену бюджетну гривню отримано коштів від виконання госпдоговірної тематики)

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження та розробки

Всього

 

ПЕДАГОГІЧНІ

5438,066

4463,018

9901,084

1335,500

0,135

1

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

151,209

222,919

374,128

415,000

1,100

2

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

208,705

319,629

528,334

445,300

0,800

3

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

244,044

412,540

656,584

389,500

0,600

4

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

175,484

0,000

175,484

45,000

0,300

5

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

101,500

148,263

249,763

17,700

0,070

6

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

241,833

231,938

473,771

18,000

0,040

7

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

165,307

0,000

165,307

5,000

0,030

8

Бердянський державний педагогічний університет

58,248

107,315

165,563

0,000

0,000

9

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

234,248

0,000

234,248

0,000

0,000

10

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

79,614

107,315

186,929

0,000

0,000

11

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

51,056

0,000

51,056

0,000

0,000

12

Житомирський державний університет імені Івана Франка

118,846

0,000

118,846

0,000

0,000

13

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

661,609

1166,260

1827,869

0,000

0,000

14

Київський національний лінгвістичний університет

442,250

113,686

555,936

0,000

0,000

15

Південноукраїнський національний педагогічний університет мені К. Д. Ушинського

105,703

223,504

329,207

0,000

0,000

16

Полтавський національний педагогічний університет мені В. Г. Короленка

349,737

0,000

349,737

0,000

0,000

17

Слов'янський державний педагогічний університет

138,094

0,000

138,094

0,000

0,000

18

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

218,908

203,623

422,531

0,000

0,000

19

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

425,903

377,309

803,212

0,000

0,000

20

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

92,523

214,949

307,472

0,000

0,000

21

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

341,400

247,992

589,392

0,000

0,000

22

Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

285,888

0,000

285,888

0,000

0,000

23

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського

234,106

0,000

234,106

0,000

0,000

24

Херсонський державний університет

132,332

215,002

347,334

0,000

0,000

25

Рівненський державний гуманітарний університет

122,245

101,387

223,632

0,000

0,000

26

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

57,274

0,000

57,274

0,000

0,000

27

Маріупольський державний університет

0,000

49,387

49,387

0,000

0,000

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ

8039,067

5431,696

13470,763

5836,600

0,433

28

Національний університет водного господарства та природокористування

312,886

355,293

668,179

1291,000

2,000

29

Національний лісотехнічний університет України

607,367

389,242

996,609

1016,600

1,020

30

Одеський державний екологічний університет

201,728

608,975

810,703

498,400

0,600

31

Національний університет харчових технологій

1455,788

1015,054

2470,842

1182,200

0,500

32

Український державний хіміко-технологічний університет

2372,786

664,010

3036,796

992,600

0,300

33

Одеська державна академія холоду

461,731

431,460

893,191

288,500

0,300

34

Одеська національна академія харчових технологій

807,005

514,526

1321,531

263,100

0,200

35

Київський національний університет технологій та дизайну

1634,676

1052,791

2687,467

300,600

0,100

36

Херсонський національний технічний університет

185,100

319,615

504,715

3,600

0,007

37

Мукачівський державний університет

0,000

80,730

80,730

0,000

0,000

 

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІ

9343,963

10478,115

19822,078

17520,900

0,884

38

Криворізький національний університет

705,952

992,527

1698,479

4659,200

2,700

39

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

597,363

953,626

1550,989

1967,200

1,300

40

Приазовський державний технічний університет

293,803

549,995

843,798

1109,500

1,300

41

Донбаська державна машинобудівна академія

354,417

406,841

761,258

773,800

1,010

42

Національна металургійна академія України

2064,647

2195,565

4260,212

3363,800

0,800

43

Національний гірничий університет

2750,257

2168,098

4918,355

3834,300

0,800

44

Запорізька державна інженерна академія

303,227

412,115

715,342

544,000

0,800

45

Дніпродзержинський державний технічний університет

499,823

670,798

1170,621

477,300

0,400

46

Донбаський державний технічний університет

1774,474

2128,550

3903,024

791,800

0,200

 

ЕКОНОМІЧНІ

3177,780

3493,027

6670,807

2264,900

0,340

47

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

208,954

367,500

576,454

526,300

0,900

48

Донецький державний університет управління

39,814

0,000

39,814

37,100

0,900

49

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

417,920

679,536

1097,456

532,000

0,500

50

Харківський державний університет харчування та торгівлі

200,045

253,482

453,527

226,600

0,500

51

Одеський державний економічний університет

480,182

0,000

480,182

189,000

0,400

52

Тернопільський національний економічний університет

263,493

301,247

564,740

176,900

0,300

53

Харківський національний економічний університет

480,623

359,963

840,586

233,000

0,300

54

Чернігівський державний інститут економіки і управління

0,000

203,787

203,787

45,000

0,200

55

Київський національний торговельно-економічний університет

1086,749

1327,512

2414,261

299,000

0,100

 

МАШИНО-ПРИЛАДОБУДІВНІ

8584,830

6446,944

15031,774

5767,900

0,384

56

Запорізький національний технічний університет

570,673

680,792

1251,465

964,100

0,800

57

Кіровоградський національний технічний університет

195,984

225,225

421,209

286,800

0,700

58

Харківський національний університет радіоелектроніки

3982,927

1883,612

5866,539

2880,100

0,500

59

Севастопольський національний технічний університет

719,576

461,340

1180,916

554,000

0,500

60

Луцький національний технічний університет

183,649

234,013

417,712

177,700

0,400

61

Українська академія друкарства

222,469

102,720

325,189

62,700

0,200

62

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

1364,392

1253,294

2617,686

602,300

0,200

63

Тернопільський національний технічний університет мені Івана Пулюя

541,191

645,687

1186,878

240,200

0,200

64

Житомирський державний технологічний університет

307,033

91,356

398,389

0,000

0,000

65

Черкаський державний технологічний університет

418,089

605,982

1024,071

0,000

0,000

66

Чернігівський державний технологічний університет

78,797

262,923

341,720

0,000

0,000

 

ТРАНСПОРТНІ

20133,821

10861,512

30995,333

20215,820

0,652

67

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

456,614

550,529

1007,143

5989,700

5,900

68

Національний транспортний університет

810,942

824,702

1635,644

3371,220

2,100

69

Національний аерокосмічний університет мені М. Є. Жуковського "ХАІ"

7861,039

2717,708

10578,747

6251,800

0,600

70

Одеський національний морський університет

235,718

310,355

546,073

282,400

0,500

71

Національний авіаційний університет

10590,429

5519,595

16110,024

4180,600

0,300

72

Одеська національна морська академія

123,248

380,396

503,644

140,100

0,300

73

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету"

55,831

161,809

217,640

0,000

0,000

74

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

0,000

273,878

273,878

0,000

0,000

75

Херсонська державна морська академія

0,000

122,540

122,540

0,000

0,000

 

БУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ

4514,100

4366,956

8881,056

21576,600

2,430

76

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

169,673

608,723

778,396

9034,000

11,600

77

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

142,965

545,828

688,793

3895,200

5,700

78

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

177,949

300,083

478,032

2149,800

4,500

79

Харківська національна академія міського господарства

134,591

147,455

282,046

1121,300

4,000

80

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

232,561

249,396

481,957

1463,000

3,040

81

Одеська державна академія будівництва та архітектури

133,297

461,138

594,435

1624,600

2,700

82

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

199,519

215,048

414,567

907,700

2,200

83

Львівська національна академія мистецтв

311,502

261,096

572,598

272,000

0,500

84

Київський національний університет будівництва і архітектури

2961,293

1388,816

4350,109

1069,000

0,250

85

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

0,000

189,373

189,373

40,000

0,200

86

Закарпатський художній інститут

50,750

0,000

50,750

0,000

0,000

 

КЛАСИЧНІ

53011,643

26212,665

79224,308

12817,600

0,162

87

Сумський державний університет

1258,897

693,232

1952,129

3959,000

2,000

88

Національний університет "Острозька академія"

55,201

0,000

55,201

88,500

1,600

89

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1939,740

927,529

2867,269

1062,700

0,400

90

Хмельницький національний університет

492,323

906,163

1398,486

565,800

0,400

91

Донецький національний університет

3305,874

1820,469

5126,343

1725,500

0,340

92

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2330,505

825,571

3156,076

350,000

0,110

93

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

8407,483

966,888

9374,371

1142,900

0,100

94

Запорізький національний університет

374,939

453,226

828,165

111,200

0,100

95

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

6775,115

4230,549

11005,664

1021,000

0,100

96

Ужгородський національний університет

3675,893

1939,882

5615,775

507,600

0,090

97

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

2230,645

1626,635

3857,280

345,000

0,090

98

Львівський національний університет імені Івана Франка

5185,292

3218,421

8403,713

670,100

0,080

99

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

12565,801

6272,075

18837,876

1084,300

0,060

100

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

1921,203

0,000

1921,203

108,000

0,060

101

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

548,809

955,863

1504,672

76,000

0,050

102

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

562,006

468,102

1030,108

0,000

0,000

103

Волинський національний університет імені Лесі Українки

735,189

699,875

1435,064

0,000

0,000

104

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

205,072

55,924

260,996

0,000

0,000

105

Національний університет "Одеська юридична академія"

276,991

152,261

429,252

0,000

0,000

106

Закарпатський державний університет

164,665

0,000

164,665

0,000

0,000

 

ПОЛІТЕХНІЧНІ

29698,723

33166,721

62865,444

43373,900

0,690

107

Національний університет "Львівська політехніка"

4691,054

4202,185

8893,239

9861,500

1,100

108

Вінницький національний технічний університет

1251,540

852,232

2103,772

1956,800

0,900

109

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

11617,990

17936,504

29554,494

23833,700

0,800

110

Українська інженерно-педагогічна академія

171,285

305,462

476,747

281,200

0,600

111

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

178,261

270,097

448,358

278,4,00

0,600

112

Донецький національний технічний університет

2175,769

1303,174

3478,943

1370,000

0,400

113

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

7980,557

7029,776

15010,333

5267,500

0,400

114

Одеський національний політехнічний університет

1632,267

1267,291

2899,558

524,800

0,200

 

ЗАКЛАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

0,000

7263,835

7263,835

974,600

0,134

115

Національний університет фізичного виховання і спорту

0,000

1922,000

1922,000

441,400

0,200

116

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

0,000

2217,719

2217,719

503,200

0,200

117

Львівський державний університет фізичної культури

0,000

448,400

448,400

30,000

0,070

118

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

0,000

2675,716

2675,716

0,000

0,000

119

Дніпропетровський державний інститут фізичного виховання і спорту

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120

Харківська державна академія фізичної культури

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ

22351,007

14320,896

36671,903

3265,600

0,089

121

Інститут термоелектрики НАНУ та МОНУ

1065,633

916,964

1982,597

990,900

0,500

122

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОНУ та НАНУ

1394,930

1995,225

3390,155

1751,200

0,500

123

Інститут проблем штучного інтелекту МОНУ і НАНУ

429,971

254,529

684,500

258,000

0,400

124

Інститут фізичної оптики

806,809

414,454

1221,763

119,800

0,100

125

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Іскра"

908,106

629,823

1537,929

22,500

0,010

126

НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія"

11913,575

0,000

11913,575

123,200

0,010

127

Інститут іоносфери

2371,594

0,000

2371,594

0,000

0,000

128

Інститут магнетизму НАНУ і МОНУ

2161,454

0,000

2161,454

0,000

0,000

129

Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України

1089,025

0,000

1089,025

0,000

0,000

130

Національний науково-дослідний інститут українознавства

0,000

8243,326

8243,326

0,000

0,000

131

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ

209,910

214,360

424,270

0,000

0,000

132

Відокремлений структурний підрозділ Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві

0,000

107,315

107,315

0,000

0,000

133

Природний заповідник "Розточчя"

0,000

1544,400

1544,400

0,000

0,000

Всього

164293,000

126505,385

290798,385

134949,920

0,460


 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали