ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТА МАЙНОМ

НАКАЗ

від 12 квітня 2012 року N 70

Про питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) наказую:

1. Установити, що Агентство держмайна України:

1.1. Є розпорядником інформації, якою володіє Агентство держмайна України, зокрема, інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Агентством своїх повноважень та яка перебуває в його володінні.

1.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Затвердити:

форми для подання запиту на отримання публічної інформації (додатки 1, 2);

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Агентство держмайна України (додаток 3);

Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Агентство держмайна України (додаток 4).

3. Визначити Сектор зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Агентство держмайна України.

4. Структурним підрозділам Агентства держмайна України відповідно до компетенції забезпечувати:

опрацювання та оперативне подання до Сектору зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

оперативний контроль актуальності інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Агентства держмайна України, підготовку та подання Управлінню документального забезпечення роботи та контролю відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Агентства держмайна України та їх оновлення.

5. Покласти персональну відповідальність за виконання в частині, що стосується Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), п. 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), цього наказу, а також за своєчасне подання інформації для офіційного оприлюднення, за запитами на публічну інформацію та за достовірність, точність і повноту такої інформації на керівників структурних підрозділів Агентства держмайна України.

6. Управлінню документального забезпечення роботи та контролю:

забезпечувати своєчасне розміщення на офіційному веб-сайті Агентства держмайна України звітів про розгляд запитів на отримання публічної інформації, а також систематичне та оперативне оприлюднення й оновлення інформації про діяльність Агентства держмайна України;

забезпечувати своєчасний облік запитів на інформацію;

забезпечувати оприлюднення у прийнятний для громадян спосіб інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням Агентством держмайна України доступу до публічної інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Агентства держмайна України Шубіна О. О.

 

Голова Агентства
держмайна України

Д. В. Колєсніков


 

Додаток 1
до наказу Агентства держмайна України
12.04.2012 N 70


Форма для подання запиту на отримання публічної інформації у письмовому вигляді

Розпорядник

Державне агентство України з управління державними

інформації

________корпоративними правами та майном________

 

_________03035, м. Київ, вул. В. Сурікова, 3__________

Запитувач

___________
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб,

_
найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації -
_
для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
_
                                            (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу _________
                                                                                 (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_
                                                                                           будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ______

телефаксом

___________

за телефоном

___________

__________
(дата)


         (підпис)


 

Додаток 2
до наказу Агентства держмайна України
12.04.2012 N 70


Форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Агентство держмайна України

Для фізичних осіб: П. І. Б. запитувача

Для юридичних осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи: Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про...

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Вказати необхідне

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача

 

Дата запиту

 


Запит зареєстровано _

Примітки: 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Агентства держмайна України, розміщується на веб-сайті Агентства (http://ppa.gov.ua).

2. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. В. Сурікова, 3, Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: panchenko@ppa.gov.ua

факсом: (044) 246-32-14

телефоном: (044) 246-30-10, 246-32-95

3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Агентство держмайна України, за адресою: 03035, м. Київ, вул. В. Сурікова, 3, Агентство держмайна України, сектор зв'язків з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку Агентства.

За цією ж адресою можна отримати форми для подання запиту на отримання публічної інформації.
4. Відповідь на запит на інформацію надається Агентством протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, факсом, телефоном).

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Інформація на запит надається безкоштовно.

8. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено у таких випадках:

Агентство держмайна України не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

не дотримано вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко


 

Додаток 3
до наказу Агентства держмайна України
12.04.2012 N 70


ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Агентство держмайна України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583) з метою створення механізмів реалізації права на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Агентство держмайна України.

1.4. Доступ до публічної інформації Агентства держмайна України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

2. Складання та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Агентства держмайна України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Агентству держмайна України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), затверджену цим наказом.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті Агентства держмайна України або у інший прийнятний для громадян спосіб.

2.8. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму отримання інформації - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Агентство держмайна України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.10. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Агентство держмайна України, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Агентства держмайна України, дати надходження та вхідного номера запиту.

3. Розгляд запитів на публічну інформацію

3.1. Відповідь на запит надається Агентством протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, факсом, телефоном).

3.2. Управління документального забезпечення роботи та контролю реєструє письмовий запит та невідкладно (протягом одного робочого дня) передає його структурному підрозділу (підрозділам), до сфери компетенції якого відноситься запитувана інформація.

3.3. Протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту структурні підрозділи Агентства надають завізовані керівником структурного підрозділу інформаційні матеріали або проекти відповідей до сектора взаємодії з громадськістю Управління документального забезпечення роботи та контролю.

3.4. Сектор взаємодії з громадськістю протягом двох робочих днів готує та надає відповідь запитувачу.

3.5. Відповідь на інформаційний запит надається в тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.

3.6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

3.7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.8. Інформація на запит надається безкоштовно.

3.9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

3.10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

3.10.1. Агентство держмайна України не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

3.10.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3.10.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 3.9 цього Порядку;

3.10.4. Не дотримано вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

4. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи Агентства несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко


 

Додаток 4
до наказу Агентства держмайна України
12.04.2012 N 70


ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Агентство держмайна України*


* Крім інформації з обмеженим доступом

1. Інформація про Агентство.

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Агентства держмайна України.

1.2. Інформація про організаційну структуру Агентства держмайна України, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівників Агентства держмайна, структурних підрозділів та їх заступників.

1.3. Положення про департаменти, управління, відділи, сектори.

2. Інформація про діяльність Агентства держмайна України (загальні питання).

2.1. Загальні правила роботи Агентства держмайна України.

2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.3. Плани роботи Агентства держмайна України.

2.4. Звіти про виконання планів роботи Агентства держмайна України.

2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, "круглі столи" та інші заходи, що проводяться Агентством держмайна України.

2.6. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Агентства держмайна, та їх керівників.

3. Інформація про роботу колегії Агентства держмайна України.

4. Накази Агентства держмайна України (крім внутрішньоорганізаційних).

5. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при Агентстві держмайна України.

5.1. Інформація про роботу громадської ради при Агентстві держмайна України.

5.2. Інформація про роботу науково-експертної ради при Агентстві держмайна України.

6. Інформація про забезпечення доступу до публічної інформації.

6.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Агентства держмайна України.

6.2. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Агентство держмайна України.

6.3. Форма для подання запиту на отримання публічної інформації.

6.4. Інформація про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), відмову та відстрочку в задоволенні запиту на отримання публічної інформації, оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності.

6.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

6.6. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

7. Інформація про нормативно-правову роботу Агентства держмайна України.

7.1. Тексти проектів нормативно-правових актів, що розроблені Агентством держмайна України та підлягають громадському обговоренню.

8. Інформація з антикорупційної діяльності.

8.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Агентства держмайна України.

8.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Агентства держмайна України.

9. Інформація про реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави.

9.1. Інформація про реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності високотехнологічних галузей.

9.2. Інформація про реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності базових галузей:

- заходи щодо ліквідації збитковості підприємств та заборгованості по заробітній платі;

- квартальні підсумки роботи підприємств;

- річні звіти про виконання бюджетної програми КПКВК 2601090 "Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди";

- інформація про інвестиційні проекти підприємств;

- річні підсумки діяльності підприємств.

9.3. Інформація про забезпечення реалізації заходів у сфері приватизації державного сектору.

9.4. Інформація про корпоратизацію державних підприємств.

9.5. Інформація про створення підприємств, господарських товариств та холдингових компаній.

10. Інформація з міжнародного співробітництва.

10.1. Інформація про підтримку вітчизняних виробників на зовнішньому ринку, а також захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках.

10.2. Інформація про роботу міждержавних та міжурядових комісій з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

10.3. Інформація про участь Агентства держмайна України у міжнародних заходах.

11. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

11.1. Інформація про наявні вакансії.

11.2. Інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в Агентстві держмайна.

11.3. Інформація про оголошення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців Агентства держмайна першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

11.4. Інформація про оголошення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, результати відбору.

11.5. Інформація про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

12. Інформація з питань фінансової діяльності.

12.1. Витяги з річного розпису асигнувань Державного бюджету України на відповідний рік.

12.2. Зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду та зведені плани спеціального фонду за бюджетними програмами.

12.3. Інформація про результативні показники виконання бюджетних програм.

12.4. Інформація про роз'яснення законодавства з оплати праці та забезпечення соціальних гарантій.

12.5. Інформація про проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" та інших нормативно-правових актів у сфері здійснення державних закупівель.

13. Інформація з питань адміністративно-господарського забезпечення Агентства держмайна України.

13.1. Інформація про організацію пропускного режиму до адміністративної будівлі Агентства держмайна України.

14. Інформація про розгляд звернень громадян в Агентстві держмайна України.

14.1. Графіки прийому громадян Головою Агентства держмайна України, його першим заступником та заступником, а також керівниками структурних підрозділів Агентства держмайна України.

14.2. Порядок проведення особистого прийому громадян в Агентстві держмайна України.

14.3. Аналітична інформація про стан розгляду звернень та особистого прийому громадян в Агентстві держмайна України.

15. Інформація з питань організації контролю та виконавської дисципліни.

15.1. Інформація про результати проведених контрольних заходів (крім тієї, яка за рішенням керівництва Агентства держмайна України віднесена до службової відповідно до частини другої статті 6 (Закон N 2939-VI) та частини першої статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), у разі коли її оприлюднення або надання може завдати шкоди інтересам розслідування чи запобіганню злочину).

16. Інформація з питань бухгалтерського обліку.

 

Начальник Управління
документального забезпечення
роботи та контролю

М. Г. Омельченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали