ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.01.2017 р. N 43

Про план роботи з виконання у Херсонській області завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року N 821 "Деякі питання реалізації у 2015 - 2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Постанова N 821) та від 11 листопада 2015 року N 931 "Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів" (Постанова N 931), керуючись пунктом 3 частини першої статті 2, статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити план роботи з виконання у Херсонській області завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (Постанова N 385) (далі - План), що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (Постанова N 385) (далі - Стратегія) Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації.

3. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам міст обласного значення, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечувати виконання завдань та заходів Стратегії (Постанова N 385), визначених Планом, і за результатами надавати Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації для узагальнення:

3.1. Звіт про виконання завдань Стратегії (Постанова N 385) з аналітичною запискою про основні результати, досягнуті у звітному періоді, з поясненням позитивних та негативних факторів, що вплинули на виконання завдань, щопівроку (наростаючим підсумком) до 15 серпня - за перше півріччя та до 15 лютого - річний, за формою згідно з додатком 1 до розпорядження.

3.2. Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії (Постанова N 385) за відповідний період, який формується за результатами порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Стратегією, щороку до 15 лютого, за формою згідно з додатком 2 до розпорядження.

4. Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації забезпечувати щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня підготовку узагальненої інформації про стан виконання в області завдань Стратегії (Постанова N 385), для направлення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і оприлюднення її на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 листопада 2015 року N 655 "Про план заходів на 2015 - 2017 роки з реалізації у Херсонській області Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Розпорядження N 655).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації (Бутрій Д. С. - скликання).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
31.01.2017 N 43

Форма

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385)
за перше півріччя 20__ року (за 20__ рік),
відповідальним за які визначено
___________
(назва органу виконавчої влади)
_____
 (назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії (Постанова N 385))

Найме-
нування завдання
Стратегії (Постанова N 385)

Найме-
нування заходу*

Дата початку/
завершення здійснення заходу

Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання**

Індикатори результативності виконання завдання***

Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і заплано-
ваного)

Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу

тих, що діють з початку виконання завдання

тих, що затверджені у звітному періоді

з початку реалізації програми (проекту)

за звітний період

з почату реалізації програми (проекту)

за звітний період

найменування індикатора, одиниця виміру

прогнозоване значення індикатора

фактичне значення індикатора

відхилення
(+/-)


* Найменування заходу, передбаченого організаційним планом з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385), відповідальним за які визначено відповідний орган виконавчої влади.

** Фінансове забезпечення може здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах: субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; коштів місцевих бюджетів; коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.

*** Визначаються органами виконавчої влади, відповідальними за виконання завдань Стратегії (Постанова N 385).

 

В. о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Д. С. Бутрій

 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
31.01.2017 N 43

Форма

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України (Постанова N 385) за перше півріччя 20__ року (20__ рік)


(назва структурного підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії (Постанова N 385))

Найменування цілі Стратегії (Постанова N 385)

Найменування індикатора, одиниця виміру

Базове значення індикатора

Прогнозне значення індикатора

Фактичне значення індикатора

Стан виконання індикатора
(з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного)

Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозного значення індикатора
(з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

 

В. о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Д. С. Бутрій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
31 січня 2017 року N 43

ПЛАН РОБОТИ
з виконання у Херсонській області завдань Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (Постанова N 385)

Найменування завдання Стратегії (Постанова N 385)

Найменування заходу з виконання завдання Стратегії (Постанова N 385)

Дата початку завершення виконання заходу

Відповідальний за виконання

Інструменти здійснення заходу

Джерела та обсяги фінансування

Територіальна спрямованість
(регіон, частина регіону)

Індикатори результативності виконання завдання

найменування індикатора, одиниця виміру

базове значення індикатора

прогнозоване значення індикатора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Удосконаленні механізму планування регіонального розвитку

 

Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2016 - 2017 роки

Постійно

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програми регіонального розвитку

Державний фонд регіонального розвитку, кошти державного та місцевих бюджетів, коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством

Херсонська область

Щонайменше 10 розроблених інвестиційних програм (проектів)

 

10

2. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку

2.1. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефективності, якості послуг та стандартів життя населення

Постійно

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, затверджений рішенням обласної ради від 31 березня 2016 року N 78

-

Херсонська область

100 відсотків відібраних на конкурсній основі програм (проектів)

 

100

 

Подання Мінрегіону України пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів

Жовтень 2016 року

Департаменти обласної державної адміністрації: інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики, фінансів, економічного розвитку та торгівлі

-

-

Херсонська область

 

 

 

2.2. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС

 

Подання для конкурсного відбору Мінрегіону України проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 (Постанова N 385) (далі - Стратегія), зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року N 821 (Постанова N 821)

Лютий 2016 року, надалі - до 01 листопада року, що передує плановому

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

 

Херсонська область

Розроблені та подані до Мінрегіону України проекти

 

 

2.3. Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства

 

Проведення інформаційно-роз'яснювальної та консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за "круглим столом" конференцій за участю представників бізнесу

2016 - 2017 роки

Департамент інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

 

 

Херсонська область

Кількість заходів

 

 

2.4. Виконання та фінансування завдань Стратегії (Постанова N 385) під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм

Підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів

2.4.1. Розвиток інфраструктури міст

 

 

 

 

 

 

 

 

Розбудова дорожньої інфраструктури

2016 - 2017 роки

Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Херсонській області (за згодою), міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області

2016 - 2017 роки

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість населених пунктів області, для яких розроблено (оновлено) містобудівну документацію, од.

 

24

2.4.2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних технологій

2016 - 2017 роки

Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

 

 

 

Забезпечення подальшого розвитку авіаційного транспорту для міжобласного та міжнародного сполучення

2016 - 2017 роки

Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Обсяг пасажирських авіаперевезень, тис. пасажирів

61,0

70,0

Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості

2.4.3 Поліпшення транспортної доступності в межах регіону

 

 

 

 

 

 

 

 

Покращення стану доріг загального користування

2016 - 2017 роки

Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Херсонській області (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Частка відремонтованих (реконструйованих) доріг у загальній протяжності доріг, %

3

10

2.4.4. Розвиток сільської місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі

2016 - 2017 роки

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість сільських сімей, що поліпшили житлово-побутові умови

326

610

Надання державної підтримки для розвитку сільського господарства

2016 - 2017 роки

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет

Херсонська область

Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах 2010 року, млн грн

10836,1

10966,4

Розвиток сільського зеленого туризму

2016 - 2017 роки

Департамент інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість садиб зеленого туризму, од.

56

+5

Розвиток логістичних центрів для потреб малих фермерських господарств та кооперативів

2016 - 2017 роки

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Загальна ємність логістичних потужностей, тис. тонн

150,6

160,4

Підвищення ефективності та надійності функціонування зрошувальних систем, забезпечення ефективного використання зрошуваних земель

2016 - 2017 роки

Херсонське обласне управління водних ресурсів, районні державні адміністрації, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

Площа використання поливних земель, тис. га

292,2

300

Площа використання крапельного зрошення, тис. га

42,2

44,0

Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств

2016 - 2017 роки

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Міжнародна благодійна фундація "Добробут громад", інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Темп росту кількості сімейних фермерських господарств, %

 

140

Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів

2.4.5. Розвиток інтелектуального капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення Державного навчального закладу "Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості"

2016 - 2017 роки

Херсонський обласний центр зайнятості

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Херсонська область

Кількість безробітних, що отримали послуги з професійного навчання, осіб

 

1000

Створення системи дистанційної освіти для учнів та студентів Херсонської області

2016 - 2017 роки

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість студентів, охоплених дистанційним навчанням, осіб

 

8000

2.4.6. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та просування інвестиційних пропозицій

2016 - 2017 роки

Департамент інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість інвестиційних пропозицій, од.

 

47

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення області, грн

2738,1

4350

Організація та проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму "Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток"

2016 - 2017 роки

Департамент інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети усіх рівнів

Херсонська область

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення, дол. США

198,0

199,0

Створення умов для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів з наданням пріоритету маловідходним та ресурсозберігаючим технологіям, як таким, що є найбільш конкурентоспроможними на світовому рівні

2016 - 2017 роки

Департаменти обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики, районні державні адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

Кількість реалізованих проектів, од.

 

 

2.4.7. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння створенню та підтримка інституції розвитку підприємництва, у тому числі в сільській місцевості

2017 рік

Департамент економічного розвитку та торгівлі, управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Створення умов для підтримки малих фермерських підприємств та просування продукції на міжнародні ринки

2016 - 2017 роки

Департаменти обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економічного розвитку та торгівлі

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, од

55

60

Реформування системи надання адміністративних послуг

2016 - 2017 роки

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Місцеві бюджети усіх рівнів

Херсонська область

Кількість адміністративних послуг, що надаються в режимі електронного доступу, у відсотках до їх загальної кількості

4

30

2.4.8. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення археологічного заповідника "Амадока" у с. Червоний Маяк Бериславського району

2016 - 2017 роки

Управління культури обласної державної адміністрації, Бериславська районна державна адміністрація

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Підготовлений та погоджений проект Указу Президента

 

 

Проведення реконструкції будівель музейного комплексу "Херсонський обласний краєзнавчий музей"

2017 рік

Управління культури обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Чисельність відвідувачів музейного комплексу, осіб

 

1500

Формування екологічної мережі на території області. Інвентаризація територій та об'єктів природно-заповідного фонду області

2016 - 2017 роки

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Херсонське обласне управління водних ресурсів (за згодою), районні державні адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Кошти обласного та місцевих бюджетів

Херсонська область

Кількість об'єктів екомережі, од

80

82

Площа об'єктів екомережі, тис. га

302,7

355,7

Створення національного природного парку "Кам'янська Січ"

2016 - 2017 роки

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Херсонське обласне управління водних ресурсів (за згодою), Бериславська районна державна адміністрація

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

-

Бериславський район

Площа природного заповідного фонду, тис. га

290,6

303,7

2.4.9. Розвиток транскордонного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація, проведення та участь у роботі національних і міжнародних публічних заходів у сфері транскордонного співробітництва

2016 - 2017 роки

Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласною значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість країн - партнерів із зовнішньоекономічної діяльності

102

120

Забезпечення розробки проектів транскордонного співробітництва для реалізації у рамках Програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства "Басейн Чорного моря на 2015 - 2020 роки"

2016 - 2017 роки

Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

 

 

 

2.4.10. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення системи управління енергетичними ресурсами області

2016 - 2017 роки

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Реалізація проектів з енергозбереження

2016 - 2017 роки

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива

2016 - 2017 роки

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива, у відсотках до загальної потужності котелень регіону

0,1

10

Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів

2016 - 2017 роки

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмі в підтримки заходів енергоефективності в житловому секторі, у відсотках до загальної кількості домогосподарств регіону

0,7

0,9

Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів

2.4.11. Узгодженість політики стимулювання розвитку "точок зростання" та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку

2017 рік

Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

 

Херсонська область

 

 

 

2.4.12. Створення умов для продуктивної праці населення

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння самозайнятості безробітних шляхом професійно-консультаційної роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та стимулювання до відкриття власного бізнесу, в тому числі у сільських населених пунктах

2016 - 2017 роки

Херсонський обласний центр зайнятості

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

Рівень безробіття населення області за методологією Міжнародної організації праці, %

12,1

12,0

Посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів

2016 - 2017 роки

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), Головне управління Державної фіскальної служби у Херсонській області (за згодою), територіальна державна інспекція з питань праці у Херсонській області (за згодою), головне управління Пенсійного фонду України у Херсонській області (за згодою), Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

 

 

 

Здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення за робітничими професіями (у тому числі за укрупненими та інтегрованими), враховуючи поточну і перспективну потреби ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений туризм, суднобудування)

2016 - 2017 роки

Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою), структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

 

 

 

Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

2.4.12. Створення умов для розв'язання нагальних проблем переселенців

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб; оформлення та видача довідок про взяття на облік

2016 - 2017 роки

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" та від 01 жовтня 2014 року N 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" (Постанова N 505)

Бюджетні призначення головних розпорядників коштів, установлені у законі про Державний бюджет України, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Здійснення першочергового розгляду звернень щодо переведення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання

2016 - 2017 роки

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

 

 

 

 

 

Забезпечення надання якісної медичної допомоги постраждалим у зоні АТО, членам їх родин, біженцям з тимчасово окупованих територій

2016 - 2017 роки

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

2.4.13. Підвищення стандартів життя у сільській місцевості

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлення водопостачання населених пунктів, які не мають власних джерел питної води. Будівництво водогонів та реконструкція артезіанських свердловин

2016 - 2017 роки

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Питома вага населених пунктів з якісною питною водою, %

30

75

Формування ефективної мережі підприємств торгівлі в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об'єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб'єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон

Постійно

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

 

 

 

Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовувалися для захисту рослин

2016 - 2017 роки

Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний, обласний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість вивезених та знищених відходів, тонн

 

1887,1

Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я, доукомплектування, у першу чергу сільських підрозділів центрів первинної медично-санітарної допомоги, міських та центральних районних лікарень

2016 - 2017 роки

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

2.4.14. Модернізація системи освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка мережі дошкільної освіти

2016 - 2017 роки

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Кошти державного та місцевих бюджетів інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

Частка охоплених дошкільною освітою дітей віком 3 - 6 років у дошкільних навчальних закладах, %

101

97

Формування освітніх округів

2016 - 2017 роки

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний та місцеві бюджети

Херсонська область

Кількість освітніх округів

 

20

Забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти

2016 - 2017 роки

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Державний та місцеві бюджети

Херсонська область

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, % до загальної кількості учнів, які того потребують

96,4

99

Питома вага учасників процесу складання ЗНО, що отримують позитивний результат, %

66,7

80

Збереження та розвиток мережі гуртків позашкільних навчальних закладів, творчих об'єднань

2016 - 2017 роки

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, % до загальної кількості дітей шкільного віку

75,3

82

Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій

2016 - 2017 роки

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що використовують у навчально-виховному процесі комп'ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет, % до загальної кількості таких закладів

92,1

99

2.4.15. Створення умов для формування здорового населення

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення якості та доступності надання медичної, лікувально-профілактичної допомоги населенню області

2016 - 2017 роки

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення

15,6

15,1

Створення умов для надання екстреної медичної допомоги протягом нормативного часу

2016 - 2017 роки

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Нормативне забезпечення доїзду машин швидкої допомоги у сільській місцевості, хвилин після виклику

 

20

Забезпечення розвитку госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги

2016 - 2017 роки

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Приведення спортивної інфраструктури області у відповідність із сучасними стандартами

2016 - 2017 роки

Управління обласної державної адміністрації: з питань фізкультури та спорту, капітального будівництва, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризація фізичної культури та спорту

2016 - 2017 роки

Управління з питань фізкультури та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Частина дітей від 6 до 18 років охоплених заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах, %

11,5

12,5

2.4.16. Соціокультурний розвиток

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення розвитку та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтв та музейної справи простору області

2016 - 2017 роки

Управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість основних закладів культури та мистецтв:

 

 

- театри

2

- музеї

9

- бібліотеки

989

- демонстратори фільмів

49

- клубні заклади

448

Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення

2016 - 2017 роки

Управління культури обласної державної адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети

Херсонська область

 

 

 

2.4.17. Надання якісних послуг транспорту та зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліпшення якості надання автотранспортних послуг для забезпечення потреб економіки, так і доступу населення до послуг

2016 - 2017 роки

Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних технологій

Постійно

Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

2.4.18. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання

 

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Обласна програма "Питна вода Херсонщини", затверджена рішенням обласної ради від 10 травня 2012 року N 472

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, од.

76

52

Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання

 

Департамент житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Обласна програма "Питна вода Херсонщини"

Кошти обласного та місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість упорядкованих зон, од.

5

10

Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва і придбання доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів

2016 - 2017 роки

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінансовим механізмам

 

600

Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-б Таврійського мікрорайону міста Херсона, з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для людей з особливими потребами, інвалідів та учасників АТО)

2016 - 2017 роки

Управління обласної державної адміністрації містобудування та архітектури, капітального будівництва, Херсонський міськвиконком (за згодою)

План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року

Державний бюджет, місцеві бюджети інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Розвиток міжрегіонального співробітництва

2.4.19. Створення умов для зміцнення зв'язків між регіонами та громадами

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення організації виїздів делегацій області до регіонів - потенційних партнерів Херсонщини з метою налагодження міжрегіонального співробітництва

2016 - 2017 роки

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Херсонська область

 

 

 

Проведення аналітичної роботи з пошуку найбільш вигідних регіонів країн світу для налагодження співпраці на міжрегіональному рівні. Проведення системної роботи щодо реалізації укладених міжрегіональних угод між обласною державною адміністрацією та адміністративними суб'єктами регіонів іноземних держав

2016 - 2017 роки

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

 

Херсонська область

 

 

 

2.4.20. Розвиток прикордонних територій

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення розвитку сервісної інфраструктури в місцях розташування пунктів митного контролю

2016 - 2017 роки

Генічеська, Каланчацька, Чаплинська, Скадовська районні державні адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Генічеський, Каланчацький, Чаплинський, Скадовський райони

 

 

 

Облаштування контрольно-пропускних пунктів в'їзду - виїзду на кордоні з АР Крим ("Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар")

2016 рік

Управління транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної державної адміністрації. Служба автомобільних доріг у Херсонській області (за згодою), Каланчацька, Чаплинська районні державні адміністрації

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області

Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством

Каланчацький, Чаплинський райони

 

 

 

3. Вдосконалення процесу проведення моніторингу та оцінки регіонального розвитку

 

Проведення моніторингу та оцінки результативності виконання плану заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, оприлюднення, підготовка звітів про результати

До 25 лютого року, наступного за звітним

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

 

 

 

Підготовлені звіти

 

 

 

Проведення моніторингу стану виконання завдань, визначених у розділі 2.4 цього плану заходів, та подання Мінрегіону України інформації про стан, перспективи та проблеми щодо їх виконання

Щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

 

 

 

Надана інформація

 

 

 

Проведення моніторингу стану реалізації інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, у тому числі у рамках державно-приватного партнерства та подання Мінрегіону України звіту про його результати

Щопівроку до 28 лютого та до 30 серпня

Департаменти обласної державної адміністрації: економічного розвитку та торгівлі, інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)

 

 

 

Наданий звіт

 

 

4. Інституційне забезпечення регіонального розвитку

 

Визначення структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку, відповідального за впровадження проектів державно-приватного партнерства у регіоні, підготовку та реалізацію програм (проектів) регіонального розвитку, проведення навчальних семінарів для його працівників та забезпечення здійснення ними інформаційно-роз'яснювальної роботи з відповідних питань на регіональному рівні

Постійно

Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації

 

 

 

Визначений структурний підрозділ

 

 

 

В. о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Д. С. Бутрій
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали