ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 червня 2012 року N 103

Київ

Про подання на розгляд Кабінету Міністрів України Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Відповідно частини шостої статті 36 (Закон N 4061-VI), частин першої (Закон N 4061-VI), четвертої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій", керуючись статтями 11, 12, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (додається).

2. Цю постанову надіслати Кабінету Міністрів України.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ


 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
21.06.2012 N 103


ПОРЯДОК
оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог частин першої (Закон N 4061-VI), четвертої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Закон).

2. За рахунок фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків окружної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (далі - депутатів), можуть здійснюватися такі виплати:

1) оплата праці голови, заступника голови, секретаря чи інших членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження у виборчій комісії на платній основі (загальною кількістю не більше трьох осіб);

2) оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі тих, які є пенсіонерами чи особами, які тимчасово не працюють) у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування.

3. Праця, пов'язана з організацією підготовки та проведення виборів депутатів, осіб, визнаних у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги.

4. Оплата праці членів виборчої комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

5. Членам виборчих комісій (особам, визнаним у встановленому законом порядку безробітними, пенсіонерам тощо) видається довідка про виконання обов'язків члена окружної чи дільничної виборчої комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України для подання за місцем вимоги (до органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо) (додаток 1).

II. Оплата праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у цій комісії на платній основі

1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору (додаток 2) між ними і виборчою комісією.

2. Підставою для укладення цивільно-правового договору з членом окружної виборчої комісії є прийнята згідно з частиною шостою статті 36 Закону (Закон N 4061-VI) постанова цієї комісії про виконання таким членом комісії своїх повноважень у комісії на платній основі, яка затверджується Центральною виборчою комісією.

3. Підставою для укладення цивільно-правового договору з членом дільничної виборчої комісії є прийнята згідно з частиною шостою статті 36 Закону (Закон N 4061-VI) постанова дільничної виборчої комісії про виконання ним своїх повноважень у цій комісії на платній основі, яка затверджується відповідною окружною виборчою комісією.

4. При укладенні цивільно-правового договору член виборчої комісії, який є фізичною особою-підприємцем, пенсіонером, студентом або особою, яка тимчасово не працює, має статус безробітного, а також звільнений від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи подає до окружної виборчої комісії такі документи:

копію паспорта (сторінки, в яких зазначено такі дані: прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, коли і ким виданий паспорт, місце проживання);

копію довідки реєстраційного номера облікової картки платника податку (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Член виборчої комісії, звільнений від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи також подає до окружної виборчої комісії такі документи:

довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи;

довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконання виробничих або службових обов'язків, розмір якої визначається відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100. Така довідка подається членом виборчої комісії до окружної виборчої комісії протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про виконання ним повноважень у цій комісії на платній основі.

Цивільно-правовий договір від імені окружної виборчої комісії укладається головою комісії з членом виборчої комісії.

Цивільно-правовий договір з головою окружної виборчої комісії від імені комісії укладається заступником голови цієї комісії.

5. Розмір оплати праці члена виборчої комісії не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент її нарахування, і визначається:

звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи - відповідно до частини другої статті 47 Закону (Закон N 4061-VI) на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням, що обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 100;

фізичної особи-підприємця, пенсіонера, студента, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаною в установленому законом порядку безробітною, - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій".

6. Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. У разі якщо середня заробітна плата члена виборчої комісії за основним місцем роботи нижча від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування, розмір оплати праці такого члена комісії визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій".

7. Оплата праці члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у комісії на платній основі, здійснюється щомісяця окружною виборчою комісією на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

У разі виконання членом виборчої комісії своїх повноважень на платній основі не повний календарний місяць або якщо з різних причин відбулося дострокове розірвання цивільно-правового договору його робота оплачується пропорційно до відпрацьованого часу.

8. Оплата праці членам виборчих комісій здійснюється раз на місяць, у тому числі шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв'язку на особистий картковий або інший рахунок за заявою члена відповідної виборчої комісії.

Послуги, пов'язані з перерахуванням вказаної виплати через установу банку або відділення зв'язку, оплачуються за рахунок коштів члена виборчої комісії.

9. Інші питання оплати праці членів виборчих комісій, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України.

10. Особи, винні у порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

III. Оплата праці членів виборчих комісій у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування

1. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) у день голосування і в дні встановлення підсумків голосування здійснюється в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисі відповідної окружної виборчої комісії, у розмірі не більш як 14 відсотків мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день.

Строком закінчення встановлення дільничними виборчими комісіями підсумків голосування є дата прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі.

Строком закінчення встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування є дата складення протоколу про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та протоколу про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі.

2. Оплата праці, зазначена в пункті 1 цього розділу, здійснюється:

для членів окружних виборчих комісій - не більше ніж за три дні;

для членів дільничних виборчих комісій - не більше ніж за два дні.

Підставою для оплати праці члена виборчої комісії у день голосування та в дні встановлення підсумків голосування є табель обліку робочого часу, в якому напроти прізвища кожного члена комісії, який брав участь у роботі комісії в ці дні, проставляється відмітка "Р".

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 1
до Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України


ДОВІДКА

Видана ______,
(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) мешкає _________,
(адреса місця проживання)

__

паспорт серія __________ номер ______, виданий _______
___,  _________,
                              (ким і коли)                                                             (реєстраційний номер облікової картки платника податку)

про те, що він (вона) на підставі постанови Центральної виборчої комісії (окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ____) від "___" _________ 2012 року N ___ виконує обов'язки члена цієї комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

Відповідно до частин шостої (Закон N 4061-VI), сьомої статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI):

- праця, пов'язана з організацією підготовки і проведення виборів народних депутатів України, осіб, визнаних у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів допомоги;

- оплата праці членів виборчої комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Довідку видано для подання за місцем вимоги.


Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого округу N ___

М. П.


(підпис)


(прізвище, ініціали)


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ


 

Додаток 2
до Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України


ДОГОВІР

______
         (місце укладання)

                                 "___" 20__ року
                                    (дата укладання)                     


Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ____ в особі її голови (заступника голови) __
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) (далі - Замовник), з однієї сторони, та громадянин (громадянка) ___________,
                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

паспорт серія ____ номер _______, виданий __,
(ким і коли)

реєстраційний номер облікової картки платника податку  _,
адреса місця проживання  ___,
контактний телефон ___________ (далі - Виконавець), з другої сторони (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про нижчезазначене.


1. Предмет Договору

За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, пов'язані з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), а Замовник зобов'язується оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим Договором.

2. Порядок, розмір та строки оплати послуг

2.1. Надані Виконавцем послуги, передбачені цим Договором, оплачуються Замовником відповідно до Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від "___" 2012 року N ____, у розмірі гривень на місяць, з якого здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством України на момент виплати.

2.2. У разі надання Виконавцем послуг не повний календарний місяць оплата здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу.

2.3. Замовник здійснює оплату за надані Виконавцем послуги щомісяця на підставі акта приймання-передачі наданих послуг, підписаного обома Сторонами, у якому зазначається кількість фактично відпрацьованих днів.

3. Обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

1) дотримуватися Конституції України та законів України, актів законодавства з питань підготовки та проведення виборів народних депутатів України;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;

4) надавати послуги особисто та своєчасно, забезпечуючи їх якість;

5) виконувати інші обов'язки відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

3.2. Виконавець має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території.

3.3. Замовник зобов'язаний:

1) створити належні умови для надання Виконавцем передбачених цим Договором послуг;

2) оплатити надані Виконавцем послуги в порядку, розмірах та строки, визначені цим Договором.

3.4. Замовник має право вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

4. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникати під час виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством України.

5. Строк дії Договору, порядок розірвання та внесення змін до нього

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до припинення повноважень виборчої комісії.

5.2. Зміни до Договору вносяться за письмовою домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору. Одностороння зміна умов Договору не допускається.

5.3. Одностороння відмова від виконання обов'язків за цим Договором в повному обсязі або частково не допускається.

5.4. Дія Договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії комісією, яка її утворила;

3) дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії комісією, яка її утворила.

6. Інші умови

6.1. Правовідносини, не врегульовані цим Договором, але такі, що можуть виникати у зв'язку з виконанням його умов, регламентуються законодавством України.

6.2. Цей Договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

7. Адреси і підписи Сторін

ЗАМОВНИК:


(реквізити)

Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ___

М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ:

(прізвище, ім'я, по батькові)


(адреса місця проживання)


(контактний телефон)


 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали