ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.06.2011 р. N 295

Про погодження Положення про громадську раду при облдержадміністрації

Відповідно до статті 37, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики":

1. Погодити Положення про громадську раду при облдержадміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Громадській раді при облдержадміністрації внести зазначене Положення для схвалення на черговому засіданні громадської ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Спірідонову Л. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

Додаток


ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Вінницької обласної державної адміністрації

на зборах громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації

 

Протокол від 2011 року N 1
Голова громадської ради

М. ДЖИГА

П. ПРУДИУС


ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при облдержадміністрації

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено на основі Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

1.2. Громадська рада при Вінницькій облдержадміністрації (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

1.3. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органу виконавчої влади;

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.4. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

1.5. Положення про Громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на засіданні Громадської ради.

Розділ II.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії органу, при якому вона утворена.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає облдержадміністрації, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає облдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає облдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням облдержадміністрації пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає облдержадміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку окремої галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

10) організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із органом про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, співпрацю із органом, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

2.3. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі);

6) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та їх структурних підрозділах;

7) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності облдержадміністрації та його структурних підрозділів, звертатись до неї з інших питань;

8) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб'єктів, що діють на території Вінницької області;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10 направляти за запрошенням облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться облдержадміністрацією та її структурними підрозділами;

11) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

13) координувати діяльність інших консультативно-дорадчих органів, що діють при облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також громадських рад, що діють при органах виконавчої влади нижчого рівня на території Вінницької області, надавати їм організаційно-методичну підтримку;

14) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.4. Рішення Громадської ради носять рекомендаційний характер для облдержадміністрації та усіх інших суб'єктів, розташованих на території Вінницької області, і є обов'язковими для розгляду облдержадміністрацією.

2.5. Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

2.6. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

Розділ III.
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані по одному представнику від громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадянського суспільства).

3.2. Для формування складу Громадської ради облдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

3.3. Якщо при облдержадміністрації вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

3.4. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, що є членами діючої Громадської ради, та облдержадміністрації.

3.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів облдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.7. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, облдержадміністрація повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

процедуру ідентифікації учасників установчих зборів;

процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого та секретаря установчих зборів;

процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

порядок обрання членів громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видача учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

процедуру організації повторного голосування у разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом Громадської ради, або порядок вирішення цього питання шляхом відкритого голосування;

процедуру оголошення результатів виборів тощо.

3.9. Проект регламенту зборів розробляється ініціативною групою з проведення установчих зборів та ухвалюється установчими зборами. Регламент установчих зборів є складовою Регламенту Громадської ради.

3.10. Після обрання нового складу Громадської ради діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.

3.11. Строк повноваження складу Громадської ради 2 роки.

3.12. Діяльність чинного складу Громадської ради може бути припинена достроково у випадках:

якщо рада не зібралась на перше засідання протягом трьох місяців з дати утворення;

якщо заяви про припинення членства у раді подали понад третину її членів.

Розділ IV.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членом постійних комісій, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа;

заходити в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена облдержадміністрація.

4.2. Члени Громадської ради зобов'язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4. Делегування повноважень вирішального голосу члена Громадської ради або її робочого органу іншим членам Громадської ради або членам робочого органу не допускається.

4.5. Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

4.6. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів підряд);

письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

4.7. У разі припинення членства у Громадській раді одного з обраних представників інститутів громадянського суспільства, за рішенням ради реалізується один із трьох варіантів:

1) членом ради стає наступний за списком кандидат згідно з протоколом голосування на установчих зборах;

2) інституту громадянського суспільства, який представляв член Громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових загальних зборах;

3) на наступних загальних зборах здійснюється обрання нових членів на заміну вибулих за процедурою, аналогічною процедурі обрання членів громадської ради на установчих зборах. Ця процедура детально прописується у Регламенті Громадської ради.

4.8. У разі дострокового припинення повноважень заступника, відповідального секретаря чи голови постійної комісії (комітету, секції, тощо) виконання їх обов'язків за рішенням Правління громадської ради покладається на одного з членів Громадської ради - до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

4.9. Члени Громадської ради працюють в раді на громадських засадах.

Розділ V.
НАЛАГОДЖЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступник (заступники) голови та секретар (секретаріат) ради), а також, як правило, приймається Положення про Громадську раду, визначається її структура (з утворенням постійних комісій та інших робочих органів ради) та ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

5.2. Голова Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу ради. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу облдержадміністрації.

5.3. Голова Громадської ради:

організовує діяльність ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені ради;

звітує про роботу Громадської ради;

представляє раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

координує роботу секретаріату Громадської ради;

бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації;

виконує інші представницькі функції від імені Громадської ради.

5.4. Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради на основі його заяви, яка розглядається на найближчому засіданні громадської ради, а також у разі припинення його членства у раді, а також при виникненні інших підстав, пов'язаних із неможливістю виконувати ним відповідних обов'язків (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо).

5.5. Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою не менше третини її членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів Громадської ради.

5.6. Заступник (заступники) голови Громадської ради обираються як правило на її першому засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою та розпорядженням голови ради.

5.7. Заступник (заступники) голови Громадської ради:

забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) ради;

контролює виконання плану роботи Громадської ради;

розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів ради;

організовує вивчення та дослідження Громадської думки;

організовує надання методичної допомоги Громадським радам, що діють при органах виконавчої влади нижчого рівня (територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади у Вінницькій області);

виконує інші функції відповідно до покладених на раду завдань.

5.8. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження виконує заступник (або за розпорядженням голови чи рішенням ради - один із заступників) голови громадської ради. У виняткових випадках Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу облдержадміністрації, на якого покладено координацію роботи Громадської ради. У цьому випадку секретар не є членом ради.

5.10. Секретар (секретаріат) Громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження стосунків із облдержадміністрацією та її підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.11. Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на найближчий період і на перспективу, які затверджує, як правило, на своєму першому засіданні. При цьому враховуються пропозиції облдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

5.12. Для об'єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань, Громадська рада може створювати з числа членів громадської ради постійні комісії за участю залучених осіб. Кожний член ради може входити до складу одного комітету та бути членом не більше ніж двох створених Громадською радою комісій.

5.13. Комітети Громадської ради та комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради та координують роботу інших спеціалізованих консультативно-дорадчих органів відповідного профілю, які діють при облдержадміністрації, його структурних підрозділах та інших органах публічної влади.

5.14. Засідання комітетів та комісій проводяться відповідно до затвердженого Плану роботи Громадської ради та в міру необхідності. Рішення комітетів (комісій) приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформляються протокольно. Залучені до складу комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів публічної влади у складі громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада затверджує склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16. Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформляються протокольно.

5.17. Для вирішення оперативних питань роботи Громадської ради утворюється Правління Громадської ради, до складу якого входять: голова, заступник (заступники) голови ради, відповідальний секретар та голови комітетів.

5.18. Коло питань, які може вирішувати Правління Громадської ради, визначається самою Громадської радою і фіксується у її Положенні та Регламенті.

5.19. Засідання Правління Громадської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. У засіданні Правління можуть за запрошенням брати участь інші члени Громадської ради та експерти.

5.20. Рішення Правління оформляються протоколом, який підписує голова та відповідальний секретар Громадської ради.

5.21. З метою забезпечення організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради у її складі утворюється постійно діючий робочий орган - Секретаріат ради (далі - Секретаріат) у складі відповідального секретаря, секретарів та прес-секретаря Громадської ради. Кількість членів Секретаріату визначається радою.

5.22. Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує оперативне планування діяльності Громадської ради;

відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує ведення протоколів засідання ради та її Правління, у триденний термін подає їх на підпис голови ради;

контролює підготовку питань на засідання ради відповідно до проекту порядку денного;

забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх на адресу облдержадміністрації;

забезпечує контроль за виконанням рішень ради;

опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у раді;

за погодженням з головою ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів ради та інших осіб;

забезпечує інформування широкої громадськості про діяльність ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність ради, виконання її рішень;

забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;

забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд голові облдержадміністрації пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян,

забезпечує взаємодію та листування ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

5.23. Керівництво діяльністю Секретаріату здійснює відповідальний секретар Громадської ради. Відповідальний секретар:

організовує і контролює роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань ради та її Правління;

організовує ведення діловодства;

виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.

5.24. Рішення щодо призначення у якості секретаря, відповідального за ведення протоколів, працівника структурного підрозділу облдержадміністрації у зв'язках з громадськістю, який не є членом ради, приймається Громадською радою за погодженням з облдержадміністрацією.

5.25. Прес-секретар Ради:

організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, "круглих столів", здійснює інформаційне забезпечення діяльності ради;

здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність ради;

готує план інформаційної діяльності ради та контролює його виконання;

здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів преси, інших засобів масової інформації про діяльність ради;

організовує та разом з членами ради забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність ради та її структурних утворень.

Розділ VI.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до Плану роботи Ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови ради або не менше однієї третини від загального складу її членів.

6.2. План роботи Громадської ради на рік затверджується, як правило, на її першому у поточному році засіданні з урахуванням пропозицій облдержадміністрації беруть участь більше половини її членів.

6.3. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

6.4. Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

6.5. У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники облдержадміністрації.

6.6. За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

6.7. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.8. Оперативні питання роботи Громадської ради, визначені самою радою, можуть вирішуватися на засіданні або у телефонному (електронному) спілкуванні за участю голови ради, заступника (заступників) голови, відповідального секретаря, голів комітетів ради.

6.9. Рішення, прийняті на засіданні ради, оформляються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і направляється до облдержадміністрації у п'ятиденний термін.

6.10. Розпорядження облдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п'ятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ VII.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1. Облдержадміністрація через управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв'язку, приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.

7.2. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена облдержадміністрація.

7.3. Громадська рада інформує облдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

7.4. Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із облдержадміністрацією про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із облдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. На цих форумах дається оцінка діяльності громадської ради та її членів. На підставі цього можуть вноситися зміни до персонального складу Громадської ради у межах третини кількості її членів.

Розділ VIII.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ

8.1. Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається, як правило, на першому засіданні ради.

8.2. Регламент Громадської ради має містити:

загальний порядок діяльності Громадської ради;

порядок планування роботи Громадської ради;

процедуру підготовки та внесення питань на розгляд Громадської ради;

порядок набуття членства, припинення та призупинення повноважень членів Громадської ради;

порядок участі членів Громадської ради в її діяльності;

порядок взаємодії Громадської ради з облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями:

порядок підготовки і проведення засідань Громадської ради;

порядок підготовки і проведення засідань робочих органів Громадської ради

порядок припинення повноважень членів Громадської ради;

форми та порядок прийняття рішень Громадською радою та її робочими органами;

порядок взаємодії Громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб'єктами;

порядок участі у роботі Громадської ради уповноважених представників облдержадміністрації;

порядок підготовки та проведення заходів Громадської ради;

порядок оприлюднення рішень ради;

порядок проведення голосування щодо обрання нового складу ради на установчих зборах;

порядок підготовки щорічних звітів про діяльність ради та їх оприлюднення;

інші питання внутрішньої організації діяльності Громадської ради.

8.3. Проект Регламенту Громадської ради розробляється ініціативною групою або робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів облдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства та ін. Проект Регламенту ухвалюється Громадською радою.

8.4. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться рішенням Громадської ради за ініціативою членів Громадської ради, представників облдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства, науковців після їх попереднього розгляду комітетами Громадської ради та погодження із облдержадміністрацією шляхом голосування членів ради.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали