РАДА СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 квітня 2012 року N 26

Про Положення про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в адміністративних судах України

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника Голови Ради суддів адміністративних судів України Гончар Л. Я. щодо Положення про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в адміністративних судах України, Рада суддів адміністративних судів України вирішила:

1. Доповідь заступника Голови Ради суддів адміністративних судів України Гончар Л. Я. щодо Положення про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в адміністративних судах України взяти до відома.

2. Положення про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в адміністративних судах України (додається) затвердити.

3. Копію цього рішення та Положення про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в системі судів адміністративної юрисдикції направити головам адміністративних судів, а також розмістити на офіційному веб-сайті Вищого адміністративного суду України у рубриці "Суддівське самоврядування".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Ради суддів адміністративних судів України Кобилянського М. Г.

 

Голова

М. Г. Кобилянський


 

Додаток


ПОЛОЖЕННЯ
про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в адміністративних судах України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад в адміністративних судах України (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог статті 122 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Порядку підготовки документів та розгляду питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в адміністративних судах та звільнення їх з цих посад, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 22 жовтня 2010 року N 55 (із змінами).

1.2. Цим Положенням визначається порядок формування резерву суддів на заміщення адміністративних посад у місцевих, апеляційних адміністративних судах та у Вищому адміністративному суді України (далі - резерв), а також перелік документів, які необхідні Раді суддів адміністративних судів України для розгляду питань щодо зарахування до резерву.

1.3. Метою Положення є забезпечення виваженого, системного та якісного формування висококваліфікованого резерву, а також недопущення недоліків у роботі при доборі кандидатів на адміністративні посади в адміністративних судах.

1.4. Такий резерв створюється для заміщення адміністративних посад в адміністративних судах усіх рівнів.

Формування резерву повинно забезпечити підготовку для зайняття адміністративних посад у судовій системі адміністративної юстиції особами, які за своїми діловими і моральними якостями зможуть здійснювати адміністративні функції у відповідних адміністративних судах на високому професійному рівні.

2. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ РЕЗЕРВУ

2.1. Резерв суддів на заміщення адміністративних посад формується з числа суддів відповідних адміністративних судів України.

2.2. Зарахування судді до резерву провадиться за письмовою заявою цього судді.

2.3. До резерву може бути зараховано більше одного кандидата на одну адміністративну посаду.

2.4. Кандидатами на зарахування до резерву можуть бути:

2.4.1 судді, які на час формування резерву обіймають адміністративні посади у відповідних адміністративних судах та можуть бути призначені на ці посади відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" на наступний строк;

2.4.2 судді, які на час формування резерву обіймають адміністративні посади у відповідних адміністративних судах, але виявили бажання бути зарахованими до резерву на іншу адміністративну посаду;

2.4.3 судді, які не займають адміністративні посади в адміністративних судах, але виявили бажання бути призначеними на адміністративну посаду.

2.5. Резерв на посади голів апеляційних адміністративних судів, Голови Вищого адміністративного суду України формується з числа суддів, які, як правило, мають досвід роботи на адміністративних посадах у судах.

2.6. Кандидат на адміністративну посаду в суди адміністративної юрисдикції перебуває у резерві не більше п'яти років з моменту його зарахування до цього резерву.

2.7. Один і той же кандидат, при дотриманні вимог пункту 2.4 цього Положення, може бути зарахований до резерву неодноразово.

2.8. Перебування кандидата у резерві припиняється за рішенням Ради суддів адміністративних судів України:

- у разі звільнення з посади судді;

- у разі переведення судді до іншого суду;

- за власної ініціативи;

- у разі досягнення ним шістдесяти п'яти років;

- у випадку, визначеному пунктом 2.6 цього Положення;

- у разі виявлення інших обставин, які унеможливлюють перебування судді у резерві.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ

3.1. Кандидат вважається зарахованим до резерву після прийняття Радою суддів адміністративних судів України відповідного рішення.

3.2. Рішення про зарахування кандидата до резерву на адміністративні посади в місцевих та апеляційних адміністративних судах приймається на засіданні Ради суддів адміністративних судів України на підставі:

3.2.1 для кандидатів на посади голів місцевих адміністративних судів - рекомендацій зборів суддів відповідного суду або подання голови апеляційного адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на суд, в якому працює кандидат, або Голови Вищого адміністративного суду України;

3.2.2 для кандидатів на посади заступників голів місцевих адміністративних судів - рекомендацій зборів суддів відповідного суду чи подання голови цього суду, або подання голови апеляційного адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на суд, в якому працює кандидат, або Голови Вищого адміністративного суду України;

3.2.3 для кандидатів на посади голів апеляційних адміністративних судів - рекомендацій зборів суддів відповідного суду або подання Голови Вищого адміністративного суду України;

3.2.4 для кандидатів на посади заступників голів апеляційних адміністративних судів - рекомендацій зборів суддів відповідного суду або подання голови цього суду або Голови Вищого адміністративного суду України;

3.3. Рішення про зарахування кандидата до резерву на посади заступників Голови Вищого адміністративного суду України приймається на засіданні Ради суддів адміністративних судів України за поданням Голови, погодженого зборами суддів цього суду.

3.4. Зарахування до резерву для заміщення посади Голови Вищого адміністративного суду України здійснюється на підставі рішення Ради суддів адміністративних судів України з додержанням вимог пункту 2.4 цього Положення.

3.5. Питання про зарахування до резерву кандидатів, визначених пунктом 2.4.1 цього Положення, розглядається Радою суддів адміністративних судів України за їхньою письмовою заявою.

Надання документів, передбачених цим Положенням, у такому разі не вимагається, крім характеристики, рекомендації зборів суддів відповідного суду або подання посадової особи, яка рекомендує кандидата для включення до резерву.

В іншому разі кандидатом на зарахування до резерву подається:

- письмова заява;

- засвідчені у встановленому порядку копії паспорта, трудової книжки, диплома про юридичну освіту;

- особова картка за формою П-2ДС та автобіографія, написана власноручно;

- копія диплома чи іншого документа про здобуту суддею додаткову освіту, науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

- інформація про підвищення кваліфікації з наданням копій відповідних документів;

- копії рішень уповноважених органів про призначення, обрання, переведення на посаду судді, про призначення судді на адміністративну посаду (якщо суддя займав її у минулому);

- копії рішень уповноважених органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності (за наявності);

- характеристика, підписана посадовою особою, яка рекомендує кандидата для включення до резерву, або головуючим зборів;

- рекомендація зборів суддів відповідного суду або подання посадової особи, яка рекомендує кандидата для включення до резерву.

3.6. Рада суддів адміністративних судів України на засіданні розглядає питання про зарахування кандидата до резерву за його участі.

У разі якщо кандидат не з'явився на засідання Ради суддів з поважних причин, питання щодо його зарахування до резерву може вирішуватися за його відсутності.

На засіданні Ради суддів адміністративних судів України, у разі необхідності, заслуховується інформація суддів та голів адміністративних судів, які можуть об'єктивно охарактеризувати кандидата.

3.7. Рада суддів адміністративних судів України упродовж трьох днів із дати вирішення питання про включення кандидата до резерву надсилає своє рішення до відповідного адміністративного суду.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Питання щодо зарахування кандидатів до резерву, їх виключення, та внесення змін до резерву розглядаються Радою суддів адміністративних судів України за необхідності.

4.2. Відлік часу зарахування суддів до резерву ведеться за датою прийняття рішення Ради суддів адміністративних судів України.

4.3. У разі виявлення обставин, які унеможливлюють перебування судді у резерві, члени Ради судів адміністративних судів України за дорученням Голови Ради суддів можуть здійснювати перевірку цих обставин.

За результатами вивчення членами Ради суддів адміністративних судів України складається відповідний висновок, який розглядається на засіданні Ради суддів.

4.4. У разі прийняття Радою суддів адміністративних судів України рішення про відмову у зарахуванні судді до резерву матеріали повертаються цьому судді.

4.5. Головою, заступником Голови та секретарем Ради суддів адміністративних судів України систематично здійснюється моніторинг заповнення та аналіз якісного складу резерву.

Відповідні висновки доводяться до відома членів Ради суддів адміністративних судів України на засіданні Ради.

4.6. Головами адміністративних судів постійно проводиться робота із суддями, зарахованими до резерву, яка спрямована на підготовку кандидата для зайняття адміністративної посади в адміністративному суді.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали