Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Міністерство оборони України;

Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України.

2. Кабінету Міністрів України:

вирішити питання щодо передачі в установленому порядку зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління Міністерства соціальної політики України підприємств, необхідних для забезпечення здійснення його функцій;

привести в місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 вересня 2006 року N 769 "Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
6 квітня 2011 року
N 406/2011
 

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 406/2011 


ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство оборони України

1. Міністерство оборони України (Міноборони України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міноборони України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва.

Міноборони України є органом військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України (далі - Збройні Сили).

2. Міноборони України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міноборони України є:

формування і реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, у галузі оборонного планування, військової освіти та науки;

здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами;

забезпечення формування військово-технічної політики у сфері оборони;

формування військової кадрової політики.

4. Міноборони України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

3) здійснює аналіз воєнно-політичної обстановки та визначає рівень воєнної загрози національній безпеці України;

4) здійснює планування та реалізовує заходи протидії і нейтралізації загроз національним інтересам України у воєнній сфері;

5) проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави;

6) здійснює забезпечення мобілізації та демобілізації в Збройних Силах та інших військових формуваннях;

7) здійснює в межах повноважень державну політику щодо охорони державної таємниці;

8) здійснює постійний моніторинг інформаційного середовища, виявляє потенційні та реальні інформаційні загрози в оборонній сфері, проводить попереджувальні інформаційні заходи;

9) розробляє концептуальні основи державної космічної політики в частині, пов'язаній зі створенням та використанням космічної техніки військового призначення, а також разом із Державним космічним агентством України - космічної техніки подвійного призначення;

10) готує та вносить до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозиції стосовно мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів;

11) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо потреб Збройних Сил на особливий період, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, виходячи з економічних можливостей держави;

12) організовує планування, методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах;

13) надає пропозиції Державному агентству резерву України щодо створення, обслуговування та зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міноборони України;

14) забезпечує дотримання підприємствами, установами і організаціями вимог законодавства з питань формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного резерву;

15) подає пропозиції до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони України;

16) подає пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони України, на період мобілізації та на воєнний час, а також здійснює контроль за їх обліком;

17) подає до Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил, інших військових формувань;

18) інформує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України про стан підготовки до переведення для роботи в умовах особливого періоду підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міноборони України;

19) розробляє Воєнну доктрину України та пропозиції до Стратегії національної безпеки України;

20) розробляє за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади Стратегічний оборонний бюлетень України на довгострокову перспективу, здійснює міжвідомчу координацію проведення оборонного огляду в Україні;

21) формує та розміщує державне замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта), забезпечує фінансування військової освіти;

22) затверджує положення про вищі військові навчальні заклади і військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, статути вищих військових навчальних закладів і військових ліцеїв, розробляє положення про військові ліцеї;

23) визначає порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців, у тому числі іноземних військових фахівців, а також підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв у військових навчальних закладах;

24) затверджує інструкції про порядок добору кандидатів та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і ад'юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

25) визначає порядок призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових (науково-дослідних) установах та військових ліцеях;

26) визначає пріоритетні напрями розвитку наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері;

27) координує діяльність науково-дослідних установ, підпорядкованих Міноборони України;

28) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальностей з підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

29) затверджує положення про проведення технічного огляду транспортних засобів Збройних Сил;

30) затверджує інструкцію про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні;

31) перевіряє стан всебічного забезпечення, бойової та мобілізаційної готовності в Збройних Силах;

32) контролює стан мобілізаційної готовності та підготовку підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

33) забезпечує життєдіяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організовує виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил;

34) разом із Міністерством надзвичайних ситуацій України та Генеральним штабом Збройних Сил України розробляє порядок залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

35) надає пропозиції Міністерству екології та природних ресурсів України до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища;

36) затверджує інструкцію про проведення дізнання в Збройних Силах;

37) розробляє та вдосконалює програми соціального розвитку Збройних Сил;

38) розробляє та здійснює заходи щодо розвитку культури і духовності у Збройних Силах, військово-патріотичного виховання громадян України;

39) затверджує Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва і склад Комітету з її присудження;

40) затверджує Положення про проведення у Збройних Силах творчих конкурсів, фестивалів та інших всеармійських мистецьких заходів;

41) затверджує Положення про організацію діяльності установ культури, бібліотек, музеїв у Збройних Силах;

42) визначає порядок виконання заходів з реалізації демократичного цивільного контролю над Збройними Силами;

43) видає "Білу книгу" з метою інформування громадськості про діяльність Збройних Сил;

44) забезпечує розвиток інформаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері оборони;

45) здійснює впровадження державних стандартів системи управління якістю у сфері оборони;

46) здійснює визначення пріоритетних напрямів та принципів розвитку і вдосконалення системи медичного забезпечення, розроблення програм розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил;

47) розробляє перелік заходів щодо реалізації територіального принципу медичного забезпечення Збройних Сил;

48) визначає порядок медичного забезпечення Збройних Сил у мирний час та особливий період;

49) визначає заходи, спрямовані на розвиток профілактичного напряму в охороні здоров'я військовослужбовців Збройних Сил та формування здорового способу життя;

50) розробляє положення про заклади охорони здоров'я Міноборони України;

51) разом із Міністерством охорони здоров'я України визначає порядок проведення державної акредитації та ліцензування закладів охорони здоров'я Міноборони України;

52) визначає порядок надання медичної допомоги у Збройних Силах;

53) визначає порядок санаторно-курортного лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників Збройних Сил та інших категорій громадян, яким законодавчо надано право користування закладами охорони здоров'я Міноборони України;

54) розробляє порядок проведення диспансеризації військовослужбовців Збройних Сил та контролює хід її виконання у військах;

55) визначає порядок дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців;

56) затверджує порядок здійснення військово-лікарської експертизи у Збройних Силах та військово-лікарської експертизи призовного контингенту;

57) забезпечує накопичення запасів медичної техніки та майна, організовує постачання медичною технікою і майном військ (сил), у тому числі інших військових формувань в особливий період;

58) затверджує порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей;

59) формує засади державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Збройних Силах;

60) організовує отримання міжнародної технічної допомоги у воєнній сфері, здійснює контроль за виконанням відповідних програм (проектів);

61) здійснює в межах компетенції міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, координує та контролює організацію і проведення військового співробітництва;

62) готує пропозиції Президентові України та Верховній Раді України стосовно участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників Збройних Сил у міжнародних миротворчих операціях, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

63) організовує роботи з утилізації надлишкового озброєння, військової техніки, ракет і боєприпасів, компонентів ракетного палива та координує діяльність органів виконавчої влади у цій сфері;

64) здійснює функції організатора конкурсів (аукціонів) із продажу військового майна, що підлягає утилізації;

65) здійснює контроль за якістю продукції військового призначення, що виробляється підприємствами України для Збройних Сил та на експорт;

66) організовує контроль за якістю харчових продуктів, що постачаються для Збройних Сил;

67) затверджує умови оплати праці працівників Збройних Сил, грошового забезпечення та заохочення військовослужбовців Збройних Сил, військовозобов'язаних та резервістів, розміри посадових окладів працівників та військовослужбовців Збройних Сил з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи та умов служби;

68) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на відчуження майнових об'єктів, що відносяться до основних фондів підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони України, а також на передачу в заставу цілісних майнових комплексів підприємств, будівель та споруд, що належать до сфери управління Міноборони України, його структурних підрозділів;

69) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міноборони України;

70) здійснює у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міноборони України;

71) реєструє військові частини як суб'єкти господарської діяльності;

72) веде облік об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони України;

73) утримує в належному стані та організовує експлуатацію об'єктів військового призначення;

74) затверджує порядок списання військового майна;

75) здійснює в установленому порядку відчуження військового майна, передачу його до сфери управління центральних чи місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам та організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та в комунальну власність, готує пропозиції щодо зміни цільового призначення земельних ділянок Збройних Сил;

76) затверджує інструкцію про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил та членам їх сімей житлових приміщень;

77) затверджує інструкцію щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил;

78) затверджує положення про порядок оренди і оплати орендованого житла у Збройних Силах;

79) розробляє, подає на затвердження до Кабінету Міністрів України та впроваджує Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей;

80) перевіряє в Збройних Силах ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

81) виступає замовником і формує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів основні показники державного оборонного замовлення щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг;

82) організовує фундаментальні та пошукові дослідження в інтересах розробки озброєння і військової техніки;

83) надає технічне завдання виконавцеві державного оборонного замовлення зі створення, модернізації, закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки;

84) затверджує правила розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних Сил (класифікатор подій, які належать до інцидентів);

85) визначає порядок забезпечення безпеки польотів авіації Збройних Сил, здійснює контроль за станом безпеки польотів, проводить розслідування авіаційних подій з повітряними суднами Збройних Сил;

86) за дорученням Міждержавного авіаційного комітету здійснює функції незалежної інспекції Авіаційного регістру;

87) затверджує оперативно-стратегічні й оперативно-тактичні вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння та військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил;

88) організовує проведення державних та інших випробувань зразків озброєння та військової техніки;

89) забезпечує прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) Збройних Сил озброєння, військової та спеціальної техніки;

90) організовує і контролює роботи з кодифікації та каталогізації предметів постачання Збройних Сил;

91) розробляє та затверджує порядок збільшення встановленого ресурсу і продовження строків служби озброєння та військової техніки;

92) здійснює організацію робіт щодо передачі в установленому порядку документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення і здійснює контроль щодо своєчасного та якісного внесення змін до неї;

93) організовує відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил вимог, потреб та пріоритетів розроблення, впровадження та контролює виконання Державної програми розвитку озброєння та військової техніки й інших цільових програм розвитку озброєнь;

94) розробляє технічні регламенти та здійснює функції технічного регулювання у сфері озброєння та військової техніки, в тому числі безпеки, допуску до експлуатації та використання;

95) розробляє та визначає порядок застосування стандартів для задоволення потреб оборони України;

96) надає інформацію Державній службі експортного контролю України щодо можливості експорту та імпорту товарів військового призначення;

97) подає на затвердження до Кабінету Міністрів України структуру військового резерву людських ресурсів;

98) визначає порядок функціонування системи військового обліку громадян;

99) затверджує перелік військово-облікових спеціальностей;

100) затверджує перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями (крім посад вищого офіцерського складу);

101) затверджує перелік окремих військових посад, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);

102) установлює співвідношення чисельності офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування осіб офіцерського складу на посадах у Збройних Силах;

103) установлює порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних Сил на посадах у багатонаціональних органах військового управління, а також у закордонних дипломатичних установах України;

104) призиває в разі потреби громадян України, яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, для проходження військової служби осіб офіцерського складу;

105) установлює форму і порядок видачі документів, що посвідчують статус та особу військовослужбовця;

106) установлює порядок ведення і форму особової справи, де відображається проходження військової служби військовослужбовцями;

107) установлює перелік та форму документів, на підставі яких оформлюються накази по особовому складу;

108) установлює порядок добору і прийняття громадян на військову службу за контрактом;

109) затверджує перелік військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу;

110) зараховує осіб офіцерського складу інших військових формувань до Збройних Сил, укладає з ними контракт про проходження військової служби у Збройних Силах та призначає на відповідні посади;

111) установлює порядок черговості проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

112) затверджує номенклатуру посад для призначення осіб офіцерського складу;

113) визначає порядок формування і використання резерву кандидатів для просування по службі;

114) визначає перелік посад, які не потребують у разі призначення на них проходження спеціальних курсів підготовки;

115) визначає вимоги до кандидатів і порядок створення резерву для направлення за кордон для проходження військової служби;

116) визначає вимоги до кандидатів для навчання за кордоном, кількість військовослужбовців та їх розподіл між структурними підрозділами Міноборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і видів Збройних Сил;

117) визначає перелік спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

118) визначає порядок направлення на навчання, строки, послідовність і періодичність проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу;

119) визначає порядок і строки проведення атестування військовослужбовців;

120) визначає строк, кількість і військово-облікові спеціальності для призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

121) приймає рішення про залишення на військовій службі осіб офіцерського складу понад граничний вік;

122) здійснює добір військовослужбовців, що відряджаються до державних органів, установ, організацій, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також їх кадрове супроводження;

123) направляє за кордон військовослужбовців та працівників Збройних Сил для проходження військової служби, роботи або навчання;

124) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

125) установлює заохочувальні відзнаки Міноборони України та здійснює нагородження ними військовослужбовців та інших осіб;

126) установлює статус учасника бойових дій та видає відповідні документи військовослужбовцям Міноборони України та Збройних Сил;

127) визначає перелік посад військовослужбовців органів військового управління, з'єднань, військових навчальних закладів, військових частин, військова служба яких пов'язана із систематичними стрибками з парашутом (у разі виконання річних норм стрибків з парашутом), які мають право на встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсії та отримання надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя;

128) затверджує інструкцію з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міноборони України;

129) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. Міноборони України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міноборони України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міноборони України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) здійснює добір кадрів в апараті Міноборони України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників та військовослужбовців апарату Міноборони України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

5) здійснює у межах повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міноборони України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

7) організовує охорону праці в Міноборони України та Збройних Силах;

8) здійснює державний нагляд за безпечним веденням робіт військовослужбовцями;

9) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Збройних Сил, Міноборони України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ними видаються;

10) організовує в Міноборони України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Міноборони України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Міноборони України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Міноборони України завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати захист своїх законних прав та інтересів у судах та інших юрисдикційних органах, у тому числі міжнародних;

6)користуватись іншими правами, що випливають із покладених на нього завдань.

7. Міноборони України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Міноборони України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

9. Міністр у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Міноборони України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Міноборони України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази Міноборони України, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

З питань реформування та розвитку Збройних Сил, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування Міністр видає спільні з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил накази і директиви.

10. Міністр:

1) очолює Міноборони України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає стратегічні напрями роботи Міноборони України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

3) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

4) подає на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міноборони України;

5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які надходять від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;

6) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міноборони України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міноборони України, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

7) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

8) погоджує структуру Генерального штабу Збройних Сил;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міноборони України;

10) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міноборони України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) подає в установленому порядку Президентові України на затвердження перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу Збройних Сил;

12) вносить у встановленому порядку Президентові України подання про призначення на посади та звільнення з посад осіб вищого офіцерського складу Збройних Сил;

13) укладає контракт про проходження військової служби з особами, які призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу;

14) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку військовослужбовців;

15) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

16) нагороджує відзнаками Міноборони України, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) і ранги державним службовцям та застосовує інші види заохочення військовослужбовців і працівників Збройних Сил;

17) представляє військовослужбовців і працівників Збройних Сил до відзначення державними нагородами;

18) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

19) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

20) проводить особистий прийом громадян;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

22) підписує накази Міноборони України;

23) розподіляє обов'язки між першим заступником, заступником (за наявності), заступником Міністра - керівником апарату, а також повноваження між першим заступником та заступником (за наявності);

24) здійснює через начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах та контроль за її діяльністю;

25) приймає рішення про списання військового майна згідно з законодавством;

26) здійснює переведення Міноборони України на функціонування в умовах особливого періоду;

27) представляє Міноборони України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

28) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міноборони України;

29) скасовує повністю чи в окремій частині акти підпорядкованих Міноборони України органів військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України та актам Міноборони України;

30) організовує роботу колегії Міноборони України і головує на її засіданнях;

31) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Міністр має першого заступника та заступника Міністра - керівника апарату.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Міноборони України окремих завдань за рішенням Президента України у Міноборони України вводиться посада заступника Міністра.

Перший заступник, заступник Міністра - керівник апарату призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняються з посад Президентом України.

Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Міноборони України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, працівників та військовослужбовців апарату Міноборони України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міноборони України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міноборони України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил за посадами. У разі потреби до складу колегії Міноборони України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Міноборони України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Міноборони України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міноборони України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Для розгляду питань наукової і науково-технічної діяльності в інтересах оборони держави утворюється воєнно-наукова рада Міноборони України.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

13. Гранична чисельність працівників, в тому числі військовослужбовців, Міноборони України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Міноборони України затверджується Міністром.

Штатний розпис (штат) апарату, кошторис Міноборони України затверджуються заступником Міністра - керівником апарату за погодженням з Міністерством фінансів України.

Міноборони України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 406/2011 


ПОЛОЖЕННЯ
про Генеральний штаб Збройних Сил України

1 . Генеральний штаб Збройних Сил України (Генеральний штаб) є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України (далі - Збройні Сили), координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями (далі - інші військові формування), органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту (далі - Держспецтрансслужба) і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

В особливий період Генеральний штаб є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

2. Генеральний штаб у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України, наказами і директивами Президента України та Міністра оборони України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Генерального штабу є:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки;

стратегічне планування застосування Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку, координація їх підготовки до виконання завдань у сфері оборони, організація стратегічного розгортання Збройних Сил, інших військових формувань, організація територіальної оборони та оперативного обладнання території держави;

безпосереднє військове керівництво Збройними Силами;

організація і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на підтримання військ (сил) Збройних Сил та інших військових формувань і правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку у постійній бойовій та мобілізаційній готовності.

4. Генеральний штаб відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх Міністрові оборони України;

2) розробляє та подає на розгляд Міністрові оборони України проекти актів Міністерства оборони України;

3) здійснює аналіз та прогноз тенденцій розвитку засобів збройної боротьби, форм і способів її ведення, оцінює обстановку в районах імовірних дій Збройних Сил в інтересах ефективного планування оборони держави та застосування Збройних Сил;

4) проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах підтримання у готовності і бойового застосування Збройних Сил;

5) здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку для оборони держави;

6) організовує захист від терористичних посягань об'єктів Збройних Сил, озброєння, військової техніки, матеріально-технічних засобів, що знаходяться у військових частинах або зберігаються у визначених місцях, підготовку і застосування військ (сил) Збройних Сил у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі чи територіальних водах України, бере участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України;

7) здійснює планування територіальної оборони України, організовує і проводить заходи щодо підготовки органів військового управління та штабів територіальної оборони з питань територіальної оборони, здійснює координацію і контроль за підготовкою інших військових формувань та правоохоронних органів до виконання завдань територіальної оборони;

8) визначає вихідні дані, планує та здійснює загальне керівництво підготовкою і проведенням заходів оперативного обладнання території держави;

9) здійснює заходи короткострокового та середньострокового оборонного планування у Збройних Силах;

10) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави, контролює стан мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та стан виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період;

11) розробляє проект мобілізаційного плану Збройних Сил та інших військових формувань і подає його на розгляд Міністрові оборони України;

12) розробляє схему мобілізаційного розгортання Збройних Сил та спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил, а також організовує розроблення схеми мобілізаційного розгортання інших військових формувань та спеціальних формувань, призначених для передачі до інших військових формувань під час мобілізації;

13) здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ і організацій Збройних Сил та інших військових формувань і правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період;

14) розробляє штати і табелі до штатів органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил, а також штати і табелі до штатів щодо оснащення матеріально-технічними засобами спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил;

15) розробляє план дислокації Збройних Сил;

16) визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, здійснює контроль за їх отриманням;

17) організовує разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування функціонування системи військового обліку громадян;

18) організовує призов громадян на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, прийняття на військову службу за контрактом;

19) організовує комплектування Збройних Сил, інших військових формувань та Держспецтрансслужби військовослужбовцями строкової служби;

20) направляє військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном, крім номенклатури призначення Міністра оборони України;

21) приймає рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом;

22) зараховує осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом інших військових формувань до Збройних Сил, укладає з ними контракт про проходження військової служби у Збройних Силах та призначає на посади;

23) здійснює планування та управління підготовкою Збройних Сил;

24) визначає обсяги підготовки військовослужбовців Збройних Сил та громадян України для проходження військової служби, в тому числі за програмою офіцерів запасу для Збройних Сил та інших військових формувань;

25) здійснює планування та організацію підготовки і перепідготовки військовозобов'язаних, резервістів, визначає час і строки проведення навчальних зборів;

26) здійснює безпосереднє військове керівництво підпорядкованими вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів;

27) визначає потреби Збройних Сил у військових фахівцях та виступає замовником на їх підготовку;

28) визначає потреби Збройних Сил на особливий період, узагальнює потреби інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання Збройних Сил, інших військових формувань;

29) планує і здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення мобілізаційної підготовки Збройних Сил, інших військових формувань;

30) контролює стан допризовної підготовки та підготовки призовників за військово-технічними спеціальностями, здійснює методичне забезпечення цієї підготовки;

31) формує потреби в науковій і науково-технічній продукції для Збройних Сил;

32) здійснює планування та організацію морально-психологічного забезпечення повсякденної життєдіяльності, підготовки та застосування Збройних Сил;

33) організовує здійснення заходів оперативного забезпечення у Збройних Силах;

34) здійснює організацію навігаційного забезпечення та виконання комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України;

35) здійснює організацію гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил та виконання заходів забезпечення захисту військ (сил) і об'єктів від небезпечних гідрометеорологічних явищ;

36) контролює проведення робіт, пов'язаних із знешкодженням та знищенням вибухонебезпечних предметів на території військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил;

37) організовує у Збройних Силах комплексне виконання завдань радіоелектронної боротьби та забезпечує радіоелектронний захист радіоелектронних засобів Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, Держспецтрансслужби та Держспецзв'язку;

38) організовує участь Збройних Сил у здійсненні заходів в умовах надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та заходів, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації;

39) забезпечує заходи підвищення рівня живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил;

40) організовує в межах повноважень заходи тилового забезпечення Збройних Сил;

41) організовує в межах повноважень заходи щодо розквартирування військ (сил);

42) організовує заходи щодо зберігання, технічного обслуговування, поточного, середнього, регламентного ремонтів озброєння, військової техніки, зберігання і використання боєприпасів та ракет у Збройних Силах;

43) здійснює в межах повноважень облік, розподіл, закріплення та списання військового майна в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил;

44) здійснює заходи медичного забезпечення у Збройних Силах;

45) забезпечує заходи щодо збереження життя і здоров'я особового складу;

46) забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів у Збройних Силах;

47) здійснює контроль за виконанням заходів гарнізонної, вартової та внутрішньої служб у Збройних Силах;

48) забезпечує правопорядок та додержання військової дисципліни у Збройних Силах, здійснює заходи щодо зміцнення військової дисципліни та профілактики правопорушень серед особового складу безпосередньо підпорядкованих йому органів військового управління та військ (сил) Збройних Сил;

49) здійснює організацію та контроль за виконанням заходів пожежної безпеки у Збройних Силах;

50) забезпечує виконання комплексу завдань з метрології, метрологічної діяльності та стандартизації у сфері оборони;

51) організовує приховане управління військами (силами), засекреченого, шифрованого і кодованого зв'язку, контролює у Збройних Силах здійснення комплексу заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

52) контролює діяльність органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил з питань дотримання законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам;

53) забезпечує інформаційну безпеку у Збройних Силах;

54) розробляє і впроваджує комплекс організаційних, режимних і технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому застосуванню озброєння, здійснює керівництво та контроль за їх проведенням;

55) організовує опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану та підготовки Збройних Сил та надає їх у встановленому порядку Президенту України - Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України, органам державної влади;

56) здійснює планування та контроль за перевезеннями, що проводяться для Збройних Сил у мирний час, та військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період;

57) здійснює церемоніальне забезпечення проведення прийому державних та офіційних візитів глав іноземних держав та делегацій;

58) визначає якісну та кількісну потребу в закупівлі продукції оборонного призначення;

59) визначає потреби, вимоги та пріоритети, основні показники державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, модернізацію, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг;

60) розробляє основні оперативно-стратегічні та оперативно-тактичні вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункової кількості основних видів озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил;

61) бере участь у створенні та контролює стан системи управління державою в особливий період;

62) здійснює заходи щодо підготовки національної системи зв'язку до використання в інтересах оборони;

63) створює систему управління Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, Держспецтрансслужбою і Держспецзв'язку, призначеними для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил в особливий період, та організовує її функціонування;

64) організовує, координує роботу зі створення єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами, впроваджує сучасні інформаційні технології в діяльність органів військового управління;

65) доводить до Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, а в особливий період - і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя накази і директиви Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;

66) здійснює в межах компетенції міжнародне військове співробітництво із збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві, забезпечує підготовку і участь миротворчих контингентів та персоналу Збройних Сил у міжнародних миротворчих операціях;

67) забезпечує згідно з міжнародними договорами у галузі роззброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України та поза її межами, збирає, опрацьовує інформацію та повідомлення відповідно до цих міжнародних договорів незалежно від підлеглості об'єктів інспектування;

68) здійснює реєстрацію та веде реєстр державних повітряних суден;

69) видає дозволи на виконання внутрішніх, транзитних і міжнародних польотів державних повітряних суден України й іноземних держав та здійснює їх контроль;

70) видає дозволи на польоти повітряних суден у межах зон з особливим режимом використання повітряного простору;

71) видає дозволи на перетин повітряними суднами державного кордону поза повітряними коридорами;

72) видає дозволи на виконання польотів для проведення аерофотозйомки;

73) здійснює контроль за дотриманням правил виконання польотів державних повітряних суден, проведенням діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору під час польотів повітряних суден, переміщення інших об'єктів у повітряному просторі та польотів повітряних суден, які перетинають державний кордон України;

74) веде облік апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного призначення Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України;

75) здійснює управління, регулювання, державний нагляд та радіочастотний моніторинг у сфері користування радіочастотним ресурсом України спеціальними користувачами, координує діяльність їх радіочастотних органів;

76) забезпечує присвоєння радіочастот і позивних сигналів у смугах радіочастот спеціального користування спеціальним користувачам та підрозділам збройних сил інших держав, що застосовують радіоелектронні засоби на території України, веде реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування;

77) розробляє та затверджує нормативно-правові акти щодо користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот спеціального користування;

78) формує пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України;

79) організовує застосування засобів державного розпізнавання у державних органах, Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку, використання цих засобів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності;

80) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань;

81) у питаннях виконання завдань особливого періоду, крім функцій, визначених у підпунктах 1 - 80 цього пункту:

уточнює документи Стратегічного плану застосування Збройних Сил, організовує уточнення оперативних планів видів Збройних Сил та планувальних документів інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку з питань їх застосування та участі в територіальній обороні України;

організовує стратегічне розгортання Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку і переведення військових частин на організацію та штати воєнного часу, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя під час виконання завдань у сфері оборони держави;

приймає у своє підпорядкування визначені завданнями особливого періоду з'єднання, військові частини, установи, організації Міністерства оборони України та інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку, органи управління ними;

бере участь в організації використання повітряного, водного, інформаційного простору держави та здійснює контроль за їх використанням;

здійснює оповіщення державних органів про переведення на функціонування в умовах особливого періоду в разі введення воєнного стану та проведення мобілізації;

планує і здійснює заходи щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах;

бере участь у проведенні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях, правоохоронних органах, Держспецтрансслужбі, Держспецзв'язку;

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, пов'язану зі створенням і підготовкою до роботи системи міських та позаміських запасних пунктів управління в особливий період, у мирний час та в умовах надзвичайного стану;

здійснює управління телекомунікаційними мережами та радіочастотним ресурсом держави;

в умовах воєнного стану здійснює заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

5. Генеральний штаб для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Генерального штабу;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати захист своїх законних прав та інтересів у судах та інших юрисдикційних органах, у тому числі міжнародних;

6) залучати до проведення навчань за попереднім погодженням із керівниками інших військових формувань, правоохоронних органів, Держспецтрансслужби і Держспецзв'язку їх органи управління, з'єднання, військові частини і підрозділи, призначені для підпорядкування органам військового управління в особливий період та виконання завдань територіальної оборони відповідно до вимог законодавства, а також представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

7) залучати представників правоохоронних органів для забезпечення виконання міжнародних договорів та угод у галузі роззброєння та контролю над озброєннями під час проведення інспекційної діяльності на території України;

8) установлювати заохочувальні відзнаки начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України та порядок нагородження ними;

9) надавати пропозиції щодо можливості здійснення господарської діяльності військовими частинами та установами Збройних Сил, призупиняти ведення господарської діяльності військовими частинами та установами Збройних Сил;

10) користуватися іншими правами, що випливають із покладених на нього завдань.

6. Генеральний штаб здійснює свої повноваження безпосередньо та через органи військового управління Збройних Сил.

7. Генеральний штаб у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, органами військового управління Збройних Сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України у межах повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і директив, доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та директив Міністра оборони України видає накази та директиви, організовує і контролює їх виконання.

9. Генеральний штаб очолює начальник Генерального штабу -Головнокомандувач Збройних Сил України, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. На посаду начальника Генерального штабу призначається військовослужбовець.

10. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України:

1) здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами, а також організовує стратегічне розгортання і застосування Збройних Сил, з'єднань і військових частин інших військових формувань, їх органів управління, переданих у підпорядкування відповідним органам військового управління Збройних Сил;

2) бере участь у реалізації державної політики у сфері оборони держави, організовує виконання заходів щодо розвитку Збройних Сил, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення;

3) затверджує положення про органи військового управління Збройних Сил, які підпорядковані Генеральному штабу;

4) спрямовує і контролює здійснення заходів щодо підготовки Збройних Сил, підтримання військ (сил) Збройних Сил у бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, проведення призову, прийняття громадян на військову службу, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на Збройні Сили;

5) визначає систему управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями і контролює її функціонування в особливий період;

6) здійснює безпосереднє керівництво територіальною обороною України;

7) визначає організаційну структуру органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, що належить до сфери управління Генерального штабу;

8) організовує розроблення та подання на розгляд Міністрові оборони України проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, актів Міністерства оборони України;

9) присвоює в установленому порядку чергові військові звання військовослужбовцям та вносить Міністрові оборони України подання про присвоєння вищих військових звань;

10) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку військовослужбовців Збройних Сил та працівників Генерального штабу, формує і затверджує кадровий резерв державних службовців та в установленому порядку присвоює зазначеним працівникам відповідні ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації;

11) порушує в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України військовослужбовців та працівників Збройних Сил; установлює почесні нагрудні знаки та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних Сил та інших осіб;

12) здійснює загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах;

13) приймає рішення про списання військового майна згідно з законодавством;

14) визначає порядок організації взаємодії структурних підрозділів Генерального штабу з іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, Держспецтрансслужбою і Держспецзв'язку;

15) затверджує за погодженням із Міністром оборони України структуру Генерального штабу;

16) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

17) підписує накази та директиви Генерального штабу;

18) розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками;

19) представляє Генеральний штаб у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

20) скасовує повністю чи в окремій частині акти підпорядкованих йому органів військового управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України, актам Міністерства оборони України та Генерального штабу;

21) організовує роботу військової ради Генерального штабу і головує на її засіданнях;

22) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Начальник Генерального штабу має першого заступника та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку.

На посади першого заступника та заступників начальника Генерального штабу призначаються військовослужбовці.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Генерального штабу, обговорення найважливіших напрямів діяльності Збройних Сил, колективного вироблення рішень у Генеральному штабі утворюється колегіальний дорадчий орган - військова рада Генерального штабу. Головою військової ради є начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

Рішення військової ради реалізовуються шляхом видання відповідного наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Генерального штабу можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію військової ради Генерального штабу, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

13. Граничну чисельність військовослужбовців і працівників Генерального штабу затверджує Міністр оборони України.

Штат та положення про структурні підрозділи Генерального штабу затверджує начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності Генерального штабу, здійснюється в межах коштів Державного бюджету України.

Генеральний штаб є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали