ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Сьома сесія VI скликання
I пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 13.04.2011 р. N 114

Про Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради VI скликання

Відповідно до частини тринадцятої статті 46, статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Чернівецька міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради VI скликання, яке затверджене рішенням 2 сесії міської ради VI скликання від 25.01.2011 р. N 15, яке набрало чинності відповідно до рішення 3 сесії міської ради VI скликання від 10.02.2011 р. N 58 "Про повторний розгляд рішення 2 сесії (II пленарне засідання) Чернівецької міської ради VI скликання від 25.01.2011 р. N 15 "Про Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради VI скликання", з 10.02.2011 р. в редакції із врахуванням зауважень міського голови, викладених в розпорядженні Чернівецького міського голови від 28.01.2011 р. N 23-р "Про зупинення дії рішення 2 сесії (III пленарне засідання) Чернівецької міської ради VI скликання від 25.01.2011 р. N 15 "Про Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради VI скликання", виклавши його в новій редакції (додається).

2. Доручити Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин розробити Положення про комісію з розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і в користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спорів щодо розмежування районів у місті.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 10.02.2011 р. N 58 "Про повторний розгляд рішення 2 сесії (II пленарне засідання) Чернівецької міської ради VI скликання від 25.01.2011 р. N 15 "Про Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради VI скликання".

4. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради у мережі Інтернет.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на постійні комісії міської ради та посадових осіб міської ради в частині повноважень, визначених Положенням про постійні комісії та Регламентом.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Михайлішина В. М.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
13.04.2011 N 114

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Чернівецької міської ради
VI скликання

Положення про постійні комісії Чернівецької міської ради (надалі - Положення) відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та Регламенту Чернівецької міської ради VI скликання (надалі - Регламент) визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій міської ради.

Це Положення складається з розділів, статей, частин статей, пунктів та підпунктів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Постійні комісії Чернівецької міської ради

1. Постійні комісії Чернівецької міської ради (надалі - постійні комісії) є органами міської ради (надалі - ради), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рекомендацій.

2. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

3. Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись міським головою, групою депутатів, депутатом, фракціями ради.

4. Рішенням 2 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 28.12.2010 р. N 3 (Рішення N 3) утворено сім постійних комісій з питань:

1) законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики;

2) бюджету та фінансів;

3) земельних відносин, архітектури та будівництва;

4) житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища;

5) охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення;

6) освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики;

7) економіки, підприємництва та туризму.

5. В межах функціональної спрямованості, визначеної цим Положенням, кожна постійна комісія є профільною.

Стаття 2. Правові засади діяльності постійних комісій

1. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативними актами, Регламентом та цим Положенням.

Стаття 3. Склад постійних комісій

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

2. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

4. Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких працюватимуть, про що подають письмові заяви секретарю ради. Депутат має право протягом терміну повноважень ради за поданою заявою і рішенням ради переходити в іншу комісію.

5. Депутати ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

6. Інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 4. Внесення змін та доповнень до Положення

1. Це Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням ради на пленарних засіданнях в порядку, визначеному Регламентом.

2. Внесення змін та доповнень до Регламенту в частині діяльності постійних комісій передбачає внесення відповідних змін та доповнень до цього Положення і здійснюються одночасно.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього Положення можуть вноситися міським головою, депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами і фракціями.

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 5. Загальні засади організації роботи постійних комісій

1. Постійні комісії організовують свою роботу шляхом проведення засідань для розв'язання питань, що відносяться до їх компетенції, та внесення їх на розгляд ради у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку.

2. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення роботи постійних комісій здійснюють виконавчі органи ради.

Стаття 6. Розподіл обов'язків у постійних комісіях

1. Постійні комісії на першому засіданні обирають заступника (заступників) голови комісії і секретаря комісії.

2. Постійні комісії на своїх засіданнях здійснюють розподіл обов'язків між членами комісій, можуть утворювати підкомісії з одного або декількох напрямків роботи комісій.

Визначення кількісного та персонального складу підкомісії, а також порядок організації роботи підкомісії визначається постійною комісією на її засіданні, про що зазначається в протоколі комісії.

3. Постійні комісії доручають заступнику голови комісії або її секретарю організовувати взаємодію з іншими постійними комісіями.

Стаття 7. Голова постійної комісії

1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, який обирається радою на її пленарному засіданні в порядку, визначеному Регламентом.

2. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голів постійних комісій можуть вноситись міським головою, постійною комісією, групою депутатів, шляхом самовисування, фракціями ради.

3. Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування. В разі наявності декількох кандидатур на голову постійної комісії, обрання голови здійснюється шляхом рейтингового голосування.

4. Голова постійної комісії:

1) скликає і веде засідання комісії, підписує протоколи, висновки та рекомендації комісії;

2) організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання комісії, дає доручення членам комісії;

3) представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

4) організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісії, в тому числі направляє протоколи комісії виконавчим органам ради та/або відповідним посадовим особам.

5. Голова постійної комісії відповідає перед міською радою за діяльність комісії.

6. У разі необхідності можливе переобрання голів однієї, кількох або всіх постійних комісій за рішенням ради.

Підставами щодо переобрання можуть бути: особиста заява голови комісії, неналежне виконання головою комісії своїх обов'язків - за висновком відповідної профільної постійної комісії, міського голови, секретаря ради, постійної комісії з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики, а також підстав, передбачених частиною п'ятою статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтею 37 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Стаття 8. Заступник голови постійної комісії

1. Заступник голови постійної комісії обирається із числа членів постійної комісії на її першому засіданні більшістю голосів від загального складу комісії.

2. Заступник голови постійної комісії виконує функції голови комісії за його дорученням у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваженням з інших причин.

3. Заступник голови постійної комісії організовує взаємодію постійної комісії з іншими комісіями ради, виконує інші функції, визначені комісією та її головою.

Стаття 9. Секретар постійної комісії

1. Секретар постійної комісії обирається із числа членів постійної комісії на її першому засіданні більшістю голосів від загального складу комісії.

2. Секретар постійної комісії може виконувати функції голови комісії у зв'язку з неможливістю виконання головою або його заступником цих функцій.

3. Секретар постійної комісії веде її документацію, у тому числі складає та підписує протоколи засідань комісії, готує проекти планів роботи комісії, організовує контроль реалізації висновків і рекомендацій (рішень) постійної комісії, рішень ради по напрямах діяльності комісії, виконує інші повноваження, визначені постійною комісією.

Стаття 10. Планування діяльності постійних комісій

1. Постійні комісії діють на основі перспективного й поточного планування.

2. Підставою діяльності комісії є план її роботи на рік, який затверджується на засіданні комісії, як правило, в останній місяць попереднього року. План роботи постійної комісії погоджується міським головою, доводиться до відома всіх голів постійних комісій та керівників виконавчих органів ради.

Розділ III. ФОРМИ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 11. Засідання постійної комісії

1. Основною організаційною формою роботи постійної комісії є її засідання.

2. Засідання постійної комісії скликаються її головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

3. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

4. У разі відсутності голови, заступника голови, секретаря комісії, їх неможливості або відмови скликати засідання комісії, воно може бути проведено на вимогу не менш як однієї третини членів комісії. У цьому випадку засідання веде за дорученням ініціативної групи один з депутатів, що входить до її складу.

5. У випадку неможливості взяти участь у засіданні член комісії повідомляє про це голову комісії.

6. Пропуск депутатом ради протягом року більше половини засідань постійної комісії без поважних причин, невиконання ним рішень і доручень ради та її органів є підставою для виключення депутата міської ради зі складу комісії за її рішенням, або пропозицією депутатської фракції та прийнятим відповідним рішенням радою.

7. Депутат міської ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він своєю поведінкою перешкоджає її роботі. Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує регламент роботи комісії та/або норми депутатської етики.

8. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рекомендацій та висновків постійних комісій. Про час, місце проведення слухання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути повідомлено членам комісії та запрошеним на її засідання особам не пізніше ніж за три робочих дні до його початку.

Стаття 12. Спільні засідання постійних комісій

1. Постійні комісії можуть проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями за своєю ініціативою, за дорученням міського голови, секретаря ради або за рішенням ради.

2. Спільні засідання постійних комісій проводяться, як правило, з питань, що відносяться до компетенції декількох комісій.

3. Спільні засідання постійних комісій скликаються головами відповідних комісій і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу кожної комісії.

4. Спільні засідання постійних комісій веде один з їх голів у встановленому на кожному засіданні порядку. Обов'язки секретаря покладаються на одного із секретарів постійної комісії або члена комісії за домовленістю голів постійних комісій.

5. Постійні комісії можуть проводити спільні засідання із спорідненими постійними комісіями міських рад, що є членами Асоціації міст України. Порядок таких засідань встановлюється комісіями відповідно до чинного законодавства.

Стаття 13. Виїзні засідання постійних комісій

1. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об'єктах, питання по яких є предметом розгляду комісії.

Стаття 14. Гласність роботи постійних комісій

1. Засідання постійних комісій проводяться відкрито та гласно, за винятком, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.

2. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на постійні комісії за сприяння організаційного відділу та відділу інформації ради.

3. На засідання постійних комісій за їх рішенням можуть бути запрошені представники акредитованих засобів масової інформації.

Представники акредитованих засобів масової інформації запрошуються на засідання постійних комісій через відділ інформації або в іншому порядку, встановленому комісією, з обов'язковим інформуванням про це відділу інформації.

4. Постійні комісії міської ради можуть проводити свої засідання із запрошенням уповноважених депутатів (представників) зі складу інших постійних комісій. При цьому представники мають право дорадчого голосу, а також право оголошення офіційної думки комісії, що уповноважила на це представника.

5. Питання про присутність і запрошення на засідання постійних комісій будь-яких осіб вирішується у кожному окремому випадку постійною комісією.

Розділ IV. ПІДГОТОВКА І ВНЕСЕННЯ ПИТАНЬ НА РОЗГЛЯД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 15. Питання для розгляду на постійних комісіях

1. Пропозиції з питань для розгляду постійною комісією можуть вноситися депутатами зі складу комісії, міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом, секретарем ради, депутатськими групами та фракціями.

2. Перелік основних питань, що вносяться на розгляд постійних комісій, формується, як правило, на основі плану роботи ради.

3. Перелік поточних, організаційних та інших питань, що вносяться на розгляд постійних комісій, формується перед засіданням комісії у міру їх надходження з джерел, визначених цим Положенням і Регламентом.

Стаття 16. Підготовчі комісії та робочі групи

1. Постійні комісії для підготовки та вивчення питань на розгляд комісії або на розгляд ради, розробки проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії, робочі групи з числа депутатів свого складу із залученням депутатів зі складу інших постійних комісій (за погодженням з ними), представників громадськості, учених і спеціалістів.

Розділ V. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ НА ЗАСІДАННЯХ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 17. Питання, що розглядаються постійними комісіями

1. На засіданнях постійних комісій розглядаються:

1) питання, які готуються постійною комісією для розгляду радою;

2) питання, які внесені на розгляд ради іншими суб'єктами, визначеними Регламентом;

3) питання, які безпосередньо розглядаються постійною комісією відповідно до плану її роботи, за дорученнями міської ради, міського голови, секретаря міської ради та постійної комісії ради.

Стаття 18. Порядок розгляду питань постійними комісіями

1. Питання і проекти рішень по них для розгляду міською радою готуються і розглядаються постійними комісіями в порядку і з дотриманням вимог, установлених Регламентом.

2. З питань, внесених на розгляд ради, постійні комісії в особі їх голів або уповноважених комісіями депутатів можуть виступати з доповідями і співдоповідями на пленарних засіданнях ради.

Стаття 19. Контроль за виконанням рішень

1. Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають у порядку контролю інформацію про хід виконання раніше ухвалених комісією рішень, рішень ради, контроль за виконанням яких доручений конкретній комісії, прийнятих ним за ініціативою або за участю комісії.

2. Постійні комісії організовують контроль виконання рішень на основі положень Регламенту.

Стаття 20. Звіт про діяльність постійних комісій

1. Постійні комісії (їх голови) звітують щорічно про свою діяльність на пленарному засіданні ради.

Стаття 21. Рішення постійних комісій

1. За наслідками розгляду на засіданнях постійних комісій питань, визначених цим Положенням, комісії ухвалюють з кожного питання рішення, що містить висновки і рекомендації, які мають бути доведені до відома депутатів при розгляді відповідного питання на пленарному засіданні ради.

2. Рішення постійних комісій ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. При відсутності секретаря комісії обов'язки щодо ведення і підписання протоколу, за рішенням комісії, покладаються на одного із членів комісії.

3. Рішення постійних комісій на спільних засіданнях декількох комісій приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії, підписуються їх головами, а у разі їх відсутності заступниками голів або секретарями постійних комісій.

4. При розгляді питань, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постійні комісії дають рекомендації, в інших випадках - готують висновки.

Рекомендації постійних комісій надсилаються організаційним відділом ради адресатам, відповідним виконавчим органам ради впродовж трьох наступних робочих днів після засідання постійної комісії.

Рекомендації та висновки постійних комісій оформляються витягом з протоколу засідання постійної комісії.

Оприлюднення їх в засобах масової інформації здійснюється за рішенням постійних комісій, про що обов'язково зазначається в протоколі, та здійснюється в порядку, визначеному Регламентом.

5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Ігнорування посадовими особами ради розгляду рекомендацій постійної комісії тягне за собою притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному чинним законодавством.

Питання про ігнорування посадовими особами ради розгляду рекомендацій постійної комісії може розглядатися на пленарному засіданні ради.

6. На вимогу громадян, їм видається копія відповідних рекомендацій та висновків постійних комісій, якщо вони стосуються їх законних прав та охоронюваних законом інтересів.

Розділ VI. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Стаття 22. Загальні повноваження постійних комісій

1. Постійні комісії вивчають, попередньо розглядають і готують питання, які належать до її відання, здійснюють контроль за виконанням рішень, а саме:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, зміни та доповнення до них, звіти про виконання програм і бюджету;

2) безпосередньо вивчають, розглядають на своїх засіданнях та готують питання щодо стану і розвитку відповідних галузей міського господарства і соціально-культурної сфери, діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

3) попередньо розглядають проекти рішень ради з інших питань, підготовлені для розгляду радою суб'єктами нормотворчої ініціативи, визначеними Регламентом та готують висновки з питань, внесених на розгляд ради;

4) розробляють проекти рішень ради, в тому числі здійснюють підготовку матеріалів та проектів регуляторних актів;

5) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань;

6) попередньо розглядають структуру та загальну чисельність виконавчих органів ради та витрати на їх утримання;

7) можуть попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для прийняття на службу в Чернівецьку міську раду на керівні посади та на посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, вносити відповідні пропозиції за результатами розгляду міському голові, якщо цього вимагає не менше половини членів профільної комісії або пропонує міський голова;

8) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради;

9) попередньо розглядають та погоджують створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

10) попередньо розглядають та погоджують створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади, визначення повноважень цих органів (служб);

11) попередньо розглядають та погоджують надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

12) заслуховують інформацію про виконання планів асигнувань, кошторисів підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста та виконавчих органів ради; здійснюють контроль з зазначених питань;

13) попередньо розглядають плани державних закупівель розпорядників коштів міського бюджету, зміни до них та здійснюють контроль за дотриманням головними розпорядниками коштів міського бюджету та комунальними підприємствами та установами вимог законодавства з питань державних закупівель;

14) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради та своїх рекомендацій;

15) здійснюють розгляд звернень, що відносяться до їх функціональної спрямованості;

16) здійснюють інші повноваження, що визначені законодавством, Регламентом та цим Положенням.

2. Постійні комісії розглядають на своїх засіданнях питання за власною ініціативою або за дорученням ради, міського голови, секретаря ради в обсязі і в терміни, обумовлені дорученням.

3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів та відділень необхідні матеріали та документи.

Стаття 23. Постійна комісія з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики

1. До компетенції комісії як ініціатора аналізу і розгляду питань у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку відносяться:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка матеріалів, проектів рішень за повідомленнями керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку;

б) підготовка проектів рішень щодо тлумачень положень Регламенту;

в) підготовка матеріалів з питань боротьби з безпритульністю в місті;

г) підготовка, при необхідності, матеріалів для інформування ради з питань організації призову громадян на термінову військову й альтернативну служби, а також забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян;

д) підготовка матеріалів, проектів рішень ради з питань забезпечення реалізації Закону України "Про статус депутатів місцевих рад";

е) підготовка матеріалів щодо заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

є) підготовка матеріалів щодо контролю розгляду депутатських запитів, депутатських звернень, звернень виборців;

ж) підготовка матеріалів щодо дострокового припинення повноважень депутатів;

з) підготовка матеріалів з питань утворення і організації діяльності органів самоорганізації населення;

и) підготовка матеріалів з питань, що вносяться на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи і загальними зборами громадян за місцем проживання;

і) ініціювання інших питань у межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

2) попередній розгляд питань:

а) про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги і рішення ради та її виконавчих органів;

б) про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальної громади міста, повноваження міської ради, її органів і посадових осіб;

в) про документи прокурорського реагування внесені (принесені) на розгляд ради;

г) про виконання депутатами рішень і доручень ради, явку їх на пленарні засідання ради і засідання постійних комісій;

д) про дотримання норм депутатської етики;

е) про пропозиції громадян, прийняті на загальних зборах за місцем проживання;

є) про надання повноважень органам самоорганізації населення;

ж) про визначення обсягу і меж повноважень районних у місті рад;

з) участь у розробці проекту міського бюджету за видатками на утримання закладів та проведення заходів, що належать до сфери напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

и) попередній розгляд інших питань, що вносяться на розгляд ради.

3) вивчення діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії;

б) аналіз стану і виконання заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю в місті;

в) аналіз надання депутатам передбачених законом можливостей виконувати депутатські обов'язки і реалізовувати свої права;

г) аналіз діяльності органів самоорганізації населення;

д) вивчення діяльності з інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2. Постійна комісія з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики є відповідальною за реалізацію радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на підставі Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Регламенту у зв'язку з цим:

1) забезпечує підготовку експертного висновку про регуляторний вплив внесеного проекту регуляторного акта та про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2) бере участь у формуванні плану діяльності ради та її виконавчих органів з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік;

3) здійснює підготовку питань щодо звітів про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

4) заслуховує інформацію виконавчих органів ради щодо реалізації ними повноважень у здійсненні державної регуляторної політики;

5) інформує раду про стан реалізації покладених на раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики.

Стаття 24. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

1. До компетенції постійної комісії як ініціатора аналізу і розгляду питань у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку відносяться:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка проектів рішень ради щодо створення додаткових джерел надходжень до бюджету, зокрема через утворення нових фінансово-економічних інститутів;

б) підготовка проектів рішень ради щодо затвердження та виконання міського бюджету;

в) підготовка проектів рішень з питань ефективності використання бюджетних коштів;

г) підготовка проектів рішень про ставки податків, зборів, інших платежів, що зараховуються до бюджету міста;

д) підготовка проектів рішень про встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок, про надання пільг по місцевих податках і зборах;

е) підготовка Програми приватизації, Положення про приватизацію комунального майна;

є) розгляд письмових звітів про хід та результати приватизації комунального майна;

ж) підготовка проектів рішень ради з питань надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також про придбання об'єктів державної власності;

з) підготовка проектів рішень ради з питань забезпечення обліку, проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності та контролю за їх цільовим використанням;

и) підготовка проектів рішень щодо вдосконалення інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв'язків;

і) ініціювання інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

2) попередній розгляд питань:

а) проекти програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування в межах напрямків діяльності комісії;

б) про звіт щодо виконання програми соціально-економічного розвитку міста;

в) про проект міського бюджету, про внесення змін до нього, звіт про виконання бюджету (щоквартально);

г) про ставки податків, зборів, інших платежів, що зараховуються до бюджету міста;

д) про встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок, про надання пільг по місцевих податках і зборах;

е) про утворення цільових фондів, про Положення про ці фонди і про звіти про використання їх коштів;

є) про випуск місцевих позик;

ж) про придбання нерухомого майна у власність територіальної громади міста;

з) про надання в концесії об'єктів права комунальної власності;

и) про відчуження об'єктів комунальної власності та затвердження переліків об'єктів комунальної власності, які підлягають та не підлягають приватизації;

і) про умови приватизації об'єктів комунальної власності;

ї) про порядок передачі об'єктів комунальної власності територіальної громади міста в оренду та позичку;

й) про передачу іншим суб'єктам окремих повноважень для управління комунальним майном;

к) про затвердження програми приватизації, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;

л) про утворення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної форми власності;

м) про функціонування дозвільної системи в галузях відповідно до функціональної спрямованості комісії;

н) попередній розгляд інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

3) вивчення діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії;

б) аналіз роботи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

в) аналіз роботи підприємств, установ та організацій, що фінансуються з бюджету;

г) аналіз ефективності використання бюджетних коштів;

д) аналіз ефективності тарифної і цінової системи;

е) аналіз ефективності діяльності суб'єктів господарювання, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, за рахунок яких формується дохідна частина бюджету;

є) контроль за виконанням міського бюджету;

ж) аналіз ефективності використання нежитлових приміщень, будівель, споруд, що належать до комунальної власності;

з) аналіз виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності та внесення рекомендацій щодо продовження терміну дії таких договорів;

и) аналіз виконання умов договорів про приватизацію об'єктів комунальної власності;

і) вивчення діяльності з інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2. Постійна комісія:

1) представляє інтереси громади в частині здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організація незалежно від форм власності, суб'єктів підприємництва;

2) сприяє інвестиційній діяльності, просуванню інвестиційно привабливих проектів та залученню інвестицій.

Стаття 25. Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури та будівництва

1. До компетенції комісії як ініціатора аналізу і розгляду питань у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку відносяться:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка матеріалів, проектів рішень з питань регулювання земельних відносин, містобудівної політики, охорони культурної спадщини;

б) проектів рішень щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

в) проектів рішень з питань охорони культурної спадщини;

г) підготовка матеріалів, проектів рішень про затвердження технічної документації з грошової оцінки земель міста, а також про затвердження Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки, в тому числі встановлення ставок орендної плати;

д) ініціювання інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2) попередній розгляд питань:

а) про передачу, надання, вилучення, продаж і викуп земельних ділянок;

б) про обмеження, тимчасову заборону (припинення) використання земельних ділянок громадянами й юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

в) про встановлення і зміну меж районів у місті;

г) про затвердження генерального плану, містобудівних програм, іншої містобудівної документації;

д) про затвердження планів програм будівництва і реконструкції об'єктів в місті і звітів про їх виконання;

е) про функціонування дозвільної системи в галузях відповідно до функціональної спрямованості комісії;

є) про порядок участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

ж) участь у розробці проекту міського бюджету за видатками на утримання закладів та проведення заходів, що належать до сфери напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

з) попередній розгляд інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

3) вивчення діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції комісії, в тому числі відділу охорони культурної спадщини ради;

б) аналіз стану і заходів з будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунальної власності, житлових будівель;

в) аналіз реалізації заходів із здійснення містобудівних програм, проведення земельної реформи;

г) вивчення діяльності з інших питань у межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2. Постійна комісія:

1) взаємодіє з територіальними представництвами органів державної виконавчої влади з питань земельних відносин, містобудування та охорони культурної спадщини;

2) Постійна комісія рекомендує своїх членів до складу комісії з розгляду земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і в користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спорів щодо розмежування меж районів у місті.

Стаття 26. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища

1. До компетенції комісії, як ініціатора аналізу і розгляду питань у порядку, встановленому цим Положенням і Регламентом, відносяться питання житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв'язку та охорони навколишнього середовища:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка програм, проектів рішень про стан та перспективи розвитку житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та енергетики в місті, збереження житлового фонду, охорони навколишнього середовища;

б) підготовка матеріалів, проектів рішень щодо забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства комунальної власності, а також тими, що належать відомствам та іншим власникам в межах чинного законодавства;

в) підготовка матеріалів, проектів рішень щодо удосконалення діяльності підприємств житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту, зв'язку та реформування житлово-комунального господарства міста;

г) підготовка матеріалів, проектів рішень щодо встановлення правил з питань благоустрою території міста, у тому числі за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність;

д) підготовка матеріалів, проектів рішень щодо програм охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів міста, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, що розташовані на території міста;

е) підготовка матеріалів, проектів рішень щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

є) підготовка матеріалів, проектів рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду міського значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, наукову цінність, пам'ятниками природи, які охороняються законом;

ж) підготовка матеріалів, проектів рішень з питань роботи промислових підприємств незалежно від форм власності для забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та стимулювання щодо впровадження енергозберігаючих технологій, реалізації вимог законодавства в питаннях місцевого самоврядування;

з) підготовка матеріалів, проектів рішень щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ, організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності не підпорядкованих міській раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними природоохоронного законодавства;

и) ініціювання інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

2) попередній розгляд питань:

а) проектів програм, планів економічного та соціального розвитку міста, заходів з охорони довкілля та покращення екології, і внесення до них зауважень та пропозицій;

б) про заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради, підпорядкованих їм комунальних підприємств, повідомлень голів районних у місті рад про виконання цільових, комплексних програм;

в) про роботу житлово-комунальних підприємств міста, екологічного стану міста, розвитку пасажирського транспорту, зв'язку у місті, збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, благоустрою міста, утримання та ремонту доріг, та хід їх реалізації; внесення пропозицій із зазначених питань;

г) про тарифи на житлово-комунальні, побутові та транспорті послуги;

д) про титульні списки на капітальний та поточний ремонт доріг, реставрації будинків, житлового фонду, каналізаційних та інших інженерних мереж, що відносяться до їх компетенції;

е) про діяльність житлово-будівельних товариств, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення;

є) про систему управління й організації діяльності об'єктів житлово-комунального господарства;

ж) про заборону експлуатації житлово-комунальних об'єктів у разі порушення екологічних, санітарних норм та правил, інших вимог законодавства;

з) про створення, перепрофілювання і реорганізацію міських комунальних підприємств житлово-комунальної сфери;

и) про забезпечення діяльності об'єктів житлово-комунального господарства в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;

і) про надання згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами, включає територію міста;

ї) у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

й) про формування основних напрямків екологічної, ресурсозберігаючої політики на місцевому рівні;

к) про врахування екологічних вимог у проектах планування та забудови міста, проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок для цільового використання, у першу чергу для об'єктів, розташованих поблизу зон рекреації, прибережних смуг, природоохоронних об'єктів тощо;

л) про створення фонду для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

м) про проведення екологічної експертизи об'єктів;

н) про роботу підприємств, установ, організацій промисловості, паливно-енергетичного комплексу з питань реалізації програм соціально-економічного розвитку території міста;

о) викладених у проектах рішень щодо затвердження містобудівних обґрунтувань об'єктів містобудування, відведення земельних ділянок в рекреаційних, зелених зонах, прибережних смугах водних об'єктів, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також на земельних ділянках та на територіях, що межують з земельними ділянками, які мають вищезазначений статус;

п) про роботу підприємств, установ, організацій транспорту і зв'язку з питань реалізації програм соціально-економічного розвитку території міста;

р) про графіки і маршрути руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності;

с) про функціонування дозвільної системи в галузях відповідно до функціональної спрямованості комісії;

т) участь у розробці проекту міського бюджету за видатками на утримання закладів та проведення заходів, що належать до сфери напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

у) попередній розгляд інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

3) вивчення діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії;

б) аналіз діяльності підприємств, установ та організацій, віднесених до галузі житлово-комунального господарства у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії; подання за результатами аналізу пропозицій на розгляд керівників підприємств, установ, організацій, а в необхідних випадках внесення пропозицій на розгляд ради або міського голови;

в) аналіз надання житлово-комунальних, транспортних послуг підприємствами комунальної власності та стану використання природних ресурсів міста;

г) аналіз ефективності системи енерго-, тепло-, водопостачання і водовідведення;

д) аналіз утримання в належному стані кладовищ, військових поховань;

е) аналіз ефективності впорядкування території міста;

є) здійснення постійного контролю за обсягами виконаних робіт з поточного ремонту за кошти громадян, які нараховані житлово-експлуатаційним підприємствам, незалежно від їх форми власності, згідно з затвердженим, по кожному будинку окремо, тарифом;

ж) аналіз кошторисів, розгляд актів виконаних робіт з капітального ремонту і реконструкції, які здійснюються за кошти міського бюджету та бюджетів районів міста;

з) аналіз необхідних заходів щодо попередження та ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

и) взаємодія з громадськими неурядовими організаціями, широкими верствами населення з питань охорони навколишнього природного середовища;

і) аналіз діяльності транспортних підприємств, що здійснюють міські пасажирські перевезення; підприємств зв'язку;

ї) аналіз виконання відповідних рішень з питань організації стоянок, місць для паркування автомобільного транспорту;

й) аналіз ефективності тарифної системи у галузі житлово-комунального господарства;

к) контроль за приватизацією житла;

л) контроль за веденням обліку громадян, які потребують покращення житлових умов та розподілом житла;

м) вивчення діяльності з інших питань у межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

Стаття 27. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення

1. До компетенції комісії як ініціатора аналізу і розгляду питань у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку відносяться:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка матеріалів, проектів рішень із залучення додаткових коштів, інших ресурсів для реалізації місцевої соціальної політики у сфері діяльності комісії;

б) підготовка проектів цільових програм у сфері надання медичної допомоги, соціального захисту населення та праці;

в) підготовка матеріалів, проектів рішень з питань організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я, закладів та заходів соціального захисту населення;

г) підготовка матеріалів, проектів рішень з питань контролю реалізації законодавства з напрямків діяльності комісії;

д) ініціювання інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2) попередній розгляд питань:

а) про використання бюджетних і залучених коштів для фінансування закладів та заходів охорони здоров'я, соціального захисту населення та для інших цілей згідно з напрямками діяльності комісії;

б) про вдосконалення структури управління закладами охорони здоров'я та соціального захисту населення;

в) про міську програму зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

г) участь у розробці проекту міського бюджету за видатками на утримання закладів та проведення заходів, що належать до сфери напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

д) попередній розгляд інших питань у межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

3) вивчення діяльності органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії;

б) аналіз діяльності підприємств, організацій незалежно від форм власності із забезпечення надання послуг у сфері охорони здоров'я та соціального захисту населення у відповідності з вимогами чинного законодавства;

в) аналіз реалізації вимог законодавства за змістом і розвитку установ охорони здоров'я та соціального захисту населення, що належать територіальній громаді міста;

г) аналіз діяльності суб'єктів сфери компетенції комісії із забезпечення реалізації вимог законодавства підприємствами та установами, що належать територіальній громаді міста;

д) вивчення діяльності з інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

Стаття 28. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики

1. До компетенції комісії як ініціатора аналізу і розгляду питань у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку відносяться:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка проектів програм з питань сфери діяльності комісії;

б) підготовка матеріалів, проектів рішень з питань організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти, культури, фізкультури, спорту та заходів з молодіжної політики;

в) підготовка проектів цільових програм щодо залучення громадських організацій на конкурсній основі до реалізації молодіжної, сімейної, освітньої, наукової політики та політики у сфері спорту;

г) підготовка матеріалів, проектів рішень з питань контролю за реалізацією законодавства по напрямках діяльності комісії;

д) ініціювання інших питань у межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2) попередній розгляд питань:

а) про використання бюджетних і залучених коштів для обслуговування населення міста та інших цілей відповідно до напрямків діяльності комісії;

б) про вдосконалення структури управління обслуговуванням населення та інших структур з напрямків діяльності комісії;

в) про розвиток мережі закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту;

г) участь у розробці проекту міського бюджету за видатками на утримання закладів та проведення заходів, що належать до сфери напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

д) попередній розгляд інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

3) вивчення діяльності органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії;

б) аналіз діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із забезпечення обслуговування у сфері освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики у відповідності з вимогами чинного законодавства;

в) аналіз реалізації вимог законодавства за змістом і розвитком установами у сфері освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, що належать територіальній громаді міста;

г) аналіз забезпечення реалізації статутних положень дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних установ, культурно-просвітницьких, фізкультурно-оздоровчих установ незалежно від форм власності;

д) аналіз індивідуальної підприємницької діяльності у сфері освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики;

е) аналіз реалізації затверджених заходів з питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

є) контроль щодо забезпечення соціального захисту працівників сфери освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики;

ж) контроль за забезпеченням належних умов праці працівників сфери освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики, а також за проведенням їх атестації;

з) вивчення діяльності з інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

Стаття 29. Постійна комісія з питань економіки, підприємництва та туризму

1. До компетенції постійної комісії як ініціатора аналізу і розгляду питань у встановленому цим Положенням і Регламентом порядку відносяться:

1) ініціювання розгляду питань радою:

а) підготовка матеріалів, проектів рішень про стан та розвиток галузей міського господарства, розробка стратегії підвищення конкуренто-спроможності міста та програм економічного і соціального розвитку міста та внесення змін до них;

б) розробка програми розвитку туризму в місті, внесення пропозицій щодо створення туристичної інфраструктури, координації дій суб'єктів туристичної діяльності;

б) підготовка програми приватизації, Положення про приватизацію комунального майна, переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають та не підлягають приватизації;

в) розгляд звітів про хід та результати приватизації комунального майна;

г) підготовка проектів рішень ради з питань передачі у комунальну власність об'єктів державної власності та з питань передачі об'єктів комунальної власності до державної власності;

д) підготовка проектів рішень ради з питань забезпечення обліку, проведення інвентаризації об'єктів комунальної власті та контролю за їх цільовим використанням;

е) розгляд підготовлених матеріалів, проектів рішень щодо встановлення правил торгівлі на ринках;

є) розгляд підготовлених матеріалів, проектів рішень з питань підприємництва та промисловості;

ж) розгляд скарг підприємців на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчих органів ради;

з) підготовка проектів рішень щодо вдосконалення інвестиційної політики і зовнішньоекономічних зв'язків;

и) ініціювання інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2) попередній розгляд питань:

а) про програму економічного і соціального розвитку міста, програму розвитку туризму в місті, програму приватизації та стратегію підвищення конкурентоспроможності міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування в межах напрямків діяльності комісії;

б) про звіт щодо виконання програм з інших питань місцевого самоврядування в межах напрямків діяльності комісії;

в) про проект міського бюджету, про внесення змін до нього, звіт про виконання бюджету (щоквартально);

г) про ставки податків, зборів, інших платежів, що зараховуються до бюджету міста;

д) про встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок, про надання пільг по місцевих податках і зборах;

е) про утворення цільових фондів, про Положення про ці фонди і про звіти про використання їх коштів;

є) про придбання нерухомого майна у власність територіальної громади міста;

ж) про надання в концесії об'єктів права комунальної власності;

з) про відчуження об'єктів комунальної власності та затвердження переліків об'єктів комунальної власності, які підлягають та не підлягають приватизації;

и) про умови приватизації об'єктів комунальної власності;

і) про порядок передачі об'єктів комунальної власності територіальної громади міста в оренду та позичку;

ї) про передачу іншим суб'єктам окремих повноважень для управління комунальним майном;

й) про затвердження програми приватизації, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;

к) про утворення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної форми власності;

л) про функціонування дозвільної системи в галузях відповідно до функціональної спрямованості комісії;

м) про сприяння розвитку всіх форм торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення;

н) про організацію ярмарків, роботи місцевих ринків відповідно до чинного законодавства;

о) про організацію діяльності органів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

п) участь у розробці проекту міського бюджету за видатками на утримання закладів та проведення заходів, що належать до сфери напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії;

р) попередній розгляд інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

3) вивчення діяльності виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста:

а) аналіз діяльності виконавчих органів ради у сфері, віднесеній до компетенції цієї комісії;

б) аналіз роботи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;

в) аналіз ефективності використання нежитлових приміщень, будівель, споруд, що належать до комунальної власності;

г) аналіз роботи підприємств, установ та організацій, що фінансуються з бюджету;

д) аналіз ефективності тарифної і цінової системи;

е) аналіз ефективності діяльності суб'єктів господарювання, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, за рахунок яких формується дохідна частина бюджету;

є) аналіз виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності та внесення рекомендацій щодо продовження терміну дії таких договорів;

ж) аналіз виконання умов договорів про приватизацію об'єктів комунальної власності;

з) вивчення діяльності з інших питань в межах напрямків діяльності та функціональної спрямованості комісії.

2. Постійна комісія:

1) представляє інтереси громадськості, суб'єктів підприємництва міста;

2) сприяє інвестиційній діяльності, просуванню інвестиційно привабливих проектів та залученню інвестицій;

3) сприяє створенню робочих місць.

 

Секретар міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали