ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 березня 2012 року N 97

Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання і протидію корупції

З метою забезпечення виконання у центральному апараті Держземагентства України та його територіальних органах окремих положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та Закону України "Про державну службу" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Попередження про встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (додаток 1).

1.2. Інформацію про працюючих у центральному апараті Держземагентства України та/або в територіальних органах Держкомзему/Держземагентства близьких осіб (додаток 2).

1.3. Інформацію про наявність (відсутність) корпоративних прав (додаток 3).

2. Управлінню кадрової політики та персоналу при прийнятті на роботу державних службовців у центральний апарат Держземагентства України, керівників та заступників керівників головних управлінь Держкомзему в областях, містах Києві та Севастополі, керівників територіальних органів Держкомзему, а також керівників та заступників керівників територіальних органів Держземагентства забезпечити:

2.1. Попередження про встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, претендентів на зайняття посад державних службовців.

2.2. Подання претендентами Інформації про працюючих у центральному апараті Держземагентства України та/або в територіальних органах Держкомзему/Держземагентства близьких осіб.

2.3. Подання претендентами Інформації про наявність (відсутність) корпоративних прав.

3. Голові Рескомзему АР Крим, керівникам головних управлінь Держкомзему/Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити неухильне виконання цього наказу у відповідних органах.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

Додаток 1
до наказу Держземагентства України
06.03.2012 N 97


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням

1. Законом України "Про державну службу" передбачено, що державні службовці:

1) повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки; шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця (стаття 5);

2) не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

- в інших випадках, установлених законами України (стаття 12);

3) не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу (стаття 16).

2. Відповідно до статті 6 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (далі - Закон) особам, уповноваженим на виконання функцій держави, зокрема державним службовцям, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

3. Відповідно до статті 7 Закону (Декларація N 3206-VI) особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

4. Стаття 8 Закону (Декларація N 3206-VI) встановлює, що особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цього пункту, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Передбачене обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

1) даруються (здійснюються) близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави, як подарунки державі, Держземагентству України, є відповідно державною власністю і передаються до Держземагентства України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Відповідно до статті 9 Закону (Декларація N 3206-VI) особи, уповноважені на виконання функцій держави, зокрема державні службовці, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідною особою).

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті 9 Закону (Декларація N 3206-VI), відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави, забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

6. Статтею 11 Закону (Декларація N 3206-VI) встановлено, що у разі відкриття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

7. Статтею 14 Закону (Декларація N 3206-VI) визначено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов'язані:

1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Про обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) стосовно осіб, уповноважених на виконання функції держави, попереджений(-а):

___
201_ р.


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)


 

Начальник Управління
запобігання та протидії корупції

Р. М. Карпов


 

Додаток 2
до наказу Держземагентства України
06.03.2012 N 97


ІНФОРМАЦІЯ
про працюючих у центральному апараті Держземагентства України та/або в територіальних органах Держкомзему/Держземагентства близьких осіб

Я, ___________
_,
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
_
                                                                      (посада, яку займає або на яку претендує особа)
відповідно до статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) повідомляю про працюючих у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та/або його територіальних органах близьких мені осіб (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідною особою):
_
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
_
                                                                     (посада, підрозділ, ступінь родинного зв'язку особи)
_
_
_


___ 201_ р.


(підпис)


 

Начальник Управління
запобігання та протидії корупції

Р. М. Карпов


 

Додаток 3
до наказу Держземагентства України
06.03.2012 N 97


ІНФОРМАЦІЯ
про наявність (відсутність) корпоративних прав

Я, ___________
_,
                                                                                   (прізвище, ім'я по батькові)
_
                                                                  (посада, яку займає або на яку претендує особа)
відповідно до статей 7 (Декларація N 3206-VI), 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) повідомляю про наявність (відсутність) у мене корпоративних прав*:
_
                                            (назва господарської організації, розмір частки у статутному капіталі,
_
                                                                    кількість та номінальна вартість цінних паперів)
_
_
_


* Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (стаття 167 Господарського кодексу України). Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку (стаття 55 Господарського кодексу України).


___ 201_ р.


(підпис)


 

Начальник Управління
запобігання та протидії корупції

Р. М. Карпов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали