ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2012 року N 110

Київ

Про Порядок фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), частини сьомої статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 19, частинами третьою та четвертою статті 23, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (додається), встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 31 січня 2006 року N 350 "Про затвердження Порядку виділення асигнувань, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються окружним виборчим комісіям на підготовку і проведення виборів народних депутатів України".

3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12.07.2012 N 825

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Центральної виборчої комісії
12.07.2012 N 110


ПОРЯДОК
фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання відкриття асигнувань, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються окружним виборчим комісіям і дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць на підготовку та проведення виборів народних депутатів України (далі - вибори депутатів).

2. Фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів депутатів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

3. Витрати на підготовку та проведення виборів депутатів здійснюються:

1) Центральною виборчою комісією;

2) Міністерством закордонних справ України для забезпечення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць;

3) окружними виборчими комісіями, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підзвітні та підконтрольні Центральній виборчій комісії.

Обов'язок щодо розпорядження коштами Державного бюджету України окружною виборчою комісією покладається на голову комісії, а за його відсутності - на заступника голови.

4. Центральна виборча комісія на підставі витягів з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів формує мережу окружних виборчих комісій, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, та подає її на електронних і паперових носіях до Державної казначейської служби України.

5. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на розпорядників бюджетних коштів згідно із законодавством України.

6. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю згідно з Порядком, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 6 листопада 2009 року N 270 (Порядок N 270) (зі змінами, внесеними постановою від 22 лютого 2012 року N 30 (Постанова N 30)) та наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2009 року N 1390 (зі змінами, внесеними наказом від 22 лютого 2012 року N 248).

II. Здійснення видатків на підготовку та проведення виборів депутатів

1. Видатки на підготовку та проведення виборів депутатів здійснюються за такими напрямами:

- заходи Центральної виборчої комісії з підготовки та проведення виборів депутатів, у тому числі заходи дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць і забезпечення їх діяльності;

- заходи окружних і дільничних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів депутатів і забезпечення їх діяльності.

2. Центральна виборча комісія:

- у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на підготовку та проведення виборів депутатів, затверджує кошторис Центральної виборчої комісії;

- у разі проведення чергових, позачергових виборів депутатів затверджує середні норми видатків окружних виборчих комісій, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій;

- у разі проведення повторних або проміжних виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі визначає обсяг коштів, необхідних для окружної виборчої комісії з урахуванням видатків для потреб дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу.

3. Міністерство закордонних справ України:

- на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування Центральної виборчої комісії подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету, а також узагальненого кошторису видатків дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць для підготовки та проведення виборів депутатів за повною економічною класифікацією видатків бюджету в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" і наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

4. Окружна виборча комісія:

- на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування Центральної виборчої комісії, складеної відповідно до середніх норм видатків окружної виборчої комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій, подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету";

- на основі середніх норм видатків окружної виборчої комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій у десятиденний строк з дня її утворення складає та подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проект єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки та проведення чергових, позачергових виборів депутатів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включені до кошторисів (єдиних кошторисів видатків), подаються лише у разі внесення змін до цих документів, затверджених відповідно до середніх норм видатків окружної виборчої комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій.

У разі проведення повторних, проміжних виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі окружна виборча комісія на підставі визначеного Центральною виборчою комісією обсягу коштів у десятиденний строк з дня її утворення складає та подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проект єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки та проведення повторних, проміжних виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі із включенням до нього видатків для потреб дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Центральна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня надходження від Міністерства закордонних справ України, окружних виборчих комісій проектів кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету, єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів депутатів розглядає та затверджує їх.

6. Центральна виборча комісія складає і затверджує розподіл показників зведеного кошторису та розподіл показників зведеного плану асигнувань загального фонду бюджету на підготовку та проведення виборів депутатів для кожного розпорядника коштів нижчого рівня, зокрема окружних виборчих комісій, за територіями відповідно до мережі установ та організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України, та подає їх до Державної казначейської служби України.

7. Окружні виборчі комісії подають відповідним територіальним органам Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях затверджені Центральною виборчою комісією кошториси, єдині кошториси та плани асигнувань загального фонду бюджету.

8. Затверджені кошториси є підставою для взяття окружними виборчими комісіями бюджетних зобов'язань.

9. У разі потреби внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, єдиного кошторису видатків окружна виборча комісія вносить до Центральної виборчої комісії пропозиції з відповідними розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

До пропозицій додається довідка про виконання окружною виборчою комісією кошторису станом на день, що передує дню подання до Центральної виборчої комісії пропозицій, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Без розрахунків та економічних обґрунтувань щодо необхідності внесення змін до кошторису та довідки про його виконання пропозиції окружної виборчої комісії не розглядаються.

Зміни до єдиного кошторису затверджуються рішенням Центральної виборчої комісії.

10. У разі внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету окружна виборча комісія відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" складає відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому самому порядку, що й кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, і є їх невід'ємною частиною.

Окружна виборча комісія протягом наступного робочого дня після затвердження довідки про зміни у кошторисі та плані асигнувань загального фонду бюджету подає її відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України.

11. Реєстраційний рахунок окружної виборчої комісії відкривається у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України за місцезнаходженням відповідної окружної виборчої комісії в порядку, встановленому законодавством. При цьому картки із зразками підписів голови, заступника голови та головного бухгалтера окружної виборчої комісії, які подаються до територіального органу Державної казначейської служби України, засвідчуються Головою Центральної виборчої комісії чи заступником Голови Центральної виборчої комісії або нотаріально. У таких картках також міститься зразок відбитка печатки окружної виборчої комісії.

12. Реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

13. Відшкодування витрат на відрядження, пов'язані з виконанням обов'язків членами виборчих комісій, здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98).

III. Облік та звітність про використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів

Відображення у бухгалтерському обліку та формах фінансової та бюджетної звітності операцій з надходження та використання бюджетних коштів виборчими комісіями проводиться у порядку, встановленому законодавством.

IV. Припинення руху коштів та їх повернення

1. Окружна виборча комісія не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів подає до Центральної виборчої комісії виписки з реєстраційного рахунка та припиняє рух коштів на цьому рахунку.

У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів Центральна виборча комісія відкликає залишки невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів депутатів, шляхом надання Державній казначейській службі України коригуючого розподілу відкритих асигнувань.

2. Погашення кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень, у разі її виникнення, здійснюється Центральною виборчою комісією у Порядку, затвердженому постановою Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року N 7 "Про Порядок погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, Президента України" (Порядок N 7).

 

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Ю. ШВЕЦЬ


 

Додаток 1
до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Центральної виборчої комісії
12.07.2012 N 110


ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів народних депутатів України

                   Окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу N _____                                 
                                                                            (назва бюджетної установи, організації)
_
                                                                              (найменування міста, району, області)
вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування - 673, Центральна виборча комісія;
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -
6731020 "Проведення виборів народних депутатів України"
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_)

грн.


Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

 

 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.

х

 

 

 

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

250200

х

 

 

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

- інші надходження, у т. ч.

 

х

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

 

х

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання)

 

х

 

 

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування)

 

х

х

х

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

 

 

 

Поточні видатки

1000

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

 

 

 

Заробітна плата

1111

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

 

 

 

Придбання товарів і послуг

1130

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування

1131

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

 

 

 

Продукти харчування

1133

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1134

 

 

 

Інші видатки

1135

 

 

 

Видатки на відрядження

1140

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

 

 

 

Оплата теплопостачання

1161

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

 

 

 

Оплата електроенергії

1163

 

 

 

Оплата природного газу

1164

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг

1165

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

 

 

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

1170

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

 

 

 

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

1172

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

1200

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти

1300

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

Стипендії

1342

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

 

 

 

Капітальні видатки

2000

 

 

 

Придбання основного капіталу

2100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

2120

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

Капітальний ремонт

2130

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду

2131

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

2133

 

 

 

Реконструкція та реставрація

2140

 

 

 

Реконструкція житлового фонду

2141

 

 

 

Реконструкція інших об'єктів

2143

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії, архітектури

2144

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

 

 

 


Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ___ для підготовки та проведення виборів народних депутатів України, _______,
                                                                                                                                                                            (дата виборів)
схвалений постановою окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ___ від "___" 20__ року N ___.


Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого
округу N ___


(підпис)

 


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого
округу N ___


(підпис)

М. П.


(ініціали, прізвище)


 

Додаток 2
до Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України


ДОВІДКА N ___
про витрачання коштів та взяті фінансові зобов'язання окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу N ___ для підготовки та проведення виборів народних депутатів України станом на

КЕКВК

Затверджено на звітний рік

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки за звітний період

Фактичні видатки за звітний період

Залишок на кінець звітного періоду
(гр. 3 - гр. 4)

Фінансові зобов'язання, зареєстровані державною казначейською службою

усього зареєстровано

у тому числі непогашені

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого
округу N ___


(підпис)

 


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
одномандатного виборчого
округу N ___


(підпис)

М. П.


(ініціали, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали